Техн.част.

міністерство освіти і науки україни

полтавський національний технічний університет

імені юрія кондратюка

кафедра образотворчого мистецтва

Методичні вказівки

до виконання розділу „Технологія виготовлення

пояснювальної записки до дипломної роботи

для студентів спеціальності

6.020200 “Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво”,

7.020208 “Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво”,

8.020208 “Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво”

денної форми навчання

Полтава

2007

Методичні вказівки до виконання розділу „Технологія виготовлення” пояснювальної записки до дипломної роботи для студентів спеціальності 6.020200 “Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво”, 7.020208 “Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво”, 8.020208 “Образот-ворче та декоративно-прикладне мистецтво”. – Полтава: ПолтНТУ, 2007. – 7 с.

Укладач: Н.С.Чопенко, асистент кафедри образотворчого мистецтва.

Відповідальний за випуск : завідувач кафедри образотворчого мистецтва, доцент О.К.Тарасенко.

Рецензенти: В.В. Безуглов, член Національної спілки художників України, доцент кафедри образотворчого мистецтва ПолтНТУ;

В.А.Ніколаєнко, доктор архітектури, професор, завідувач кафедри дизайну архітектурного середовища та містобудування ПолтНТУ, голова методичної ради архітектурного факультету.

Затверджено

науково-методичною радою університету

Протокол № __ від «__» __. 2007 р.

Редактор Н.В.Жигилій

Коректор Н.О.Янкевич

Код 28.17.18.01

технологічна частина

На початку написання технологічної частини пояснювальної записки до дипломної роботи слід зробити обґрунтування обраного матеріалу і скласти загальну технологічну схему виготовлення роботи. Наприклад:

10. Декоративний випал

1. Характеристика сировини

2. Виготовлення формувальної маси

3. Формування

4. Декорування по сирому черепку

5. Сушіння

6. Випал

7. Декорування підполив’яне

8. Полив’яний випал

9. Надполив’яне декорування

Зазначити у яких умовах виготовлялася робота (заводських, у лабораторії, майстерні тощо). Якщо робота виконувалась на заводі, вказати на якому саме.

Характеристика обраного матеріалу

Сировинні матеріали для формувальної маси

Сировинні матеріали обирають у відповідності до прийнятого виду керамічних виробів. У розділі наводять докладну кераміко-технологічну характеристику сировини. Так, для глинистих матеріалів необхідно вказати їх марку, сорт, хімічний, мінералогічний і гранулометричний склад, наявність домі шків, пластичність, чутливість до сушіння, величину повітряного і вогняного зсідання, інтервал спікання, вогнетривкість, колір черепка та інші властивості.

Необхідно також навести характеристику матеріалів, що використовуються як плавні, опіснювачі й пластифікатори, інших домішок, які використовувались у роботі та коригують властивості керамічних мас і готових виробів.

Хімічний гранулометричний склад, кераміко-технологічні властивості усіх похідних матеріалів слід звести у таблиці.

3.1.2.Ангоби

Якщо у роботі застосовується декорування по сирому черепку, надати визначення ангобу, вказати для чого його застосовують і які ангоби застосовані у даній роботі. Зробити розрахунки базового ангобу з урахуванням матеріалу, скласти технологічну схему виготовлення із зазначенням вимог. При застосовуванні кольорових ангобів – звести у таблицю скільки і які барвники вводили для одержання того чи іншого кольору.

Керамічні барвники

Якщо в роботі застосовані керамічні фарби, пігменти, фарбуючи окисли, фарбуючи солі-розчини – дати визначення саме тим фарбуючим матеріалам, які застосовувались. Описати головні та допоміжні матеріали, що використовувались при декоруванні.

Поливи

При використанні у роботі полив – надати визначення, вказати для чого їх застосовують взагалі. Також вказати мету використання полив в своїй роботі.

Шляхом розрахунку визначають звичайний шихтовий склад маси, а склад поливи підбирають експериментальним шляхом. Тому, у більшості випадків приймають склад поливи за довідниковими або заводськими даними і шляхом розрахунків визначають головні показники – коефіцієнт кислотності і коефіцієнт теплового розширення. Слід зазначити які для забезпечення якісного покриття повинні бути узгоджені для цих показників маси. Так коефіцієнт кислотності поливи повинен бути трохи більшими ніж у масі, а відхилення у коефіцієнтах теплового розширення маси і поливи мають складати 5-10%. Хімічний склад поливи можна приймати за довідниковими або заводськими даними.

Наводять технологічну схему одержання поливи з описом використаного обладнання, режимів його роботи і контролю за якістю.

Якщо застосовуються декоративні поливи – наводиться докладний опис їх одержання, розрахунки шихти, специфіка декоративного ефекту, особливості їх одержання.

Шамот

Дати визначення шамоту. Вказати з якою метою його застосовують у даній роботі. Навести схему виготовлення шамоту, особливості його одержання, вимоги до сировини. Технологічні характеристики шамоту звести у таблицю.

Виготовлення формувальної маси

Виходячи з технологічних особливостей обраних сировинних матеріалів, зробити розрахунки шихтового складу маси. Навести технологічну схему та опис послідовності операцій підготовки сировинних матеріалів. Зупинитись на процесі виготовлення формувальної маси, властивостях готової формувальної маси. Все заносять до таблиці.

Якщо використовують заводську масу (порцелянову, фаянсову, майолікову тощо) слід навести увесь цикл її виготовлення відповідно до заводської технології із зазначенням технологічних параметрів та властивостей.

Формування

Залежно від обраного способу формування (гончарування, лікерне лиття тощо) надати послідовність операцій доведення отриманої формувальної маси до робочого стану.

Якщо формування відбувається у гіпсових формах, окремо ввести підпункти із визначенням в’яжучих матеріалів (гіпсу), їх хімічних формул, способів одержання і призначення, виходячи з властивостей. Надати рецепти та послідовність операцій із виготовлення гіпсових розчинів, термінів твердіння. Докладно викласти послідовність операцій, вказати технологічні особливості виготовлення гіпсових форм (моделей). Надати рецепти мастик для змащування з метою зміцнення робочої поверхні та полегшення виймання відливки (моделей) з форми.

Декорування по сирому черепку

Залежно від поставленого завдання описати прийоми, техніку, послідовність декорування; зазначити інструменти та прилади, які застосовувалися під час декорування. Наприклад: якщо декорують по сирому черепку технікою ритування, рельєф або контр рельєф застосовують такі інструменти та обладнання як різачок, стеки різних розмірів, гончарний ніж, турнетка тощо.

Сушіння

Дати визначення процесу сушіння. Зазначити явища, що відбуваються під час процесу сушіння. Крім того, вказати на що слід звернути увагу під час сушіння власної роботи. Скласти режим процесу сушіння.

Якщо сушіння відбувається у заводських умовах – надати опис технології сушіння, яка прийнята на заводі. Надати опис задіяних приладів і механізмів, вказати режим та послідовність операцій.

Випал

Надати визначення процесу випалу, вказати які фізико-хімічні явища відбуваються під час випалу даної роботи. Крім того, вказати тип печей, де відбувається випал (наприклад – горнові,…). скласти технологічну схему випалу (послідовність етапів, режимів із зазначенням часу та t, вказати пічне середовище (яке воно?).

Декорування по випаленому

Залежно від поставленого завдання описати техніку прийомів декорування по випаленому черепку із зазначенням інструментів та приладів, які використовувались під час декорування (пензлі, щітки, гумові спринцівки, турнетка, аерограф тощо).

Полив’яний випал

Якщо у роботі використовувалися поливи, слід надати визначення полив’яному випалу, зазначити які фізико-хімічні явища відбуваються при цьому. Скласти схему режиму полив’яного випалу із зазначенням пічного середовища.

Надполив’яне декорування

При використанні у роботі надполив’яного декорування декоративними поливами (авантюринові, піністі, кристалічні, відновлюючи тощо) зазначити техніку та особливості їх нанесення. Якщо використано надполив’яний розпис керамічними надполив’яними матеріалами (надполив’яні фарби, люстри, препарати дорогоцінних металів тощо) – зазначити особливості їх підготовки і техніки нанесення.

Декоративний випал

Якщо були використані декоративні поливи – скласти схему режиму випалу до кожної окремо з відповідними зазначенням тих процесів, які відбуваються у поливі під час випалу. При використанні розпису надполив’яними керамічними матеріалами зазначити особливості режимів випалу, процесів, що відбуваються у кожний період з урахуванням технології випалу різних за кольором фарб та матеріалів.

Список літератури
Предыдущий:

Следующий: