Тести_Все теми_Студентам_Основная

Тема: Історичні передумови формування документознавства та його еволюція

Розкрити історичні передумови виникнення документа, поступове зростання його ролі для функціонування держави, суспільства, життя особи.

Охарактеризувати основі етапи еволюції документознавства як науки та навчальної дисципліни.

Охарактеризуйте найперші документи.

Охарактеризуйте основні напрямки диференціації знань про документи в стародавніх суспільствах (інвентарно-каталожний спосіб узагальнення відомостей та інші)

Охарактеризуйте роль французьких монахів у розвитку науки

Особливості наукового аналізу документів в епоху античності (аналітико-синтетичний метод логографів, зародження джерелознавчого та історико-філологічного напрямків)

Особливості наукового аналізу документів в епоху Середньовіччя (розвиток історико-філологічного напрямку, зародження сфрагістики, палеографії, дипломатики)

Особливості наукового аналізу документів в епоху Відродження (XIV-XVII ст.) та Просвітництва (XVII ст.). (розвиток текстології, археографії, джерелознавства, дипломатики , архівознавства, діловодства. бібліографії)

Книгодрукування та його вплив на розвиток бібліографії. Індекс заборонених книг

Особливості наукового аналізу документів в епоху Нового часу (розвиток бібліографії, книгознавства, бібліотекознавства)

ТЕСТИ

Чи визнає сучасне документознавство наскельні зображення документами:

1. так

2. ні

3. не знаю

.Початок документної форми фіксації інформації припадає на:

1.V-ІV тис. до н. є.;

2.ІІІ-ІІ тис. до н. є.;

3.I тис. до н. є.

Науковий аналіз перших документів починається з вивчення

1. печаток на документах

2. інформації документів

3. способів запису інформації

4. матеріальної складової документів

.Батьківщиною паперу є:

1.Китай;

2.Греція;

3. Індія.

.Винахідником друкарської машини є:

1.Иоганн Гуттенберг;

2.Швайтпольд Фіоль;

3.Іван Федорович.

.Книги, надруковані до 1501 p., називають:1. інкунабулами;

2.- фоліантами;

3. рукописами.

.„Війна документів» XVII ст. розгорілась у:1. Франції;

2.. Великій Британії;

3. Пруссії.

2.Основоположником дипломатики вважають:1. Ж. Мабільйона;

2. М. Лихачова;

3. М. Варадінова.

12.Автором праці „Про грецьку палеографію» є:1. Б. Монфокон;

2. А. Мураторі;

. Лоренцо Валла.

10.Автором „Rationes dictandi prosaice» є:. Гуго Болонський;

Б Іоанн Сольсберрійський;

В Бенедикт II.

3.Термін „керування документацією» є синонімом:А документаційного забезпечення управління;

Б документознавства;

В джерелознавства.

4.Дипломатика — це:

А галузь знань, що вивчає документ;

Б допоміжна історична дисципліна, що вивчає походження, форму та зміст актових джерел (офіційних і приватних);

В галузь знань, що вивчає історію, теорію, практику дипломатичних відносин.

Палеографія займається:

1)давніми текстами

2)давнім письмом

3)давніми книгами

Неографія займається:

1)сучасними текстами

2)сучасними видами письма

3)сучасними книгами

Манускрипт перекладається як:

1) стародрук

2) рукопис

6.Розроблення Єдиної державної системи діловодства тривало в:

А 1965-1973 pp.;

Б 1967-1977 pp.;

В 1965-1975 pp.

7.Юридичне оформлення наукової спеціальності 07.00.10 „Документознавство, архівознавство» в Україні відбулося:

А 1994 p.;

Б 2000 p.;

В 2004 р.

14.Український науково-дослідний інститут книгознавства було засновано:

А 1920;

2)1924;

3)1922.

8.Всесоюзний науково-дослідний інститут документознавства та архівної справи було засновано в:

А 1966 р.;

Б 1980 р.;

В 1990 р.

9.Основоположником документознавства є:А К. Мітяєв;

Б Н. Кушнаренко;

В М. Ілюшенко.

11.Московський державний історико-архівний інститут було засновано в:

А 1930 р.;

Б 1934 p.;

В 1936 р.

13.Центральний архів давніх актів у м. Києві було засновано:А 1852 р.;

Б 1830 р.;

В 1945 р.

16.Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства було засновано:

А 1994 р.;

Б 2000 p.;

В 1884 р.

14.Рік заснування „Студій з архівної справи та документознавства»:

А 1996 р.;

Б 2000 p.;

В 2005 р.

19. Факультет державного діловодства було відкрито в Московському державному історико-архівному інституті:

А 1964 р.;

Б 1984 p.;

В 1944 р.

20 Викладання курсу „Загальне документознавство» у вітчизняній практиці бере початок з:

А 1968 р.;

Б 2002 p.;

В 2005 р.

10.Стаття К. Мітяєва „Документоведение: его задачи и перспективы развития» була опублікована в часописі:

А „Вопросы архивоведения»;

2)„Вопросы истории»;

3)„Научно-техническая информация».

17.Лоном народження документознавства стали:А архівознавство та діловодство;

Б джерелознавство та діловодство;

В дипломатика та джерелознавство.

15.Програма з керування документацією та архівами у межах ЮНЕСКО:

1) RAMP;

2) RA;.

3) ARMA.

18. Автором першого в Україні підручника з документознавства є:

А К. Мітяєв;

Б Н. Кушнаренко;

В А. Сокова.

МОДУЛЬ II. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ, СТРУКТУРА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА

I.Охарактеризуватиструктурусучасного документознавства.

Методи документознавчих досліджень (навести конкретні приклади)

ТЕСТИ

1. У найзагальнішому вигляді структура документознавства складається з:

1)загального та спеціального документознавства;

2)загального та часткового документознавства;

В особливого та звичайного документознавства.

5.Об’єктом пізнання є:

А сукупність якісно, чітко визначених явищ і процесів реальності, суттєво відмінних за своєю природою, змістом, законами і закономірностями функціонування та розвитку від інших об’єктів реальності;

Б об’єкт реальності;

В явище, процес реальності.

7.Предмет дослідження є похідним від:1)об’єкта дослідження;

2)методу дослідження;

В напрямку дослідження.

6.Методи дослідження залежать від:

А природи об’єкта й особливостей певної системи наукового знання;

Б завдання дослідження;

В предмета дослідження.

.Виберіть відповідь з правильним визначенням науки «Документознавство»:

1.документознавство — це наука, яка вивчає закономірності створення та функціонування документів, яка розробляє методи документально-комунікаційної діяльності, принципи побудови документально-комунікаційних систем;

2.документознавство — це наука, яка вивчає закономірності створення та функціонування документів;

3.документознавство — це наука, яка розробляє методи документально-комунікаційної діяльності, принципи побудови документально-комунікаційних систем.

.Структурно документознавство за С.Г. Кулєшовим поділяється на:

1.загальне та спеціальне;

2.загальне та виняткове;

3.загальне та теоретичне.

Документознавство вважає комплексом наук:

1.С.Г. Кулешов

2.Г.М. Швецова-Водка

3. М.С. Слободяник

5.Об’єктом документознавства є:А документ;

Б документ, сфери його створення та функціонування;

В документи, які функціонують у сфері управління.

.Предметом документознавства є:

1.формування наукового знання про документ у єдності його інформаційної та матеріальної складових, закономірностей функціонування документів у суспільстві;

2.документ;

3.комплексне вивчення документа як системного об’єкта, спеціально створеного для зберігання і розповсюдження (передачі) інформації у просторі й часі.

.Наука, яка розробляє питання теорії документа, вивчає закономірності генезис та еволюції документа, загальні для всіх наук проблеми функціонування документів, практики їх створення й роботи з ними називається:

1.документологією;

2.документалістикою;

3.діловодством

.Фундатором документацій’ної науки є:

1.П. Отле;

2.О. Михайлов;

3.Г. Швецова-Водка.

2.Хто є автором монографії „Документознавство: Історія. Теоретичні основи»:

А С. Кулешов;

Б Н. Кушнаренко;

В М. Слободяник.

3.Згідно міркувань С. Кулешова документознавство історично споріднене з:

А діловодством;

Б архівознавством;

В діловодством та архівознавством.

4.Структура спеціального документознавства відрізняється від загального документознавства:

А так;

Б ні;

В частково.

8.Загальне документознавство і документологія є поняттямиА тотожними;

Б відмінними;

В частково подібними.

9.Управлінське документознавство є видом:А загального документознавства;

Б спеціального документознавства;

В часткового документознавства.

10. Інтеграційні процеси в теорії документознавства 1980-х-початку 2000-х pp. пов’язані з:

А диференційними процесами навколо ядра теорії документознавства;

Б міждисциплінарністю науки;

В іманентними властивостями побутування науки.

МОДУЛЬ III. ТЕРМІНОСИСТЕМА ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА

Тема «Інформаційна складова документа»

Охарактеризуйте основні ознаки інформаційного суспільства

Охарактеризуйте основні ознаки інформаційної війни

Охарактеризуйте основні напрямки інформатизації з погляду на демократичні принципи

Охарактеризуйте атрибутивну концепцію інформації

Охарактеризуйте релевантність та пертинентність інформації

Охарактеризуйте актуальність та новизну інформації

Охарактеризуйте цінність та корисність інформації

Охарактеризуйте повноту та точність інформації

1.Виберіть правильну послідовність взаємодії людства з матеріальним світом:

1) інформація – речовина – енергія

2) інформація – енергія – речовина

3) речовина – інформація – енергія

4) речовина – енергія – інформація

Відповідно до суті мови поділяються на:

природні й неприродні

божественні, людські й тваринні

природні, штучні, вторинні

Семантика вивчає відносини

1)знака й його значення

2) знака й знака

3) знака та його сприйняття або вплив

Синтактика вивчає відносини

1)знака й його значення

2) знака й знака

3) знака та його сприйняття або вплив

Прагматика вивчає відносини

1)знака й його значення

2) знака й знака

3) знака та його сприйняття або вплив

Синтактика, семантика та прагматика – розділи

синергетики

семіотики

систематизації

класифікації

В атрибутивній концепції інформації основним атрибутом є:

1) знання

2) сигнали

3) повідомлення

4) інформація

Семіотична концепція інформації пов`язує інформацію з:

кодом

сигналом

знаком

Кібернетична концепція інформації визнає наявність інформації для управління в

живій природі

неживій природі

в живій й неживій природі

суспільстві

В концепції соціальної інформації А.В. Соколов виділяє

1) коди, сигнали, речення

2) знання, емоційні переживання, знаки

3) знання, емоційні переживання, вольові впливи

Вольові впливи виражаються

словами й жестами

позами, словами й кодами

емоціями, словами

Знання поділяються на

концепції, факти, згадування

концепції, факти, методи

гіпотези, події, методи

С.Г. Кулешов поділяє знаки на

1) мовні й немовні

2) зображальні й звукові

3) зображення й звукові

С.Г. Кулешов поділяє природні мови на:

1) письмо, усні, жести

2) звуки, жести, слова

3) зображальні, усні, писемні

4) графічні, речові, зображальні

Охарактеризуйте властивості соціальної інформації: знаковий характер;

семантичний характер

кумулятивність;

неадитивність;

Охарактеризуйте властивості соціальної інформації:

відносна незалежність плану змісту від плану вираження;

цілеспрямованість;

здатність до розсіювання;

некомутативність;

Охарактеризуйте властивості соціальної інформації:

цінність;

новизна;

повторюваність;

некомутативність;

Охарактеризуйте властивості соціальної інформації:

Осмисленість;

невідривність від матеріального носія;

безперервність;

здатність до багаторазового використання, збереження інформації при її передаванні та використанні;

Охарактеризуйте властивості соціальної інформації:

старіння;

дискретність;

здатність до зростання;

неасоціативність.

Якісні характеристики інформації

1) адитивність, достатність

2) достовірність, об`активність, оперативність

3) вартість, корисність

Якісні характеристики інформації

релевантність, оригінальність

доступність, повнота

корисність, вартість

Цінність, точність

Якісні характеристики інформації

достатність, точність

доступність, корисність

пертинентність, новизна

Кількісні характеристики інформації

1)корисність, вартість

2) точність, повнота

3) достатність, доступність

4) 2) + 3)

Ціннісні характеристики інформації

1)пертинентність, новизна

2)корисність, вартість

3)доступність, повнота

4) релевантність, пертинентність

Допишіть відповідний вид соціальної інформації:

Вхідна –

Допишіть відповідний вид соціальної інформації:

Логічна –

Допишіть відповідний вид соціальної інформації:

Поточна – ретроспективна –

Допишіть відповідний вид соціальної інформації:

Первинна –

Допишіть відповідний вид соціальної інформації:

Масова – спеціальна –

Тема: «Знакова та матеріальна складова документа»

Охарактеризуйте основні етапи письма

Охарактеризуйте нотне письмо

Охарактеризуйте образотворчу знакову систему

Охарактеризуйте картографічну знакову систему

Охарактеризуйте вербальну знакову систему

Коротко охарактеризуйте ручний спосіб запису

Коротко охарактеризуйте механічний спосіб запису

Коротко охарактеризуйте магнітний спосіб запису

Коротко охарактеризуйте оптичний спосіб запису

Коротко охарактеризуйте магнітооптичний спосіб запису

.Семіотика є наукою про:

1.різні системи знаків, які використовують для передачі інформації;

2.смислові сторони мови — морфеми, слова, словосполучення;

3.будову слова, властиві йому граматичні категорії, словозміни, а також частини мови.

.Основними способами запису інформації є:

1.ручний, механічний, магнітний, оптичний, фотографічний, електростатичний;

2.ручний і механічний;

3.ручний, механічний, статичний.

До способів запису інформації відноситься ряд:

ручний, машинопрочитуваний, друкований

ручний, механічний, оптичний

оптичний, записаний, монографічний

оптичний, усний, друкований

До способів запису інформації відноситься ряд:

1)механічний, оптичний, монографічний

2) ручний, записаний, письмовий

3) оптичний, ручний, механічний

4) оптичний, усний, друкований

До способів запису інформації відноситься ряд:

магнітний, оптичний, механічний

оптичний, усний, вторинний

видання, письмо, ноти

ручний, магнітний, усний

До способів запису інформації відноситься ряд:

плівковий, дискретний, магнітний

ручний, штучний, друкований

аркушевий, магнітний, оптоволокністий

оптичний, магнітний, ручний

До способів запису інформації відноситься ряд:

магнітооптичний, ручний, механічний

технічний, природний, друкований

первинний, записаний, вторинний

штучний, природний, усний

Найдавніший природний матеріал-основа Документів

камінь

папір

глина

Найдавніший природний матеріал-основа Документів, винайдений в Стародавньому Єгипті

папірус

пергамін

папір

Найдавніший штучний матеріал-основа Документів

пергамент

папір

бавовна

Папір винайдений у країні:

Шумер

Аккад

Вавілон

Китай

Папір винайдений приблизно

2000 років тому

4000 років тому

5000 років тому

Зробити практичны завдання

З погляду зовнішньої структури документ може складатися:

1) з одного носія, кількох носіїв, бути часткою одного носія

2) з одного твору, кількох творів, бути частиною великого твору

З погляду внутрішньої структури документ може складатися:

1) з одного носія, кількох носіїв, бути часткою одного носія

2) з одного твору, кількох творів, бути частиною великого твору

Зробіть структуризацію визначень поняття «документ», порівняйте з загальноприйнятим визначенням (№ 1) та визначить сильні та слабкі сторони структурованого визначення (№ 2)

1)»Запис інформації на матеріальному носії, основна функція якого — збереження і передавання інформації у просторі та часі»

2)»Зафіксована на матеріальному носії інформація з реквізитами, що дозволяють її ідентифікувати»

Зробіть структуризацію визначень поняття «документ», порівняйте з загальноприйнятим визначенням (№ 1) та визначить сильні та слабкі сторони структурованого визначення (№ 2)

1)»Запис інформації на матеріальному носії, основна функція якого — збереження і передавання інформації у просторі та часі»

2) «Записана інформація — інформація, що накопичується в, на або при носії даних».

Зробіть структуризацію визначень поняття «документ», порівняйте з загальноприйнятим визначенням (№ 1) та визначить сильні та слабкі сторони структурованого визначення (№ 2)

1)»Запис інформації на матеріальному носії, основна функція якого — збереження і передавання інформації у просторі та часі»

2)»Зафіксована на матеріальному носії інформація з реквізитами, що дозволяють її ідентифікувати

Зробіть структуризацію визначень поняття «документ», порівняйте з загальноприйнятим визначенням (№ 1) та визначить сильні та слабкі сторони структурованого визначення (№ 2)

1)»Запис інформації на матеріальному носії, основна функція якого — збереження і передавання інформації у просторі та часі»

2) «Документ — об’єкт, який дозволяє видобути з нього потрібну інформацію

Тема: «Терміносистема документознавства.»

I.Охарактеризувати основні етапи еволюції терміносистеми документознавства.

II.Розкрити зміст документа як системного об’єкта.

ТЕСТИ

1.Документ — це:

1)інформація, зафіксована на матеріальному носії, основною функцією якого є зберігати та передавати її в часі та просторі;

2)матеріальний об’єкт, що містить інформацію;

В записана інформація.

2.Документування — це:

1)процес створення документів;

2)процес складання тексту;

В обіг документів нарівні установи.

.Процес створення документа називається:

1.документуванням;

2.кодуванням;

3.декодуванням.

3.Матеріальна основа документа — це:

1) сукупність матеріалів носія документної інформації та її запису;

2)матеріал, з якого складається документ;

3) інформація на матеріальній основі

4.Зовнішні ознаки документа — це:

А ознаки, за якими ідентифікуємо документ ззовні;

2)характеристики носія документної інформації (конструкція, формат, складові матеріали, стан збереженості, наявність додаткових об’єктів та оздоби), елементів художнього оформлення і захисту, стану збереженості матеріалів запису інформації;

В зовнішня характеристика документа.

5.Зміст документа- це:

А інформація в документі, потреба, зафіксувати яку-основна мета його створення;

2)інформація в документі;

В текст документа.

5.Документація -це:

А сукупність службових документів, об’єднаних за ознакою належності до певної галузі, сфери, напряму діяльності, установи чи-її підрозділу

Б сукупність документів;

В сукупність документів, що утворилися в результаті діяльності суспільства у будь-якій сфері.

6.Документна інформація -це:

А уся інформація документа (зміст, відбитки печаток, штампів, реєстраційні номери, резолюції, підписи, інші реквізити та службові познаки, а також маргіналії, філіграні, елементи бланка та захисту);

2)інформація документа;

В інформація, що підкріплюється документом.

7.Жанри документів — це:

А функційні та структурно-композиційні ознаки певного твору літератури чи мистецтва;2)функції документа;

В властивості документа.

8.У найзагальнішому розумінні „інформація» є поняттям тотожним до поняття:

А „дані», „відомості»;

2)„значення»;

В „знання».

.Визначте найзагальніше тлумачення документа:

1.матеріальний об’єкт із зафіксованою на ньому інформацією, створений для її передавання у часі і просторі;

2.предмет матеріальної культури людства;

3.запис про юридичний факт, що засвідчує особу.

.Визначте найвужче тлумачення документа:

1.запис про юридичний факт, що засвідчує особу;

2.предмет матеріальної культури людства;

3.матеріальний об’єкт із зафіксованою на ньому інформацією, створений для її передавання у часі і просторі.

Визначте найбільш адекватне визначення документа

1.запис про юридичний факт, що засвідчує особу;

2.матеріальний об’єкт із зафіксованою на ньому інформацією, створений для її передавання у часі і просторі

3.предмет матеріальної культури людства;

.За рівнем узагальнення інформації документи бувають:

1.первинні та вторинні;

2.аналітичні та аналітико-синтетичні;

3.текстові та нетекстові.

.Книжкове видання з інформацією, переданою за допомогою шрифту Брайля, належить до:

1.тактильного документа;

2.аудіовізуального документа;

3.візуального документа.

.Конституція є:

1.науковим документом;

2.нормативним документом;

3.нормативно-інструктивним документом.

.Видання, які виходять через певні проміжки часу, постійною для кожного року кількістю примірників, не повторюється за змістом, типово оформлені, нумеровані, датовані примірники під стислою назвою називаються:

1.періодичними;

2.неперіодичними;

3.серійними.

.Умовними графічними знаками нотних документів є:

1).ноти;

2).карти;

3).біти.

3.Текст (службового) документа- це:А інформація документа;

Б запис інформації;

В зміст письмового службового документа, що є головним реквізитом.

9.Елемент оформлення документа, що фіксується з метою уніфікації цього процесу, ідентифікації документа та надавання йому юридичної сили називається:

А реквізитом документа;

Б формуляром документа;

В тестом документа.

10.Копія документа — це:

А документ, що містить точне знакове відтворення змісту чи документної інформації іншого документа і в окремих випадках-деяких його зовнішніх ознак;

Б документ, що містить точне відтворення змісту;

В документ, що містить точне відтворення тексту.

МОДУЛЬ IV. КЛАСИФІКАЦІЯ, ТИПОЛОГІЯ ДОКУМЕНТІВ

.Розкрити логіку побудови фасетно-блочної схеми класифікації документів Н. Кушнаренко.

.Охарактеризувати основні етапи розвитку теорії класифікації документів.

.Розкрити логіку побудови фасетно-блочної схеми класифікації документів Г. Швецової-Водки

ТЕСТИ

1.Класифікація документів це:

А поділ документів за ознаками на класи;

2)метод групування документів у вигляді системи;

В об’єднання документів у класи.

2.Методологічною основою класифікації документів є принципи:

А системності та комплексності;

2)системності, комплексності, об’єктивності, історичності;

В історичності, об’єктивності.

3.Найпоширенішими схемами класифікації документів є:А ієрархічна, фасетна, змішана;

2)змішана;

3)фасетна.

4.Природні класифікації документів витікають з:А сталих ознак;

2)змінних ознак;

3)класичних ознак.

5.Найвищим рівнем поділу будь-якої класифікації є:А клас;

2)вид;

3)підклас.

7.Найрозповсюдженішою системою класифікації документації^ міжнародній практиці є:

А „Універсальна десяткова класифікація»;

2)„Класифікація Блісса»;

3)„Класифікація двокрапкою».

8.Фасетною називається класифікація документів за:А певними аспектами аналізу документа;

2)сталою ознакою документа;

3)системним аналізом документа.

9.Процес поділу документів на класи називається:А класифікуванням;

2)систематизуванням;

3)групуванням.

Кушнаренко.

.Поділ документів за певними ознаками на класи називається:

1.класифікацією;

2.систематизацією;

3.структуризацією.

.У залежності від матеріальної основи документи поділяються на дві великі групи:

1.природні та штучні;

2.паперові та полімерні;

3.природні та полімерно-плівкові.

6.Залежно від ступеню ієрархічності виокремлюють такі види

схеми класифікації документі в:

А сильна, слаба, проміжна;

Б сильна, слабка;

В впливова, нейтральна.

Виберіть правильну пару класифікації документів

1.Офіційний та особовий документи;

2.Офіційний та індивідуальний;

3.офіційний та організаційний.

10.Фасетна схема класифікації документів Г. Швецової-Водки належить до:

А класифікаційних систем із слабкою ієрархією побудови; Б класифікаційних систем із сильною ієрархією побудови; В класифікаційних систем із проміжною ієрархією побудови.

.Монодокумент — це:

1.документ, який містить один твір;

2.документ, автором якого є одна особа;

3.один документ.

МОДУЛЬ V. ВИДИ ДОКУМЕНТІВ

Музичний документ: історія, види, особливості

I.Розкрити основні завдання уніфікації та стандартизації документів.

II.Назвати та пояснити головні аспекти уніфікації та стандартизації документів в Україні.

. Періодизувати історію книги, охарактеризувати основні етапи її розвитку.

IV.Розкрити особливості оформлювання патентного, нормативного документа.

Нормативний документ: історія, особливості.

Управлінський документ: історія, особливості

Документ як артефакт

Видання як вид документа: історія, особливості

Значення книги в історії людства та перспективи її використання у майбутньому

Картографічний документ: історія, особливості

.Авторами документа можуть бути:

1.юридична та фізична особи;

2.фізична особа;

3.юридична особа.

.Головним елементом службового документа є:

1.текст;

2.штамп;

3.печатка.

До артефактних належать документи:

які містять факти з мистецтва;

2.документні пам`ятники

2.За рівнем доступу документи поділяються на:

А документи загального доступу; документи для службового

користування; секретні документи;

2)документи загального доступу та документи закритого доступу;

3)документи обмеженого та дуже обмеженого доступу.

16.Лінотип-це:

А складальна друкарська машина, на якій складають і відливають суцільні рядки тексту;

2)набір тексту на пластині;

3)вербально-письмовий документ.

КНИГА

21.Книга є документом:А періодичним;

2)неперіодичним;

3)залежно від авторської ідеї або періодичним, або неперіодичним.

18.Найдавнішою формою книги є:А сувій;

2)кодекс;

3)пластина.

4) палітурка

.Найрозповсюдженішою формою книги є:

1.кодекс;

2.аркушевий документ;

3.диск.

17.У найзагальнішому поділі виокремлюють такі елементи книги:

А внутрішні та зовнішні;

2)внутрішні та інформаційні;

3)матеріальні та зовнішні.

22.Апарат книги —це:А додактові тексти;

2)довідковий апарат;

3)додаткові тексти, що включають довідково-допоміжний апарат та науково-довідковий;

24.Основними видами тексту є:А основний і додатковий;

Б основний і допоміжний;

В головний і додатковий.

23.Автором титульного аркуша з усіма бібліографічними елементами став:

А Е. Ратдольт;

Б 1. Федоров;

В Ф. Скорина.

25.Декоративне чи сюжетно-ілюстроване зображення, що підкреслює закінчення чи підсумок книги називається:

А кінцівкою;

2)буквицею;

3)ініціалом.

26.Один аркуш авторський або друкований - це:А 40 000 друкованих знаків;

2)20 000 друкованих знаків;

3)1 000 друкованих знаків.

Форзац з`єднує:

1.титульні аркуші;

2.аркуші книжкового блоку;

3.книжковий блок і обкладинку.

19.Анотація є:

1) обов’язковим реквізитом сучасної книги;

2)необов’язковим реквізитом сучасної книги;

3)формою наукового реферування.

Довідковий апарат книги включає:

1.вступ, післямову, покажчики;

2.коментарі, колонтитули;

3.авантитули, покажчики, колонтитули.

20.Аркуші одного розміру, скріплені у корінці, називають:А книжковим блоком;

2)форзацом;

3)палітуркою.

.Паперовий аркуш перед перед розділами чи частинами книги називається:

1. шмуцтитулом;

2.авантитулом;

3. колонтитулом.

.Паперову сторінку, яка розташована навпроти титульного аркуша книги називають:

1. шмуцтитулом;

2.авантитулом;

3. контртитулом

4. колонтитулом.

Першу сторінку аркуша, який розташований перед титульним аркушем книги називають:

1. шмуцтитулом;

2.авантитулом;

3. контртитулом

4. колонтитулом.

27.Інформаційна агенція Рейтер заснована:А 1849 р.;

2)1915 p.;

3)1977 р.

28.За масштабом розповсюдження преси виокремлюють такі види:

А центральні, регіональні, відомчі;

2)центральні та регіональні;

3)відомчі, місцеві, регіональні, державні, міждержавні, міжнародні.

29.Основним видом опублікованого, друкованого, поліграфічного документа є:

1) видання;

2)книга;

3)журнал.

30.Тираж видання -це:

А кількість примірників друкованого видання;

2)примірники друкованого видання;

3)друковане видання.

41.Музична інформація — це:

А інформація у формі музичних образних смислів, що реалізується засобами співвідношень музичних звуків у часі та просторі у процесі виконання і має різні форми існування;

2)музика;

3)інформація, що відтворюється за допомогою музичних інструментів, створених людиною.

42.Фінікійське звукове письмо виникло в:А 1100 р. до н. є.;

2)500 p.;

3)1821 р.

43.Відбір, узагальнення, виокремлення з метою документування географічних об’єктів називається:

А картографічною генералізацією;

2)картографуванням;

3)картографічним письмом.

44.Родоначальником атласу називають:А Клавдія Птоломея;

2)Страбона;

3)Геродота.

45.Легенда карти належить до:А основної частини документа;

2)допоміжної частини документа;

3)додаткової частини документа.

.Основним видом картографічних документів є:

1.карти;

2.атлас;

3.глобус.

.Неопублікований документ-це:

1.документ, який не розрахований на широке розповсюдження і створений у ході роботи закладів, підприємств, окремих осіб, і який відображає результат їх діяльності;

2.документ, призначений для широкого та багаторазового використання, випущений значним тиражем;

Діловий документ призначений для:

1.багатократного використання

2.однократного використання

1.Постійні реквізити у бланках з поздовжнім розташуванням реквізитів оформляють:

А. Центровано стосовно робочої площі документа

Б У лівому куті

В У правому куті

Д На лівому березі

Г Центровано стосовно аркуша паперу відповідного формату

2.За рівнем доступу документи поділяються на:

А документи загального доступу; документи для службового

користування; секретні документи;

Б документи загального доступу та документи закритого доступу;

В документи обмеженого та дуже обмеженого доступу.

3.Розробником уніфікованої системи банківської документації став:

А Державний комітет архівів України;

Б Національний банк України;

В Міністерство фінансів України.

4.Управлінська підсистема документації належить до:А базової системи документації;

Б інфраструктурної системи документації;

В дисциплінарної системи документації.

5.Створення службового документа полягає в:

А складанні тексту та оформленні службового документа;

Б складанні тексту;

В оформленні службового документа.

6.Тотожним за змістом терміном до терміну „управлінський

документ» є: А службовий документ;

Б нормативний документ;

В організаційно-розпорядчий документ.

7.Основними напрямами уніфікації управлінської документації є

А уніфікація інформаційної частини документа;

Б уніфікація інформаційної частини документа й уніфікація

носія інформації;

В уніфікація носія інформації.

8.Загальні засади розроблення УФД та створення УСД

регламентуються в Україні такими стандартами:

А ДСТУ 3843-99 і ДСТУ 3844-99;

Б ДСТУ 2732-94 і ДСТУ 3843-99;

В ДСТУ 2732:2004 і ДСТУ 3844-99.

9.Назва форми документа (за ДКУД) належить до:А постійних реквізитів;

Б змінних реквізитів;

В до постійних або змінних реквізитів-у залежності від випадку вживання.

До навчального видання відносяться:

1.енциклопедії;

2.хрестоматії;

3.словники.

До довідкових видань відносяться:

1.словники;

2.атласи;

3.практикуми.

11.Перша тижнева газета в Україні називалася:A „Gazette de Leopol»;

Б „Львівська газета»;

В „Газета Львова».

12.Автором теорії наслідувальної гармонії слова був:А І. Вернет;

Б Фалалей Повінухін;

В Р. Гонорський.

13.Першим у підросійській Україні літературно-мистецьким, науковим і громадсько-політичним щомісячником став:

А „Украинский вестник»;

Б „Харьковский демокрит»;

В „Харковские записки».

31.Строк дії деклараційного патенту на корисну модель становить:

А 10 років;

Б 40 років;

В 100 років.

32.Факт державної реєстрації прав автора засвідчується:А свідоцтвом;

Б посвідченням;

В атестатом.

33.Всеукраїнська атестація повірених належить до:

А недержавних інституцій, що спеціалізуються у сфері інтелектуальної власності;

Б державних інституцій, що спеціалізуються у сфері інтелектуальної власності;

В міждержавних інституцій, що спеціалізуються у сфері інтелектуальної власності.

34.Авторське право автора є:А первісним;

Б вторинним;

В похідним.

35.Спадкоємець винахідника може подати заявку на видачу

патенту:

А так;

Б ні;

В лише в окремих випадках.

36.Формальна експертиза винаходу передує експертизі заявки на винахід:

А так;

Б ні;

В в окремих випадках.

Строк дії європейського патенту:А 20 років від дати подання заявки;Б 10 років від дати подання заявки;В 30 років від дати подання заявки.

Правова охорона промислового зразка надається на:А 10-15 років;

Б 50-100 років;

В 20-30 років.

39.Паризька конвенція про охорону промислової власності була укладена в:

А 1883 p.;

Б 1993 p.;

В 1900 р.

40.Результат інтелектуальної діяльності людини в будь-якійсфері технології називається:

А винахід;

Б штам;

В спосіб.

Тема: ТЕХНОТРОННІ ВИДИ ДОКУМЕНТІВ

I.Охарактеризувати документи на новітніх носіях інформації.

II.Визначити перспективи розвитку електронного документа у контексті електронного урядування.

Визначити основні проблеми зберігання та використання технотронних документів

ТЕСТИ

1.Піонером голографічних досліджень в Україні став:

А колектив Інституту радіофізики та електроніки АН УРСР;

Б колектив Інституту фізики Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна;

В колектив Інституту голографії Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна.

2.Автором першої спроби мікрокопіювати друкований матеріал був:

А А. Рослінг;

Б X. Даймонд;

В Г. Скамоні.

3.Виберіть правильне визначення поняття «мікрофільм»:

А плоска мікроформа з розташуванням мікрозображень у формі сітки;

Б носій інформації на фотоплівці, який уставляється в апертурну карту;

В зменшена копія документа.

4.Виберіть правильне позначення міжнародного стандарту для цифрових CD, який визначив їх логічні і файлові формати:

A ISO-9660;

Б ISO-9770;

В ISO-9670.

5.Найрозповсюдженішим видом оптичних дисків для використання в персональних комп’ютерах є:

A CD-ROM;

БКД;

В вд.

6.За щільністю матеріального носія існують такі види магнітних дисків:

А гнучкий і жорсткий;

Б м’який і жорсткий;

В м’який і гнучкий.

7.Існують такі види мікрокарти:

А мікрокард, мікролекс, мікротеп, мікрострип;

Б мікрокард, мікролекс;

В мікрокард, мікролекс, мікротеп;

8.Голографічний документ належить до документів:А тримірного запису інформації;

Б одномірного запису інформації;

В двомірного запису інформації.

9.В основу створення голограми покладено фізичне явище:А інтерференція світлових хвиль;

Б диференціації світлових хвиль;

В інтеграція світлових хвиль.

10.Існують такі види магнітного документа:

А магнітна стрічка, магнітна карта, магнітний диск;

Б магнітна стрічка, магнітна карта;

В магнітна стрічка, магнітний диск.

Предыдущий:

Следующий: