семінари соц

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТКА ЗАНЯТТЯ № 3

з дисципліни: “Соціологія”

Група

Дата проведення

Прізвище викладача

Підпис викладача

Тема (розділ) програми:

Теоретична соціологія

Тема заняття:

Тема 2. Суспільство як соціальна система

Соціальна структура та соціальна стратифікація

Тривалість заняття: 80 хв.

Мета заняття:

дидактична:ознайомити студентів з еволюцією уявлення про суспільство, особливості суспільства яке сукупності історично способів і форм взаємодії і об’єднання;

навчальна: пояснити основний зміст понять «суспільство як соціальна система, розкрити відмінності між термінами «суспільство», «держава», «країна» проаналізувати що таке соціальна структура суспільства та її складові елементи

розвиваюча:формувати в студентів вміння узагальнювати та аналізувати процеси соціальних переміщень в сучасному суспільстві та їхні рушійні сили, на практиці застосовувати знання про соціальну структуру суспільства та соціальні переміщення при плануванні власної кар’єри;

виховна:сприяти в студентів зацікавленості до навчального предмета.

Міжпредметні зв’язки: філософія, історія, культурологія, психологія, народознавство,етика, правознавство.

Тип заняття: семінар

Наочні посібники: таблиці, підручники з «Соціології», соціологія електронний посібник.

Роздатковий матеріал:

Література:

Основна:

Городяненко. Соціологія. Підручник. – К, 2005 р.

Городяненко. Соціологія. Підручник. – К, 2002 р.

http://ebk.net.ua/Book/sociology/gorodyanenko

Додаткова:

Малахова Ж.Д. Викладання соціології, «Центр учбової літератури», 2008 р.

Пічча В.М. Практикум з соціології « Новий світ — 2000», 2007.

Зміст заняття

№ з/п

Дидактична структура та методична підструктура заняття (етапи заняття, навчальні питання та їх короткий зміст, номера практичних, контрольних завдань, вправ та ін.)

Методи вивчення, організаційні форми виконання

Примітки (зміни, доповнення)

1.

Організаційна частина

5 хв.

Перевірка наявності студентів

Перевірка готовності студентів до занять

Рапорт чергового, перевірка за журналом

2.

Актуалізація знань

хв.

Оголошення теми та мети заняття.

Цільова установка (розповідь про застосування набутих в процесі вивчення предмету знань)

Пояснення характеру та призначення наступної роботи студентів на занятті

Розповідь – вступ

(активізація уваги, виділення головного)

3.

Семінарське заняття

69 хв.

Виступ студентів з наступних питань

Поняття соціальної структури суспільства та її складові елементи.

Соціальна стратифікація.

Тенденції розвитку соціальної мобільності.

Соціальні статуси та ролі, шляхи їх набуття.

Процес модернізації та стратифікаційні зміни в сучасному українському суспільстві: проблеми та умови їх вирішення.

Тестування студентів з поданої теми.

Розповідь викладення

(викладення інформації, активізація мислення студентів, доказ, класифікація, систематизація та узагальнення)

обговорення та корекція відповідей, формулювання підсумків)

4.

Заключний етап

5 хв.

1. Аналіз діяльності студентів на занятті.

2. Повідомлення і обґрунтування оцінок, отриманих студентами на занятті

3. Домашнє завдання: Городяненко. Соціологія. Підручник. – К, 2005 р.Городяненко. Соціологія. Підручник. – К, 2002 р. http://ebk.net.ua/Book/sociology/gorodyanenko

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТКА ЗАНЯТТЯ № 4

з дисципліни: “Соціологія”

Група

Дата проведення

Прізвище викладача

Підпис викладача

Тема (розділ) програми:

Теоретична соціологія

Тема заняття:

Тема 3. Соціальні відносини. Конфлікт як прояв соціальних відносин

Тривалість заняття: 80 хв.

Мета заняття: дидактична:ознайомити студентів з проблематикою соціології конфлікту та її місце в структурі соціологічного знання;

навчальна: студенти повинні знати про соціальну природу та сутність соціального конфлікту, його основні позитивні та негативні функції в суспільстві; вміти схематично зобразити структуру конфлікту та класифікувати конфлікти за їх основними характеристиками;

розвиваюча:формувати вміння управління соціальними конфліктами та вміти використовувати методи попередження та подолання конфліктів;

виховна:сприяти в студентів зацікавленості до навчального предмета.

Міжпредметні зв’язки: економіка підприємництва, менеджмент, етика, правознавство.

Міжпредметні зв’язки: філософія, історія, культурологія, психологія, народознавство,етика, правознавство.

Тип заняття: семінар

Наочні посібники: таблиці, підручники з «Соціології», соціологія електронний посібник.

Роздатковий матеріал:

Література:

Основна:

1.Городяненко. Соціологія. Підручник. – К, 2005 р.

2.Городяненко. Соціологія. Підручник. – К, 2002 р.

http://ebk.net.ua/Book/sociology/gorodyanenko

Додаткова:

1.Малахова Ж.Д. Викладання соціології, «Центр учбової літератури», 2008 р.

2.Пічча В.М. Практикум з соціології « Новий світ — 2000», 2007.

Зміст заняття

№ з/п

Дидактична структура та методична підструктура заняття (етапи заняття, навчальні питання та їх короткий зміст, номера практичних, контрольних завдань, вправ та ін.)

Методи вивчення, організаційні форми виконання

Примітки (зміни, доповнення)

1.

Організаційна частина

5 хв.

Перевірка наявності студентів

Перевірка готовності студентів до занять

Рапорт чергового, перевірка за журналом

2.

Актуалізація знань

хв.

Оголошення теми та мети заняття.

Цільова установка (розповідь про застосування набутих в процесі вивчення предмету знань)

Пояснення характеру та призначення наступної роботи студентів на занятті

Розповідь – вступ

(активізація уваги, виділення головного)

3.

Семінарське заняття

68 хв.

Виступ студентів з наступних питань

1.Соціологія конфлікту як галузь соціологічного знання.

2.Поняття «соціальний конфлікт».

3.Причини соціальних конфліктів , їх класифікація, механізм, структура та функції.

4.Соціальний конфлікт в фундаментальних теоріях М. Вебера, Г. Зіммеля, К. Маркса.

5.Проблеми соціології конфлікту в дослідженнях сучасних вчених: Л. Козера, Р. Дарендорфа, К.- Е. Болдуінга.

6.Прогнозування та попередження конфліктів.

7.Стратегія виходу з конфлікту; медіація.

8.Медіаторство: офіційне та неофіційне. Ролі медіаторів.

9.Шляхи гармонізації суспільних відносин в українському суспільстві.

с/р. Проблеми соціології конфлікту в дослідженнях сучасних вчених: Л. Козера, Р. Дарендорфа, К.- Е. Болдуінга. Прогнозування та попередження конфліктів

Розповідь викладення

(викладення інформації, активізація мислення студентів, доказ, класифікація, систематизація та узагальнення)

обговорення та корекція відповідей, формулювання підсумків)

4.

Заключний етап

5 хв.

1. Аналіз діяльності студентів на занятті.

2. Повідомлення і обґрунтування оцінок, отриманих студентами на занятті

3. Домашнє завдання: Городяненко. Соціологія. Підручник. – К, 2005 р.Городяненко. Соціологія. Підручник. – К, 2002 р. http://ebk.net.ua/Book/sociology/gorodyanenko

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТКА ЗАНЯТТЯ № 6

з дисципліни: “Соціологія”

Група

Дата проведення

Прізвище викладача

Підпис викладача

Тема (розділ) програми:

Розділ ІІ. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії.

Тема заняття:

Тема 1. Економічна соціологія, Соціологія менеджменту та праці.

Тривалість заняття: 80 хв.

Мета заняття:

дидактична:ознайомити студентів з системою знань з економічної соціології та їх твердженнями з соціології менеджменту та праці;

навчальна: студенти повинні знати про теоретичні положення та концепції даної теми, методи дослідження, соціально-економічні відносини та проблеми;

розвиваюча:формувати вміння застосовувати знання з соціології на практиці;

виховна:сприяти в студентів зацікавленості до навчального предмета.

Міжпредметні зв’язки: економіка підприємництва, менеджмент, етика, правознавство.

Тип заняття: семінар

Наочні посібники: таблиці, підручники з «Соціології», соціологія електронний посібник.

Роздатковий матеріал:

Література:

Основна:

1.Городяненко. Соціологія. Підручник. – К, 2005 р.

2.Городяненко. Соціологія. Підручник. – К, 2002 р.

http://ebk.net.ua/Book/sociology/gorodyanenko

Додаткова:

1.Малахова Ж.Д. Викладання соціології, «Центр учбової літератури», 2008 р.

2.Пічча В.М. Практикум з соціології « Новий світ — 2000», 2007.

Зміст заняття

№ з/п

Дидактична структура та методична підструктура заняття (етапи заняття, навчальні питання та їх короткий зміст, номера практичних, контрольних завдань, вправ та ін.)

Методи вивчення, організаційні форми виконання

Примітки (зміни, доповнення)

1.

Організаційна частина

5 хв.

Перевірка наявності студентів

Перевірка готовності студентів до занять

Рапорт чергового, перевірка за журналом

2.

Перевірка домашнього завдання

10 хв.

Перевірити виконання домашнього завдання у вигляді фронтального опитування з наступних питань:

1.Розкритйе поняття етносу та основні етапи його розвитку.

2. Визначте сучасні етнічні процеси: інтеграція, консолідація, асиміляція, сегрегація.

3.Розкрийте поняття: націоналізм як соціальне явище, сепаратизм, тероризму, етнічно-релігійний екстремізм.

4. Розкрити соціологічні концепції релігії. Функції релігії як соціального інституту суспільства.

5. Тенденції розвитку релігійних процесів в українському суспільстві.

Фронтальне опитування

3.

Актуалізація знань

хв.

Оголошення теми та мети заняття.

Цільова установка (розповідь про застосування набутих в процесі вивчення предмету знань)

Пояснення характеру та призначення наступної роботи студентів на занятті

Розповідь – вступ

(активізація уваги, виділення головного)

4.

Семінарське заняття

58 хв.

Виступ студентів з наступних питань

1.Особливості розвитку економічної сфери українського суспільства.

2.Об’єкт та предмет економічної соціології. Сутність понять: «економічні свідомість, інтерес, поведінка»; «власність».

3.Соціальні функції економіки.

4.Принципи управління соціальними процесами.

с/р. Поняття предмета соціології праці та управління. Законспектувати основні категоріальні характеристики праці: «характер праці», її «зміст; «умови», «види», «організація». Суб’єктивні оцінки сфери праці: «мотивація», «ставлення» до праці»; «задоволеність умовами праці», її «стимулювання»; «трудова адаптація»; «соціально-психологічний клімат в колективі».

Розповідь викладення

(викладення інформації, активізація мислення студентів, доказ, класифікація, систематизація та узагальнення)

обговорення та корекція відповідей, формулювання підсумків)

5.

Заключний етап

5 хв.

1. Аналіз діяльності студентів на занятті.

2. Повідомлення і обґрунтування оцінок, отриманих студентами на занятті

3. Домашнє завдання: Городяненко. Соціологія. Підручник. – К, 2005 р.Городяненко. Соціологія. Підручник. – К, 2002 р. http://ebk.net.ua/Book/sociology/gorodyanenko

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТКА ЗАНЯТТЯ № 8

з дисципліни: “Соціологія”

Група

Дата проведення

Прізвище викладача

Підпис викладача

Розділ ІІ. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії.

Тема заняття:

Тема 2. Соціологія права. Соціологія громадської думки.

Тривалість заняття: 80 хв.

Мета заняття:

дидактична:вчити студентів самостійно працювати з темою та ознайомитись з базовими поняттями політична соціологія, соціологія громадської думки;

навчальна: розкрити суть та особливості соціології права та громадської думки, їх основні категорії;

розвиваюча:розвивати вміння дискутувати з приводу теоретичних питань; формувати в студентів вміння узагальнювати та аналізувати вивчений матеріал;

виховна:виховувати політичну та правову культуру студентів; сприяти в студентів зацікавленості до навчального предмета.

Міжпредметні зв’язки: правознавство, політологія, історія, культурологія, психологія, народознавство,етика.

Тип заняття: семінар

Наочні посібники: підручники з «Соціології», соціологія електронний посібник.

Роздатковий матеріал:

Література:

Основна:

1.Городяненко. Соціологія. Підручник. – К, 2005 р.

2.Городяненко. Соціологія. Підручник. – К, 2002 р.

http://ebk.net.ua/Book/sociology/gorodyanenko

Додаткова:

1.Малахова Ж.Д. Викладання соціології, «Центр учбової літератури», 2008 р.

Пічча В.М. Практикум з соціології « Новий світ — 2000», 2007.

Зміст заняття

№ з/п

Дидактична структура та методична підструктура заняття (етапи заняття, навчальні питання та їх короткий зміст, номера практичних, контрольних завдань, вправ та ін.)

Методи вивчення, організаційні форми виконання

Примітки (зміни, доповнення)

1.

Організаційна частина

3 хв.

Перевірка наявності студентів

Перевірка готовності студентів до занять

Рапорт чергового, перевірка за журналом

2.

Актуалізація знань

2 хв.

Оголошення теми та мети заняття.

2.2. Цільова установка (розповідь про застосування набутих в процесі вивчення предмету знань)

2.3. Пояснення характеру та призначення наступної роботи студентів на занятті

Розповідь – вступ

(активізація уваги, виділення головного)

3.

Семінарське заняття

70 хв.

1.Виступи студентів з наступних питань:

1. Громадська думка як оцінюючий фактор соціально-політичного рівня розвитку суспільства.

2.Функції та канали висловлювання громадської думки.

3.Засоби масової комунікації. Функції масової комунікації.

4.Вплив засобів масової комунікації на формування громадської думки, політичну свідомість та культуру.

5.Предмет, проблематика, структура і функції соціології права.

6.Соціальна природа правомірної та протиправної поведінки.

7.Механізми соціальної дії та реалізації права в процесі розбудови громадянського суспільства в Україні.

Розповідь викладення

(викладення інформації, активізація мислення студентів, доказ, класифікація, систематизація та узагальнення)

обговорення та корекція відповідей, формулювання підсумків)

4.

Заключний етап

5 хв.

1. Аналіз практичної діяльності студентів на занятті.

2. Повідомлення і обґрунтування оцінок, отриманих студентами на занятті

3. Домашнє завдання: Городяненко. Соціологія. Підручник. – К, 2005 р.Городяненко. Соціологія. Підручник. – К, 2002 р.

http://ebk.net.ua/Book/sociology/gorodyanenko

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТКА ЗАНЯТТЯ № 10

з дисципліни: “Соціологія”

Група

Дата проведення

Прізвище викладача

Підпис викладача

Розділ ІІ. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії.

Тема заняття:

Тема 3. Соціологія особистості

Тривалість заняття: 80 хв.

Мета заняття:

дидактична:продовжити знайомити студентів зі специфікою соціологічного підходу до вивчення особистості;

навчальна: закріпити знання з даної теми; розкрити компоненти, етапи, основні підходи до визначення сутності соціалізації;

розвиваюча:розвивати вміння дискутувати з приводу теоретичних питань; формувати в студентів вміння узагальнювати та аналізувати вивчений матеріал;

виховна:сприяти в студентів зацікавленості до навчального предмета.

Міжпредметні зв’язки: культурологія, психологія,етика.

Тип заняття: семінар

Наочні посібники: підручники з «Соціології», соціологія електронний посібник.

Роздатковий матеріал:

Література:

Основна:

1. Городяненко. Соціологія. Підручник. – К, 2005 р.

2.Городяненко. Соціологія. Підручник. – К, 2002 р.

http://ebk.net.ua/Book/sociology/gorodyanenko

Додаткова:

1.Малахова Ж.Д. Викладання соціології, «Центр учбової літератури», 2008 р.

2.Пічча В.М. Практикум з соціології « Новий світ — 2000», 2007.

Зміст заняття

№ з/п

Дидактична структура та методична підструктура заняття (етапи заняття, навчальні питання та їх короткий зміст, номера практичних, контрольних завдань, вправ та ін.)

Методи вивчення, організаційні форми виконання

Примітки (зміни, доповнення)

1.

Організаційна частина

3 хв.

Перевірка наявності студентів

Перевірка готовності студентів до занять

Рапорт чергового, перевірка за журналом

2.

Актуалізація знань

2 хв.

Оголошення теми та мети заняття.

2.2. Цільова установка (розповідь про застосування набутих в процесі вивчення предмету знань)

2.3. Пояснення характеру та призначення наступної роботи студентів на занятті

Розповідь – вступ

(активізація уваги, виділення головного)

3.

Семінарське заняття

70 хв.

1.Виступи студентів з наступних питань:

Соціальним статус особистості, соціальна роль.

Соціальна поведінка та фактори її формування.

Потреби та інтереси особи як відображення суспільних відносин.

Молодь як специфічна соціально-демографічна спільнота.

Молодіжна субкультура. Процес інтеграції молоді в суспільні структури.

Проведення тестування з теми.

Опитування з поданих питань

обговорення та корекція відповідей, формулювання підсумків)

Самостійна робота

4.

Заключний етап

5 хв.

1. Аналіз практичної діяльності студентів на занятті.

2. Повідомлення і обґрунтування оцінок, отриманих студентами на занятті

3. Домашнє завдання: Городяненко. Соціологія. Підручник. – К, 2005 р.Городяненко. Соціологія. Підручник. – К, 2002 р.

http://ebk.net.ua/Book/sociology/gorodyanenko

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТКА ЗАНЯТТЯ № 12

з дисципліни: “Соціологія”

Група

Дата проведення

Прізвище викладача

Підпис викладача

Розділ ІІ. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії.

Тема заняття:

Тема 4. Соціологія сім’ї. Гендерна соціологія

Тривалість заняття: 80 хв.

Мета заняття:

дидактична:продовжити знайомити студентів з особливостями соціологічного підходу до вивчення сім’ї та гендеру;

навчальна: закріпити знання про суть проблем на яких зосереджується соціологія сім’ї та гендеру як галузей соціологічного знання;охарактеризувати етапи життєвого циклу сім’ї, її типи, структуру, форми шлюбу, функції сім’ї, визначити зміст ключових понять і термінів якими оперує соціологія сім’ї та гендеру;

розвиваюча:розвивати вміння дискутувати з приводу теоретичних питань; формувати в студентів вміння узагальнювати та аналізувати вивчений матеріал;

виховна:сприяти в студентів зацікавленості до навчального предмета.

Міжпредметні зв’язки: культурологія, психологія,етика.

Тип заняття: семінар

Наочні посібники: підручники з «Соціології», соціологія електронний посібник.

Роздатковий матеріал:

Література:

Основна:

1. Городяненко. Соціологія. Підручник. – К, 2005 р.

2.Городяненко. Соціологія. Підручник. – К, 2002 р.

http://ebk.net.ua/Book/sociology/gorodyanenko

Додаткова:

1.Малахова Ж.Д. Викладання соціології, «Центр учбової літератури», 2008 р.

2.Пічча В.М. Практикум з соціології « Новий світ — 2000», 2007.

Зміст заняття

№ з/п

Дидактична структура та методична підструктура заняття (етапи заняття, навчальні питання та їх короткий зміст, номера практичних, контрольних завдань, вправ та ін.)

Методи вивчення, організаційні форми виконання

Примітки (зміни, доповнення)

1.

Організаційна частина

3 хв.

Перевірка наявності студентів

Перевірка готовності студентів до занять

Рапорт чергового, перевірка за журналом

2.

Актуалізація знань

2 хв.

Оголошення теми та мети заняття.

2.2. Цільова установка (розповідь про застосування набутих в процесі вивчення предмету знань)

2.3. Пояснення характеру та призначення наступної роботи студентів на занятті

Розповідь – вступ

(активізація уваги, виділення головного)

3.

Семінарське заняття

70 хв.

1.Виступи студентів з наступних питань:

1.Поняття про предмет соціології сім’ї та гендерної соціології.

2.Співвідношення понять «стать» та «гендер».

3.Основні положення гендерної соціології; проблеми гендерної соціалізації; гендерні ідеали, стереотипи та тенденції до їх змінювання в сучасному суспільстві.

4.Сутність демографічної політики.

5. Типологія сім’ї.

6.Причини сімейних конфліктів як предмет соціологічних досліджень.

7. Підготовка молоді до створення сім’ї, зміцнення її стабільності як стратегічні суспільні завдання українського соціуму.

8. Поняття гендерна соціалізація.

2.Проведення тестування з теми.

Опитування з поданих питань

Самостійна робота

4.

Заключний етап

5 хв.

1. Аналіз практичної діяльності студентів на занятті.

2. Повідомлення і обґрунтування оцінок, отриманих студентами на занятті

3. Домашнє завдання: Городяненко. Соціологія. Підручник. – К, 2005 р.Городяненко. Соціологія. Підручник. – К, 2002 р.

http://ebk.net.ua/Book/sociology/gorodyanenko

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТКА ЗАНЯТТЯ № 14

з дисципліни: “Соціологія”

Група

Дата проведення

Прізвище викладача

Підпис викладача

Розділ ІІ. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії.

Тема заняття:

Тема 5. Соціологія гуманітарної сфери

Тривалість заняття: 80 хв.

Мета заняття:

дидактична:продовжити знайомити студентів з особливостями соціологічного підходу до вивчення соціології гуманітарної сфери;

навчальна: закріпити знання студентів з теми;

розвиваюча:розвивати вміння дискутувати з приводу теоретичних питань; формувати в студентів вміння узагальнювати та аналізувати вивчений матеріал;

виховна:сприяти в студентів зацікавленості до навчального предмета.

Міжпредметні зв’язки: культурологія, психологія,етика, філософія релігії.

Тип заняття: семінар

Наочні посібники: підручники з «Соціології», соціологія електронний посібник.

Роздатковий матеріал:

Література:

Основна:

1. Городяненко. Соціологія. Підручник. – К, 2005 р.

2.Городяненко. Соціологія. Підручник. – К, 2002 р.

http://ebk.net.ua/Book/sociology/gorodyanenko

Додаткова:

1.Малахова Ж.Д. Викладання соціології, «Центр учбової літератури», 2008 р.

2.Пічча В.М. Практикум з соціології « Новий світ — 2000», 2007.

Зміст заняття

№ з/п

Дидактична структура та методична підструктура заняття (етапи заняття, навчальні питання та їх короткий зміст, номера практичних, контрольних завдань, вправ та ін.)

Методи вивчення, організаційні форми виконання

Примітки (зміни, доповнення)

1.

Організаційна частина

3 хв.

Перевірка наявності студентів

Перевірка готовності студентів до занять

Рапорт чергового, перевірка за журналом

2.

Актуалізація знань

2 хв.

Оголошення теми та мети заняття.

2.2. Цільова установка (розповідь про застосування набутих в процесі вивчення предмету знань)

2.3. Пояснення характеру та призначення наступної роботи студентів на занятті

Розповідь – вступ

(активізація уваги, виділення головного)

3.

Семінарське заняття

70 хв.

1.Виступи студентів з наступних питань:

1.Соціологія гуманітарної сфери та її складові.

2.Поняття культури в соціології.

3.Види культури.

4.Культура як якість суспільного життя.

5.Форми культури та їх взаємодія.

6.Соціальні функції культури; її структурні елементи: мова, традиції, норми, цінності, обряди, знання, переконання.

7.Соціологія освіти: об’єкт, предмет, соціальні функції.

8.Наука як особливе соціальне явище.

9.Соціальні функції науки.

2.Проведення тестування з теми.

Опитування

Самостійна робота

4.

Заключний етап

5 хв.

1. Аналіз практичної діяльності студентів на занятті.

2. Повідомлення і обґрунтування оцінок, отриманих студентами на занятті

3. Домашнє завдання: Городяненко. Соціологія. Підручник. – К, 2005 р.Городяненко. Соціологія. Підручник. – К, 2002 р.

http://ebk.net.ua/Book/sociology/gorodyanenko

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТКА ЗАНЯТТЯ № 16

з дисципліни: “Соціологія”

Група

Дата проведення

Прізвище викладача

Підпис викладача

Тема заняття:

Розділ ІІІ Методика організації конкретних досліджень

Тривалість заняття: 80 хв.

Мета заняття:

дидактична:продовжити знайомити студентів з соціологічним дослідженням і його значенням в житті суспільства;

навчальна: закріпити знання студентів з даної теми, розробити питання соціологічного дослідження;

розвиваюча:формувати в студентів вміння узагальнювати та аналізувати вивчений матеріал;

виховна:сприяти в студентів зацікавленості до навчального предмета.

Міжпредметні зв’язки:

Тип заняття: семінар

Наочні посібники: підручники з «Соціології», соціологія електронний посібник.

Роздатковий матеріал:

Література:

Основна:

1. Городяненко. Соціологія. Підручник. – К, 2005 р.

2.Городяненко. Соціологія. Підручник. – К, 2002 р.

http://ebk.net.ua/Book/sociology/gorodyanenko

Додаткова:

1.Малахова Ж.Д. Викладання соціології, «Центр учбової літератури», 2008 р.

2.Пічча В.М. Практикум з соціології « Новий світ — 2000», 2007.

Зміст заняття

№ з/п

Дидактична структура та методична підструктура заняття (етапи заняття, навчальні питання та їх короткий зміст, номера практичних, контрольних завдань, вправ та ін.)

Методи вивчення, організаційні форми виконання

Примітки (зміни, доповнення)

1.

Організаційна частина

3 хв.

Перевірка наявності студентів

Перевірка готовності студентів до занять

Рапорт чергового, перевірка за журналом

2.

Актуалізація знань

2 хв.

Оголошення теми та мети заняття.

2.2. Цільова установка (розповідь про застосування набутих в процесі вивчення предмету знань)

2.3. Пояснення характеру та призначення наступної роботи студентів на занятті

Розповідь – вступ

(активізація уваги, виділення головного)

3.

Семінарське заняття

70 хв.

1.опитуваня студентів з наступних питань:

1.Особливості підготовки та проведення конкретно-соціологічних досліджень.

2.Головні етапи розробки програми соціологічного дослідження та її компоненти.

3.Вибірка в соціологічному дослідженні.

4.Основні методи конкретно-соціологічних досліджень.

5. Опитувальні методи збору соціологічної інформації.

6.Види опитувань: анкетування, інтерв’ю, соціометричне опитування.

7.Спостереження та його види.

8.Експериментальні методи в соціології.

2.Розробка запитань до анкет.

Опитування

Самостійна робота

4.

Заключний етап

5 хв.

1. Аналіз практичної діяльності студентів на занятті.

2. Повідомлення і обґрунтування оцінок, отриманих студентами на занятті

3. Домашнє завдання: Городяненко. Соціологія. Підручник. – К, 2005 р.Городяненко. Соціологія. Підручник. – К, 2002 р.

http://ebk.net.ua/Book/sociology/gorodyanenko

Предыдущий:

Следующий: