№13 МЕТ.ТА СОЦ.РЕАБІЛІТАЦІЯ.

Тема:«Медична та соціальна реабілітація у відділенні постінфарктної реабілітації. Відпрацювання навичок та вмінь.»

Актуальність теми:

Реабілітація – це частина медичних,соціально-економічних, педагогічних та інших заходів, спрямованих на відновлення порушених функцій організму та працездатності.

Складова медичної та соціальної реабілітації – фізична реабілітація. У світовій медичній практиці фізична реабілітація посідає чільне місце.

Основне завдання фізичної реабілітації – відновити не тільки фізичне здоров`я,а й соціальний психологічний статус і головне – працездатність пацієнта. На сьогодні медицина для фізичної реабілітації має потужний арсенал засобів лікувальної фізкультури,фізіотерапії,масажу. Програма реабілітації при інфаркті міокарда передбачає поступове,контрольоване розширення фізичних навантажень,самообслуговування,доступного виду дозвілля і направлена на запобігання ускладнень,поліпшення периферичного кровообігу,т рофіки міокарда та покращення психологічного стану пацієнта. Медична сестра,здійснюючи медичну та соціальну реабілітацію у відділенні постінфарктної реабілітації,повинна володіти навичками проведення масажу,фізіотерапевтичних процедур, лікувальної фізкультури,спостереження,навчання пацієнта та його оточення навичкам самодогляду, тому вона повинна володіти достатнім обсягом теоретичних знань та практичних навичок.

2.Навчальні цілі:

Знати:

1.Загальні питання реабілітації. а=ІІ.

2.Завдання реабілітації. а=ІІ.

3.Мету реабілітації. а=ІІ.

4.Принципи реабілітації. а=ІІ.

5.Види,періоди реабілітації. а=ІІ.

6.Етапи реабілітації. а=ІІ.

Вміти:

1.Володіти навичками суб`єктивного обстеження. а=ІІІ.

2.Володіти навичками об`єктивного обстеження і спостереження. а=ІІІ.

3.Володіти навичками навчання пацієнта та його рідних наданню самодопомоги. а=ІІІ.

4.Визначити Р.,його властивості. а=ІІІ.

5.Виміряти АТ,оцінювати результат. а=ІІІ.

6.Володіти ЛФК,масажем. а=ІІІ.

7.Володіти фізіотерапевтичними процедурами (електросон, електрофорез,ванни, аеротерапія, обтирання, обливання). а=ІІІ.

8.Здійснитювати механотерапію(на велотренажерах). а=ІІІ.

3.Матеріали до аудиторної самостійної роботи.

3.1.Базові знання,вміння, навички необхідні для вивчення теми (міждисциплінарна інтеграція):

№№

Дисципліна

Знати

Вміти

1.

Анатомія

і фізіологія людини

АФО серцево-судинної системи.

Визначати відділи і топографію органів серцево-судинної системи.

Визначати межі серця в нормі.

2.

Патологічна анатомія і патологічна фізіологія людини.

Фізіологічні особливості та патологію серцево-судинної системи.

Використовувати одержані знання із дисципліни в процесі вивчення медсестринства у внутрішній медицині.

2.

Основи сестринської справи

Особливості спостереження за пацієнтами при захворюванні органів серцево-судинної системи.

1.Вимірювати АТ, реєструвати.

2.Визначати Р, його властивості, реєструвати.

3.Підрахувати частоту дихання, реєструвати.

4.Визначати набряки.

5.Визначати добовий діурез, водний баланс.

5.Допомагати пацієнту під час болю в серця, серцебитті.

6.Подавати кисень через носові катетери, з кисневої подушки.

7.Проводити загальний догляд за важкохворими.

8.Виконувати парентеральне введення ліків.

3.

Фармакологія

Наркотичні і ненаркотичні анальгетики, антикоагулянти, серцеві глікозиди, седативні засоби, нейролептики, коронаролітики пролонгованої дії, сечогінні, препарати калію.

Нітропрепаарти.

Вміти виписати рецепт.

Аналізувати терапевтичні та побічні дії лікарських речовин.

3.2.Зміст теми:

1.Загальні питання реабілітації. А.М.Порада «Основи фізичної .» Київ «Медицина» 2008. ст.6

2.Завдання та мета реабілітації. А.М.Порада «Основи фізичної .» Київ «Медицина» 2008. ст.6-7.

3.Принципи реабілітації. А.М.Порада «Основи фізичної .» Київ «Медицина» 2008. ст.7.

4.Види,періоди та етапи реабілітації. А.М.Порада «Основи фізичної .» Київ «Медицина» 2008. ст.8-10.

5. Реабілітація при інфаркті міокарда,фази реабілітації. А.М.Порада «Основи фізичної .» Київ «Медицина» 2008. ст.16-17.

6.Завдання реабілітації при інфаркті міокарда,техніка проведення. А.М.Порада «Основи фізичної .» Київ «Медицина» 2008. ст.47-50.

3.3.Рекомендована література:

Основна:

1. А.М.Порада «Основи фізичної .» Київ «Медицина» 2008. ст.7-10,47-50.

Додаткова:

1. Дані з джерел інтернету.

3.4.Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою.

№ п/п

Основні завдання

Вказівки

Відповіді

1

Вивчить:

Сутність реабілітації.

1. Дати визначення реабілітації.

2

Загальні питання реабілітації.

1.Для чого необхідні реабілітаційні заходи пацієнтам із інфарктом міокарда?

2.Коли розпочинаються реабілітаційні заходи при інфаркті міокарда?

3

Основні завдання реабілітації.

1.Перерахуйте головні завдання реабілітації.

2.Охарактеризуйте мету реабілітації.

4

Принципи реабілітації.

Перерахуйте принципи реабілітації:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

5

Види реабілітації.

Перерахуйте види реабілітації.

А.

В.

С.

6

Сутність медичної,соціальної та фізичної реабілітації.

1.Охарактеризуйте сутність реабілітації:

А.медичної ….

В.соціальної ….

С.фізичної …..

7

ІІ етап реабілітації.

1.Місце проведення ІІ етапу реабілітації?

2.Охарактеризуйте сутність і мету ІІ періоди реабілітації.

8

Завдання ЛФК на ІІ етапі реабілітації.

1.Охарактеризуйте завдання ЛФК.

2.Складіть комплекс лікувальної гімнастики на ІІ етапі реабілітації.

3.5. Матеріали для самоконтролю.

А) Питання для самоконтролю:

1. Що таке реабілітація?

2.Які головні завдання реабілітації?

3.Охарактеризуйте мету реабілітації при інфаркті міокарда.

4.Охарактеризуйте принципи реабілітації при інфаркті міокарда.

5.Які ви знаєте види реабілітації?

6.Охарактеризуйте сутність медичної реабілітації при інфаркті міокарда.

7. Охарактеризуйте сутність соціальної реабілітації при інфаркті міокарда.

8. Охарактеризуйте сутність фізичної реабілітації при інфаркті міокарда.

9.Охарактеризуйте сутність ІІ етапу реабілітації при інфаркті міокарда.

10.Яке значення має ЛФК на ІІ етапі реабілітації?

11.Яке значення має масаж на ІІ етапі реабілітації при інфаркті міокарда?

Б)Тестові завдання:

1.Види реабілітації:

А.Медична.

В.Соціальна.

С.Профілактична.

D.Психологічна.

2.Завдання реабілітації:

А.Відновити функції органів або систем.

В.Пристосуватися до повсякденного життя.

С.Відновити професійну діяльність.

D.Диспансерний огляд.

3.Назвіть основні принципи реабілітації:

А.Ранній початок реабілітаційних заходів та їх безперервність.

В.Комплексність та індивідуальність.

С.Необхідність реабілітації в колективі.

D.Повернення до трудової діяльності.

4.Назвіть етапи реабілітації:

А.Підготовчий.

В.Лікарняний.

С.Диспансерний.

D.Поліклінічний.

5.Основною санітарно-курортного етапу реабілітації є:

А.Дієтотерапія.

В.Фізіотерапія.

С.Санітарно-курортний режим.

D.Трудотерапія.

6.Основою фізичної реабілітації пацієнта на стаціонарному етапі є:

А.Дієтотерапія.

В.Фізіотерапія.

С.Руховий режим.

D.Психотерапія.

7.У після лікарняний період реабілітації застосовують:

А.ЛФК.

В.Фізіотерапія.

С.Масаж.

D.Трудотерапія.

8.На санітарно-курортному етапі реабілітації призначають режими:

А.Щадний.

В.Вільний.

С.Щаднотренувальний.

D.Тренувальний.

9.Які ігри можна застосовувати на різних етапах фізичної реабілітації:

А.На місці.

В.Рухливі.

С.Малорухливі.

D.Спортивні.

4.Матеріали для поза аудиторної самостійної роботи.

1.Скласти комплекс ЛФК пацієнту із інфарктом міокарда на ІІ етапі реабілітації.

Предыдущий: