Соц особист

Тема: Соціологія особистості та молоді.

1.Соціологія особистості

2.Концепція соціалізації

3. Концепція статусу та ролі особистості

4.Соціологія молоді.

1.Соціологія особистості являє собою основну спеціальну соціологічну теорію , яка досліджує особу як обєкт і субєкт соціальних відносин. Соціологія особистості — наука про суспільство та місце і роль в ньому особистості. Ця наука сформувалась на грані 19 ст.

Має категорії :

•Людина — біологічний вид вища сходинка еволюції суспільства.

•Індивид – кожна окремо взята людина .

•Індивідуальність – відрізняє одного індивіда від іншого.

•Особистість – людина взята в її соціальній якості.

2.Діяльність людини в суспільстві різноманітна, вона проходить великий процес. Перед усім йдеться про соціалізованість людини, являє собою процес встановлення особистості, процес засвоєння нею вимог суспільства, процес набуття якостей , що регулюють її взаємо відносини.

Соціалізація – процес усвідомлення, сприйняття індивідуума зразків поведінки, соціальних норм і поведінки для успішного ? в даному суспільстві.

В подальшому соціалізація дозволяє виявити свою ініциативу , власну творчість, активність, розкрити себе як особистість. Особистістю не народжуються , а стають в процесі соціалізації. Особистість як соціальне явище – це сукупність властивостей , яких індивід набуває в процесі соціалізації.

Фактори , що впливають :

•Сім’я;

•Школа;

•Трудовий колектив

•Традиції суспільства

•Традиції різних спільностей

•Власна діяльність

•Ситуація в країни

•Культура, політика і світова релігія.

В процесі соціалізації відмічають різні етапи :

•На рівні сім’ї

•На рівні школи

•На рівні трудової діяльності

•На рівні пенсії.

В процесі соціалізації, як правило, соціологи визначають успіхи і зриви. В процесі соціалізації звичайним є девіантна поведінка ( відхилена ).

Перший різновид – позитивна, вона може бути негативна :

•Деліквентна поведінка ( відхилення , яке не переслідується кодексом ).

•Кримінальна поведінка ( відхилення, яке переслідується кодексом ).

Ресоціалізація – відновлення – це конформізм, сприймає те що проходить коло нього.

3.Друга найпоширеніша концепція – це статусно-нульова. Розглядали Мід, Мертон, Парсанс, Сорокін та інші соціологи. Ця концепція розглядає особистість з двух сторін : з точки соціального статусу – місце людини в суспільстві. Статуси бувають різні . Основними з них вважають приписані та набуті.

Приписані – національність. Набутті – письменник, дружина.

Інтегральний статус – професор, голова банку.

Зовнішний – жаргон, зовнішний одяг.

Внутрішній статус – цінність орієнтації.

Природний – зріст, краса, чоловік, жінка.

Статусний набір- він може мінятися, не є рівним.

Набір вимог, які ставить суспільству індивідум відповідно до його статусу називається соціальною ролью. Спробу зробити характеристику зробив Парсонс.

Спосіб одержання – спадщина, одне дістається від природи.

Масштаб – нерівність.

Формалізація – характер та скерованність мотивів.

Кожна людина в кожний момент виконує якусь роль.

Нормативні теоретичні особливості – теорія соціалізації , установки, теорія дисциплінарної регуляції, теорія референтних груп.

•- включеність у соціальне середовище ( соціальний статус та роль ) ;

•- спрямована особистість ( цінністні орієнтації ) ;

•- життєвий контроль ( життєві цілі, плани ) , це викликає активність.

Всі ці компоненти визначають життєвість особистості, яка включає : життя людини, життєвий шлях, спосіб життя.

4.Соціологія молоді – це прикладна , спеціальна соціологічна теорія, яка досліджує соціально-демографічну спільноту ( молодь ), механізм її становлення, функціонування і поведінки, як об’єкта і суб’єкта соціального життя.

Об’єктом соціології є молодь. В предмет соціології молоді входять : особливості соціолізації , процес спадкоємості зі старшим поколінням, форми новаторства, форми і цінності, які сповідує молодь, процес переходу від дитинства до світу дорослих. Соціологія молоді конституційно виникла в 1970 році на міжнародному соціологічному конгресі в місті Варна. Молодь вивчає не лише соціологію молоді , а й медицину та педагогику.

Що являє собою молодь?

По-перше, молодь диференційована соціально-демографічна спільнота, якій притаманні специфічні, фізіологічні, пізнавальні, політичні, культурні властивості ( специфічна поведінка, свідомість ).

Молодіжна мода , молодіжна суб’єктивна культура, молодіжна мова – ця специфіка не випадкова і вона знаходиться в русі, в процесі формування та становлення.

Повноліття, настання повної відповідальності, початок праці, одруження та створення сім’ї , здобуття професії, досягнення самостійності.

Скільки триває молодість ?

Вікова межа – 14-35 років, в Україні – 15-28 років, на Заході – ( 11-12 ) 15-30 років.

З початку 90-х років у нас в Україні політики і спеціалісти стверджували, що молодь почала діяти. Це породило складні молодіжні проблеми, поставило нові проблеми, нові завдання перед соціологією молоді.

Перша соціологічна проблема. Соціальне самовизначення молоді вони свідчать , що молодь одна з найбільш уражених в правовому та соціальному спільноті. Вона живе в підвищенній соціальній напрузі, з чим повязана злочинність.

В 1993 році в Одеській області зросли на 30 % правопорушень, з них 80 % — молодь , 40 % — підлітки, 16 % — студенти. В звязку з цим і смертність зростає суіцизм і відбувається демографічний спад, в січні 2003 року 33000 народилося, 78000 померло. Старі чинники соціалізму порушено , а нові підвищенно.

Друга проблема – поліпшене самовизначення молоді. Молодь живе в складних громадських умовах, поділ влади не доведено . Молодь не визначилось стосовно соціально політичної орієнтації .

У виборах президента приймало участь 68 % студентів. Не має належної самостійності. Суто молодіжні орієнтації позитивні, а інші – визивають занепокоєння.

Професійне самовизначення молоді у структурі зайнятості складні диспропорції. Довгий час набувається професійна освіта. Молодь ( 90 % ) сподівається на батьків, 70 % — на державу , 2 % — на володіння землею .

Економічне самовизначення молоді – самостійність молоді. Обмежене соціальне просування.

Важливі духовні проблеми :

-соціальне самовизначення;

-політичне самовизначення;

-економічне самовизначення;

духовний та фізичний розвиток.

Методичні поради до вивчення теми.

Вивчення питання соціології особистості та молоді має велике значення для виховання студентської молоді в дусі національної гордості за свій народ, за свою державу.

В першому питанні треба звернути увагу на поняття особистості . Студенти повинні перш за все дати характеристику розвитку особистості та молоді . Великий інтерес викликають концепції соціалізації та статусно-рольова розкриті в . другому та третьому питанні.

В четвертому питанні потрібно звернути увагу на молодь як диференційовану соціально-демографічну спільноту.

Питання для самостійної роботи:

25)Що таке концепція соціалізації?

26)На якому рівні здійснюється соціалізація?

27)Хто розробив статусне-рольову концепцію особистості?

28)Який статус визначається за ціннісними орієнтаціями?

29)Якій характеристиці за Парсонсом характерна додержання правил внутрішнього порядку?

30)Який компонент соціальної структури особистості передбачає життєві цілі і життєві плани?

31)Хто розробив вчення про соціальний прогрес, сутність в якого у

солідарності людей?

32)Хто з соціологів працював над проблемами справедливості і нового

соціального порядку, при якому головним буде самоуправління народу і

його праця заради власного розвитку?

33)Хто став засновником інституту української соціології в 20 роки XX ст.?

Кожен окремо взятий представник суспільства – це?

34)Який статус визначає національність і місце народження?

35)Який статус визначається за зростом, красою, статтю?

36)Якій характеристиці за Парсонсом характерна жадоба слави, влади, любов, патріотизм?

37)Яка з прикладних спеціальних соціологічних теорій досліджує

38)специфічну спільноту молодь?

39)Хто розвинув порівняльно-історичний метод при вивченні загального і

40)особистого явища?

41)Хто з українських соціологів заклав основи федералізму?

42)Хто намагався продовжити традиції закордонних українських соціологів на Україні, повернувшись з еміграції?

43)Що таке представник суспільства взятий в соціальні якості?

44)Що таке десоціалізація?

45)Який статус передбачає місце людини в суспільстві, як студента, робітника, дружини, чоловіка?

46)Назвати компоненти соціальної структури особистості?
Предыдущий:

Следующий: