Теми дипломних робіт подання студ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник начальника інституту

з навчальної та наукової роботи

О.М. Тищенко

«___»____________20___ р.

Перелік тем магістерських робіт закріплених за випускниками 2014 року на факультеті ______________________________________________________________________________________________

Прізвище, ім’я, по батькові дипломника

Вид роботи (проект, робота)

Тема дипломного проекту (роботи), магістерської роботи

Посада, науковий ступінь, вчене звання, спеціальне звання (за наявності) керівника магістерської роботи

Підпис дипломника

Підпис керівника

Кафедра _______________________

українською мовою

іноземною мовою

українською мовою

іноземною мовою

українською мовою

іноземною мовою

українською мовою

іноземною мовою

Завідувач кафедри

______________________________________________________

(підпис)(ПІП)

Погоджено:

Декан факультету

техногенної безпеки та охорони праці______________О.С. Алексєєва

______________Д.В. Сьобко

Предыдущий:

Следующий: