методика курсов

УДК 372.881.111.122 (043)

Демченко Ольга Миколаївна

Вправи для формування навичок техніки читання в учнів початкової школи

Одне з провідних місць у формуванні особистості належить читанню. Адже саме читання є невичерпним джерелом знань, духовного, емоційного, розумового розвитку людини. Тому навчання дітей читати, формування в них стійкого інтересу до цього виду діяльності було і залишається важливим завданням початкової школи. Для його успішного розв’язання вчителю необхідно чітко усвідомлювати особливості цього процессу[3].

 Методична наука має вагомий потенціал досліджень проблеми навчання читання іноземною мовою (ІЗ) (С.К. Фоломкіна, 3.І. Кличнікова, В.І. Андрієвська, І.О. Зимня, Г. Доман, А.П. Старков, А. Леонтьєв). Теоретичну базу дослідження становлять праці даних вчених, педагогів[3].

Компетентність у техніці читання (КТЧ) – це здатність людини до сприймання і коректного артикуляційного й інтонаційного декодування графічних знаків і письмових повідомлень, яка базується на складній і динамічній взаємодії відповідних навичок, знань та усвідомленості особливостей техніки читання (ТЧ) іноземною мовою, включає знання того, як озвучуються букви і буквосполучення, читаються слова, сприймаються діакритичні та пунктуаційні знаки у виучуваній ІМ, читаються тексти з дотриманням відповідної інтонації та швидкості читання, а також навички швидко сприймати графічні образи слів та точно співвідносити їх з відповідними звуковими образами та зі значеннями слів[1, с. 3].

Для формування КТЧ іноземної мови застосовують такі методи:

алфавітний;

звуковий (фонетичний)

метод цілих слів, речень, тексту;

звуковий аналітико – синтетичний метод;

метод навчання ТЧ в опорі на ключові слова та правила читання.

Процес формування КТЧ іноземної мови ускладнюється певними труднощами, які зумовлені цілим рядом об’єктивних і суб’єктивних факторів[1, с. 4].

Під суб‘єктиними факторами маються на увазі властивості самого учня. Так, кмітливість учня, його вміння читати рідною мовою, розуміння теми тексту сприятиме оволодінню читанням уголос. При навчанні читання про себе важливу роль відіграють такі суб’єктивні фактори як вмотивованість читання, зорова чутливість, зорова пам’ять, ймовірне прогнозування, поле читання та увага читця[1, с.4].

Об’єктивні фактори формування компетентності у читанні пов’язані з характером іншомовних текстів і зумовлюють наявність ряду труднощів, які пов’язані з орфографічною та графічною системою; мовною формою тексту; умовами пред’явлення тексту тощо.

Найбільш характерними труднощами є:

кількісна неадекватність між буквами та звуками у слові;

різночитання однакових букв і буквосполучень: наприклад, нім., ich, Buch, Chor, sprechen, Skizze, Suppe.

Наявність «німих» букв у словах: наприклад нім., wohnen, liegen, Saal.

В учнів початкової школи протягом першого року вивчення ІМ формується КТЧ. У програмі з ІМ для загальноосвітніх навчальних закладів зазначено, що по закінченню 1-го класу учні повинні називати букви алфавіту, озвучувати засвоєні в усному мовленні слова, словосполучення.

На кінець 2-го класі учні повинні знати букви алфавіту, читати про себе та вголос і розуміти слова, словосполучення, речення, тексти, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні.

У 3–му класу продовжується робота з формування КТЧ і паралельно збільшується увага до навчання читання як виду мовленнєвої діяльності. Так, за вимогами програми в кінці 3-го класу учні знають алфавіт та основні звуко–буквені зв’язки; читають уголос та про себе з повним розумінням коротких текстів, що містять мовний матеріал, засвоєний в усному мовленні; читають і розуміють короткі тексти, де значення незнайомх слів розкривається з опорою на ілюстративний матеріал.

У початковій школі основною формою читання є читання уголос, на основі якого відбувається подальше навчання читання про себе. Методисти умовно виділяють два періоди в навчанні читання уголос – до текстовий і текстовий. Читання уголос допомагає зміцнити вимовний аспект, який є спільним для всіх видів мовленнєвої діяльності[2, с. 195]..

Завдання навчання читання зумовлюють наявність таких етапів оволодіння умінням читати ІМ:

засвоєння конфігурації букв;

засвоєння букво – звукових та звуко–буквенних зв’язків;

читання ізольованих слів;

читання словосполучень;

читання групи речень;

читання текстів.

На кожному етапі виконуються відповідні вправи для навчання техніки читання.

Розглянемо приклади вправ, які класифіковані в залежності від їх цільового спрямування.

Вправи на розвиток графемно фонемних зв’язків: озвучити пред’явлені вчителем букви; прочитати букви в різних позиціях у слові; вибрати букву з ряду даних; визначити кількість букв і звуків у слові; підібрати до малих великі букви і (навпаки), озвучити їх; з ряду слів вибрати ті, що починаються з даної букви.

Вправи з техніки читання ізольованих слів та словосполучень: підібрати малюнки до названих учителем слів; згрупувати слова відповідно до типу складів; прочитати пари слів що відрізняються одним елементом; підібрати пари слів, що рифмуються; знайти вимовлене вчителем слово серед ряду слів на картках.

Вправи на прогнозування форми слова: розшифрувати орфограми і прочитати одержані слова; скласти слова з окремих букв; прочитати неповні слова; прочитати «розмиті» слова.

Вправи на розвиток навичок синтагматичного членування речень та їх інтонаційного оформлення: слухаючи вчителя, стежте по книжці і проговорюйте речення вголос; визначте тип речення, поставте в ньому знаки словесного наголосу, поділіть на синтагми; підготуйте вдома зразкове читання вголос; прочитайте речення, змінюючи логічний наголос у ньому.

Вправи на розширення поля читання та швидкості сприймання навчального тексту: прочитати текст за певний час; прочитати речення з карток, які демонструє вчитель у швидкому читанні; прочитати текст і швидко знайти відповідь на запитання вчителя.

Наступний етап роботи – читання текстів з метою одержання необхідної інформації, досягнення визначеного програмою рівня розуміння змісту текстів.

Одночасно з формуванням навичок у техніці читання учні набувають певних знань, які забезпечують розвиток усвідомленості особливостей техніки читання іноземною мовою[1, с. 7].

Література:

Борецька Г. Є. Методика формування інщомовної компетентності у техніці читання // Іноземні мови. – 2012. — № 1. – с. 3 – 8.

Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах : Підручник/ кол., авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – 320 с.

Робота над технікою читання на німецькій мові на початковому етапі навчання в ЗОШ [Електронный ресурс]. – Режим доступу: http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=467704#1
Предыдущий:

Следующий: