ТЕМИ рефератів соц забезпеч

ТЕМИ рефератів:

Історичні етапи розвитку системи соціального забезпечення України

Характеристика сучасної системи соціального забезпечення України

Діяльність міжнародної організації праці у сфері соціального забезпечення

Розвиток систем соціального забезпечення у країнах Європи

Реформування системи соціального забезпечення України

Організаційне забезпечення системи соціального забезпечення України

Державне фінансування системи соціального забезпечення

Нормативно-правове регулювання системи соціального забезпечення

Недержавна система соціального забезпечення

Діяльність міжнародних організацій у сфері соціального забезпечення України

Система соціального захисту зарубіжних країн (на прикладі однієї країни)

Система соціального забезпечення в країнах з високоефективною економікою.

Система соціального забезпечення в країнах з перехідною економікою.

Особливості соціального забезпечення у «третього» світу.

Тенденції розвитку соціального забезпечення в ЄС

Функції соціального забезпечення в сучасних умовах

Пріоритетні напрями розвитку системи соціального забезпечення в Україні

Державні соціальні стандарти

Пенсійна система України

Головні напрями реформування пенсійної системи України

Сучасні моделі пенсійних систем

Право відкладеного виходу на пенсію.

Пенсія як вид соціального забезпечення.

Поняття та види пенсійних виплат за чинним законодавством України.

Загальна характеристика страхових пенсій в Україні.

Загальні правила визначення розміру пенсії за віком у солідарній системі.

Пенсія по інвалідності у солідарній пенсійній системі.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника у солідарній пенсійній системі.

Форми, строки, періодичність виплати пенсій. Утримання з пенсій.

Порядок звернення та призначення (перерахунку) пенсій.

Індексація пенсійних виплат.

Умови призначення, особливості пенсій у накопичувальній системі.

Добровільне пенсійне страхування.

Загальна характеристика спеціальних пенсій в Україні

Соціальне страхування на випадок безробіття

Державна програма зайнятості України

Діяльність служб зайнятості

Соціальне стоахування від нещасного випадку на виробництві

Соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю

Загальна характеристика страхових допомог.

Загальна характеристика державних соціальних допомог.

Допомоги по безробіттю.

Допомоги по тимчасовій непрацездатності.

Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами.

Допомога у зв’язку з народженням дитини.

Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Допомога на дитину одинокій матері.

Допомоги у зв’язку з інвалідністю.

Допомоги малозабезпеченим.

Житлові субсидії: поняття, ознаки, умови та порядок надання.

Соціальне обслуговування як вид соціального забезпечення

Види соціальних послуг за законодавством України.

Соціальні пільги як вид соціального забезпечення: поняття, ознаки, загальна характеристика.

Види соціальних пільг за законодавством України.

Соціальна допомога сімям з дітьми та малозабезпеченим

Соціальне забезпечення інвалідів

Соціальне забезпечення осіб похилого віку

Поняття та класифікація соціальних допомог.

Принципи адресної соціальної допомоги.

Класифікація груп клієнтів, що потребують соціальної допомоги.

Особливості нарахування соціальної допомоги різним групам клієнтів.

Сутність соціальних пільг та їх види.

Правове забезпечення соціальних пільг в Україні.

Соціальні пільги ветеранам війни та ветеранам праці.

Соціальні пільги малозабезпеченим категоріям громадян.

Особливості отримання соціальних пільг.

Соціальне обслуговування, як соціальна категорія.

Класифікація установ, що здійснюють соціальне обслуговування.

Соціальне обслуговування інвалідів.

Проблеми соціального обслуговування в Україні.

Соціально-правовий статус ветеранів праці в Україні.

Соціально-правовий статус ветеранів війни в Україні.

Соціально-правовий статус дітей війни в Україні.

Особливості соціально-правового статусу інвалідів в Україні.

Особливості соціального забезпечення ліквідаторів аварії на ЧАЕС в Україні.

Особливості соціального забезпечення потерпілих від аварії на ЧАЕС в Україні.

Особливості соціального забезпечення дітей-сиріт в Україні.

Особливості соціального забезпечення багатодітних сімей в Україні.

Особливості соціального забезпечення осіб, що працюють в аграрній сфері України.

Особливості соціального забезпечення громадян України, що працюють за межами України.

Рекомендована література.

Базова:

Болотіна Н.Б. Право соціального захисту України: Навч. Посібник.- К.: Знання, 2005.

Бойко М.Д. Право соціального забезпечення України: Навчальний посібник: — К.: “Олан”, 2004.

Внукова Н.М., Кузьминчук Н.В. Соціальне страхування. Навч. пос. – К., 2006.– 352 с. 

Гарасимів Т.З. Право соціального забезпечення України (загальна частина).- Дрогобич: видавнича фірма “Відродження”, 2004.

Пилипенко П.Д., Бурак В.Я. та ін.. Право соціального забезпечення України: академічний курс: Підручник. – К.: Видавничий дім “Ін Юре”, 2008.

Сирота І.М. ”Право соціального забезпечення в Україні”: Підручник. – Х.: Одісей, 2005.

Социальная политика. Учебн. Пособие под ред. Волгина Н.А. М.: Екзамен. 2002. – 736 с.

Сташків Б.І. Теорія права соціального забезпечення: Навч. Посібник.- К.: Знання, 2005.

Теренс Гансли Соціальна політика та соціальне забезпечення за ринкової економіки. Пер. З англійської. К.: Основи 1996. – 237 с.

Юрій С. І., Шаварина М. П., Шаманська Н. В. Соціальне страхування: Підручник. — К.: Кондор, 2004.– 464 с.

Допоміжна:

Волощук Г.О., Пасічник Ю.В., Прямухіна Н.В. Фінансові фонди соціального спрямування в Україні: бюджетні, страхові, пенсійні: навч. пос. – К., 2004.– 184 с.

Гарасимів Т.З. Словник термінів до навчальних курсів “Трудове право” та “Право соціального забезпечення України”. — Дрогобич: видавнича фірма “Відродження”, 2003.

Надточій Б.О., Демчик Л.А. ”Пенсія в Україні”: Коментар до закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” — К., Юрінком Інтер, 2006.

Семигіна Т. Соціальна політика у глобальному вимірі .- К:»Пульсари»,2003.-252 с.

Скуратівський В. Палій О. Основи соціальної політики. Навчальний посібник. – МАУП, 2002. – 200с.

Фильев В. Й. Социальное страхование в России и зарубежных странах. —М.: Бизнес-школа “Интел-Синтез”, 1997.

Конституція України від 28.06.96р. // Відомості Верховної Ради України. -1996.- № 30-с.141.

Загальна декларація прав людини прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10.12.1948р. // Збірник “Права человека”, видавництво Московського університету, 1986р.

Конвенції МОП: № 102 “Про мінімальні норми соціального забезпечення “ (1952р.); № 117 “Про основні цілі і норми соціальної політики” (1962); № 118 “Про рівноправність у соціальному забезпеченні“ (1962р.); № 157 “Про збереження прав в галузі соціального забезпечення“ (1982р.)// Міжнародне законодавство про охорону праці в 3-х т.-К.: Основа, 1997.-Т.3.

Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 05.10.2000 р., в редакції від 22.05.08р. // Відомості Верховної Ради України. -2008.- № 4.-с.409.36

Закон України «Про прожитковий мінімум» від 15.07.1999р. // Відомості Верховної Ради України.-1999. -№38. -с. 348.

Закон України «Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 14.01.1998р. //Відомості Верховної Ради України.–1998.- №23.-с.121.

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 р. // Офіційний вісник України. -2003.- № 33.-с.1770.

Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» від 09.07.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. -2003.- № 33.-с.1769.

Закон України «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991р. // Відомості Верховної Ради України.-1992 — № 3.-с.10.

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000р. // Відомості Верховної Ради України –2000.- № 22.-с.171.

Закон України «Про зайнятість населення в Україні» від 01.03.1991р. // Відомості Верховної Ради України-1991 — № 14 -с. 170.

Закон України ”Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” від 23.09.1999р. // Відомості Верховної Ради України. -1999. — № 46-47.-с.403.

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням» від 18.01.2001р. // Відомості Верховної Ради України.-2001.- № 14.-с.71.

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» від 21.03.1991р. // Відомості Верховної Ради України.-1991. — № 21.-с. 252.

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 28.02.1991р. № 796-12 в редакції від 19.12.91р. // Відомості Верховної Ради України.-1992. — № 13.-с.178.

Закон України «Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб» від 09.04.1992р. // Відомості Верховної Ради України.-1992.- № 29.-Ст.399.

Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей » від 20.12.1991р. //Відомості Верховної Ради України. -1992.- №15. -с.19

Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22.10.1993р. із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. -1993.- № 45.-с.42.

Закон України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні» від 16.12.1993р. //Відомості Верховної Ради України.-1994. — № 4.-с.18.

Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» від 18.05. 2004р. // Офіційний вісник України.-2004. — № 24.-с.15.

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сімям» від 01.06.2000р. // Відомості Верховної Ради України.-2000. — № 35.-Ст.290.

Закон України «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» від 02.06.2005р. // Відомості Верховної Ради України.-2005

Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» від 16.11.2000р. // Відомості Верховної Ради України.-2001. — № 1.-с.2

Закон України «Про державну допомогу сімям з дітьми» від 21.11.1992р. (в редакції від 22.03.2001р.)// Відомості Верховної Ради України.-2001.- № 20.-с.102.

Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005р. // Відомості Верховної Ради України.-2005.

Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003р. від 10.07.2003р. // Відомості Верховної Ради України.-2003. — № 45.-с.358.

Предыдущий:

Следующий: