Таблиця 3.7.

Таблиця 3.7.

Кошторис витрат на виробництво, грн.

Статті витрат

Елементи витрат

Усього

Матеріальні витрати

На оплату праці

Відрахуван-ня на соціальні заходи

Амортиза-ція

Інші витра-ти

Основні матеріали

1469168

1469168

Повернені відходи

11480

11480

Основна заробітна плата

166500

166500

Додаткова заробітна плпта

185925

185925

Відрахування на соціальні заходи

134943

134943

Витрати на утримання та експлуатацію устаткування

190181,34

190181,34

31813,36

2545,10

412176,04

Загальногосподарчі витрати

629,74

102084,48

39088,15

9751,065

151553,435

Інші виробничі витрати

500

500

Усього

1671459,08

454509,48

364212,49

41564,43

3045,10

Калькуляція собівартості виробів ведеться за статтями щодо кожного з виробів, представлена у таблиці 3.8.

Розглянемо більш детальніше розрахунки статей калькуляції собівартості виробів:

1) Сировина та матеріали, це прямі витрати, які розраховуються на підставі нормативних даних на деталь (вартість річної програми (таблиця 3.1) поділимо на програму випуску цієї деталі);

2) Повернені відходи, це теж прямі витрати (вартість річної програми (таблиця 3.3) поділимо на програму випуску цієї деталі);

3) Основна заробітна плата розраховується по формулі:

Т — сумарна трудомысткысть, хв;

Чст — часова тарифна ставка основних робочих, грн.( = 2,50);

4) Додаткова заробітна плата, складає 14% від основної заробітної плати;

5) Відрахування на соціальні заходи, складають 38,29% від суми основної заробітної плати та додаткової заробітної плати;

6) Витрати на утримання та експлуатацію устаткування, непрямі витрати розподіляються на вироби згідно зі ставкою розподілу.Ставка розподілу-це відношення загальної суми непрямих витрат до вибраної бази.За базу береться основна заробітна плата, таким чином ставка розподілу дорівнює відношенню загальної суми витрат на утримання та експлуатацію устаткування (ВУЕУ) з таблиці 3.7. до загальної суми основної заробітної плати (ОЗП) з тієї ж таблиці, і дорівнює:

(412176,04/166500)*100 = 2.48%

7) Загальногосподарчі витрати, непрямі витрати.Ставка розподілу дорівнює відношенню загальної суми загальногосподарчих витрат (ЗВ) з таблиці 3.7. до суми витрат основної заробітної плати (ОЗП) та витрат на утримання та експлуатацію устаткування (ВУЕУ) з тієї ж таблиці, і дорівнює:

(151553,435/(166500+412176,04))*100% = 26%

8) Виробнича собівартість, сума всіх статей калькуляції за винятком повернених відходів;

9) Позавиробничі витрати, складають 4% від виробничої собівартості;

10) Повна собівартість, сума виробничої собівартості та поза виробничих витрат;

11) Прибуток, складає 15% від повної собівартості;

12) Оптова ціна, сума повної собівартості та прибутку.

Предыдущий:

Следующий: