соц 2 рубежка

I, II-аралық бақылау сұрақтары

1.Социология дегеніміз қандай ғылым.

2.Социологиялық ұғымдарлың ерекшеліктері.

3.Социологиялық парадигмалардың сипаттамалары.

4.Социологияның өмірге келуінің саяси, әлеуметтік, экономикалық, рухани алғышарттары.

5.Социологияның атқаратын функциялары.

6.Социологияның басқа ғылымдармен арақатынасы.

7.О.Конттың социологиялық көзқарасы.

8.Э.Дюркгеймнің социологиялық көзқарасы.

9.К.Маркстің социологиялық көзқарасы.

1О.Т.Парсонстың негізгі ұстанымдары.

11.А.Шюцтің социологиялық ұстанымдары.

12.Дж.Хоманстың социологияға енгізген үлесі.

13.Э.Гидденстің социологияға қосқан негізгі үлесі.

14.П.Бурдьенің социологиялық көзқарасы.

15.Ж.Баласағұнның «Құтты білігін» социологиялық тұрғыдан түсіну.

16.Абайдың социологиялық көзқарасы.

17.М.Әуезовтің Абай жолы романындағы қазақ қоғамының сипаттары.

18.Ш.Айтматовтың «Жәмилә» повестінің құндылықтары.

19.Алаш партиясының ұлттық ұстанымдары.

20.М.Мақатаев поэзиясындағы тұлғаның сипаттамасы.

21.Адам, жеке адам,кісі, тұлға ұғымдарының айырмашылықтары.

22.Тұлғаны социологиялық тұрғыдан қарастыру.

23.Дәстүрлі қоғамның сипаттары.

24.Өзіндік және әлеуметтік идентификация.

25.Қазақстандағы социология ғылымының қалыптасуы.

26.Қазақстанда азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекет құрудың өзекті әлеуметтік мәселелері.

27.Әлеуметтену процесі.

28.Әлеуметтенудің негізгі агенттері.

29.Социологиялық зерттеудің түрлері.

30.Сауалнама.Сауалнама сұрақтарының түрлері.

31.Сұхбатнама.

32.Контент- талдау. Құжаттарды талдау тәсілдері.

33.Бақылау және оның түрлері.

34.Эксперимент.

35.Іріктеу.

36.Әлеуметтік құрылым ұғымы.

37.Әлеуметтік құрылым концепциялары.

38.Әлеуметтік роль.

39.Әлеуметтік мәртебе.

40.Әлеуметтік топтар.

41.Әлдеуметтік институттардың сипаты.

42.Әлеуметтік институттардың типологиясы.

43.Әлеуметтік стратификация.

44.Қазіргі әлеуметтік стратификация концепциялары.

45.Қазақстандағы әлеуметтік стратификацияның сипаты.

46.Қазақстандағы байлар, орта топ және кедейлер тобының сипаттамалары.

47.Әлеуметтік мобилділіктің түрлері.

48.Әлеуметтік мобилділіктің каналдары.

49.Отбасының тарихи эволюциясы.

50.Отбасының өмір циклі.

51.Қазіргі қазақ отбасының әлеуметтік мәселелері.

52.Ажырасқан отбасылардағы туындайтын әлеуметтік мәселелер.

53.Толық емес отбасының әлеуметтік мәселелері.

54.Қазақ отбасындағы дәстүрлер мәселесі.

55.Неке құрудың әлеуметтік мәселелері.

56.Қазақ жастарының отбасын құрудағы әлеуметтік мәселелері.

57.Қазақ отбасындағы буындар жалғасы мәселелері.

58.Этникалық социология.

59.Қазақстандағы этникалық процестерге сипаттама.

60.Қазақ ұлтының мүдделерін социологиялық тұрғыдан түсіну.

61.Қазақ ұлтының стратификациялық процесін этникалық қатынастар тұрғысынан түсіну.

62.Қазақ ұлтының дәстүрі, діні, ділі, тілінің жағдайын социологиялық тұрғыдан қарастыру.

63.Қазақ қоғамының мобилділігінің сипаттамасы.

64.Қазақтардың урбанизация процесіне енуінің өзекті әлеуметтік мәселелері.

65.Ауыл мен қала арасындағы қайшылықтардың әлеуметтік мәні.

66.Қазақтардың мобилділігінің каналдары.

67.Білім социологиясы.

68.Қазақстандағы білім саласындағы әлеуметтік мәселелер.

69.Жоғарғы оқу орындағы сапалы білім алу мәселелерінің әлеуметтік қырлары.

70.Жастар социологиясы.

71. Жастар мәдениеті.

72. Жастар отбасының әлеуметтік мәселелері.

73. Жастар мен ата- ана арасындағы әлеуметтік мәселелер.

74. Қазақстан Халықтар Ассамблеясының атқаратын әлеуметтік мәселелері.

75. Этнос, ұлт, диаспора.

76. Этносаралық қатынастардың қазіргі кездегі өзекті әлеуметтік мәселелері және оны шешудің жолдары.

77.Б.Момышұлының «Ұшқан ұя» шығармасын социологиялық талдау.

78.Б.Момышұлының «Қанмен жазылған кітап» шығармасын социологиялық талдау.

Предыдущий:

Следующий: