база по соц

Әлеуметтану -

Әлеуметтік топтар арасындағы өзара байланыс, өзараықпалдастық, өзараәрекеттің жалпы заңдылықтары туралы ғылым

Саяси құбылыстардың пайда болуы мен дамуы, заңдылықтары, формалары мен жолдары туралы қоғамдық ғылым

қоғам және қоғамдық қатынастар туралы ғылым

Табиғат, қоғам және ойлаудың жалпы даму заңдары туралы ғылым

қоғамның құрылымы мен адамдардың мiнез-құлқы туралы ғылым

Макроәлеуметтанудың пәнi:

Қоғамды тұтастық ретінде қарастыру

тұлғааралық қатынастар

тұлғаның құрылымы

әлеуметтiк айырбас теориясы

Шағын топтардағы әлеуметтiк құбылыстар мен процестер

Микроәлеуметтанудың пәнi:

Шағын топтардағы әлеуметтiк құбылыстар мен процестер

тұлғааралық қатынастар

тұлғаның құрылымы

әлеуметтiк алмасу теориясы

Қоғамды тұтастық ретінде қарастыру

Д.Белл бойынша қоғамның даму сатылары:

Индустриялыққа дейін, индустриялық, постиндустриялық

Индустриялық, аграрлық, постиндустриялық

Таптық, аграрлық, феодалдық

Феодалдық, таптық, капиталистік

Құлиеленушілік, феодалдық, капиталистік

«Социология» терминiн ғылымға енгізген:

О.Конт

Аристотель

Н.Макиавелли

К.Маркс

И.Кант

Әлеуметтанудың пәнi:

әлеуметтiк қатынастар

саяси қатынастар

қоғамдық сананың формалары

Табиғат пен қоғам

индивидтердiң психологиялық тәртiбi

Әлеуметтанудың алғашқы арнайы еңбегi :

О.Конттың «Позитивтiк философия курсы»

К.Маркстiң «Капиталы»

Аристотельдiң «Саясаты»

Н.Макиавеллидiң «Тақсыры» (Государь)

Ф.Энгельстiң «Отбасының, жеке меншiктiң және мемлекеттiң шығуы»

Әлеуметтануда биологиялық (органикалық) бағыттың негiзiн қалаушы:

Г. Спенсер

О.Конт

Э.Дюркгейм

К.Маркс

Т.Парсонс

«Үш кезең» заңын ұсынды

О.Конт

Г. Спенсер

Э.Дюркгейм

Ш.Монтескье

М.Вебер

Әлеуметтанудағы позитивизмнің негізін қалаушы:

О.Конт

Э.Дюркгейм

П.Сорокин

М.Вебер

Ф.Теннис

О.Конт бойынша, әлеуметтану нені зерттейді

әлеуметтiк статиканы және әлеуметтiк динамиканы

әлеуметтiк жүйенi құратын математикалық функцияларды (механикалық теория)

қоғамның қозғаушысы-тiршiлiк үшiн күрестi (биологиялық теория)

қоғамды психологиялық қатынастар тұрғысынан зерттеу (психологиялық теория)

әлеуметтiк өнiм ретiндегi адамның психикасын

Индустриялық қоғамның негізгі белгісі:

өндірістің саланың дамуы, дайын өнім экспортының өсуі

Тау-кен өндірісінің өсуі

Ауылшаруашылықтың интенсификациясы

әлеуметтік-экономикалық өсу

Сауданың дамуы

Маркстiк теория бойынша, әлеуметтiк құрылымның өзегi:

таптар

қоғамдық жiктер

әлеуметтiк жiктер

әлеуметтiк топтар

Тап аралық жiктер-«үшiншiсословие»

Әлеуметтанудың зерттеу объектiсi :

қоғам

Саясат

Экономика

қоғамдық сананың формалары

индивидтердiң тәртiбi

Әлеуметтанудағы алғашқы ғылыми бағыт:

Позитивизм

Идеализм

Материализм

Интернационализм

Марксизм

«Өзін-өзі өлтіру.Социологиялық этюд» еңбегінің авторы:

Э.Дюркгейм

М.Вебер

О.Конт

Г.Спенсер

К.Маркс

“Әлеуметтiк дарвинизм” деп аталатын әлеуметтанудағы бағытты негiздеген :

Г. Спенсер

Э. Дюркгейм

П. Сорокин

Ж.Ж. Руссо

Ш. Фурье

«Дисфункция» ұғымын енгізген:

Роберт Мертон

Толкотт Парсонс

Зигмунд Фрейд

Дж.Мид

Чарльз Кули

Зиґмунд Фрейді ілімі:

психоталдау

психологиялық мектеп

Эмпириялық

символдық-интеракция

құрылымдық-функциялық

«Санасыздық» ұғымын пайдаланған:

Фрейд

Тард

Лебон

Сорокин

Маркузе

Символдық интеракция (өзараықпал) теориясының авторы:

Дж.Г.Мид

О.Конт

А.К.Гастев

Дж.Ладберг

Р.Мертон

Қоғамның ең iрi әлеуметтiк ұйымы болып саналады:

мемлекет

Биресми топ

Бюрократизм

Тап

Адамзат қауымдастығы

Әлеуметтану зерттейтiн қарым-қатынастар:

Топтар арасындағы әлеуметтік қарым-қатынастар

Этностық

Территориялық

Демографиялық

Достық

Бастапқы кезеңдегі әлеуметтанудың атауы:

әлеуметтiк физика

әлеуметтiк философия

қоғам туралы ғылым

әлеуметтану

табиғат философиясы

Әлеуметтiк статика және әлеуметтiк динамика туралы iлiмдi қалыптастырған :

О.Конт

К.Маркс

М.Вебер

Э.Дюркгейм

Г.Спенсер

«Бюрократия», «идеалды (мінсіз) тип» тұжырымдамасының авторы

М.Вебер

Э. Дюркгейм

К.Маркс

О.Конт

Дж. Г.Мид

«Постиндустриялық қоғам» теориясының авторы:

Д.Белл

Э.Фромм

А.Тойнби

О.Шпенглер

З.Бзежинский

О.Конт бойынша, қоғамды құрушы бiрлiк:

отбасы

ұлт

Жеке адам

мемлекет

әлеуметтiк топ

«Айқын және латентті (жасырын) функциялар» ұғымын енгізген:

Роберт Мертон

Пьер Бурдье

Эмиль Дюркгейм

Огюст Конт

Олвин Тоффлер

Индустриялық қоғамда салтанат құрған әлеуметтік институт

Экономика

Білім

Мәдениет

Әдебиет

Отбасы

Әлеуметтік шиеленістер туралы ілім өкілі:

Р.Дарендорф

Р.Мертон

Дж.Мид

Г.Блумер

Г.Спенсер

Бұл қоғамды басқаша «ақпараттық қоғам» деп атайды ол:

постиндустриялық

дәстүрлі

Индустриялық

индустриялыққа дейінгі

Капиталистік

Р.Дарендорф шиеленістің қанша типін көрсетті:

Он бес

Он тоғыз

Он

жеті

Тоғыз

Маркс іліміне сәйкес қоғамдық-экономикалық формациялар саны:

бес

үш

Алты

төрт

Жеті

Дәстүрлі қоғам сипатына не жатпайды :

мобилдік

оқшаулану

Авторитаризм

тоталитаризм

Дін әсері

«Айнадағы мен»теориясының авторы :

Ч.Кули

Дж. Локк

Дж.Г. Мид

В. Парето

Э. Берк

Қоғам дамуындағы теологиялық, метафизикалық және позитивтік үш кезеңді көрсетті:

О.Конт Г.

Спенсер

Э.Дюркгейм

Ш.Монтескье

М.Вебер

Әлеуметтік институттар шешетін міндеттер мен мақсаттар жиынтығы:

Функция

Міндет

Айқын функция

Дисфункция

Латенттік функция

Меншік пен беделден басқа М.Вебер ұсынған әлеуметтік стратификацияның критерийі:

Билік

Ұлт

Жас

Мамандық

Жыныс

Әлеуметтануға «аномия» ұғымын енгізген ғалым:

Э.Дюркгейм

К.Маркс

П.Сорокин

О.Конт

Т.Парсонс

Адамдарды жынысына, жасына және т.б. белгілеріне байланысты топтастыру:

әлеуметтік-демографиялық

әлеуметтік этникалық

әлеуметтік –экономикалық

әлеуметтік -кәсіби

Касталық

Ашық қоғамға жатпайды:

касталық

таптық

Демократиялық

зайырлы

мобилді

Э.Дюркгейм бойынша өзін-өзі өлтіру типтері :

Аномиялық, альтруистік, эгоистік

феминистік, альтруистік, маргиналдық

Саяси, экономикалық, эгоистік

Кәсіби, феминистік, діни

Фаталистік, феминистік, діни

Шиеленістің жағымды қызметін атап өткен ғалым:

Л. Козер

Н. Луман

М. Вебер

Э. Гидденс

Р. Мертон

«Шиеленістер әлеуметтік жүйені тоқыраудан сақтайды» деген

Р.Парк

Р.Миллс

А.Смолл

Л.Козер

Р.Дарендорф

Қоғамда қалыптасып, реттеліп отыратын ережелердің жиынтығы

Әлеуметтік нормалар

Әлеуметтік байланыстар

Әлеуметтік өзара ықпалдасу

Субординация

Әлеуметтік құндылық

Мидтің пікірінше, адамның тұлғаға айналу процесінің алғашқы сатысы

Имитация

Ойын сатысы

«ұжымдық ойын»

Жеке ойын

Күтулер

Қоғамның ішкі құрамы, оның элементтерінің жиынтығы мен олардың арасындағы саналуан байланыстар-

Әлеуметтік құрылым

Әлеуметтік қауым

Әлеуметтік қатынастар

Әлеуметтік жүйе

Әлеуметтік диспозиция

Қоғамдық қатынастардың белгілі бір саласын реттейтін нормалар мен ережелердің жиынтығы

әлеуметтік институт

әлеуметтік құрылым

әлеуметтік топ

тұрғындардың әлеуметтік құрамы

әлеуметтік стратификация

Қауіпсіздік және тәртіп қажеттілігі тән қай әлеуметтік институт

саяси

отбасы

Экономикалық

білім

Дін

Әлеуметтануда жаңа институттардың пайда болу, даму процесі

институттану

стратификация

Әлеуметтендіру

өмірлік цикл

элиталар айналымы

Дін институтының элементтері

мешіт, шіркеу

қоғамдық мекемелер

Үй

фабрика, офис

мектеп,балабақша

«Әлеуметтік институт» түсінігін ғылымға енгізген

Г.Спенсер

О. Конт

Э. Дюркгейм

Т. Парсонс

М. Вебер

Отбасының қоғамдағы ең басты функциясы

Репродуктивтілік (ұдайы өндіріс)

әлеуметтендіру

Танымдық

психологиялық

Рухани

Т. Парсонс қай бағыттың негізін салған

құрылымдық функциялық

символдық интеракциялық

әлеуметтік эволюциялық

әлеуметтік детерминизм

Құрылымдық

Діни әлеуметтік институттардың символы

ай, крест

бала, әке, шеше

Мектеп

сауда

Ақша

«Дисфункция» терминін енгізген:

Р.Мертон

П.Сорокин

Т.Парсонс

Р.Миль

О.Конт

Нуклеарлы отбасы дегеніміз

Бір немесе екі ұрпақтан ғана тұратын шағын отбасы

Ата-анасы мен балаларының бөлек тұруы

Балалардың ержеткеннен кейін бөлек тұруы

Көптеген отбасының бірге тұруы

Топтық неке

Моногамия дегеніміз –

Бір некеден тұрады

Үш некеден тұрады

Неке аралық қарым қатынас

Екі некеден тұрады

көп некеден тұрады.

Полигамия дегеніміз

көп некеден тұрады.

Үш некеден тұрады

Неке аралық қарым қатынас

Екі некеден тұрады

Бір некеден тұрады

Полигиния дегеніміз

Бір еркектің көп әйелмен некелесуі

Көп некенің болуы

Бір әйелдің көп еркекпен некелесуі

тек өз тобының адамымен некелесу

басқа топтың адамымен некелесу.

Полиандрия дегеніміз

Бір әйелдің көп еркекпен некелесуі

Кеңейтілген отбасы

Нуклеарлы отбасы

тек өз тобының адамымен некелесу

басқа топтың адамымен некелесу.

Экзогамия дегеніміз

басқа (сыртқы)топтың адамымен некелесу.

Көп некелі отбасы

Туыстық неке

тек өз тобының адамымен некелесу

Топтық неке

Эндогамия дегеніміз –

тек өз (ішкі)тобының адамымен некелесу

Туысымен некеге тұруға болмайды

Туыстық неке

Туысымен некеге тұруға болады

Көп некелі отбасы

Топтық неке дегеніміз

Бірнеше ер мен бірнеше әйелдің некелесуі

өз тобының адамымен некелесу

Нуклеарлы неке

тек өз тобының адамымен некелесу

Тең емес неке

Патрилокальды отбасы дегеніміз -

Жаңа үйленгендер күйеуінің ата-анасының үйінде тұруы

Жаңа үйленгендер қыздың ата-анасының үйінде тұруы

Ата-анасының бөлек тұруы

Қай жақ жағдайын жасаса солармен бірге тұру

Полигамды отбасы

Матрилокальды отбасы дегеніміз -

Жаңа үйленгендер әйелінің ата-анасының үйінде тұруы

Жаңа үйленгендер күйеуінің ата-анасының үйінде тұруы

Ата-анасының бөлек тұруы

Қай жақ жағдайын жасаса солармен бірге тұру

Моногамды отбасы

Неолокальды отбасы дегеніміз -

Ата-анасынан бөлек тұруы

Жаңа үйленгендер қыздың ата-анасының үйінде тұруы

Жаңа үйленгендер баланың ата-анасының үйінде тұруы

Қай жақ жағдайын жасаса солармен бірге тұру

Отбасының әкесімен бірге тұруы

Патриархаттық отбасы дегеніміз -

Отбасында еркектің билік жүргізуі

Отбасында әйелдің билік жүргізуі

Автономды отбасы

Серіктестік отбасы

тең билікке ие болу

Матриархаттық отбасы дегеніміз -

Отбасында әйелдің билік жүргізуі

Отбасында еркектің билік жүргізуі

Автономды отбасы

Серіктестік отбасы

тең билікке ие болу

Эгалитарлы отбасы дегеніміз -

тең билікке ие болу

Отбасында әйелдің билік жүргізуі

Автономды отбасы

Серіктестік отбасы

Отбасында еркектің билік жүргізуі

Отбасының негізгі қызметі

Репродуктивті

Тәрбиелеу

Рухани қарым қатынас

Экономикалық

Рационалды

Отбасының ішкі күштерін атаныз

Балаларға қамқорлық жасау және еңбекті бөлісу

Отбасының өзара сыйластығы

Отбасының басшылыққа бөлінуі

отбасының рольдерге бөлінуі

қоғамдық пікірдің қысымы

Отбасының сыртқы күштерін атаныз

қоғамдық пікірдің қысымы

Обасының өзара сыйластығы

Балаларға қамқорлық жасау және еңбекті бөлісу

отбасының рольдерге бөлінуі

Отбасының басшылыққа бөлінуі

Қоғамның этникалық құрылымын зерттейтін ғылым

Этноәлеуметтану

Отбасы әлеуметтануы

Экономикалық әлеуметтану

Басқару әлеуметтануы

Макросоциология

Метаэтнос дегеніміз-

Ұлттың ең үлкен топ бірлігі

Ұлттардың арақатынасы

Ұлттардың орын алмастыруы

Халықтың территориядан бөлініп шығуы

Тарихи этникалық топтар

Этникалық қауымдастық

Белгілі бір этникалық топтардың өзіндік ерекшеліктеріне тән құрамы

Табиғи тарихи қалыптасқан адамдар

Әлеуметтік этникалық топтар

Әлеуметтік территориялық топтар

Жеке топтар

Қазір жер бетінде неше этникалық қауымдастықтар саны

Үш мыңнан астам

Жеті мың

Бес мыңнан астам

екі мың

Мың

Этногенез ұғымын ғылымға енгізген ғалым

Л.Н.Гумилев

К.Маркс

Ф.Теннис

В.Боботов

О.Конт

Этникалық қауымдастықтың негізгі типтері

Халық, тайпа, ру

Тайпа, топ

Ру, тайпа

Халық, ру

топтар, таптар, халық

Миграция дегеніміз -

Қоныс аудару

Объективті және субъективті қайта бөліну

Этникалық бөліну

Территориалды бөліну

Мәдени бөліну

Полиэтникалық терминінің мәні

Этникалық азшылық

Көп ұлтты

Жартылай этникалық топтар

этно демографиялық топтар

Тарихи этникалық топтар

«Ұлттық теңсіздік» сөзінің синонимін көрсетіңіз

Этникалық теңсіздік

Этникалық азшылық

Этникалық топ

Ұлттық азшылық

Ұлттық топ

Этносаяси қарым қатынастар дегеніміз -

Этносаралық заңдылықтарды реттеу

Эникалық топтардың арақатынасын реттеу

Этносаралық қатынастарды реттеу

Этникалық топтардың экономикалық жағдайын реттеу

Объективті және субъективті қайта бөліну

Этноәлеуметтанудың зерттеу пәні

Этникалық топтардың қарым қатынастары мен ерекше категорияларын реттеу

Этникалық топтардың арақатынасын реттеу

Этникалық топтар мен этникалық азшылықтар

Этникалық топтардың экономикалық жағдайын реттеу

Этникалық топ мүдделерін қорғау

Социологиялық зерттеу бағдарламасын жасау неден басталады:

Өзекті мәселені анықтаудан

Құжаттарды талдаудан

Сұрау жүргізуден

Болжам құраудан

Зерттеуді жүргізу жоспарынан

Ұзақ мерзім бойы, бірақ үзіліспен жүргізілетін зерттеу түрі:

лонгитюдті

Пәнаралық

Зондажды

салыстырмалы

Кері байланысты зерттеу

Әлеуметтану ғылымында сұрауға алынған адам:

респондент

интервьюер

Корреспондент

индивид

Субъект

Шағын топтардағы тұлғааралық қатынастардың ерекшелігін зерттеуге арналған Дж.Морено негізін қалаған зерттеу әдісі:

социометрия

социодрама

контент-анализ

социография

корреляциялық талдау

Әлеуметтануда интервьюердегеніміз:

Сұхбат жүргізуші

Сұрауға алынатын адам

Экспериментке қатысушы

Экспертиза жасаушы

Зерттеуге тапсырыс беруші

Алынған жауаптардың шынайлығын тексеруші сұрақ:

Бақылау сұрағы

Дихотомиялық сұрақ

Фильтр сұрақ

Балама сұрақ

Ашық сұрақ

Сұрақтың жауап нұсқасы көрсетілмесе, ол:

Ашық сұрақ

Жабық сұрақ

Сұрақ шкала

Бақылау сұрақ

Байланыстырушы сұрақ

Социологиялық зерттеуде ақпарат көзі болып табылатын адам:

респондент

рецепиент

Тұлға

индивид

Корреспондент

Әлеуметтанулық зерттеу бағдарламасы мына бөлімдерден тұрады:

Әдіснамалық (методологиялық) және әдістемелік

теориялық және практикалық

теориялық және эмпириялық

негізгі және қосымша

бастапқы және қосалқы

Бұрын соңды зерттелмеген мәселені зерделеу үшін және зерттеу құралдарын апробациялау мақсатында жүргізілетін зерттеу түрі:

пилотажды

лонгитюдтік

Панелді

салыстырмалы

Трендтік

Қайтадан іріктеуді қажет етпейтін, яғни объектісі өзгермейтін қайталанбалы зерттеудің түрі:

панелді

монографиялық

Салыстырмалы

трендтік

Қолданбалы

Социометрия әдісінің негізін қалаған:

Дж. Морено

Богардус

Терстоун

П. Лазерсфельд

О.Конт

Сауалнама жүргізу барысында кез келген адамнан сұрау арқылы ақпарат жинау көзделген іріктеу әдісі:

стихиялы

квоталық

Кластерлік

мақсаттық

Қарапайым

Фокус-топтар әдісін ең алғаш рет қолданған ғалым:

Р.Мертон

Г.Ласуэлл

О.Конт

Э.Дюркгейм

Дж.Морено

Әлеуметтанудағы іріктеу әдісі қолданылмайтын зерттеулер:

Халық санағы және референдум

Маркетингтік және саясаттанушылық зерттеулер

Референдум және электоралды сауалнамалар

Нарық және әлеуметтік зерттеулер

Саяси

Табиғи жағдайда бақылау:

Далалық

Лабораториялық

Эпизодтық

Енгізілген

Сырттай

Анкеталау дегенiмiз:

Зерттеу барысында анкета толтыру арқылы мәлімет жинау

Әлеуметтануылық зерттеу барысында құжаттарды талдау

Зерттеуге қатысатын респонденттер санын анықтау

Зерттеу барысында респондентпен интервьюердің әңгімелесу арқылы сұрау жүргізу

Арнайы жабдықталған ортада зерттеуге алынған адамдардың іс әрекеттерін бақылау

Алғашқы социологиялық ақпарат көзі болып табылатын адам:

Респондент

Интервьюер

Объект

Субъект

Әңгімелеуші

Қоғаммен қалыпты арақатынас ұстауға тырысатын шіркеу (мешіт) мен секта аралығындағы діни құрылым

деноминация

шіркеу

Культ

секта

Мешіт

Қазақстанда қызмет атқаратын діни конфессиялардың саны

қырықтан астам

оннан астам

жиырмадан астам

отыздан астам

Бесеу

Әлемдік және дәстүрлі дін басыларының 2003, 2006, 2009 жылғы съездері өткен мемлекет

Қазақстан

Ұлыбритания

АҚШ

Израиль

Біріккен Араб Әмірліктері

«Секуляризация» дегеніміз

Діннің қоғамға ықпалының бәсеңдеуі

адамдардың бір діннен екіншісіне өтуі

діни ритуалдарды қатаң ұстану

дінге ғылыми сипат беру

діни насихат жүргізу

Басқалардың өмір сүру үлгісіне, мінез-құлқына, сезіміне, салтына, көзқарасына деген шыдамдылық

толеранттылық

конформизм

Эмпатия

адаптация

Нонконформизм

Әлемдік діндерді атаңыз

Буддизм, христиан, ислам

Ислам, христиан, индуизм

Иудаизм, ислам, христиан

Ислам, католицизм, протестантизм

Зороастризм, иудаизм, христиан

Қоғамның әлеуметтік институттарын, білім мен ғылымды, мәдениет пен өнерді, тұрмыстық қатынастарды діннің ықпалына бағындыру үрдісі

сакрализация

либерализация

Секуляризация

трансформация

Аккультурация

Дінді саяси мақсатта құрал ретінде пайдалануды көздейтін шектен тыс көзқарас пен әрекет

экстремизм

аутизм

Фрейдизм

либерализм

Пацифизм

«Әлеуметтану жеке адамның әлеуметтік әрекетін зерттеуге бағытталуы тиіс» — деген

М.Вебер

О.Конт

Г.Спенсер

Э.Дюркгейм

П.Сорокин

Тұлға ұғымының анықтамасы:

Жеке адамның дамуының нәтижесі, әлеуметтік сапалардың толығымен көрінуі

Адамзаттың басқа материалдық жүйелерден ерекшелігін бейнелейтін ұғым

Адамзаттың жеке, нақты өкілі

Жеке адамның мемлекетке толығымен тәуелділігін бейнелейтін ұғым

Іс-әрекеттің әрқилы түрлерімен айналысуға қабілетті адам

Жеке адамның рөлдік теориясының негізгі өкілдерінің бірі:

Дж.Мид

Г.Тард

Г.Спенсер

В.Парето

З.Фреид

З.Фрейд “Ол” (Ид) элементінің сипаттамасы

Бейсаналық

Сана

Жоғарғы сана

Сананың болуы

Рационалды ойлау

Айнадағы «Мен» теориясының авторы

Ч.Кули

П. Сорокин

Р.Мертон

Т.Парсонс

Э.Дюркгейм

Дюркгейм бойынша «суицидтің» мына түрінде жеке адам мен қоғам арасындағы әлеуметтік байланыстардың үзілуі, индивидуализмнің (жекешеліктің) күшеюі орын алады

Эгоистік

Альтруистік

Аномиялық

Фаталистік

Экономикалық

Вебердің көзқарасы бойынша, тұлғаның аффективті іс-әрекеті

Эмоцияға негізделінетін іс-әрекет

Белгілі бір құндылықтарды басшылыққа алатын іс-әрекет

Табысқа жетуді көздейтін іс-әрекет

Дәстүрдің негізінде жасалынатын іс-әрекет

Кездейсоқ жасалынатын іс-әрекет

Жеке адамның берілген әлеуметтік топта, қоғамда алатын нақты орны, позициясы

Әлеуметтік мәртебе

Әлеуметтік иерархия

Әлеуметтік жік

Әлеуметтік лауазым

Әлеуметтік роль

Тұлғаның деликвентті мінез-құлқы

Қылмыстық Іс әрекет

Пассивті мінез-құлық

Белсенді мінез-құлық

Эмоциялық мінез-құлық

Көпшілік қолдайтын мінез-құлық

Нақты жағдаймен байланысты емес, болашаққа бағытталған түлғаның типі

Идеалдық

Модалдық

Базистік

Гедонистік

Нарықтық

Адамның тұлғаға айналу процесі

Әлеуметтену

Әлеуметтік мәртебе

Теңдестіру

Еліктеу

Қоғамдық қатынас

Индивид ұғымының мәні

Адамзаттыңнақты өкілі

Адамдық сапалардың толығымен көрінуі

Адамныңқайталанбас ерекшелігінің қалыптасуы

Жеке адамның жан-жақты, кемелденіп дамуы

Әлеуметтену процесінің нәтижесі

Тұлғаның әлеуметтену процесіндегі үш кезең:«имитация», «ойын», «ұжымдық ойынды» бөліп көрсеткен

Дж.Мид

Г.Спенсер

Э.Дюркгейм

Т.Парсонс

О.Конт

М.Вебердің көзқарасы бойынша көсбасшының дәстүрлі типінің сипаттамасы

Дәстүрді сақтайтын тип

Эмоцияға, сезімге берілетін тип

Талантты, дарындылығымен беделге ие болған көшбасшы тип

Заңның негізінде жүретін тип

Маргинал жағдайдағы адам

Тұлғаның психоаналитикалық концепциясының өкілі:

З.Фрейд

Э.Дюркгейм

У.Огборн

Дж.Мид

Л.Гумплович

Құндылықтар мен нормаларды сіңірген ұғым:

Мәдениет

Қоғам

Жаһандану

Ойлау

Социум

Фералды адам

Жануарлар арасында тәрбиеленген адам баласы

Өзімшіл адам

Экономикалық адам

Қарапайым отбасында тәрбиеленген адам

Көшеде тәрбиеленген адам

Вертикалды бағыттағы жіктелудің себептерін түсіндіру үшін Р. Дарендорф қолданған ұғымдар

«билік» және «бедел»

«еңбек бөлінісі»

«мәртебе»

«әлеуметтік мәртебе»

«экономикалық қажеттіліктер»

Ірі меншік иелері – қаржы және өнеркәсіп магнаттары, жоғары билік элиталары – мемлекет президенттері, премьер-министрлер, министрлер жатқызылатын тап:

Жоғарғы

Орт

Төменгі орта

Төменгі тап

Жұмысшылар

Ғалымдар, жазушылар, суретшілер, діни қызметкерлер, оқытушылар, дәрігерлер, заңгерлер, орта және шағын кәсіп иелері, маманданған жұмысшылар, т.б. жатқызылатын тап:

Орта

Жоғарғы

Люмпендер

Төменгі тап

Жұмысшылар

Билік, табыс, дәреже және білім – :

Қәзіргі қоғамдағы әлеуметтік стратификацияның критерийлері

Мобилдіктің түрлері

Әлеуметтік ұйымның түрлері

Өмірлік мүмкіндіктер

Қоғамдағы позициялар.

“Страта” ұғымы социологияға қай ғылымнан келді:

Геологиядан

Биологиядан

Географиядан

Физикадан

Математикадан

Ашық стратификациялық жүйеге жатады:

таптық

касталық

Сословиелік

құлиеленушілік

Феодалдық

Жартылай ашық стратификациялық жүйеге жатады:

сословиелік

касталық

Таптық

құлиеленушілік

Феодалдық

Жабық стратификациялық жүйеге жатады:

касталық

таптық

Сословиелік

құлиеленушілік

Феодалдық

Бір әлеуметтік стратадан екіншісіне ауысу әлеуметтануда аталады:

Вертикалды мобилдік

Горизантальды мобилдік

Ұрпақаралық мобилдік

Ұрпақішілік мобилдік

Миграция

Әлеуметтік статустың өзгеруі

Әлеуметтік мобилдік

Мансап

Дәреже

Мәртебе

Әлеуметтік стратификация

П. Сорокиннің ғылымға енгізген түсінігі

Әлеуметтік мобилдік.

Габитус

Мақсатты саналы іс-әрекет

Орта деңгей теориясы

Аномия

Мобилдіктің қай түріне қызметінен босату жатады

Төмендеу

Жоғарылау

Көлденең

Топтық

Құрылымдық

Мобилдік жиірек кездеседі

Ашық қоғамда

Жабық қоғамда

Құлиеленушілік қоғамда

Феодалдық қоғамда

сословиелік қоғамда

Миграция жатады

Горизантальды мобилдікке

Вертикалды мобилдікке

Ұрпақаралық мобилдікке

Ұрпақішілік мобилдікке

Кәсіптік мобилдікке

Дәстүрлі үнді қоғамында болған:

Касталық жүйе

Сословиялық иерархия

Демократия

Рулық жүйе

Кландық жүйе

Екі әлеуметтік тап аралығында орналасқан индивид:

Маргинал

Антиконформист

Рационалист

Нонконформист

Конформист

Басқарудағы классикалық теорияның өкілдерін көрсетіңіз

Ф. Тейлор, А. Файоль, Г. Эмерсон, Л. Урвик, М. Вебер, Г, Форд. А. К. Гастев, Г. М. Керженцев

Э. Мэйо, К. Арджерис, Р. Ликарт, Р. Блейк

А. Маслоу, Ф. Герцберг, Д. Макгрегор

Ч.Кули, Дж.Мид

Г.Зиммель, Т.Парсонс, Г.Тард

«Харизма» ұғымы мынаны бiлдiредi:

Кейбiр лидерлердiң өзiнiң iзбасарларына оның өте қабiлеттiлiгiне сендiретiн табиғи қасиетi

Деректердi алу тәсiлiн бiлдiретiн термин

өзара байланысты ережелермен гипотезалардың жиынтығынан тұратын тұжырым

Нормалар мен құндылықтар жүйесi

Дiни ұйым

Ғылыми басқару теориясын жасаған:

Ф.Тейлор

М.Вебер .

Ф.Файоль

Э.Мэйо

А.Маслоу

Неоклассикалық басқару теориясының авторы:

Э.Мэйо.

Ф.Тейлор

Ф.Файоль

М.Вебер

А.Маслоу

Классикалық ұйым теориясының негізгі принципі:

Еңбек өнімділігін арттыру

Адамдық қатынастарды жақсарту

Технологияны жаңарту

Сапаны жоғарылату

Еңбек шарттарын жеңілдету

Биліктің анық белгіленген иерархиясы, қалыптастырылған ережелер:

бюрократия

ұйымдастыру

Мамандану

агрегат

Технология

Басқару саласындағы негізгі рөлдер:

басқарушы және атқарушы рөлдері

бұйырушы және бағынушы рөлдері

дос және таныс рөлдері

жігіт және қыз рөлдері

режиссер және актер рөлдері

Адам қажеттілігінің негізгі бес деңгейін көрсетілген теория

А.Маслоудың теориясы

Алынған қажеттілік теориясы

Екі факторлы үлгі

Күту теориясы

Әділдік теориясы

«Х», «У» теорияларын ұсынған:

Д.Мак-Грегор

Ф.Тейлор

Э.Мэйо

А.Файоль

М.Фоллет

Қажеттіліктер пирамидасын жасаған кім

А. Маслоу

А. Файоль

Ф. Тэйлор

Р. Акофф

Ф. Герцберг

Бюрократия дегеніміз:

Қатаң иерархияға негізделген ресми лауазымдар жүйесі

күрделі әрі қарама-қайшы әлеуметтік феномен

жағымсыз әлеуметтік құбылыстарды тудыруға қабілетті басқару түрі

әлеуметтік тәртіпке қол жеткізуге қажеттілік

«істің жағдайына» ғана бағынатын мықты ұйым

Имидж-

жұмыс берушінің ішкі және сыртқы еңбек нарығындағы бейнесі

әлеуметтік жіктелу процесі

индивидтің әлеуметтік жетілуі

адамдардың өзара әрекетін сипаттайтын процесс

әлеуметтік объектінің жүйеленген үлгісі

Мәдениет әлеуметтануының зерттеу объектiсi -

қоғам мен адамның мәдени саладағы арақатынасы

әлеуметтiк құрылым

адамдардың қатынасы

адамның шығу тегi

саяси iс — әрекет

“Культура” деген термин ежелде мынадай мағына берген:

жердi өңдеу

жанды жетiлдiру

Тәрбиелеу

бiлiм беру

Құрметтеу

Технофобия деген -

Техника мен технологиядан қорқу

техниканы қарсы қоюшылық

мәдени жетiстiктiң көрсеткiші

жаңа технологияны меңгеру

техникалық жетiстiктi қолдау

Субмәдениет дегенiмiз-

қандай да бiр қауымдастықты немесе әлеуметтiк топты ажырататын нышандардың, құндылықтардың, нормалардың, тәртiп үлгiлерiнiң жиынтығы

Тәртiптiң жазылмаған ережелерi

ұрпақтан-ұрпаққа берiлетiн және белгiлi бiр қауымдастықта сақталатын әлеуметтiк және мәдени мұралар элементi

белгiлi бiр қауымдастықта немесе әлеуметтiк топта өндiрiлетiн, адамдардың қызметiн әлеуметтiк реттеу формасы

өркениеттiң синонимi

Қоғамдағы ресми мәдениетті мойындамау:

Контрмәдениет

Бұқаралық мәдениет

Элитарлық мәдениет

Ұлттық мәдениет

Субмәдениет

Эмо, гот-

Жастар субмәдениетi

Ресми бiрлестiктер

Андеграунд

адамдардың әлеуметтiк мәртебесiне қарай бiрiгуi

кәсiби емес өнер

Құндылықтар мен нормаларды сіңірген ұғым:

Мәдениет

қоғам

Жаһандану

ойлау

Социум

Контрмәдениет дегеніміз:

ресми мәдениетке қайшы мәдениет

Ерте кезеңде пайда болған мәдениеттің түрі

Мәдениеттің бір түрі

әрекет етуші мәдниетке қайшы келмейтін мәдениет

Екі мәдениет арасындағы айырмашылықты анықтайтын термин

Бюрократтық мәдениет деген -

билiк жүйесiнде негiзделген мәдениет

кеңсе заңдылықтары

туыстық қатынас

адамдардың беделiне бағытталған

қаржы мен қаражатты шешу мәселесi

Контрмәдениет терминiн ғылымға енгiзген

Т.Роззак

Т.Парсонс

М.Вебер

П.Сорокин

К.Маркс

Техника дегенімiз -

қоғамдағы жасанды iс-әрекет жүйесi

еңбек құралдарының пайда болуы

заттық көрiнiс

адам санасының дамуы

адамның қол өнерiнiң дамуы

Саяси әлеуметтену деген

индивидтiң саясат субъектiсi ретiнде қалыптасуы

адамдар қызметiнiң реттелуi

туысқандық қатынастың нақтылануы

адамдар тәртiбiнiң реттелуi

күнделікті оқиғадан шет қалмау

Деградация дегеніміз:

адамгершілік қасиеттердің әлсіреуі немесе жоғалуы

адамдағы қандай да бір қасиеттердің айқындалуы

адамның психоэмоционалдық әрекеттеріне негізделген әлеуметтік әрекеті:

ерте кезеңде пайда болған мәдениеттің түрі

Адамдардың өзара әрекетін сипаттайтын процесс

Модернизация ұғымы нені білдіреді

жетілдірілген, қазіргі талаптарға сай

жетілдіруге тиым салынған

жетілдірудің жоқтығы

философиялық бағыт

әлеуметтанудың тәсілі

Бұқаралық мәдениет:

діни және таптық ерекшеліктеріне тәуелсіз көптеген адамдар тобына арналған мәдениет формасы

басқаның өмiр салтына, тәртiбiне, негізделген мәдениет

Ерте кезеңде пайда болған мәдениеттің түрі

ресми мәдениетке қайшы мәдениет

әрекет етуші мәдениетке қайшы келмейтін мәдениет

Этноцентризм-

Басқа мәдениетті тек өз мәдениеті тұрғысынан бағалау

Белгілі бір этностың орталыққа ұмтылу тенденциясы

бiртұтас әлеуметтiк мәдени қауымдастық

тарихи – мәдени дамудың ең жоғарғы деңгейi

өндiргiш күштер мен өндiрiстiк қарым — қатынас пен жиынтық

Мәдени релятивизм-

Басқа мәдениетті сол мәдениеттің құндылық тары тұрғысынан бағалау

Мәдени адамгершілік қасиеттердің әлсіреуі немесе жоғалуы

индивидтіңмәдени деңгейінің өсуі

адамның мәдени әрекеттеріне негізделген қөзқарас

ерте кезеңде пайда болған мәдениеттің түрі

Қоғамда қалыптасқан нормаларға сәйкес келмейтін мінез-құлықты белгілейтін ұғым

Девиантты

Аксиологиялық

Психологиялық

Биологиялық

Нормадан тыс

Деликвентті мінез-құлық дегеніміз

қылмыстық мінез-құлық

белгіленген заттарды қабылдап, өз психикасын жасанды жолмен өзгерту арқылы шындықтан кетуге талпыныс

психологиялық синдром негізінде көрініс табатын сол немесе басқа психикалық бұзушылық немесе ауру

адамның қабілеті орта статистикалық қабілеттен едәуір асатын ауытқушылық мінез-құлықтың ерекше түрі

тәрбие процесінде қалыптасқан мінез-құлықтың патологиялық өзгерістері

Позитивті ауытқушылық дегеніміз

Қоғамға зиян келтірмейтін мінез-құлық үлгісі

Қоғамға зиянды мінез-құлық үлгісі

Барлық жастарға тән мінез

Кәрі адамдарға тән мінез-құлық үлгісі

Барлық кәрі және жастарға тән мінез

Суицид көбінесе кімдерге тән

Әйелдерге

Еркектерге

Балаларға

Кәрі әйелдерге

Нақты айту қиын

Көп жағдайда жастарға қай девиантты мінез-құлық тән емес

Жемқорлық

маскүнемдік

Нашақорлық

сексуалды девиация

суицидті әрекет

Девиантты мінез-құлық — … (артық нұсқаны белгілеңіз)

мадақтауға лайық әрекет

ауытқушылық әрекет

тәртіп бұзушылық әрекет

нормативті емес әрекет

Салттық әрекет

«Аномия» термині француз тілінен аударғанда (Э. Дюркгейм)

ұжымның, заңның болмауы

халық наразылығы

заңға бағынбау

халық көтерілісі

жасырын функция

Жағымсыз мінез-құлыққа жататындарға қайсысы

Ұрлық

ерлік жасау

Асқан еңбекқор

үздік жетістікке жеткендер

көмегін аямайтындар

Жастардың мінез құлқының ауытқуына әсер ететін мына категориялар қай факторға жатады:қоғам теңсіздігі,кедейшілік,жұмыссыздық

Әлеуметтік

Экономикалық

Моральдық этникалық

Криминалдық

Психологиялық

Алдына қойған мақсатына қол жеткізу мүмкіндігі жоқтығынан болатын адамның мазасыздық, ашушаңдық жағдайы

Фрустрация

Аутизм

Аккомодация

Акселерация

Депрессия

Р.Дарендорфтың пікірінше, шиеленістің қалыптасуына тікелей ықпал ететін

Субъектілердің мүддесі

Экономикалық процестер

Әлеуметтік процестер

Тұлғалық харизма

Адамдардың қанағатсыздығы

Р. Дарендорф шиеленіс субъектілері болып табылатын әлеуметтік топтың түрлерін былай анықтайды

Бастапқы, екінші реттік және үшінші топтар

Бастапқы және екінші реттік топтар

Кіші топтар және үлкен топтар

Басқарушылар мен бағынушылар

Жеңген топ және жеңілген топ

Адамдардың түрлі қажеттіліктерін қанағаттандыруға деген талпынысы -шиеленістердің негізі деп есептейтін ғалым

А. Маслоу

Р. Дарендорф

П. Сорокин

Э. Берджесс

К. Боулдинг

Жыныс бойынша иерархиялық бөліну стратификацияның қай түріне жатады

Гендерлік

Латентті

Фаллистік

Формальді

Формальді емес

Мына ғалымдардың ішінен таптық теорияның авторын атаңыз

Маркс

Вебер

Сорокин

Конт

Фрейд

Екі әлеуметтік тап аралығында орналасқан индивид

Маргинал

Фералді

Элита

Әлеуметтік

Экономикалық

Кез–келген стратификация жүйелерінің негізі

Теңсіздік

теңдік

Ресми

Ресми емес

Жікке бөліну

“Страта”ұғымы социологияға қай ғылымнан келді

Геология

Тарих

География

Геодезия

Философия

Касталық стратификация қайда кездеседі

Индия

Германия

Пруссия

АҚШ

Египет

Т. Парсонс қай бағыттың өкілі

Символдық әлеуметтану

Құрылымдық- функциялық

Ұғыну әлеуметтану

Конфликт

Феноменология

Әлеуметтануда страта категориясына синоним ұғым ретінде қолданылады

Қабат

Бөлік

Жағдай

Сублимация

Фобия

Діни дегенді білдіреді

Конфессиялық

Сублимация

Фрустрация

Регрессия

Альтруизм

Консенсус дегеніміз

Көзқарас мүдделердің бірдей болуы

Мәдениеттердің сіңісіп кетуі

Жаңа нәрсені ойлап табу

Дүние

Көзқарас және мүдделердің бірдей болмауы

Маркс пен Энгельстің бірігіп жазған еңбегін көрсетіңіз

Капитализм рухы

Әлеуметтануға бастама

Коммунистік партияның манифесі

Үшінші әлем елдері

Суицид

Бір географиялық кеңістіктен екінші географиялық кеңістікке орын ауыстыру қай мобильділіктін түріне жатады

Көлденең

Тігінен

Ұрпақ ішілік

Ұрпақ аралық

Статустық

Мобилділіктің екі түрін ата

Көлденең және тігінен

Сапалы және сандық

Тез және жылдам

Күрделі және жеңіл

Алыс және жақын

Қызметкердің лауазымы жоғарласа, қай мобилділік түріне жатады

Тігінен

Көлденең

Ұрпақ ішілік

Ұрпақ аралық

Кең көлемді

Предыдущий:

Следующий: