метод реком до соц-пед практики

МЕТА, ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ

Метою соціально-педагогічної практики в соціальних службах є реалізація практичного етапу підготовки магістрів за спеціальністю «Соціальна педагогіка»

Завданнями соціально-педагогічної практики в соціальних службах є:

Удосконалення теоретичних знань і встановлення їх зв’язку з практичною діяльністю в аспекті проблеми сучасного стану реалізації прав особистості в Україні.

Поглиблення знань студентів про особливості сприйняття особою (цільовою соціальною групою) проблеми власних прав.

Апробація технологічних моделей діяльності соціального педагога

Розвинення професійних якостей соціального педагога: милосердя, доброти, емпатійного співпереживання, готовності прийти на допомогу та інших.

Сприяння закладам соціально-педагогічного спрямування в реалізації завдань, що стоять перед ними.

Створення умов для підвищення науково-дослідницької компетентності студентів, розвитку їх творчого мислення.

Адаптація студентів до обраної професії.

ЗМІСТ ПРАКТИКИ

Зміст соціально-педагогічної практики в соціальних службах обумовлюється провідними видами діяльності, які забезпечують реалізацію охоронно-захисної функції соціальним педагогом:

профілактична діяльність,

кризове втручання,

реабілітація.

Основними базами соціально-педагогічної практики в соціальних службах студентів обрано:

соціально-психологічні служби загальноосвітніх та спеціалізованих (спеціалізовані школи інтернатного типу тощо) освітніх закладів різних рівнів;

Центри соціальних служб для сім’ї та молоді;

Громадські організації, які опікуються проблемами прав людини (дитини);

Спеціалізовані комунальні установи (Центр матері та дитини, Соціальний гуртожиток);

Відділення соціально-побутової реабілітації дітей та молодих інвалідів;

Притулки для неповнолітніх;

Служби у справах дітей.

ПОТОЧНІ ТА ПІДСУМКОВІ ЗАВДАННЯ

Під час проходження соціально-педагогічної практики в соціальних службах студенти повинні виконати комплекс поточних індивідуальних завдань:

Ознайомлення з базою практики.

Вивчення планів роботи установи та певного фахівця (з аналізом специфічних проблем життєдіяльності установи та шляхів їх вирішення).

Участь у нарадах працівників установи.

Безпосередня участь в роботі установи, згідно з планом її роботи.

Вивчення правових норм для захисту інтересів клієнтів закладу соціально-педагогічного спрямування.

Аналіз досвіду (методів, технологій, форм) діяльності установи щодо реалізації охоронно-захисної функції.

Проведення індивідуальних та групових заходів (відповідно до плану роботи установи та з урахуванням потреб й інтересів клієнтів):

- з профілактичною метою (роз’яснювальна, тренінгова робота);

- з корекційно-педагогічною метою (організація й надання соціотерапевтичної допомоги клієнтам (тренінги, бесіди, ігрова терапія тощо з метою відновлення їх нормальних взаємин з оточуючими).

Здійснення консультування у відповідності до запитів клієнта.

Спостереження за станом дотримання прав людини (дитини) в конкретних ситуаціях соціальної взаємодії певного регіону.

Здійснення самоаналізу ступеню розвитку професійних якостей та вмінь за результатами діяльності в межах практики.

Здійснення аналізу власної діяльності у змістовному та якісному аспектах.

ВИМОГИ ДО ЗВІТНОСТІ ТА ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

Після закінчення соціально-педагогічної практики в соціальних службах, студенти мають представити наступну звітну документацію оформлену у вигляді методичної папки

Структура папки із звітною документацією практики має відповідати наступній схемі:

Атестаційний лист результатів соціально-педагогічної практики в соціальних службах.

Характеристика студента-практиканта за результатами діяльності під час практики.

Звіт про результати проходження соціально-педагогічної практики в соціальних службах

Індивідуальний план роботи практиканта

Щоденник практики.

Методичні доробки студента (оформлюються у вигляді окремих ДОДАТКІВ тощо), які висвітлюють рівень методичної підготовки до здійснення фахового соціально-педагогічного впливу.

Фото- та відеоматеріали.

Результати науково-дослідної діяльності представляються у вигляді:

- статистичних таблиць, графіків;

- моделей певного виду соціально-педагогічної діяльності;

- обробки діагностичних даних;

- методичних розробок тощо.

Виконані підсумкові завдання.
Предыдущий:

Следующий: