Тема 14. Питання 5.

Тема 14. Питання 5.

5. Теорія загальної рівноваги та політика в галузі економіки добробуту: ефективність та справедливість.

В реальному житті індивідуальні ринки не є ізольованими, а є взаємопов’язаними: зміни на одному ринку в тій чи іншій мірі впливають на інші ринки. Теорія добробуту базується на застосуванні аналізу загальної рівноваги і вивчає наскільки ефективно ринкова економіка, як сукупність взаємопов ‘язаних ринків, використовує обмежені економічні ресурси та максимізує суспільний добробут.

Метою даного розділу є розгляд загальної рівноваги, вивчення необхідних умов максимізації добробуту (умов Парето-оптимальності) та ситуацій, в яких навіть ринок досконалої конкуренції не спроможний досягти ефективності, створюючи необхідність державного регулювання.

Загалом наше з’ясування ринкової поведінки суб’єктів ринку грунтувалось на аналізі часткової рівноваги, тобто при визначенні рівноважних ціни та кількості певного продукту не брався до уваги

вплив на цей ринок інших ринків. Наприклад, при визначенні рівноважних кількості та ціни відеокасет при аналізі часткової рівноваги не береться до уваїи вплив на цей ринок ринку квитків у кінотеатрах. В реальній дійсності ринки багатьох товарів та ресурсів є взаємозалежними: стан справ та їх зміна на одному ринку впливає на стан справ на іншому.

На відміну від аналізу часткової рівноваги, при аналізі загальної рівноваги ціни та кількості визначаються на всіх ринках одночасно з урахуванням фактору зворотних зв’язків. Ефектом зворотного зв’язку називається зміна ціни і кількості товару на певному ринку як реакція на зміни, що виникають на споріднених ринках.

Розглянемо цей ефект зворотного зв’язку на прикладі двох споріднених ринків — ринку відеокасет та ринку кіноквитків. Ці два ринки є взаємозалежними, оскільки поява відеомагнітофонів дала споживачам можливість альтернативи — купувати відеокасети і переглядати фільми вдома або дивитись фільми в кінотеатрах.

На графіку 1 зображені ринки кіноквитків та відеокасет. На графіку 1, а за умови попиту на кіноквитки, представленого кривою 77*, та їх пропозиції, представленої кривою Прк, початкова рівноважна ціна кіноквитків становить Цк° та рівноважна їх кількість — К°. На графіку 17-1, б за умови попиту на відеокасети, представленого кривою Пп та їх пропозиції, представленої кривою Прву початкова рівноважна ціна відеокасет становить Цв° та рівноважна їх кількість — К/.

Спочатку здійснимо аналіз часткової рівноваги, а потім до нього підключимо аналіз загальної рівноваги. Припустимо, що держава вводить податок на кожен куплений квиток. Це спричинить переміщення кривої пропозиції кіноквитків вліво з положення Прк до Прк*. Внаслідок цього на ринку кіноквитків встановиться нова рівновага, якій відповідає нова ціна квитків Цк і нова їх кількість Кк1 (ціна підвищилась, а кількість зменшилась). Це все, що нам дає аналіз часткової рівноваги.

Аналіз загальної рівноваги йде далі і дозволяє прослідкувати серію ефектів зворотних зв’язків та встановлення загальної рівноваги на споріднених ринках. Оскільки кіноквитки і відеокасети є взаємоза-мінниками, то підвищення ціни кіноквитків спричинить підвищення попиту на відеокасети, внаслідок чого крива попиту І7в переміститься вправо до кривої Пв, що в свою чергу, викличе підвищення ЦІНИ і кількості відеокасет до значень відповідно Цв1 та Кв Тепер підвищення ціни на відеокасети спричинить збільшення попиту на кіноквитки з Пк до /7К та підвищення їх ціни до Ц* і їх кількості до Кк2. Ці зміни, в свою чергу, спричинять зміни на ринку відеокасет і т. д. Такі зміни на обох ринках будуть тривати доти, доки не встановиться рівновага ціни і кількості на обох ринках одночасно, тобто доти, доки обидві пари кривих попиту і пропозиції не. відповідатимуть цінам на споріднених ринках. В нашому прикладі загальній рівновазі відповідатиме ціна кіноквитків Цк* і їх кількість Кк* та ціна відеокасет Цв* та їх кількість Кв*. Це точні значення цін загальної рівноваги, оскільки криві попиту і пропозиції відеокасет (П0* і Прв) відповідають ціні кіноквитків ЦД а на кіноринку криві попиту та їх пропозиції (77ж* і Пр**) відповідають ціні відеокасет Цв*. Інакше кажучи, обидві пари кривих відповідають цінам на споріднених ринках і немає підстав очікувати подальших змін на обох ринках.

Графік 1. Встановлення часткової та загальної рівноваги

Беручи до уваги, що спорідненими с не тільки ринки продуктів, але і ринки ресурсів, стан загальної рівноваги є такою сукупністю обсягів усіх факторів виробництва, товарів, послуг і цін на них, за яких усі ринки ресурсів і кінцевої продукції перебувають у стані часткової рівноваги. Це є стан, що є композицією, системою, всіх станів часткової рівноваги на всіх ринках ресурсів та товарів.

Предыдущий:

Следующий: