Соц_2

Лекція 2. Історія соціології

1. Етап глобальних концепцій розвитку суспільства

2. Етап формування соціології як самостійної науки

3. Бурхливий розвиток емпіричної соціології

4. Сучасна соціологія

5. Розвиток соціології в Росії та Україні

Знання про суспільство існувало давно, але для того, щоб їх було оформлено у науку, потрібен був час. Це сталося лише у XIX ст., коли для цього визріли достатні умови. В цей час людство увійшло в епоху бурхливого розвитку промислового виробництва, що було пов’язане з впровадженням машинної індустрії. Були зроблені фундаментальні відкриття майже в усіх областях природознавства, стались вагомі соціально-політичні зміни у Європі й особливо у Франції. На тлі цього різко позначилось відставання знань людей про самих себе та про суспільство, в якому вони живуть. Так само, як високий рівень розвитку капіталістичних відносин в Англії став підґрунтям для появи класичної економічної теорії А. Сміта та Д. Рікардо, рівень суспільно-політичних відносин, перш за все у Франції, став підґрунтям для народження соціології.

В історії соціології можна виділити декілька етапів.

1. Етап глобальних концепцій розвитку суспільства

(середина і друга половина ХІХст.)

У 30-40-х роках XIX ст. у суспільному житті Європи відчувалась істотна нестабільність. Отже, виникає потреба у стабілізації розвитку суспільства. Визначні відкриття в хімії та біології спонукали К. Маркса і Ф.Енгельса винайти діалектичний матеріалізм, а О. Конта та його послідовників І . Спенсера й Е. Дюркгейма — «органічну теорію розвитку суспільства». Європа стала тією частиною світу, де найповніше визріли умови для осягання людським розумом теоретичної та практичної перебудови суспільства. Ствердилася думка, що наука може впливати на розвиток суспільства, спрямовуючи його у потрібному напрямі.

Засновником соціології вважають французького вченого, філософа-позитивіста О Конта (1798 — 1857). У 1839 р. вийшов третій том його «Курсу позитивної філософії», де вперше використано термін «соціологія». Розглядаючи історію суспільства, О. Конт дійшов висновку про існування трьох стадій розвитку людського інтелекту в історії людства:

- теологічна (до 1300 р.) — панує релігійний світогляд, тому винуватцями усього, що робиться у суспільстві, є надприродні істоти або трансцендентні сили (духи, Боги);

- метафізична (1300 — 1800 pp.) — панує абстрактно-умоглядне тлумачення речей, замість богів на арену виходять абстрактні причини і сутності, які сприймає розум (ідеї суверенітету, права, легітимність уряду у політиці тощо).

- позитивна або наукова (з 1800 p.), коли стає відчутним вплив науки на суспільство, — вчені стають у центрі його духовного життя. Люди звертаються до законів, заснованих на емпіричній очевидності, експерименті. Розвиток стає відкритим, завдяки науці людина все більше пізнає реальність.

О. Конт, як і більшість тогочасних вчених, визнавав еволюцію і прогрес, який, на його думку, полягав у еволюції методів отримання і накопичення знань. Він розробив свою класифікацію наук відповідно до їх ускладнення й утворив такий ряд: математика — астрономія — фізика — хімія — біологія — соціологія. Спочатку він назвав соціологію соціальною фізикою і поділив її на дві частини: соціальну статику і соціальну динаміку. Соціальна статика вивчає умови існування, закони функціонування соціальної системи, її структуру й елементи. Результатом цих знань є теорія суспільного порядку. Соціальний порядок базується на трьох чинниках: сім’ї як базовому елементі суспільства, державі — органі соціальної солідарності, гаранту порядку та на релігії — регулятору соціальної поведінки. Соціальна динаміка вивчає і фіксує закони розвитку і зміни соціальних систем. На виході тут маємо теорію суспільного прогресу (прогресу розуму).

Головне завдання соціології, за О. Контом, — вироблення позитивної політики наукового реформування суспільства. Цей шлях повинен бути оптимальним, у ньому не повинно бути ні застою, ні революційної анархії.

Г. Спенсер (1820 — 1903), послідовник О. Конта, мав своє особисте бачення соціології та її завдань. Він так багато зробив для впровадження цієї науки, що деякі дослідники вважають його засновником соціології нарівні з О. Контом. Він розвинув ідею соціальної еволюції як розвитку від простого до складного. Еволюційні процеси у суспільстві бувають трьох видів: органічні, неорганічні і надорганічні. Суспільство є соціальним організмом, який за аналогією з організмом біологічним народжується, збільшує масу, що й ускладнює його структуру. Ускладнення структури відбивається на створенні суспільством соціальних інститутів (домашніх або сімейних, обрядових, політичних, церковних і професійно-промислових) і веде до диференціації функцій соціальних інститутів, від чого частини тісніше пов’язуються між собою. Разом з фіксацією подібності соціального і біологічного організмів Г. Спенсер відмітив і їх принципову різницю: якщо у біологічному організмі частини служать для цілого, то в соціальному ціле існує для частин. Однією з функцій цього цілого, за Г. Спенсером, є соціальний контроль, який тримається на двох страхах: страх перед живими створює державу, страх перед мертвими — церкву. Ідеї Г. Спенсера стали основою теорії структурного функціоналізму, яка виникла пізніше.

У межах соціології позитивізму О. Канта та органічної чи натуралістичної школи Г. Спенсера існували й інші теорії, які зробили свій внесок у розвиток цього напряму.

Австрійський вчений JL Гумплович (1838 — 1909) був прибічником теорії соціального дарвінізму та соціального конфлікту. У його роботах стверджується головний принцип природного відбору — боротьба за існування, виживання найбільш пристосованих, агресивність людей. Все це має місце у суспільстві як продовженні розвитку природи. Згодом послідовник теорії конфлікту американський вчений А. Смол розвинув цю думку, вважаючи, що конфлікти необхідні, оскільки їх розв’язання є благом для суспільства. На конфліктах вчаться, ліквідуючи їх наслідки. Таким чином іде вдосконалення суспільства.

Французький соціолог Ж.А. Гобіно (1816 — 1882), представник расово-антропологічної школи, вважав, що соціальне життя — наслідок расових чинників. Раси відіграють головну роль в історії суспільства, вони можуть бути вищими і нижчими. Змішування їх призводить до деградації людини. Соціальна поведінка останніх залежить від біологічного чинника.

Англієць Г.Т. Бокль (1821 — 1862) належав до географічного напряму в соціології, для якого характерна абсолютизація природних чинників і недооцінка людини як соціальної істоти. Він вважав, що культура і психіка людини залежать лише від природи.

Перелічені вище соціологи були представниками соціологічної позитивістської школи, для якої характерним є: підкорення соціальних явищ законам природи; побудова соціології подібно природничим наукам і використання їх точних методів; об’єктивність знання, яке описує соціальну дійсність незалежно від людини; людина є істотою природною.

Окремо було вчення К. Маркса (1818 — 1883), яке суттєво відрізнялося від позитивістського підходу:

- суспільство — не вищий продукт природи, а об’єктивна реальність, яка саморозвивається. Саме в цьому і полягають основні причини розвитку суспільства;

- капіталістичний лад не еволюціонує, його треба реформувати;

- захищається не людина як така, а лише один клас пролетаріату. Саме тому марксизм вважають не стільки теорією, скільки ідеологією;

- головне — це не дослідні дані про суспільство, а інтерпретація категорій і понять. Саме завдяки цій тезі послідовники марксизму не помітили змін, що відбувалися в капіталізмі.

Вчення К. Маркса мало багато прихильників, але і достатньо критиків як у XIX, так і, особливо, у XX ст. Щоб бути об’єктивними, треба визнати, що у марксовому вченні є як негативне, так і позитивне. З одного боку, воно містить у собі ознаки гуманності, привертає увагу до вивчення проблем суспільного життя, прагнення допомогти пригнобленим. З другого. ним допущені помилки щодо посилення класової боротьби з розвитком капіталізму і продовження зубожіння мас. Як показала пізніша практика — революція відбувається тільки у слаборозвинених країнах, а із зубожінням мас можна боротися, не скасовуючи ладу шляхом революції.

Представники марксизму вважали предметом соціології вивчення суспільства, основних закономірностей його розвитку, а також основи соціальних спільностей та інститутів. Вони визнавали закономірність суспільного розвитку, його причинну зумовленість, прогресивність. У цілому розвиток суспільства у цій концепції висвітлювався як природно-історичний процес. Але до цього бачення вдавалось інше розуміння будь-якого соціологічного дослідження — воно відбивало соціально-класові позиції автора.

Отже, для першого етапу розвитку соціології характерне розуміння вченими суспільства як складного природного і природно-історичного організму. Більшість представників цього етапу вийшли з позитивізму, були еволюціоністами та натуралістами і визнавали прогрес розвитку суспільства. Вони переважно займалися вивченням глобальних питань розвитку суспільства.

2. Етап ствердження соціології як самостійної науки

(кінець XIX – початок ХХ ст.)

Цей етап завершує період так званої класичної соціології. Все, що зародилося і розвивалося тоді в соціології, витримало іспит часом і стало основою розвитку різних шкіл і напрямів, які існують і сьогодні.

На противагу соціологічному позитивізму на другому етапі спочатку виникає напрям соціологічного психологізму. Головними його представниками були американець Д. Уорд (1841 — 1913), засновник психологічного еволюціонізму, і француз Г. Дебон (1841 — 1931), засновник психології натовпу. Основними положеннями цього напряму були:

наповнення еволюційного розвитку людською сутністю;

надання соціальній психології значення головного чинника у розвитку суспільства;

визнання вирішального впливу групи людей, натовпу на окремого індивіда і ролі колективного людського інтелекту як рушійної сили історичного розвитку;

прагнення до вміння керувати масою людей за рахунок отриманих знань про її психологію.

Для всіх представників концепції «соціологічного психологізму» притаманно зведення соціального до психологічного, що нібито є основою всіх соціальних явищ.

Крім того, Л. Уорд висловив зовсім новий погляд на еволюцію. Він вважав, що механізм еволюції змінюється з часом: спочатку існує період природної еволюції (генезис), коли розвиток іде без відчутного впливу людини. Згодом настає період свідомої, цілеспрямованої еволюції (телезис), який є унікальним за своєю природою, бо формується свідомим намаганням людей. Етапи цих періодів складаються з «космогенезиса», що охоплює весь світ, з часом його доповнює «біогенез» — новий еволюційний механізм, пов’язаний з виникненням життя, розвиток якого складає ще новіший механізм еволюції — «антропогенез» (становлення сучасної людини завдяки втіленню у ній розуму, свідомості). І нарешті, люди, організовуючись у суспільство, створили найновіший еволюційний механізм, названий «соціогенезом», який шляхом планування, передбачення, конструювання майбутнього відкриває зовсім нові можливості соціальних змін. Еволюція тепер спрямовується людським інтелектом. Необхідно відмітити, що на другому етапі розвитку соціології з’явилася і критика еволюційного прогресу. Першим, хто висловив сумнів щодо однозначного прогресу еволюційного розвитку, був Ф. Тьонніс.

Г. Лєбон першим дав визначення натовпу, трактуючи його як групу людей, охоплених спільними настроями, прагненнями й почуттями, які «заражені» спільною ідеєю, відчувають непоборність власної сили і всемогутності, втрачають почуття відповідальності, одержимі нетерпимістю, догматизмом, схильністю до навіювання і готові до імпульсивних дій та бездумного слідування за лідерами. Наслідком передування людини у натовпі є втрата нею інтелекту, індивідуальності, і це може дуже негативно позначитися на різних подіях у суспільстві. Г. Лєбон вважав, що початок XX ст. є початком нової ери — ери маси, натовпу і це знаменує початок занепаду цивілізації. У 1908 р. у своїй книзі «Психологія соціалізму» він пророкував перемогу соціалізму з усіма його негативними наслідками. Зараз дивно усвідомлювати наскільки реально відбулося його пророцтво. Він не вгадав тільки місце, де переможе соціалізм, вказуючи найбільш вірогідною країною Італію.

Отже, на початку другого етапу розвитку соціології „схрестили свої мечі» два напрями, які відстоювали дві крайні позиції щодо погляду на соціальне. Одні вважали його природним, інші — психологічним. Це протиріччя і протистояння було пізніше вирішено вченими, які зрозуміли обмеженість позитивістських і психологістичних поглядів. Одним з таких вчених був видатний французький соціолог Е. Дюркгейм (1857 -1917). Центральним пунктом його наукового соціологічного методу було визнання об’єктивної реальності соціальних фактів. Він був послідовником позитивізму, але в його теоріях вже були помітні дві нові тенденції:

- позитивістський натуралізм — соціальні факти слід розглядати як речі, суспільство — як організм, частини якого виконують певні функції. Отже, існують суспільства нормального типу і патології;

- специфічність соціальної реальності — її елементи, соціальні факти, це і є суспільство і предмет соціології. Колективні уявлення у суспільстві переважують індивідуальні, вони формують особистість. Отже, суспільство — не що інше, як Бог. На цьому будується соціологізм - принцип специфічності й автономності соціальної реальності, її домінування над індивідами. Фактично це був соціальний детермінізм, бо соціальне пояснювалось соціальним, відкидаючи біологічне і психологічне.

Важливим внеском у науку є розроблена Е. Дюркгеймом концепція соціальної солідарності, яка зростає від механічної до органічної залежно від росту спеціалізації виробництва. Солідарність — вищий моральний принцип і вища універсальна цінність.

Велике значення має його розробка поняття аномії як дезінтеграції суспільства й особи. Аноміяце такий стан суспільства, коли розпадаються системи традиційних цінностей і норм, стає відчутною відсутність моральної регуляції поведінки людини, контролю за нею. Цей стан є ненормальним відхиленням від загальноприйнятих норм і виникає у разі порушення стабільності у суспільстві.

Соціологізму Е. Дюркгейма протистояла гуманістична соціологія, представниками якої були німецькі соціологи М. Вебер, Ф. Тьонніс, Г.Зіммель.

М. Вебер (1864 — 1920) вважав, що природознавство досліджує живу і неживу природу за допомогою методу опису та пояснення, соціогуманітарні науки вивчають людину і суспільство за допомогою розуміння дій людей (звідси заснована ним «розуміюча соціологія»). Соціологія вивчає соціальні дії, поведінку людини і спільнот. Він виділив чотири типи соціальних дій: традиційну, ефективну, ціннісно-раціональну і цілераціональну (в ній визначається очікування певної реакції інших людей). Зрозумілою є тільки четверта соціальна дія, тому що лише в ній співпадають сенс діяльності і суть особистості людини. Чим менше раціональності у діях людини, тим важче її зрозуміти, тому ці види дій недоступні для соціології.

В Е. Дюркгейма людина залежить від Бога — суспільства, у М. Вебера — людина в центрі суспільного життя. Від дії індивіда залежать дії суспільства. Тобто, головними уявленнями є не колективні, а індивідуальні. М. Вебер висунув і розвинув ідею економічного, політичного та духовного раціоналізму. На його думку, суспільство — це соціум, що складається із соціальних дій індивідів, реальність, відмінна від природи, в ній діє свідома людина, у діях якої весь час зростає момент раціональності — основна тенденція розвитку людства. Завдання соціології — зрозуміти ці дії і об’єктивно, незалежно від пануючих і ідеологій, оцінити. У реальності ідеальних суспільств немає, але в теорії ідеал існує, тому, на думку М.Вебера, соціологія повинна прагнути до ідеалу, який для кожної епохи різний. На його думку, на той час ідеалом був капіталізм і протестантська етика. Отже, треба прагнути до цього ідеалу.

В історії суспільства М. Вебер виділяв три види володарювання: традиційне, харизматичне і легальне.

Традиційне базується на вірі у традиції. Відношення тут будуються на володарях і підданих, визначених традиційно (батько як патріарх сім’ї, монарх, голова клану тощо).Законом тут виступає традиція.

Харизматичне володарювання означає сліпе підкорення вождю, що базується на почутті самозбереження, замішаному на страху за власне життя. У цьому виді володарювання велике значення мають особливості особи, її природні дані, тому воно, як правило, триває до того часу, поки живе лідер.

І, нарешті, легальне володарювання базується на системі правил, законів, на вірі в закон. У правовій державі підкоряються не особі, а закону як ті, що керують, так і ті, ким керують.

М. Вебера вважають засновником формальної соціології, представниками якої були Г. Зіммель і Ф. Тьонніс.

Г. Зіммель (1858 — 1918) вважав, що суспільство — це не сукупність соціальних дій індивідів (як вважав М. Вебер), а соціальних відносин і міжособистісних взаємодій людей. Людина у суспільстві розвиває свою індивідуальність разом зі збільшенням соціальних груп. Одночасно іде процес відчуження, бо розвивається грошове господарство. Гроші — єдине мірило свободи: усе продається. Таким чином гроші знищують природу речей, людини, спустошуючи її духовний світ і руйнуючи особистість.

Г. Зіммель, попередник символічного інтеракционізму, вважав, що суспільство можливе як сукупність взаємодії форм і змісту, тобто історично зумовлених цілей і мотивів людських взаємин.

Ф. Тьонніс (1855 — 1966) розробив вчення про спільноти, що існують завдяки волі людей, які бажають жити разом. Існують два типи волі: природна і розумова (раціональна). Відповідно до них утворюються два типи спільнот. Розвиток іде від спільнот до суспільства.

Отже, представники цієї школи вважали закони природи і суспільства не тотожними, тому соціологія повинна поєднати методи цих двох напрямів науки. Вони вважали, що людські знання не об’єктивні, соціологічна теорія і реальність — різні речі, тому ми можемо пізнати лише причини подій, але не можемо прогнозувати майбутнє.

Поява згаданих нових напрямів у соціології ускладнила і значно розширила межі дії соціологічної науки, сприяючи зростанню її самостійності. Соціологія наблизилась до конкретної людини з її тривогами, бажаннями, проблемами. Крім появи нових теоретичних напрямів, на другому етапі розвитку соціології було закладено основи емпіричної соціології, її перший етап розвитку припадає на час від 1895 р. до 20-х pp. XX ст. Основоположниками цього напряму вважають двох американських соціологів В. Томаса (1863 — 1947) і Ф. Знанецького (1882 — 1958), які вивчали проблеми адаптації польських емігрантів у Америці на основі вивчення їх листів та щоденників. Але справжній бум розвитку цього напряму припадає на більш пізній час.

3. Бурхливий розвиток емпіричної соціології

(середина XX ст.)

У США соціологія з самого початку розвивалась як університетська наука. У 1892 р. у Чиказькому університеті відкрито першу в світі кафедру соціології. її керівником був Дж. Смолл. У 1901 р. соціологія викладається в 169 навчальних закладах (у 1980 — у 250 університетах і коледжах). Майже з самого початку соціологія тут розвивається здебільшого як емпірична наука. У 1910 р. проведено більше трьох тисяч емпіричних досліджень. (У сучасній Америці на соціологічні дослідження виділяється більше 2 млрд. доларів у рік, з них 50 % вносить уряд, а 50 % — приватний бізнес).

Починаючи з 20-х років, у США з’явилося декілька наукових шкіл емпіричної соціології, які зосередилися у трьох університетах: Чиказькому, Колумбійському і Гарвардському. Відповідно існували і три школи емпіричної соціології.

Р. Дарк (1864 — 1944), Е. Берджес (1886 — 1966), представники першої школи емпіричної соціології, головним чином вирішували шляхи розв’язання проблем міста, їх дослідження допомогли вдосконалити міське законодавство. Ця школа була однією з провідних аж до середини XX ст. Згодом, у 50-ті pp. лідерство переходить до Колумбійського та Гарвардського університетів, науковці яких проводять цілий ряд емпіричних досліджень. Колумбійська школа досліджує закономірності поведінки в соціальній організації, гарвардська вивчає більше індустріальну соціологію. Широко відомий Хоторнський експеримент, проведений Е. Мейо (1880 — 1949) у «Вестерн Електрик Компані», в якому відшукувались додаткові чинники ефективності виробництва. У результаті цього експерименту Е. Мейо дійшов висновку, що поруч з іншими найважливішу роль у підвищенні продуктивності праці відіграють людські відносини. Таким чином, починається цілий період, який можна було б назвати «гуманізацією праці». Ця гуманізація сприяла стабільності й поступовості розвитку суспільства і деяким чином запобігла можливості революції, подібної до російської у 1917р.

Для емпіричної соціології в цілому характерним є:

- ототожнення наукової соціології з емпіричними дослідженнями, що вело до певного розриву між теоретичною та емпіричною соціологіями;

- соціологія — нейтральна наука, працює «на замовлення» і не робить ніяких оцінок суспільства;

- істинне наукове пізнання є лише в емпіричних методах;

- усе існуюче підвладне соціологічному поясненню й управлінню.

Уособлення емпіричної соціології вело певною мірою до конфронтації її з теоретичною, яка теж продовжувала розвиватися. Цей розкол міг негативно вплинути на розвиток всієї науки в цілому. Тому назріла необхідність його подолання. Але це сталося лише на наступному етапі розвитку соціології і було пов’язане з упровадженням теорій середнього рівня, ідею яких висунув відомий соціолог Р. Мертон.

2.4. Сучасна соціологія (друга половина ХХ ст.)

Соціологія, подолавши тенденцію розриву емпіричного та теоретичного напрямів, увійшла у сучасний етап, який можна назвати етапом синтезу емпірії і теорії. У цьому періоді продовжують розвиватися попередні напрями та з’являються інші. Серед них у сучасній соціології можна виділити п’ять основних теоретичних напрямів.

Структурний функціоналізм. Його основні представники — американські соціологи Т. Парсонс (1902 — 1979) та Р Мертон (1910). За Т.Парсонсом індивіди у суспільстві діють і взаємодіють, виконуючи певні ролі стосовно один одного, і це складає соціальну структуру суспільства, бо роль є одиницею соціальних відносин, а суспільство як соціальна система є комплексом соціальних дій. Коли всі ці частини нормально функціонують, то у суспільстві існує порядок.

За Р. Мертоном навпаки треба зосереджувати увагу на дисфункціях, відхиленнях від порядку, і таким чином попередня концепція доповнюється. Виходить, що повна функціональна єдність, на яку сподівався Т. Парсонс, буває рідко, тому треба дослідити ступінь інтегрованості суспільства.

Структурно-функціональний аналіз суспільства можна виразити у наступних пунктах:

- суспільство — система взаємопов’язаних структур, усі елементи якої виконують свої функції;

- соціальні інститути — частини соціальної системи, впливають на функціонування всього суспільства;

- індивід — основний елемент системи, який входить до соціальної структури через соціальну роль;

- суспільне життя залежить від солідарності індивідів;

- в основі суспільного життя лежать норми і цінності, воно включає в себе обов’язки людей і соціальний контроль;

- соціальні системи інтегровані і тяжіють до стабільності, дисфункції у суспільстві — це патологія (відхилення від і норм), яку повинна подолати соціологія.

Теорія конфлікту протилежна попередній: ідея соціальної рівноваги замінюється ідеєю соціальних змін.

Американець Ч.Р. Міллс (1911 — 1962) одним із перших піддав критиці концепцію Т. Парсонса, так як вважав, у реальному житті поруч зі стабільністю існує нестабільність. Інший американський вчений Д. Козер (1913) розвинув думку про позитивну роль конфлікту. Підтримав це положення і німецько-англійський соціолог Р. Дарендорф (1929) який вважав, що кожне суспільство постійно змінюється, у ньому постійно існують конфлікти. Будь-який елемент суспільства сприяє його інтеграції та змінам, кожне суспільство базується на насильстві одних його членів над іншими. Влада завжди в антагонізмі з підлеглими і неминуче породжує конфлікт. Отже, конфлікт — природний стан суспільства, який є рушійною силою історії. Звідси висновок: треба вміти регулювати конфлікти.

Основні положення теорії конфлікту:

- соціальні системи «розриваються» протиріччями і прагнуть до змін;

- в основі суспільного життя — непримиренні інтереси, тому конфлікт — це органічний стан соціальної системи;

- соціальні конфлікти сприяють адаптації суспільства до змін і прогресу;

- соціальні конфлікти вимагають соціального контролю, це і є завданням соціології.

Символічний інтеракціонізм намагається подолати протиставлення людини і суспільства. Його послідовники визнають пріоритет соціального над індивідуальним. Такі його представники, як американці Д. Мід (1863 — 1961) та Г. Блумер (1900 — 1987) вважали, що індивід поєднується з суспільством через взаємозв’язок з іншими людьми. Взаємодія відбувається за допомогою символів (жестів, мови). Отже, основною категорією соціології треба вважати «соціальний процес», який ототожнюється з постійною зміною і розвитком. Усе, що є у суспільстві — наслідок соціального процесу взаємодії індивідів, у якому сам індивід стає особистістю. Тобто людина, за Д. Мідом, є наслідком соціальних дій. А Г. Блумер додав до цієї думки те, що сконцентрував свою увагу на індивіді. Людина-діяч є частиною колективної дії, бо вона взаємодіє з оточуючими. Ці колективні дії весь час змінюються. Отже, представники цього напряму розуміють суспільство як символічну взаємодію людей та їх груп. Вона сповнена внутрішніх суперечностей, почуттів та емоцій людей. У цій взаємодії люди конструюють об’єкти і змінюють навколишнє середовище.

Феноменологічна соціологія — дослідження духовних цінностей — є різновидом «розуміючої» соціології М. Вебера. Ії прибічники вважають, що суспільство — явище, яке постійно створюється і відтворюється у процесі духовної взаємодії людей. Засновник цього напряму – австрієць А.ІІІюц (1899 — 1959) вважав, що соціальний світ – це повсякденний світ, який тлумачиться людьми як світ сенсів, уявлень людей про об’єкти світу.

Завдання соціології — відкривати і систематизувати принципи організації повсякденного життя людей. Акцент робиться взаємодії. Основні принципи феноменологічної соціології:

- соціальна реальність — існуючий до нас інтерсуб’єктивний світ;

- люди прилучаються до цього світу завдяки досвіду модії з іншими людьми;

- соціальна дія — осмислена поведінка людини у ії духовній взаємодії з іншими людьми.

Інтегральна соціологія (у деяких підручниках її називають «інтегративною»). Її засновник російсько-американський соціолог П.О.Сорокін (1889- 1968) вважав, що суспільство — сукупність людей, які спілкуються і взаємодіють в одному соціальному просторі. Елементами взаємодії є індивіди, акти (дії) і провідники спілкування (символи, інтеракції), мова, музика, мистецтво, гроші тощо. Завдання соціології — досліджувати соціальні явища, які можна і спостерігати, тобто поведінку людей. На думку П.О.Сорокіна, існує така послідовність суб’єктів суспільства: особа — група — суспільство — культура. Суспільство треба реформувати, для цього потрібні соціальна аналітика, соціальна механіка, соціальна генетика, соціальна політика.

Інтегральною соціологією П. Сорокін намагався об’єднати все позитивне з інших теоретичних напрямів науки. Він вірив у те, що завдяки конструктивній діяльності соціології у світі можна досягти міцного і тривалого миру. Для цього лише потрібно: докорінно переоцінити більшість сучасних культурних цінностей, поширити і впровадити їх у кожній державі, обмежити суверенність усіх держав щодо війни і миру, заснувати вищу міжнародну владу, яка б мала право обов’язкових і примусових рішень в усіх народних конфліктах.

П.О. Сорокіна вважають одним з провідних соціологів XX ст. У своїх роботах він визначив характер і основні напрями розвитку сучасної соціології, а також дав характеристику західній соціології XX ст. На його думку, їй притаманні: інтернаціоналізація, експертизація, фактографізація, академізація, диференціація і соціологізація інших наук. Отже, він відмітив факт всесвітнього поширення соціології як науки, ствердження її як однієї з основних, залучення її для вирішення все більшого кола питань, зростаючу точність фактів, що нею використовуються, об’єктивність їх оцінки та особисту розгалуженість і всезростаючий вплив на інші науки.

Таким чином, ми бачимо, що соціологія, виникнувши в Європі у XIX ст., поступово поширюючись, перетнула океан і у XX ст. найбурхливіше розвивалася у Сполучених Штатах Америки. Можна сказати, що у XX ст. центр соціологічної думки перемістився з Європи до США, де й перебуває до теперішнього часу.

5. Розвиток соціології в Росії та Україні

Вище ми розглянули основні етапи магістрального розвитку соціологічної науки, представники якої здебільшого були із Західної Європи та США. А як розвивалась соціологія в Росії та Україні?

Росія XIX ст. хоча й була периферією Європи, але все ж таки рухалася у тому ж напрямі слідом за нею. Досягнення європейських вчених не були для російських „таємницями за сімома печатками», хоча специфіка російського життя, безсумнівно, відобразилася на розвитку російської соціології.

У Росії теж були свої певні наукові напрями з досить яскравими їх представниками: географічний (Л. Мечников, М Соловйов, В.Ключевський); органічний (О.Стронін, М. Лілієнфельд); суб’єктивістський (П. Лавров, М.Михайловський); психологічний (Л.Петражицький, М.Карєєв); багатофакторний (М.Ковалевський); діалектико-матеріалістичний (Г.Плеханов, B.Ленін) тощо.

Представники так званої «суб’єктивної соціології» П.Л. Лавров (1823-1900) і М.К. Михайловський (1842-1904) багато уваги приділяли проблемам співвідношення соціального та історичного, предмета і методу соціології, теорії прогресу та ролі особистості в історії. Вони розглядали цивілізацію як свідомий історичний рух, рушійною силою якого і водночас мірилом прогресу є особистість (критично мислячі особистості — передова інтелігенція). Соціалізм, на їхню думку, — це творчість особистісного начала при посередництві начала громадського. Природні явища закономірні і весь час повторюються, суспільні явища індивідуальні і постійно змінюються. Таким чином, вони виступали проти концепції географічного та органічного напрямів і в основу своєї ставили окрему особистість.

Серед представників українських соціологів цього часу можна назвати членів так званого «женевського гуртка» М.П. Драгоманова (1841 — 1895), якого називають піонером української соціології, Ф. Вовка (1847 — 1918) та С. Подолинського (1850 — 1891). Українські вчені були під відчутним впливом західної науки, тому в них можна знайти як розробки у дусі О. Конта і Г. Спенсера, так і К. Маркса. Соціологів, як окремих фахових спеціалістів, ні в Росії, ні в Україні тоді не було, тому наукові праці соціологічного змісту укладалися філософами, економістами, етнографами тощо.

Одним з яскравих представників російської соціології XIX ст. був правознавець М.М. Ковалевський (1851 -1916). Для вивчення суспільства він використовував історико-порівняльний метод, визнавав прогрес у розвитку суспільства, зміст якого ототожнював з розширенням сфери солідарності. Солідарність він вважав універсальним соціальним законом. За М.М. Ковалевським вона є нормою суспільного життя, а класова боротьба — відхиленням від норми. Звідси у нього і негативне ставлення до революції як протиприродної форми розвитку суспільства, яка по суті є результатом помилок діючого у державі уряду.

Юрист Д. Петражицький (1867- 1931), випускник Київського університету, займався здебільшого психологічними аспектами права і вважається одним з фундаторів юридичної соціології. Його учень Г. Гурвич (1894 -1965), на відміну від свого вчителя, протиставляв соціальне та індивідуальне право. Обидва вони стали емігрантами з Росії, перший у Польщі, а другий у Франції.

Досить впливовим у дореволюційній Росії було вчення К.Маркса. Тут його прибічники поділилися на ортодоксальних (Г.В. Плеханов, B.І. Ленін) та легальних марксистів (П.Б. Струве, M.I. Туган-Барановський, М.О. Бердяев). Останні після революції 1905 р. відійшли від марксистських позицій і, навіть, багато уваги приділили їх критиці. Так, економіст М.І. Туган-Барановський (1865 — 1919), відійшовши від марксизму, почав обґрунтовувати світогляд «етичного соціалізму». Він вважав, що суспільство у своєму розвитку неодмінно переакцентує свою увагу зі сфери виробництва на сферу вищих духовних потреб, що і стане головним у поступі лідерства уперед. Тим самим він критикував позицію економічного детермінізму К. Маркса.

Розглядаючи дореволюційний період розвитку соціології І Росії, не можна не згадати таких видатних вчених, як М.С Грушевський (1866 — 1984) і П.О.Сорокін (1889 -1968). Історик М.С. Грушевський вважав себе соціологом і мав на це право. Він уперше на Україні застосував історико-соціологічний метод, який полягав у тому, щоб історико-соціологічний аналіз минулого сприяв розумінню сучасних, а також прогнозуванню майбутніх процесів у суспільстві. Про це йдеться в його видатній праці «Початки громадянства. Генетична соціологія».

Революція 1917р. і, головне, наступні за нею події негативно позначилися на стані вітчизняної соціології. Так, М.С. Грушевський був змушений емігрувати і в еміграції (у Відні) в 1919 р. заснував Український соціологічний інститут. Він мріяв перевести цей інститут в Україну, для чого у 1924 р. і повернувся туди. Але час змінився не на краще, і здійснити цю свою мрію йому так і не вдалося.

Треба сказати, що одразу після подій 1917 р. в Росії відчувалося деяке пожвавлення у розвитку соціологічної науки. У 1918 — 1919 pp. у Петроградському та Ярославльському університетах були створені кафедри соціології. Одну з них очолив вже відомий у Росії соціолог П.О. Сорокін. Але політична боротьба і перемога марксистської концепції давали про себе знати, тому соціологи інших, немарксистських поглядів по суті були приречені. їх протистояння новій владі закінчилось тим, що у 1922 р. за наказом В.І. Леніна було насильно вислано за кордон багато видатних російських вчених. Серед 80-ти соціологів-немарксистів були і згадані вище П.О. Сорокін, Г.Д. Гурвич, М.О. Бердяев та інші. Цією акцією було нанесено нищівного удару науці взагалі й особливо соціології, яка ще не була зовсім сформованою у Росії.

Протягом 20-х років соціологічна наука ще певним чином, за інерцією, існувала. Але постійні дискусії, що відбувалися навколо популярного підручника з марксистської соціології «Теорія історичного матеріалізму», надрукованого М.І. Бухаріним у 1921 p., привели до того, що з 1930 р. соціологія як окрема, самостійна наука у СРСР перестала існувати. Вона майже повністю була поглинута марксистською філософією, зокрема її суспільствознавчою частиною «історичним матеріалізмом». Це не означає, що в СРСР після цього не проводилось ніяких соціологічних досліджень. Вони проводились, але не були вільними від ідеологічного тиску, що, звісно, не сприяло розвитку науки. Досить лише згадати про перепис населення СРСР у 1936 p., результати якого з політичних та ідеологічних міркувань були скасовані і ніколи не стали здобутком соціологів. Вчені були позбавлені можливості вільно висловлювати свою думку з тієї чи іншої проблеми. Мабуть тому в СРСР і не виникло ніяких окремих наукових напрямів, шкіл — усі були змушені працювати в межах однієї марксистської парадигми. Зрозуміло, що багато соціологів за таких обставин емігрувало на Захід, поповнивши ряди західних соціологів і збагативши своїми подальшими працями світову науку. Ті, що залишилися, змушені були «перекуватися», тобто відмовитися від своїх особистих поглядів.

Таким чином, з 30-х років настає «радянська ніч» соціологічної науки. Дещо подібне відбувалось з генетикою і кібернетикою, і все це сталось тоді, коли на Заході йшов бурхливий процес розвитку соціологічної науки як в її теоретичній частині, так і, особливо, у емпіричній.

Становище стало дещо змінюватися лише наприкінці 50-х років, після славнозвісного XX з’їзду КПРС, який засудив сталінізм і, нібито, відкрив двері, щоб випустити на свободу соціологію. Але ці двері були відкритими не повністю: з одного боку, соціологія отримала право на існування, а з другого — історичний матеріалізм ніхто не відмінив. Отже, він утримував за собою монополію на теоретичні дослідження суспільства. У 1960 р. було засновано відділ соціологічних досліджень при інституті філософії АН СРСР. І саме у 60-х роках виникла жвава дискусія стосовно предмета соціології. Вона завершилася поділом сфер діяльності: для історичного матеріалізму було залишено право вирішувати стратегічні, загальнотеоретичні проблеми розвитку суспільства, а для соціології -конкретні, практичні питання у різних сферах діяльності суспільства. Відбитком цього результату було створення у 1969 р. Інституту конкретних соціологічних досліджень. Керівна роль марксистської ідеології залишилась ще майже на два десятиріччя, і, звісна річ, соціологія за таких обставин не могла гармонійно розвиватися, залишаючись однобокою. А соціолог асоціювався здебільшого з людиною, яка бігає з папірцем по виробництвах та інших закладах, опитуючи працівників стосовно того чи іншого питання.

Такий незадовільний стан змінився лише у другій половині 80-х років, коли соціологія отримала свій індивідуальний статус окремої, повноцінної науки, яка може повною мірою займатися як теоретичними, так і практичними дослідженнями. Нарешті з’явилася змога відкрити окремі соціологічні факультети, де можна було б готувати фахівців з цієї дисципліни. З 1968 р. були створені соціологічні факультети у Московському, Ленінградському, Свердловському та Київському університетах. Сьогодні соціологію вивчають в усіх державних вищих навчальних закладах. У 1993 р. у Києві при Академії наук засновано Інститут соціології. Соціологія насправді і, треба сподіватися, надовго ввійшла у наше життя. Але занадто багато було втрачено часу, занадто ми відстали від провідних країн Заходу. Отже, тепер вітчизняній соціології багато в чому треба наздоганяти західну науку з її плюралізмом думок і здоровою конкуренцією між ними. Тільки таким шляхом зможуть виділитися певні стратегічні наукові напрями, скластися окремі наукові школи і вирішуватися всі проблеми суспільного життя.

Соц.2

1.Подготовка и организация соц исследований.

Соц. исследование:

1. Подготовка и организация соц. исследования

- определение целей

- разработка концепции исследования (постановка проблемы, формулировка гипотезы)

- планирование организации (инструктаж людей, обработка)

- подготовка эмпирических процедур (в каком виде будут представлены)

2. Эмпирическое обследование. Сбор информации.

3. Обработка эмпирической информации.

- статистическая обработка (качественная и количественная обработка)

- обработка на ЭВМ и персональных компьютерах

- теоретическая обработка

- подготовка и организация

4. Социальное исследование и практика

2.Программа социологического исследования:

Программа социологического исследования — это изложение его цели и общей концепции, исходных гипотез вместе с логической последовательностью операций для их проверки.

Необходимо не только выявить но и правильно поставить проблему:

- выдвинуть конкретные цели исследования;

- сформулировать точную гипотезу (предположение о связях между

изучаемыми элементами);

- построить теоретическую модель явления;

- операционализировать модель, выделяя совокупность важных

наблюдаемых признаков явления;

- определить задачи анализа;

- выбрать адекватные методы и инструментарий исследования

проблемы.

3.Этап эмпирического обследования в социологии.

Слово «эмпирический» буквально означает «то, что воспринимается органами чувств». Когда это прилагательное употребляется по отношению к методам научного исслед., оно служит для обозначения методик и методов, связанных с сенсорным (чувственным) опытом. Поэтому говорят, что эмпирические методы основываются на т. н. «твердых (неопровержимых) данных» («hard data»). Кроме того, эмпирическое исслед. твердо придерживается научного метода в противоположность др. исследовательским методологиям, таким как натуралистическое наблюдение, архивные исследования и др.

эмпирического обследования — методологический принцип социального познания, базирующийся на конкретных количественных данных, получаемых в ходе исследования социальной действительности и их статистико-математической обработке.

4..Методы получения данных в соц исследовании.

Анализ документов

исследование существующих исторических свидетельств и документов, составленных или хранимых другими лицами или организациями

Опрос

метод сбора первичной информации посредством обращения с вопросами к определенной группе людей. Различают — письменные опросы (анкетирование); — устные опросы (интервьюирование); — очные опросы; — заочные опросы: почтовые, телефонные, и др. + экспертные, массовые, выборочные, сплошные и другие опросы.

Наблюдение

-формализованные и неформализованные наблюдения; -включенные и невключенные наблюдения; -полевые, лабораторные и лабораторно-полевые наблюдения; -систематические, эпизодические и случайные наблюдения.

Соц. Эксперимент

метод изучения социальных явлений и процессов, осуществляемый путем наблюдения за изменением социального объекта под воздействием факторов, которые контролируют и направляют его развитие. Социальный эксперимент предполагает: — внесение изменений в сложившиеся отношения; — контроль за влиянием изменений на деятельность и поведение личности и социальных групп; — анализ и оценку результатов этого влияния.

Социометрические Методы

диагностический метод, служащий для анализа — межличностных отношений в малых группах. При его проведении перед каждым членом группы ставится вопрос, при ответе на который производит последовательный выбор и ранжирование других членов группы. Обычно в качестве подобного вопроса выступает вопрос о членах группы, предпочитаемых в тех или иных ситуациях.

Моделирование

метод исследования социальных явлений и процессов на их моделях, т.е. опосредствованное изучение социальных объектов, в процессе которого они воспроизводятся в вспомогательной системе (модели), замещающей в познавательном процессе оригинал и позволяющей получать новое знание о предмете исследования

5.Метод анализа документов в соц. исследовании. Классификация документов. Проблема их надежности. Контент-анализ.

Документ — специально созданный человеком объект, предн для хранения, воспроизв и передачи информации. делятся на личные и официальные (безличные).

Виды анализа:

1. Внешний анализ представляет собой изучение обстоятельств возникновения документов, Внутренний анализ — изучение особенностей содержания, стиля документа.

2. Качественный анализ предполага:ет углубленное логическое и стилистическое изучение документа, то есть направлен на воссоздание взглядов автора. Этот вид анализа используется при изучении уникальных личных документов и близок к понимающей социологии.

- Качественно-количественный анализ, или контент-анализ, предполагает извлечение данных на основе анализа документов — не только письменных, но и визуальных. Сущность данного метода состоит в следующем. Исследователи, определив интересующие их вопросы, разрабатывают систему категорий, которые характеризуют исследуемые феномены. Эта система должна также учитывать и те результаты, которые исследователи намереваются получить.

В процессе обработки данных широко используются различные методы формализации. В контент-анализе могут использоваться статистические методы.

Контент-анализ состоит в выявлении единиц, которые несут определенную нагрузку, как правило, это:

понятие, которые выражается определенными словами, терминами или словосочетаниями;

тема, воплощенная в целых смысловых фрагментах;

названия общественных организаций, имена политических деятелей;

наименования общественно значимых событий и случаев;

названия официальных документов или произведений.

3. Биографический метод (метод личных документов) — это метод исследования, основанный на анализе личных документов: писем, дневников, хроник, мемуаров, автобиографий и т.д. Метод изучения документов зародился как биографический метод, то есть изучение общественных явлений через биографии людей. Его истоки кроются в американской социологии второй половины XIX в. На первых порах изучались биографии известных людей, а позже внимание сместилось на жизнеописания массы заурядных личностей.

Метод официальных документов — способ изучения объективной стороны жизни общества, основанный на анализе документов государства, церкви, политических партий и общественных организаций.

6.Методы наблюдения и его роль в социологии.

Научное наблюдение:

- имеет ограничения(не все можно наблюдать)

- применяется в комплексе с др. методами

Классификация:

-По степени формализованности (1)стандартезурованные — четкий план, наблюдательность, педантизм, сосредоточенность на мелочах. Есть список тех признаков, черт, за которыми предстоит наблюдать. 2)нестандартизированные – только общий план, соц. должен одновременно следить за многими параметрами, и заносить результаты исследования по ходу или после по памяти)

-По степени участия наблюдателя (1)включенные – или открытое или закрытое 2) невключенные — невидимка)

-По месту проведения (полевые и лабораторная)

-По регулярности проведения. (систематические и несист. – эпизодические, случайные)

«+» :

- непосредственная связь с объектом

- гибкость метода (дает уловить многогранность явления)

- дешевизна

«-» :

- наблюдатель вольно невольно влияет на явления

- результаты субъективны

- оперативность оборачивается локальностью и невозможность охватить все явление в целом.

7. Опрос как метод получения данных в социологии. Виды опросов.

1) Интервьювербально-коммуникативный метод, заключающийся в проведении разговора между социологом и субъектом по заранее разработанному плану.

- по степени формализации (структурированные и не структурированные)

- по стадии исследования (предварительные, основные, контрольные)

- по количеству участников (индивидуальное, групповое, массовое)

2) Анкетированиеписьменная форма опроса, осуществляющаяся, как правило, заочно, т.е. без прямого и непосредственного контакта интервьюера с респондентом. Оно целесообразно в двух случаях: а) когда нужно спросить большое число респондентов за относительно короткое время, б) респонденты должны тщательно подумать над своими ответами, имея перед глазами отпечатанный вопросник.

Основным (но не единственным) инструментом этого метода является анкета, состоящая не только из опросного листа и «паспортички», но и из преамбульно-инструктивного раздела. Значимость последнего нельзя недооценивать, т.к. в условиях заочного общения с респондентом преамбула — единственное средство мотивации респондента на заполнение анкеты, формирования его установки на искренность ответов. Кроме того, в преамбуле говориться о том, кто и зачем проводит опрос, даются необходимые комментарии и инструкции по работе респондента с анкетой.

Структура анкеты и техника составления опросного листа.

Анкетирование — письменная форма опроса, осуществляющаяся, как правило, заочно, т.е. без прямого и непосредственного контакта интервьюера с респондентом. Оно целесообразно в двух случаях:

А. состоит из: 1) введения; 2) основной части; 3) паспортички (демографического блока). Во введении содержится обращение к респонденту, излагаются цели исследования и то, как будут использованы результаты опроса, указывается, какая организация проводит опрос, даются ее контактные телефоны, оговариваются правила заполнения и возврата А., дается гарантия анонимности.

Анкетный лист:

-прямые и косвенные вопросы

-програмно-тематические и оптимизирующие ход опроса вопросы

-вопросы «крючки»

-фильтры

-ловушки

-наводящие

-да/нет и диалоговые

-шкальные, табличные, закрытые(узкий спектр вариантов), открытые(есть строка для вписывания своего варианта ответа)

Количество вопросов в А. лимитировано. Практика показывает, что А., требующая для заполнения более 45 минут несет в себе больше случайной или недостаточной информации (что связано с эмоционально-психологической усталостью респондента). Поэтому наиболее оптимальным считается заполнение А. в течение 35-45 минут, чему соответствует 25-30 вопросов. Однако при проведении, например, оперативных социологических исследований оптимальный объем опросника составляет 10-15 вопросов.

9.Соц. эксперимент. Виды эксперимента. Логическая структура эксперимента.

Социальный эксперимент — метод изучения социальных явлений и процессов, осуществляемый путем наблюдения за изменением социального объекта под воздействием факторов, которые контролируют и направляют его развитие. Социальный эксперимент предполагает: — внесение изменений в сложившиеся отношения; — контроль за влиянием изменений на деятельность и поведение личности и социальных групп; — анализ и оценку результатов этого влияния.

По ситуации: полевой, лабораторный

По поставленной задаче: научные — прикладные, проективные – ретроспективные, однофакторные – многофакторные.

10. Метод моделирования в социологии. Типы моделей.

метод исследования социальных явлений и процессов на их моделях, т.е. опосредствованное изучение социальных объектов, в процессе которого они воспроизводятся в вспомогательной системе (модели), замещающей в познавательном процессе оригинал и позволяющей получать новое знание о предмете исследования.

Многообразие социальных систем, различная степень их изученности, а также широкий спектр задач, решаемых с помощью метода моделирования, являются причинами существования множества социальных моделей. Все это многообразие моделей в соответствии со способом воспроизведения действительности и применяемым средствам построения модели можно разделить на три класса:

-материальные модели, которые ввиду специфичности социальных объектов должны реализовываться в форме моделей, основанных на участии в них людей (как правило, это игровые модели);

-идеальные модели (неформализованные и формализованные);

-смешанные модели, сочетающие элементы первых двух (так называемые человеко-машинные модели)

Идеальные модели в отличие от первых в настоящее время используются в социологи практически на всех направлениях научного поиска.

11. Методы структурного анализа коллективов. Социометрический индекс

Социометрическая техника, разработанная Дж. Морено, применяется для диагностики межличностных и межгрупповых отношений в целях их изменения, улучшения и совершенствования. С помощью социометрии можно изучать типологию социального поведения людей в условиях групповой деятельности, судить о социально-психологической совместимости членов конкретных групп.Социометрическая процедура может иметь целью:а) измерение степени сплоченности-разобщенности в группе; б) выявление «социометрических позиций», т. е. соотносительного авторитета членов группы по признакам симпатии-антипатии, где на крайних полюсах оказываются «лидер» группы и «отвергнутый»; в) обнаружение внутригрупповых подсистем, сплоченных образований, во главе которых могут быть свои неформальные лидеры.

Индекс:

Различают персональные социометрические индексы (П.С.И.) и групповые социометрические индексы (Г.С.И.). Первые характеризуют индивидуальные социально-психологические свойства личности в роли члена группы. Вторые дают числовые характеристики целостной социометрической конфигурации выборов в группе. Они описывают свойства групповых структур общения. Основными П.С.И. являются: индекс социометрического статуса i-члена; эмоциональной экспансивности j-члена, объема, интенсивности и концентрации взаимодействия ij-члена.

12.Обработка результатов эмпирического обследования

Первичная обработка данных

Составление таблиц

Преобразование формы информации

Проверка данных.

Статистический анализ данных

Анализ первичных статистик

Оценка достоверности отличий

Нормирование данных

Корреляционный анализ (метод обработки статистических данных, заключающийся в изучении коэффициентов корреляции между переменными. При этом сравниваются коэффициенты корреляции между одной парой или множеством пар признаков для установления между ними статистических взаимосвязей.)

Факторный анализ (многомерный статистический метод, применяемый для изучения взаимосвязей между значениями переменных)

В большинстве случаев обработку данных целесообразно начать с составления сводных таблиц

13. Проблема измерения соц. данных.

1937г-Стивенсон

Измерение понимается как процесс соотнесения эмпирической системы с некоторой числовой системой. Из-за отсутствия единиц измерения таких величин, как удовлетворенность жизнью, национальное чувство и т.п., возник вопрос о специфике числовой системы, которая соотносится с эмпирической системой. Стивенс первоначально выдвинул четыре типа таких числовых систем, которые обусловили четыре соответствующие шкалы (или уровни) измерения: шкала наименований (номинальная), порядка (ординальная), интервалов (интервальная) и отношений.

I номинальная ( именная) шкала-признак-пол, м-1(2), ж-2(1)

II орденальная ( порядковая) выше,ниже; нет единицы измеренияIII интервальная ( признаки, у которых нет точки абсолютного нуля; есть сложение и вычитаниеIV пропорциональная (шкала отношений; есть точка абсолютного нуля); есть единицы измерения

Измерение в социологии начинается с фиксации континуума, то есть шкалы, отражающей протяженность стороны изучаемого явления и включающей указание крайних состояний отношения к нему респондентов: от начала (максимума) до конца (минимума).

14.Проблема использования математических методов в исследовании социальной действительности. Применение статических методов в социологии

АДЕКВАТНОСТЬ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МЕТОДА — 1. Степень соответствия формальной модели, предполагаемой методом, характеру изучаемого с его помощью явления. В силу известных трудностей с формализацией социальных явлений проблема А.м.м. в социологии стоит очень остро. Любая модель всегда более проста, чем отражаемая ею реальность. Задачи социолога, желающего эффективно применить математический метод, сводятся к четкому выделению того, что именно он отразил, использовав тот или иной математический аппарат и от чего в процессе такого использования абстрагировался; к определению на этой основе того, какими выводами и в каком смысле он может практически пользоваться; к выработке подходов к тому, чтобы максимально использовать отображенные обстоятельства; к попытке учесть то, что не было отражено, при Интерпретации результатов применения математического метода. Решение этих задач возможно лишь при соблюдении ряда методологических принципов применения математических методов в социологическом исследовании. Здесь требуется тесный контакт социолога и математика.

2. Термин заимствован из теории измерений, означает независимость результатов применения метода от того, какая конкретная шкала из числа возможных используется. Требования такой А.м.м. является необходимым условием адекватности метода в смысле п.1 (если учитываются фактически используемые шкалы, а не те, по которым физически получаются исходные данные; см. шкала). Существуют разные подходы к формализации понятия А.м.м. Одним из самых употребительных и применимых к числовым шкалам является отождествление А.м.м с инвариантностью (устойчивостью) результатов использования метода относительно применения к исходным данным допустимых преобразований используемых шкал. Так, если в качестве математического метода используется вычисление какого-либо среднего , а в качестве используемого результата результат сравнения по величине средних, вычисленных для двух групп респондентов, то адекватность метода будет означать, что упомянутый результат не изменится, если ко всем исходным данным применить допустимое преобразование соответствующей шкалы.

15.Основные типы шкал и их взаимосвязь с математическими процедурами в социологии.

В социологии применяются различные типы шкал, основными из которых являются: номинальные, ранговые (порядковые) и интервальные.

Инстpументом измеpения выступает шкала. С помощью заpанее pазpаботанных шкал могут быть измеpены все, даже самые сложные, социальные явления. Шкала пpедставляет собой систему хаpактеpистик изучаемого свойства, выполняющяю pоль эталона. С целью pазpаботки шкалы pустанавливают континуум — пpотяженность изучаемого социального свойства, т.е. опpеделяют его кpайние состояния — начало и конец, максимум и минимум. Пpи нахождении кpайних точек и опpеделения континуума шкала гpадуиpуется, т.е. устанавливается ее дpобность с помощью

Номинальная (пол, раса)( Операции в данной шкале: А=В, А не равно В)

Ординальная(звание, рост, размер ноги)( А=В, А не =В, А>В, А<В)

Интервальная(нет «0» температура)( А=В, А не =В, А>В, А<В, А+В, А-В)

Пропорциональная(есть абсолютный «0» — длина ширина)( А=В, А не =В, А>В, А<В, А+В, А-В, АхВ, А/В.)

16. Графическая интерпретация эмпирических зависимостей в социологии.

Гистограмма — это графическое изображение интегрального ряда.

Полигон распределения. Для построения полигона величина признака откладывается на оси абсцисс, а частоты или относительные частоты — на оси ординат.

Кумулята.(график накопленных частот ) Кумулята позволяет быстро определить процент лиц, находящихся ниже или выше заданной величины признака. Например, по данным табл. 3, процент семейств, в которых муж старше cyпруги не более чем на 5 лет, равен 65 (рис. 3, точка А).

17. Понятие генеральной и выборочной совокупности. Типы выборки

Генеральная совокупностьСуммарная численность объектов наблюдения (люди, домохозяйства, предприятия, населенные пункты и т.д.), обладающих определенным набором признаков (пол, возраст, доход, численность, оборот и т.д.), ограниченная в пространстве и времени.

Выборка (Выборочная совокупность)

Выборка — это метод исследования, когда из общей изучаемой (генеральной) совокупности однородных единиц отбирается некоторая его часть (выборочная совокупность), и только эта часть подвергается обследованию.

Выборочная совокупность конструируется таким образом, чтобы при минимуме исследуемых объектов удавалось с необходимой степенью гарантии представить всю генеральную совокупность.Типы выборок

1. Вероятностные выборки - Случайная выборка (простой случайный отбор)- Механическая (систематическая) выборка- Стратифицированная (районированная)- Серийная (гнездовая или кластерная) выборка2. Невероятностные выборки- Квотная выборка- Метод снежного кома- Стихийная выборка- Выборка типичных случаев

18. Репрезентативность и ошибка выборки. Методы формирования выборки в социологическом исследовании.

Генеральная и выборочная совокупности должны сопоставляться по некоторым важным признакам, которые легко проверяются статистическими методами. Если они совпадают, то выборка называется представительной, или репрезентативной.

Репрезентативность выборкиСвойство выборки корректно отражать генеральную совокупность. Одна и та же выборка может быть репрезентативной и нерепрезентативной для разных генеральных совокупностей.Ошибка выборки (доверительный интервал)Отклонение результатов, полученных с помощью выборочного наблюдения от истинных данных генеральной совокупности.

Причины ошибок : неточность данных, сообщенных социологу респондентом, неправильная фиксация получаемых сведений или неправильное измерение переменных, характеризующих единицы наблюдения и т.д.Ошибка выборки бывает двух видов – статистическая и систематическая. Статистическая ошибка зависит от размера выборки. Чем больше размер выборки, тем она ниже.Пример:Для простой случайной выборки размером 400 единиц максимальная статистическая ошибка (с 95% доверительной вероятностью) составляет 5%, для выборки в 600 единиц – 4%, для выборки в 1100 единиц – 3% Обычно, когда говорят об ошибке выборки, подразумевают именно статистическую ошибку.Систематическая ошибка зависит от различных факторов, оказывающих постоянное воздействие на исследование и смещающих результаты исследования в определенную сторону.Пример:- Использование любых вероятностных выборок занижает долю людей с высоким доходом, ведущих активный образ жизни. Происходит это в силу того, что таких людей гораздо сложней застать в каком-либо определенном месте (например, дома).- Проблема респондентов, отказывающихся отвечать на вопросы анкеты (доля «отказников» в Москве, для разных опросов, колеблется от 50% до 80%)В некоторых случаях, когда известны истинные распределения, систематическую ошибку можно нивелировать введением квот или перевзвешиванием данных, но в большинстве реальных исследований даже оценить ее бывает достаточно проблематично.

Способы построения выборки:

Основной принцип построения выборки состоит в том, чтобы обеспечить всем элементам генеральной совокупности равные шансы попасть в выборку.

1.Рандомизация, или случайный отбор,

2.Попарный

3.Многоступенчатый способ построения выборки.

4.Многофазный способ построения выборки

5.Комбинированный способ построения выборки

19. Результаты социологического исследования и общественная практика.

КОНКРЕТНОЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ — целостная система теоретических и эмпирических процедур, способствующих получению нового знания об исследуемом объекте для решения конкретных теоретических и практических социальных проблем. К.С.И. проводятся обычно с целью решения конкретной социальной проблемы, чем они отличаются от фундаментального исследования, цель которого — приращение научно-теоретического знания. Существуют два основных типа К.С.И. К первому из них относятся исследования, специализированные по проблемам, требующим последовательных, нередко долгосрочных управленческих воздействий на определенную сферу общественной жизни. обществе, переживающем сложный и трудный переход к социально ориентированной рыночной экономике. Ко второму типу К.С.И. относятся такие из них, которые проводятся по разовым запросам заказчиков; в качестве таковых могут выступать властные структуры, государственные организации и учреждения, предприятия, фирмы, общественные организации и т.п. По содержанию, направленности, формам и способам К.С.И. чрезвычайно разнообразны, поэтому существует довольно много видов таких исследований, их определенная типология. Так, например, в зависимости от масштабности и сложности решаемых исследовательских задач, от требуемой глубины анализа полученных эмпирических данных К.С.И. подразделяются на: пилотажные, описательные и аналитические. Пилотажное исследование представляет собой пробное исследование преимущественно методической направленности, цель которого — проверка качества подготовленного инструментария для сбора первичной социологической информации, определение валидности, т.е. надежности применяемых опросных листов (анкет), бланков интервью и т.п. Более сложным видом К.С.И. является описательное. Оно ориентировано на получение эмпирической социологической информации, дающей возможность социологу дать относительно целостное непротиворечивое описание изучаемого явления или процесса, его основных структурных компонентов и качественных характеристик. Самым углубленным типом К.С.И. является аналитическое исследование, цель которого заключается не только в описании структурных элементов и характеристик изучаемого социального объекта, но и в выявлении причин, обусловливающих его особенности и сущность.

20.Социология и архитектура: прикладные аспекты

Социология архитектуры – область социологии, изучающая архитектуру как особую проектную деятельность, форму организации пространства жизнедеятельности общества, язык культуры.

Круг проблем:

- социальные аспекты архитектурной деятельности;

- социальные факторы, определяющие развитие архитектурного пространства;

- архитектурное образование и т.п.

Когда разом произносятся два слова: архитектура и общество, всякому очевидно, что речь идет о социальных проблемах архитектуры, архитектуры внутри общества и для него, архитектуры как среды функционирования людей. Когда же ведется проектная разработка типового клуба с залом на четыреста мест, обсуждается градостроительная роль здания драматического театра в Ашхабаде или оценивается архитектурное решение текстильной фабрики в Фергане, как-то само собой вдруг оказывается, что обсуждение приобретает сугубо профессиональный характер. Социальные проблемы архитектуры остаются где-то «над» конкретной задачей, а конкретность здания или проекта редко поднимается до них.

Социология архитектуры как научная дисциплина, исследующая «жизнь» архитектуры в обществе, только тогда выполняет свою задачу, когда находит ясные «мостики перехода» между уровнем общества и архитектуры в целом и уровнем конкретного проекта, конкретного задания на проектирование. Найти эти «мостики перехода»— на самом деле значит их построить; ведь сегодня их отсутствие компенсируется лишь тем, что заказчику представляется, будто он знает все действительные потребности тех, для кого задумано сооружение, и архитектор считает, что ему известны эти потребности. Практика же со всей убедительностью показывает, что не только представления архитектора и заказчика о потребителе не совпадают, но не совпадают между собой мнения специалистов, выступающих в роли заказчика, резко различны мнения архитекторов. Социология архитектуры становится действительно научной дисциплиной, т.е. производит объективные знания только в том случае, если она способна множественность отдельных представлений заменить картиной подлинного положения дел. Социология архитектуры не оперирует словом «человек» не потому, что теряет связь с гуманитарными дисциплинами, а потому, что для нее существуют не «люди вообще», а конкретные группы людей в различных ситуациях, чьи вкусы, интересы, пристрастия, навыки, привычки весьма значительно различаются.

Значит, для социологии архитектуры архитектура является прежде всего производством полезных пространственных структур, обладающих ценностью, т.е. вызывающих у различных людей оценку со знаком плюс (восхищение) или минус (неудовлетворенность всех ступеней).

21. Социология города. Методология и методы социологии города

Социология города — привычное название области знания, которая в действительности охватывает гораздо более принципиальную по значению и широте проблематику: процесс урбанизации.

Город являлся и является объектом изучения многих научных дисциплин, потому что в нём сфокусировались все сферы жизнедеятельности человека: в нём человек живёт, работает, саморазвивается как личность в психологическом, социальном и метафизическом планах. Город с древнейших времён являлся локусом концентрации Истории и Культуры. Многоаспектность литературы о городе – первая характерная черта урбанистики. Город – это и экология, и экономика, и повседневная жизнь, и макросоциальные процессы, и многое другое. Разные авторы, в зависимости от своих профессиональных интересов, акцентируют внимание на разных аспектах городской жизни, но у всех, кто значительное время занимается городом, появляется широта интересов и разнообразие проблематики. Город, в силу своей сущности, «вынуждает» заниматься самыми разными вопросами и интегрировать разнообразные знания в некоторую единую концепцию. И эти урбанистские концепции всё более приобретают социологический характер: город понимают в последнее время не столько как форму поселения и производства, сколько как форму сообщества, как тип социальности, сущностной чертой которой является интеграция разнообразных видов жизнедеятельности в единую саморазвивающуюся систему с собственными механизмами поддержания устойчивости и порядка. Но эта система состоит из относительно автономных и гомогенных подсистем: территориально-поселенческой, экономической, символической и др. Поэтому для описания и изучения города используются знания и теоретические схемы других наук. Тот, кто занимается городом, усваивает и использует различные социально-гуманитарные знания. Используются и естественно-научные знания, прежде всего география и математика.

Методы изучения:

-принцип иторизма

-принцип саморегуляции (от хаоса к порядку)

-принцип антропологический (с точки зрения человека)

- Варианты системного подхода (систему можно рассматривать как объект, как структурно-функциональную конструкцию. Описание устройства этого объекта представляет собой выделение подсистем с последующей редукцией ко всё более элементарным частям. Можно рассматривать, как саморазвивающийся объект)

22. Обзор зарубежных и отечественных социологических концепций и исследований города.

Два основных типа градостроительных концепций

С ростом размеров городов, их насыщенности инженерными и транспортными системами, промышленными объектами возрастало и отрицательное воздействие, которое они оказывали на окружающую природную среду. В первую очередь объектом такого техногенного воздействия становился сам человек — обитатель города и природы. Как отклик на складывающуюся ситуацию архитекторами и градостроителями стали предлагаться различные градостроительные концепции, в которых делались попытки решить новые проблемы, порождённые развитием технической цивилизации. Выдвижение подобных теорий и концепций продолжалось и на протяжении всего ХХ века.

Рассматривая типологические особенности выдвинутых в этот период градостроительных концепций можно выделить в первом приближении два главных подхода, просматривающихся в них. В одном подходе, говоря условно, превалирует сам «Город» как система искусственных построек и сооружений, создаваемых в результате деятельности человека. В другом подходе наряду с «Городом» (градостроительная система) активно разрабатывается тема «Природы» (природная система), включающей в себя все элементы биосферы и человеческий социум, гармоничным образом сосуществующие с искусственными зданиями и сооружениями в условиях урбанизированной среды. То есть в последнем случае решается задача соразмерного, уравновешенного развития основных элементов в системе «Город-Природа».

Хронологическую последовательность развития концепций современного города в обобщенном виде можно представить следующим образом:

- 1890-е гг. — «город-сад», «линейный город»;

- 1900-е гг. — индустриальный город;

- 1930-е гг. — функциональный город;

- 1950-60-е гг. — пространственный, мобильный город;

- 1980-90-е гг. — средовой подход в градостроительстве (А. Э. Гутнов), социальная экология города;

- 1970-2000-е гг.: — «экогород», «устойчивый город».

Если в концепциях индустриального города, функционального города, пространственного и мобильного города явно просматривается технократический подход, то в концепциях «города-сада», «линейного города», социальной экологии города, в концепции «экогорода» и «устойчивого города» превалирует органический подход к градостроительству. Все сказанное выше позволяет заключить, что развитие градостроительной теории на протяжении всего рассматриваемого периода характеризовалось борьбой двух указанных выше тенденций: технократической и органической. Данная борьба велась и на теоретическом уровне (например дискуссии урбанистов и дезурбанистов в СССР 30-х гг.), и на уровне практического градостроительства (смена принципов проектирования и строительства городов в разные временные периоды).

Есть определенные основания связывать пик развития технократического градостроительства с периодом мировых войн (1914-1945 гг.) и развитие его остаточных явлений в период «холодной войны» (1945-1985 гг.). Данную связь можно объяснить, в частности, тем, что тотальная милитаризация общества в странах западного мира и СССР строилась в это время на основе тотальной технократизации экономики и всего образа жизни конфликтующих сообществ. После 60-х годов, когда крупные военные конфликты в мире завершились, наблюдается резкий спад выдвижения концепций технократического характера. В утрате творческого интереса к данному направлению градостроительства, по-видимому, сказалось и некоторое разочарование в возможностях технического прогресса для улучшения социального состояния общества, проявившееся в общественной мысли развитых стран в период с 60-х гг. В хронологии развития органических или экологических градостроительных концепций наблюдается обратная закономерность. Свое наибольшее развитие они получили на рубеже веков: в конце XIX — начале ХХ столетий, когда в обществе «любимой» темой обсуждения была идея «города-сада», и к концу ХХ века, когда резко активизировались поиски в области экологизации города и создания поселений, отвечающих принципам устойчивого развития. В середине же ХХ века наблюдается заметный спад интенсивности поисков в данном направлении.

Изучение проблем жизни города и села имеют давнюю историю. На Западе первые основополагающие публикации по проблемам социологии города появились в начале XX в., например, книга М. Вебера «Город», в которой автор доказывает, что город способствует развитию индивидуальных черт личности и является, таким образом, инструментом исторических изменений. Известны также работы западного социолога Г. Зиммеля, раскрывшего социально-психологические -аспекты городской жизни, функциональный характер городских контактов.

Лидеры другой волны социологов — «горожан» Р. Парк, Э. Берджесс, Д. Вирт, создатели школы «человеческой экологии», исследовали влияние размеров городов, архитектуры и т.д. на преступность. Сейчас в западной социологии изучается влияние новых технологий (следствие технологической революции) на городское и региональное развитие. Как видно из приведенного схематического перечня, многие проблемы социологии города, исследуемые на Западе, имеют большое практическое и теоретическое значение и для российских ученых и практиков.

Примерно то же самое можно сказать и о западной социологии деревни. Она изучает проблемы социальных и экологических последствий внедрения новых технологий в сельском хозяйстве (например, А. Андерсон, С. Бруннер и др.). Это направление сейчас все более выступает на передний план.

Существенный вклад в развитиеРАЗВИТИЕ- характеристика качественных изменений объектов, появления новых форм бытия, инноваций и нововв…  отечественной С.Г. внесли Н.А. АитовАИТОВНариман Абдрахманович (1925) — российский социолог и философ. Основные направления научн. исслед…,  Э.К. Васильева, Г.М. Лаппо, М.Н. Межевич, Э.А. Орлова, И.Ю. Родзинская, В.О. Рукавишников, О.И. Шкаратан, О.Н. Яницкий, З.А. Янкова и др.

23.Город как объект комплексных социальных исследований. Социально-пространственная характеристика города. Взаимодействие районов и зон города.

Проблематика и круг исследований городской социологии является в настоящее время предметом широкой дискуссии в социологической литературе. Теоретические основы немарксистской городской социологии заложены в трудах М. Вебера (анализ города в контексте исторического развития общества, его экономического строя, культуры и политических институтов), Тенниса (противополагание городских и сельских форм общественной жизни) и Зиммеля (выделение некоторых характерных черт городской культуры). В настоящее время пространственный анализ города применяется для изучения социальной сегрегации различных общественных слоев и этнических групп в городах.

Город – это территориально концентрированная форма расселения людей, занятых преимущественно несельскохозяйственным трудом. Для города характерны разнообразие трудовой и внепроизводственной деятельности населения, социальная и профессиональная неоднородность, специфический образ жизни.

Городская культура характеризуется: преобладанием анонимных, деловых, кратковременных, частичных и поверхностных контактов в межличностном общении; снижением значимости территориальных общностей; затуханием

Для всех них первостепенное значение приобрели адаптация приезжающих, общественная и окружающая среда, развитие современного жилища, рациональная организация повседневной жизни людей.

Но имеются и специфические проблемы. В крупных городах это упорядочение социальной инфрастуктуры, приведение в соответствие производственных и культурно-бытовых потребностей, в малых – эффективное использование трудовых ресурсов, благоустройство, создание современного комплекса удобств, жилищного и коммунального обслуживания. Немало острых вопросов возникает в новых городах. Опыт проектирования, строительства и функционирования Набережных Челнов, Дивногорска, городов Тюменского Севера говорит о том, что отсутствие необходимых условий для рациональной организации повседневной жизни населения приводит к неудовлетворенности людей местом работы и жительства и как следствие этого – к миграции. Решением этой задачи может быть обеспечение молодых сибирских городов стабильными квалифицированными кадрами .

Город — доминирующая в настоящее времяВРЕМЯ(time) — непрерывное протекание существования. Может измеряться с помощью какого-либо устойчивог…  социально-пространственная форма существования общества, которая отличается высокой степенью организации среды жизнедеятельности, большим разнообразием форм и видов деятельности населения, динамизмом социального развития, архитектурным разнообразием, значительной автономностью и относительно законченной социальной структурой, почти адекватной структуре общества (государства).

В круг проблем, изучаемых С.Г., традиционно входят: определениеОПРЕДЕЛЕНИЕ(definition) — суждение или процесс, посредством которого передается значение термина. Идеально …  места и роли города в обществе; выявление факторов появления и развития городов; изучение подсистем механизма городского устройства и взаимосвязей между ними; определение социальных факторов и следствий миграции городского населения; построение типологии городов; поиск путей и методов научно обоснованного управления развитием городов. Среди проблем, стоящих перед С.Г. в настоящее время, наиболее актуальна проблемаПРОБЛЕМА(греч. problema — преграда, трудность, задача) — в широком смысле — сложный теоретический или пр…  городской экологии. Бурно разворачивающийся процессПРОЦЕСС- последовательная смена явлений в развитии чего-либо.  урбанизации породил острое противоречиеПРОТИВОРЕЧИЕ(contradiction). Термин, используемый Марксом для обозначения взаимных антагонистических обществ…  между стремительным ростом городов, потребляющих ресурсы из окружающей среды, и возможностями природной среды восполнять эти ресурсы. Не менее острой проблемой является проблема социальной экологии города. Тотальное распространение городского образаОБРАЗ- 1. Мысленный или вещественный конструкт, представляющий к.-л. объект. 2. Целостное, но неполно…  жизни на все обществоОБЩЕСТВО- понятие, фиксирующее предмет социальной философии : в качестве базисной категориальной структу…,  помимо связанных с этим процессом позитивных моментов, зачастую опережает психологическую готовность людей к непосредственному погружению в далеко еще не совершенное, бесконечно разнообразное и поразительно «плотное» городское культурное пространствоГОРОДСКОЕ КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО- сфера функционирования городской культуры как сложной самоорганизующейся подсистемы механизма ….  Следствием этого является высокий уровень подсознательной (а иногда и сознательной) агрессии, различные виды деструктивного, девиантного поведения и т.д. Разрешение этих противоречий — одно из непременных условий дальнейшего развития общества. С.Г. относится к группе специальных социологических теорий — социология селаСОЦИОЛОГИЯ СЕЛА- специальная социологическая теория , объектом познания которой является село как социально-те…  , социология малых группСОЦИОЛОГИЯ МАЛЫХ ГРУПП- область социологии, изучающая малые соц. группы и контактные коллективы. Предметом ее исследов…  , социология молодежиСОЦИОЛОГИЯ МОЛОДЕЖИ- отрасль социологии, объект которой — молодежь как социально-демографическая группа общества (…  , социология народонаселенияСОЦИОЛОГИЯ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ- специальная социологическая теория, изучающая процессы воспроизводства населения всей Земли, о…  , — которые исследуют соответствующие социально-территориальные общности.

Специфика подходаПОДХОД- комплекс парадигматических, синтагматических и прагматических структур и механизмов в познании…  С.Г. к исследованию своего объектаОБЪЕКТ- носитель проблемной ситуации, конкретная область социальной реальности.  заключается в том, что эта специальная социологическая теорияСОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ(sociological theory) — ряд абстрактных общих подходов, а также противоположных и взаимно дополн…  описывает не отдельно взятые тенденции, наблюдаемые в сфере социально-пространственной общности города, и даже не просто взаимосвязи между ними, а нечто значительно более сложное: механизм городского устройства, который порождает и регулирует эти взаимосвязи. Такая трактовка предмета изучения С.Г. позволяет определить ее как объяснительную теорию, главная задача которой заключается в раскрытии сущности изучаемого объекта путем установления связей и отношений, определяющих его существенные черты. Данная задача решается посредством изучения закономерностей функционирования механизма городского устройства, фиксирующего эти связи и отношения. В философском смысле под механизмом городского устройства понимается самодостаточное средство воспроизводства и регулирования социально пространственной системы города. В социологическом — способ взаимосвязи подсистем, составляющих структуру этой системы.

24. Основные условия и формы жизнедеятельности городского населения

Городской образ жизни в нашей стране обуславливается и характеризуется: занятостью населения преимущественно индустриальными формами труда и вытекающими отсюда его социально – профессиональной структурой; относительно высокой пространственной, профессиональной и социальной мобильностью; широким выбором видов труда и досуга; значительным расстоянием между жильем и местами труда; преобладанием государственного и кооперативного жилого фонда над частным; изменением роли личного подсобного хозяйства (садово-огородного участка), превращением его из источника средств существования в одну из форм оздоровляющего отдыха; большим объемом необходимой для человека информации, что ведет к психологическим перегрузкам и требует новых способов организации отдыха; значительной степенью этнической интеграции и социально – этнической разновидностью в семейно – дружеской связях; высокой плотностью человеческих контактов.

В связи с развитием городского образа жизни вступают проблемы двоякого рода. Одни из них связаны с изучением и формированием механизмов создания новых образцов социальных отношений в производстве и за его пределами, с развитием форм и норм социально – культурного потребления и созданием механизмов преемственности различных норм культуры и социальных отношений. Другие обращены на перераспределение имеющихся и высвобождение дополнительных ресурсов для ускорения развития этих процессов. Важнейшей является проблема взаимной увязки рабочих мест города и профессиональных качеств работающего населения, с одной стороны, и реальных несоответствий его требований и ожиданий рабочим местам и существующей структуре рабочих мест города – с другой.

Экстенсивный путь развития промышленности, воспроизводя одну и ту же далеко не самую эффективную структуру рабочих мест во все расширяющемся масштабе, стимулирует тем самым регулярный приток рабой силы извне, что ведет к чрезмерному росту городов. Наиболее остро эта проблема стоит в малых и средних городах, особенно с одной доминирующей отраслью промышленности. Суть в том, что монофункциональность города предопределяет преимущественный спрос на рабочую силу какого – либо одного пола. Например, Иваново – центр текстильной промышленности, где используется преимущественно женский труд. В результате при формировании населения города происходит перекос в сторону лиц женского пола, вследствие чего процесс воспроизводства населения нарушается, учащаются разводы и т.д. Помимо этого, монофункциональность города делает практически нереальным возможности выбора деятельности, сводит на нет условия к перемене труда, что в свою очередь приводит к росту миграции населения, и прежде всего молодежи.

Все большее влияние на развитие культуры, политики и всего образа жизни человечества оказывает феномен не только роста населения планеты, но и концентрация людей в отдельных крупных агломерациях. Крупные города стремительно растут, поглощают окрестные селения, сливаются друг с другом, образуя мегаполисы. В нашей стране существует ряд крупных и сверх крупных агломераций: московская, уральская, самарская, нижегородская, — которые принципиально новые социальные проблемы, вызванные проживанием огромного числа населения на ограниченной территории. Само функционирование городов и агломераций имеет как общие, так и специфические проблемы.

25. показатели, планирование и прогнозирование социального развития города

Система планирования городского развития включает четыре взаимоувязанных процесса (функции).

Стратегическое (на 10-15 лет) планирование (выбор стратегических целей городского развития и механизмов их реализации).

Мониторинг и прогнозирование социально-экономического развития.

Перспективное (на 3-5 лет) и годовое комплексное планирование.

Текущее финансовое планирование и формирование годового бюджета.

2. Стратегическое планирование (выбор стратегических целей городского развития и механизмов их реализации).Стратегическое планирование основывается на:

изучении мнения целевых групп населения по вопросам стратегии развития города;

учёте городских исторических особенностей и традиций;

оценке возможностей территории (города), в первую очередь с точки зрения ограничений по ресурсам;

оценке возможностей (с точки зрения ресурсов) внешней для города среды (ближайших территорий);

выяснении мнения субъектов внешней среды о городе;

учёте тенденций мирового и российского развития.

26. Процесс урбанизации. Вз соц и пространственных факторов в процессе урбанизации. Позитивные и негативные стороны урбанизацию

УРБАНИЗАЦИЯ - исторический процесс развития механизма городского устройства, который заключается в росте городов, увеличении доли городского населения и расширенном воспроизводстве городского образа жизни. На протяжении нескольких тысячелетий У. выступает универсальной стратегией развития стран с различным общественным строем и уровнем развития.

Урбанизация — исторически неизбежный этап расселения среды обитания человека. Ее признаки:

концентрация производства и населения;

социально-территориальные различия города и деревни;

наращивание искусственной сферы.

Указанные признаки являются общими для всех формаций. Они отражают воздействие общественного производства на территориальную организацию общества. Развитие производственных сил и производственных отношений оказывает большое влияние на формы и эволюцию урбанизации общества. Процесс урбанизации будет продолжаться еще длительное время. Но в наше время постепенно снижаются. Сейчас они гораздо ниже, чем до 70-х годов. Для этого времени было характерно перемещение огромных масс населения из деревни в город, их высокая концентрация в крупных и крупнейших городских поселениях, где образовался целый маргинальный слой так называемых лимитчиков. В итоге деревня обезлюдела, а малые города оказались вне главного направления урбанизации. Так, в 1939 году на малые города и поселки приходился 41% городского населения, а в 1996 г. — только 26%. Крупнейшие города продолжают расти. К 2000 году число городов-миллионеров увеличилось до 30 (в них проживает 28% жителей страны, в городах с численностью, близкой к миллиону, — до 40%). Это обусловлено принципиальными техническими сдвигами и структурной перестройкой экономики. Переход к новым технологиям приводит к превращению городов-миллионеров в мегаполисы. В них выгоднее организовывать производство, торговлю, создавать научные, культурные, образовательные комплексы и т.п. В них выше общественная производительность труда. Мегаполисы будут расти и развиваться до тех пор и до того предела, который окажется обусловлен опять-таки общественной производительностью труда. На заре антропогенеза люди существовали либо большими семьями, либо небольшими общинами: каждый был на виду. Они жили в условиях не конкуренции, а взаимопомощи. Все это создало определенный психологический стереотип и тот психологический настрой, который служил источником психологического здоровья, развивал чувство единения людей с природой. Такой образ жизни сохранялся не менее двух миллионов лет. Теперь огромные массы людей живут вдали от природы, в квартирах — каменных гнездах; несмотря на давку в общественном транспорте каждый человек социально анонимен. Индивид борется с городской реальностью, так как она порождает то, что человеку биологически не свойственно. Пьянство, наркомания, хулиганство и т.п. — своего рода злобный протест, рождающий преступления.

27.Социльная структура города, района, микрорайона.

Исследование социальной структуры транзитивного образования, каковым является крупный российский город, актуализирует то обстоятельство, что она находится в крайне неопределенном, амбивалентном состоянии и вместо устойчивой системы социальных позиций представляет собой сжатый во времени процесс структурной трансформации. Как нам представляется, актуальность исследования обусловлена тем, что, во-первых, динамика социальной структуры крупного города наиболее рельефно отражает происходящие процессы трансформации российского общества, позиционирует качественные изменения структуроформирующих отношений; — во-вторых, исследование социальной структуры крупного города связано с реальным переплетением общественных микро- и макропроцессов, когда субъективные факторы социального структурирования вплетаются в процесс функционального распределения групп в обществе; — в-третьих, специфичность состояния социальной структуры крупного города определяется тем, что формирование нового российского социума чревато экстремальными состояниями, коренным изменением параметров, на основании которых и возникает тот или иной тип стратификации. В частности, меняются по содержанию и по значимости структуроформирующие отношения собственности, власти, профессионального статуса. Предметом исследования являются основные тенденции, объективные и субъективные компоненты социального развития, обеспечивающие динамику социальной структуры современного крупного российского города в условиях реформ. 28. Социальная структура. Социальная мобильность городского населения.

Социальная структура – это устойчивая связь элементов в социальной системе. Основными элементами социальной структуры общества являются индивиды, занимающие определенные позиции (статус) и выполняющие определенные социальные функции (роли), объединение этих индивидов на основе их статусных признаков в группы, социально-территориальные, этнические и иные общности и т.д. Социальная структура выражает объективное деление общества на общности, роли, слои, группы и т.д., указывая на различное положение людей по отношению друг к другу по многочисленным критериям. Каждый из элементов социальной структуры, в свою очередь, является сложной социальной системой со своими подсистемами и связями.

К большим социальным группам можно отнести:

этнические общности (расы, нации, народности, племена),

социально-территориальные общности (это совокупности людей, постоянно проживающих на определенной территории, формирующиеся на основе социально-территориальных различий, обладающих сходным образом жизни),

социально-демографические общности (общества, выделяемые по половозрастным признакам),

социальные классы и социальные слои (это совокупности людей, имеющих общие социальные признаки и выполняющих сходные функции в системе общественного разделения труда). Классы выделяются в связи с отношением к собственности на средства производства и характером присвоения благ. Социальные слои (или страты) выделяются на основе различий в характере труда и образе жизни (именно различия в образе жизни наиболее наглядны).

Социальная мобильность

Термин социальная мобильность введён П.А. Сорокиным в работе 1927 г.   Социальная мобильность подразумевает любой переход индивида или группы из одной социальной позиции в другую. Различают мобильность индивидуальную или групповую, а также мобильность горизонтальную и вертикальную. Вертикальная мобильность включает восхождение и нисхождение.   Восхождение — индивидуальное перемещение к позициям с более высоким престижем, доходом и властью, или восхождение целой группы.   Нисхождение — всё наоборот.

Существуют смешанные стратификационные системы, кроме того, по мнению учённых, люди находятся в постоянном движении, а общество — в развитии. Поэтому важным механизмом социальной стратификации является социальная мобильность, которая определяется, как изменение индивидом, семьёй, социальной группой, местом в социальной структуре общества. Вертикальная мобильность - перемещение индивидуумов, социальных групп из одной страты в другую, при котором существенно меняется социальное положение (восхождение, нисхождение). Горизонтальная мобильность - переход от одной социальной группы к другой, находящейся на одном социальном уровне. Географическая мобильность (миграция) — смена места жительства, перемещение на другую территорию.

29.Социально-экологические проблемы города

ГОРОДА ЭКОЛОГИЯ (от греч. oikos — дом, жилище, местопребывание и logos — слово, учение) — комплексная характеристика, отражающая состояние и специфику функционирования механизма городского устройства. Понятие «Г.Э.» описывает систему связей и отношений, возникающую в процессе взаимодействия городского населения со средой его жизнедеятельности — социально-пространственной общностью города. Рассмотрение Г.Э. предполагает понимание города как экосистемы, которую образуют организмы (растения — продуценты, человек и животные — консументы, грибы и микробы — деструенты) вместе со средой их существования. Системообразующими элементами в такой системе являются потоки энергии и круговорот веществ.

С точки зрения экологии город является, во-первых, зависимой экосистемой (экспорт основных потребляемых городом продуктов превышает импорт в среднем в 10 раз); во-вторых, аккумулирующей системой (положительный баланс обмена веществ обусловливает их накопление внутри городского пространства); и в-третьих, неуравновешенной экосистемой (в отличие от природных экосистем развитие города определяется не естественными процессами, а деятельностью человека). Названные характеристики определяют специфику подходов к решению проблем Г.Э., острота которых стремительно возрастает вместе с глобальным развертыванием процесса урбанизации . Стратегия преодоления большой зависимости экосистемы города от внешней среды связана с усилением автотрофного блока, производящего продукты питания, сырье и кислород, а также с использованием свободных площадей (в том числе стен и крыш зданий) для выращивания растений. Проблему аккумуляции веществ позволяет уменьшить переход на замкнутые циклы производства, сокращающие накопление веществ вообще и вредных выбросов в частности. Что же касается неуравновешенности экосистемы, то эту проблему можно снять только посредством увеличения роли научно обоснованного экологического регулирования развитием города, включающего гармоничное городское планирование социального развития . Реализация перечисленных принципов требует не только крупных технических изменений инфраструктуры города и больших экономических затрат, но и, что важнее всего, коренных изменений в сознании городских жителей. Стратегия достижения этой цели связана с экологическим воспитанием горожан с самого раннего возраста (в семье, детском саду, школе) ради постепенного качественного обновления городского культурного пространства .через привнесение в него комплиментарных природному бытию норм, ценностей и образцов поведения. Разумной альтернативы экологически сбалансированному городу в третьем тысячелетии у общества нет.

30. Социальные проблемы городов в условиях глобализации и информатизации

Глобализа́ция — процесс всемирной экономической, политической и культурной интеграции, основными характеристиками которого являются распространение капитализма по всему миру, мировое разделение труда, миграция в масштабах всей планеты денежных, человеческих и производственных ресурсов, стандартизация законодательства, экономических и технологических процессов, а также сближение культур разных стран.

Информатизация — организационный социально-экономический и научно-технический процесс создания оптимальных условий для удовлетворения информационных потребностей и реализации прав граждан, органов гос. власти, органов местного самоуправления, организаций, общественных объединений на основе формирования и использования информационных ресурсов

Информационное общество — концепция постиндустриального общества; историческая фаза развития цивилизации, в которой главными продуктами производства являются информация и знания.

увеличение роли информации и знаний в жизни общества;

возрастание доли информационных коммуникаций, продуктов и услуг в валовом внутреннем продукте;

создание глобального информационного пространства, обеспечивающего (а) эффективное информационное взаимодействие людей, (б) их доступ к мировым информационным ресурсам и (в) удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах.

Информатизация и компьютеризация требуют от людей новых навыков, новых знаний и нового мышления, призванных обеспечить адаптацию к условиям и реалиям компьютеризированного общества и обеспечить ему достойное место в этом обществе. Поэтому нельзя не согласиться с У. Мартином в том, что информатизация оказывает влияние на образ и качество жизни всех членов общества как на индивидуальном, так и на организационном уровне, на рабочем месте и в быту. Хорошо это или плохо, но она, пишет автор, представляет собой силу, которая не просто трансформирует жизнь целых сообществ, но способствует перестройке самого «контекста отношений между людьми».

31.Социальные функции поселения, его типы.

Город или деревня как непосредственная среда жизнедеятельности человека в широком смысле реализует важнейшую интегрирующую функцию — функцию социального развития человека, населения. В отличие от предприятия поселение опосредует почти все сферы жизни и деятельности человека — общественной жизни, культуры, образования, быта и т.д.

Населенный пункт — первичная единица расселения людей в пределах одного застроенного земельного участка: город, поселок городского  типа , село. Обязательным признаком населенного пункта является постоянство его использования как места обитания из года в год (хотя бы сезонно). Обычно населенный пункт имеет географическое наименование. Размещение населения — результат процесса географического распространения населения и формирования сети поселений на определенный период времени. Городская агломерация — компактная пространственная группировка поселений, объединенных интенсивными производственными и культурными связями в сложную многокомпонентную динамическую систему. Граница городских агломераций определяется по конечным пунктам маятниковых миграций. Различают моноцентрические и полицентрические агломерации. Сельское поселение — - населенный пункт, большинство жителей которого занято в сельском хозяйстве; или — расположенное в сельской местности несельскохозяйственное поселение, не соответствующее по численности населения городу, связанное с лесным хозяйством (лесхозы и кордоны), обслуживанием транспорта вне городов (малые станции, разъезды, пристани); или — поселение при отдельных промышленных предприятиях, карьерах, курортах, зонах отдыха, поселки поисковиков, поселения смешанного типа (агроиндустриальные поселки). Различают: — постоянные и сезонно-обитаемые (временные) сельские поселения; — групповые и рассеянные сельские поселения.

32.Социокультурная парадигма в исследовании и описании города. Основные сферы жизнедеятельности городского населения.

социальное развитие города есть процесс, в котором существенную роль играют все подсистемы этого целого. Подробно каждый элемент подсистемы разрабатывался конкретными науками. Феномен города как объект систематического исследования по-разному представлен в таких науках как география, экономика, архитектура и строительство, демография и других. В теории градостроительства город определяется как «среда, включающая в себя систему социальных институтов, обеспечивающих жизнидеятельность городского населения, или как созданная человеком среда, необходимая для разносторонней деятельности» Было признано, что социальное развитие города есть процесс, в котором существенную роль играют все подсистемы этого целого. Подробно каждый элемент подсистемы разрабатывался конкретными науками. Феномен города как объект систематического исследования по-разному представлен в таких науках как география, экономика, архитектура и строительство, демография и других. В теории градостроительства город определяется как «среда, включающая в себя систему социальных институтов, обеспечивающих жизнедеятельность городского населения, или как созданная человеком среда, необходимая для разносторонней деятельности» [5]. В социологии город определяется как «исторически определенная целостная форма расселения, сконцентрированная на ограниченной территории, имеющая достаточно высокую плотность и значительное число жителей, большинство которых не связано с сельским хозяйством, и создающая наиболее благоприятные условия для социальной деятельности, выполняющая ведущую роль по отношению к окружающему району и обществу в целом» [6]. Социологи исследуют город как динамичную систему, функционирующую через взаимосвязь подструктур (экономической, социально-классовой, национальной, духовно-идеологической, семейно-бытовой, профессиональной). В социологии предпринято деление городов по ведущей функции: промышленные (город становится центром обрабатывающей промышленности в том случае, если основная часть производимых товаров предназначена не для удовлетворения потребностей своих жителей), торгово-обслуживающие, культурно-образовательные, административно-политические, и утверждается, что социальные отношения напрямую зависит от типа города. Культурология также исследует феномен города, поскольку культура является неотъемлемой частью города. По мнению В.Л. Глазычева, «культура является необходимым условием формирования, развития, эволюции города…, а также продукцией активной целенаправленной деятельности его населения» В социальную психологию термин «городская среда» «пришел» из социологии города, основы которой были заложены американскими учеными в 20-е годы ХХ века. Именно тогда были поставлены проблемы «трансформации межличностного общения под воздействием урбанизации» [8]. Процессу развития теоретических представлений американских социологов о городской среде и городском образе жизни посвящена диссертация О.Е. Трущенко, в которой представлен важный для нашего исследования анализ полувековой истории развития американской социологической концепции городской среды и, главное, такого феномена как «городской образ жизни»

34.Уровень и качество жизни городского и сельского населения

Образ жизни

, понятие, применяемое в социальных науках для характеристики условий и особенностей повседневной жизни людей в том или ином обществе. О. ж. определяется существенными чертами и особенностями определённой общественно-экономической формации. Так, например, говорят о буржуазном О. ж., о социалистическом О. ж. Внутри данной формации в свою очередь различают особенности О. ж. того или иного класса, социального слоя, городского и сельского населения. Все существующие в обществе социальные различия — между классами и социальными слоями, между городом и деревней, между людьми умственного и физического труда, между квалифицированными и неквалифицированными работниками — находят своё отражение в их О. ж. Это даёт основание говорить о различных видах (или подвидах) спешно преодолеваются ещё имеющиеся в условиях социализма существенные различия между городом и деревней, между физическим и умственным трудом, между работниками разной квалификации с целью создания равных возможностей для развития способностей всех членов общества, Важную роль в этом играют растущие фонды общественного потребления, что способствует выравниванию условий развития людей (возможности получения образования, воспитания детей, охраны здоровья, пользование благами культуры и др.).
Предыдущий:

Следующий: