соц полит

Соціальні і політичні небезпеки, викликані проблемами життєдіяльності, мають дуже складну природу. Суть цієї природи складає накопичення наслідків постійнодіючих, конфліктних, стресових та інших негативних ситуацій. У більшості випадків небезпека виражається у співвідношенні кількості людей, що беруть участь у конфліктах і відокремлені від суспільства відносно чисельності самого суспільства.

Джерелами конфлікту є:

соціальна нерівність, яка існує в суспільстві, та

система поділу таких цінностей, як влада, соціальний престиж, матеріальні блага, освіта.

Існує дві форми перебігу конфліктів:

• відкрита — відверте протистояння, зіткнення, боротьба;

•закрита, або латентна, коли відвертого протистояння нема, але точиться невидима боротьба.

Бродяжництво

Це результат загибелі особистості, в чому часто це і вина суспільства, яке не може врахувати певних інтересів окремої людини, а часто вина сім’ї. Саме людина, яка не може знайти свого місця у суспільстві стає на шлях бродяжництва. Іноді це люди, які покинули власний дім.

Парафілії

Це незвичайні дії або образи, які необхідні певним людям для досягнення певної мети, зокрема сексуального задоволення.

Фетишизм (фр. — поклоніння чомусь) — досягнення сексуального збудження при спостереженні певного предмета — деталі інтимного туалету.

Вуайєризм - характерний для молодих чоловіків, підлітків, дівчат, коли вони отримують сексуальне задоволення від спостереження за сексуальною активністю інших людей, за голими тілами. У дорослих чоловіків, жінок ці психічні явища зникають.

Мазохізм — дії партнера, які викликають задоволення від болю, приниження. 

Садизм - дії, які викликають задоволення від болю, страждань іншої людини для отримання сексуального задоволення.

Некрофілія (гр. некрос — труп, філео — любити) — статеве тяжіння до трупу, скоєння з ним статевого акту.

 Педофілія (гр. педос — дитина) — сексуальне тяжіння до дітей і скоєння з ними статевого акту. Таке збочення характерне для літніх чоловіків.

Проституція

Назва у перекладі з латинської мови означає — виставляю для розпусти, безчещу. Це вид соціально зміненої поведінки, яка має метою збагачення.

вандалізму — навмисне знищення історичних цінностей мистецтва — напевне не від багатства розуму, а скоріше як результат психічного відхилення.

Натовп - велика, неструктурована кількість людей, яка існує досить короткий час.

Страйк — організоване масове або часткове припинення роботи чи інша протидія нормальному (традиційному) перебігу виробничого процесу з метою домогтися виконання певних вимог.

Повста́ння — масовий збройний виступ проти існуючого стану речей. Найчастіше повстання спрямовані проти теперішньої влади.

Війна — це збройна боротьба між державами (їх коаліціями) або соціальними, етнічними та іншими спільнотами; у переносному розумінні слова — крайня ступінь політичної боротьби, ворожих відносин між певними політичними силами.

Тероризм (від лат. terror — страх, залякування) — це форма політичного екстремізму, застосування найжорсткіших методів насилля, включаючи фізичне знищення людей, для досягнення певних цілей.


Соц. полит

Предмет Соц. Политики

1. Понятие «социальная политика» имеет несколько значений. В одном из значений этого термина социальная политика определяется как «взаимоотношения социальных групп по поводу сохранения и изменения социального положения населения в целом и составляющих его классов, слоев,  социальных, социально-демографических, социально-профессиональных групп, социальных общностей (семьи, народы, население города, оселка, региона и т.п.)». В таком случае базовыми условием, формирующим социальное положение населения, называют характер распределения собственности и политической власти, который  определяет содержание, а значит, и сам тип общественного устройства. Правда, данная трактовка термина — справедливая с точки зрения общесоциологического  подхода — по существу совпадает с собственно понятием «политика», поскольку политика как таковая собственно и призвана регулировать отношения по поводу распределения жизненных условий между социальными группами и общностями через механизм власти. Но при такой трактовке ускользает специфическое содержание понятия «социальная политика», его объем неоправданно расширяется, а предмет ускользает. В этом и заключается, на наш взгляд, существенный недостаток подобной интерпретации рассматриваемого явления.Вместе с тем широкое толкование социальной политики все же необходимо хотя бы в силу того, что требуется общая теория управления обществом, которая бы в известном смысле связывала узко-политические и сугубо экономические ориентиры с широким горизонтом социальной безопасности и развития. Другими словами, политические структуры общества, прежде всего государство, должны иметь в виду стратегические общественные цели и приоритеты; они призваны определять порядок и направления социально значимых расходов хозяйствующих субъектов для создания необходимых для всех, т.н. «чистых», общественных  благ, используя для этих целей многообразный набор средств и действий. Это необходимо в силу самого характера социального общежития, которое в своей основе подразумевает общие взаимовыгодные («солидаристские») условия совместного существования. Такими условиями («благами») для современного общества, в частности, являются: эффективно работающее демократическое государство, обеспечивающее правовой режим общественного порядка; национальная экономика, создающая благоприятные параметры функционирования и развития народного хозяйства; социальная структура общества, в которой «сглажены» противоречия между «верхами» и «низами» (при доминировании средних слоев общества  и за счет перераспределения национального богатства); высоко интегрированная на уровне ценностей и норм духовная культура общества. Очевидно также, что политика в силу своей сущности всегда была социальной, но именно в современную эпоху научная и прикладная рефлексия относительно общественной солидарности становится необходимой предпосылкой ее обеспечения, поскольку современный тип общества основывается на рациональной легитимности, демократических процедурах и обеспечении минимальных социальных гарантиях.Более специфическое значение имеет толкование социальной политики как целенаправленной деятельности государства и других социальных субъектов в области регулирования не вообще всех фундаментальных условий жизни населения, а связанных с проблемами непосредственного жизнеобеспечения. Речь идет о воспроизводстве жизненной среды человека, удовлетворении его повседневных материальных и духовных потребностей, то есть о сфере непосредственного потребления, которую определяют как социальную сферу. Последняя, в свою очередь, также  состоит из отдельных предметно направленных сфер. Проблемы экономического, политического, идеологического плана для этой сферы  являются внешними, хотя  напрямую и влияющими на содержание и форму отношений потребления.  Такая трактовка, на наш взгляд, более удачна, хотя и не является безупречной с точки зрения ряда ученых. Например, Т.И. Заславская считает, что понятия потребления и благосостояния не социальные, а экономические. Как представляется, эти понятия, действительно имеющие узкое экономическое значение, приобретают  уже и социально-политическое значение в тот момент, когда происходит их социально-статусное ранжирование, а тем более — в случае акцентированного перераспределения жизненных  благ по политически заданным социальным критериям: многодетности, болезни, инвалидности и т.п.  На самом деле во все времена позиции благосостояния напрямую были связаны со статусной иерархией обществ и, кстати говоря, не всегда зависели от собственно экономической деятельности.  Да и государство практически во все периоды своего исторического существования регулировало отношения потребления по социально значимым критериям, в известной мере противопоставляя их экономическим критериям выгоды и эффективности.Социальная сфера имеет достаточно сложную структуру, производную от базовых потребностей людей в пище, одежде, жилище, образовательных и медицинских услугах и т.д.  При их удовлетворении воссоздается сама человеческая жизнь в качественных параметрах «благополучия», «жизненного комфорта», «бедности», «социального дискомфорта». Да и сам труд выступает для большинства людей в качестве феномена потребления, поскольку он определяет доходы, на которые можно рассчитывать при потребительском запросе. Кроме того, для работающего человека не безразличны и ежедневно потребляемые условия производственной деятельности, в том числе касающиеся условий разрешения трудовых споров.  Следовательно, данные параметры также должны входить в состав социальной сферы. Поскольку удовлетворение всего спектра человеческих потребностей напрямую связано с трудом, с экономикой, постольку социальная сфера по своему содержанию выступает в качестве особенного социально-экономического феномена, то есть это сфера не только распределения и перераспределения жизненных благ, но и их производства. Речь идет, прежде всего, о так называемых социальных услугах. Другими словами, социальная сфера состоит из отраслей, в которых создаются, распределяются и потребляются социально значимые блага.Таким образом, в контексте вышеизложенных рассуждений, социальную политику можно определить как деятельность по управлению социальной сферой общества, направленную на обеспечение его солидарности и развития. В наиболее узком значении социальную политику определяют, например, как «совокупность разноуровневых властных управленческих воздействий, обеспечивающих солидарную поддержку жизнедеятельности групп населения, потенциально или реально подверженные рискам (физическим, природным, профессиональным)». Другими словами,  ее рассматривают как систему мер, направленную на социальное обеспечение, социальную помощь и социальную защиту так называемых незащищенных слоев населения.2. Можно согласиться с польскими авторами «Социальной политики», вышедшей еще в 1977 г., в том, что «предмет социальной политики вырисовывается достаточно рельефно тогда, когда он подвергается анализу с разных точек зрения — не только со стороны различения основных потребностей и соответствующих им предметных областей деятельности, но и с точки зрения особенностей положения различных категорий лиц и групп, являющихся как объектами воздействия социальной политики, так и ее субъектами, определяющими ее направлениями и формы осуществления».  Среди значимых социальных потребностей, важных для социальной политики, можно выделить следующие: работу, отвечающую квалификации работника, и соответствующий трудовой доход; безопасные и гигиенические условия труда; материальное обеспечение в случае вынужденной потери рабочего места или недостаточного заработка; поддержание здоровья и получение необходимой медицинской помощи; доступ к образованию; надлежащие жилищные условия; возможность отдыха и культурного развития. Отсюда и становление таких видов социальной политики, как:• политики в сфере трудовых отношений, включающей в себя мероприятия по поддержке занятости, разрешению трудовых споров, охране труда;• политики в сфере охраны здоровья, предусматривающей клинические, амбулаторные, профилактические методы и средства;• политики в сфере образования, обеспечивающей получение знаний  в рамках системы общедоступного и бесплатного дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования, а также реализации права на конкурсной основе бесплатно поступить в высшее учебное заведение, как это провозглашается в Конституции Российской Федерации;• политики в жилищно-коммунальной сфере, регулирующей стоимость льготного жилья и коммунальных услуг для населения;• политики в области социального обеспечения, направленной на предоставление нуждающимся лицам разного рода выплат, льгот и компенсаций;• политики в сфере культуры и досуга, определяющей условия и формы получения гражданами культурных благ, которые служат их развитию и отдыху.Перечисленные направления социальной политики существенно дополняются, а также дифференцируются по формам и интенсивности, когда мы соотносим их с положением слоев населения, которые традиционно определяют как социально незащищенные. Так, существенным фактором, с точки зрения социальной политики, выступают возрастные особенности людей. Здесь отчетливо, например,  выделяются специфические потребности детей, нуждающихся в медицинском наблюдении, дополнительной материальной помощи, в качественном  детсадовском обслуживании и школьном образовании. А поскольку поддержка детей напрямую связана с материнским уходом, то политику их общего попечения называют политикой поддержки материнства и детства.  Вообще именно семья для социальной политики является главным предметом заботы, поскольку на уровне этой «ячейки общества» перераспределяются доходы, организуется непосредственное потребление жизненных ресурсов, воспитывается молодое поколение, обеспечивается поддержка слабым и т.д. Правда, на уровне социальной защиты поддержка гарантируется главным образом семьям с низкими доходами.    Весьма специфичны задачи молодежной политики, для которой актуальны проблемы профессиональной ориентации, льготного режима работы, материального обеспечения в период учебы. Разумеется, разнообразные формы помощи и заботы общество должно обеспечить пожилым гражданам. Социальное обслуживание и  обеспечение этой многочисленной категории современного общества включает в себя пенсии и различные пособия; содержание и обслуживание престарелых и инвалидов в специальных учреждениях органов социальной защиты населения; протезирование и т.д. Кроме того, особая социальная помощь необходима маргинальным слоям — бездомным, наркоманам, беспризорным детям, людям с психическим расстройством и т.д.Разумеется, социальная политика не в стороне и от социально-территориальных различий, так как требуется поддержка, разного рода компенсации и программы помощи регионам, отстающим в своем социально-экономическом  развитии. Важно также помочь социальной адаптации лицам, занятым в так называемых традиционных отраслях производства, которые переживают в данный момент процесс реструктуризации или попросту ликвидируются. В целом в современной науке нет точного выделенных границ понятия «социальная политика». Наверное, можно сделать вывод об открытом характере данного явления, поскольку социальная политика находится на пересечении экономических, политических, духовных и других сторон общественного бытия. Вместе с тем предметное ядро социальной политики достаточно устойчиво, несмотря на многосторонность и ситуативность ее многочисленных проблем.3. Функции социальной политики. Предметное поле социальной политики очерчивается кругом  ее необходимых функций. Здесь, прежде всего, следует указать на ее интеграционную функцию, которую иногда определяют как функцию социальной безопасности. Корректирующие меры распределения жизненных благ обеспечивают необходимую амортизацию противоречий в обществе, в том числе через восполнение так называемых «провалов рынка» (market failers). Социальная политика исполняет в обществе функцию обеспечения эффективной работы институтов социальной инфраструктуры (инфраструктурная функция). Апеллируя к идеалам справедливости, нравственным качествам милосердия, сострадательности и долга, социальная политика воплощает гуманистические начала в самых земных делах по поводу «хлеба насущного» (гуманистическая функция). А поскольку осуществление вышеназванных функций немыслимо вне практической деятельности, то можно акцентировать и собственно прикладной характер социальной политики, осуществляемый в самых разнообразных формах и с помощью широкого набора средств (прикладная функция). Обычно в литературе совершенно справедливо называя государство в качестве основного и главного субъекта социальной политики, как-то упускают из виду собственно личный уровень. Хотя именно личность в ее гражданских качествах и является первичным  субъектом социальной политики. Ведь этот первичный субъект платит налоги, приходится заботливым отцом (или матерью), воспитывающим своих детей; дочерью (или сыном), заботящимся о своих пожилых родителях. Личность участвует в выборе направлений социальной политики, голосуя за программы партий на очередных выборах. Именно от профессиональных и душевных качеств работников социальной сферы зависит эффективность оказываемой социальной помощи и поддержки.Фундаментальным в этой связи является положение о том, что человек, прежде всего, сам ответственен за свое благополучие, поэтому в случае потери социальной адаптивности помощь должна быть направлена на восстановление качеств самоподдержки через раскрытие скрытых, но почти всегда имеющихся ресурсов борьбы за свою самостоятельность. Именно этот момент зачастую приглушен в нашей литературе и, наоборот, всегда подчеркивается в западной. Разумеется, человеческие ресурсы не безграничны, нуждающемуся человеку необходимо помогать, но личностные ресурсы и не так малы, чтобы заранее не брать в расчет самосостояние личности, попавшей в трудные обстоятельства. Поэтому подчеркнем еще раз, забота не является сугубо сферой воздействия формальных учреждений. Она внутренне присуща общественным связям во всем их разнообразии. В этом смысле можно говорить о том, что социальная политика государства является верхней частью всего континуума микрополитик взаимопомощи в социуме. Собственно, феномен гражданского общества и актуализирует значимость местных самоуправляющихся сообществ в деле поддержания благоприятной социальной среды и осуществления необходимой взаимопомощи.И все же именно государство в силу специфических качеств данного общественного института является основным субъектом социальной политики.  Во-первых, любое государство в качестве солидаристского института берет на себя определенный объем социальных обязательств, а граждане государства вменяют ему в обязанность гарантировать их важнейшие социальные права. Во-вторых, только государство обладает легитимным правом  устанавливать общенациональные нормы распределительных отношений и принуждать всех остальных социальных субъектов к их исполнению. В-третьих, государство обладает возможностью концентрировать через механизм политической власти значительные материальные ресурсы для их последующего использования в общесоциальных целях. В-четвертых, именно на уровне государства определяется и реализуется стратегический социально-политический курс.Основными видами деятельности государства по реализации социальной политики являются:• правотворческая деятельность законодательных органов;• организационно-управленческая, финансово-экономическая, прогнозная и другая деятельность исполнительных органов;• контролирующая, надзорная деятельность судебных органов;• совместная деятельность каждой из ветвей власти с институтами гражданского общества.В Российской Федерации специфическими органами государства, непосредственно связанными с решениями задач социальной политики, являются структурные подразделения соответствующих ветвей власти. Так, в Государственной Думе социальной политикой занимались комитет по труду и социальной политике, комитет по делам ветеранов, комитет по охране здоровья, комитет по делам женщин, семьи и молодежи, в Совете Федерации — комитет по социальной политике. Ведущими социальными органами исполнительной власти являются Министерство труда и социального развития РФ, Министерство здравоохранения РФ, Министерство образования РФ, Министерство культуры РФ, ряд других ведомств. Структурное единство этих органов подчеркивается  характером курирования всего социального блока со стороны одного из вице-премьеров. Впрочем, ряд проблем социальной  политики реально выходят за очерченные рамки этого курирования. Недавнее назначение бывшего петербургского губернатора В. Яковлева ответственным за ЖКХ в ранге заместителя главы правительства еще раз обозначило необъятные параметры социальной проблематики страны. Кроме того, специализированные департаменты по социальной проблематике с необходимостью функционируют и в Министерстве экономического развития РФ и в Министерстве финансов РФ. Наконец, при Президенте РФ образован Совет по социальной политике и Комиссия по вопросам женщин, семьи и демографии.На региональном уровне вопросами социальной политики занимаются специализированные департаменты администрации главы субъекта РФ. Эти  департаменты находятся в двойном подчинении — у администрации главы и у специализированного министерства. В свою очередь, районные (городские) органы социальной сферы являются муниципальными органами управления в структуре администрации района, города (порядка 2,5 тысяч комитетов и отделений) и аналогично находятся в двойном подчинении.Именно государство обеспечивает нормативный порядок и текущее функционирование государственных внебюджетных фондов обязательного страхования: Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования, Фонда обязательного медицинского образования.Современное государство, как правило, провозглашает базовые приоритеты и принципы проводимой социальной политики. Наша Конституция определяет Российскую Федерацию как «социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. В Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты». Этими конституционными нормами в первую очередь и должны руководствоваться все специализированные органы государственной власти.Особенное значение при осуществлении мер социальной политики в условиях рыночной экономики имеет бизнес. Именно от позиций делового сообщества зависят многие характеристики социального положения широких слоев населения, поскольку реализация социальных целей напрямую зависит от объема материальных ресурсов, поступающих по разным каналам со стороны предпринимательских кругов.  И дело здесь не столько в индивидуальном меценатстве (хотя роль его нельзя приуменьшать), сколько в ответственности бизнеса за общенациональную политику социального государства. Речь идет и о налоговой дисциплине, и об участии в работе трехсторонних комиссий, и о внутрикорпоративных социальных мероприятиях.Важную роль в отстаивании социальных интересов и прав трудящихся  призваны играть профессиональные союзы. Главным образом предметом внимания профсоюзов становятся условия труда и отдыха работников, размеры заработной платы, гарантии от необоснованного увольнения и другие стороны трудовых отношений. В ряде стран профсоюзы добились права определенной доли участия в управлении предприятиями. Следует особенно выделить роль профсоюзов в разработке социальных аспектов коллективных трудовых договоров, а также в определении планов социального развития как в масштабе всей страны, так и в масштабах отрасли или региона.  Велика роль и таких субъектов социальной политики, как общественные объединения и организации.  Это молодежные и женские организации, объединения категорий лиц, нуждающихся в социальной реабилитации. Это различного рода фонды социальной помощи, а также формы самоуправления граждан по удовлетворению социально значимых потребностей.4. В социальной политике необходимо выделить сущностные черты, характерные для  данного вида деятельности, которые, собственно, и определяют ее специфичность, воплощенную в принципах социальной политики.  Центральным из них можно назвать принцип общественной солидарности, заключающийся во взаимной ответственности членов сообщества, при котором молодые заботятся о старых, работоспособные о неработоспособных, здоровые о больных и т. д.  В этом смысле социальная политика как раз и должна служить внутренней социальной безопасности, опирающейся на солидаристские основания социальной жизни. Частным же воплощением общественной солидарности выступает принцип социального партнерства между сторонами трудовых отношений.Принцип социальной справедливости, в свою очередь, определяет меру распределения социальных благ в соответствии с заслугами, жизненными потребностями и лишениями людей. Эта мера никогда не может быть абсолютной, она всегда соотносится с исторически определенным нравственным сознанием данного общества, с особенностями его социальной структуры и политического устройства. При этом в некоторых обществах акцентируется уравнительная справедливость, в других доминируют ранговые основания деления «общественного пирога», а в третьих обществах  священным является распределительный закон «каждому согласно его индивидуальным заслугам». Можно согласиться с мнением Е.И. Холостовой, что «теоретические представления и социальная практика большинства стран демонстрируют как бы постоянные колебания в рамках некоего континуума представлений о справедливости, приближаясь то к одному, то к другому полюсу… Признание социального типа государства влечет за собой признание равенства социальных прав всех его граждан, независимо от их индивидуальных или социальных особенностей… В то же время активные, предприимчивые, социально сильные, способные индивиды должны иметь возможность получить социально одобряемыми способами больший объем благ и услуг за свой труд».    Другими словами, принцип социальной солидарности должен соотносится с требованиями  экономической эффективности и состоянием  социальной структуры общества. Вот почему можно выделить в качестве весьма важного принципа институционально-правовой характер социальной политики, определяющий конкретные формы ее воплощения. Некоторые из них, в свою очередь, также обрели свойство принципов современной социальной политики. Отметим в этой связи принципы субсидиарности, страхования, минимальных стандартов и т.д.  Особенное значение имеет политико-идеологическая сторона социальной политики. Ведь социальная политика как динамическая система определяется социальными интересами многообразных общественных субъектов, заинтересованных в сохранении и улучшении своего положения. Политически господствующие социальные силы, как правило, формулируют  социально-политические доктрины, в которых находят отражение их идеологические приоритеты. В силу исторических причин эти приоритеты имеют свойство укореняться на той или иной социальной почве. Так, консервативная модель социальной политики, акцентирующая принцип накопительного профессионального достижения,  утвердилась в Германии еще при Бисмарке. В скандинавских  странах в более поздний период утвердилась социал-демократическая модель, для которой приоритетным стал принцип социальный поддержки граждан в проблемных ситуациях независимо от их профессиональных заслуг и материального положения. Также особенные черты имеет либеральная модель, классическим образцом которой стали США. Здесь взаимно дополняют друг друга формы как бюджетного, так и добровольного социального страхования. Вместе с тем своеобразный идеологический консенсус 80-90-х годов прямо сказался и на мерах социальной политики. Сегодня политические элиты ищут пути сокращения налогов на основе использования преимуществ гражданского общества и рынка, а развитие идет в сторону приватизации, децентрализации и дебюрократизации с упором на частные решения.Действительно, при осуществлении мер социальной политики всегда присутствует контекст актуального политического соперничества, в рамках которого используется весь богатый арсенал специфических средств партийной борьбы. Вместе с тем справедлива мысль М.Вебера о том, что «признаком социально-политического характера и является именно тот факт, что она не может быть решена на основе чисто технических соображений, вытекающих из твердо установленных целей, что спор может и должен идти о самих параметрах ценности, ибо такая проблема поднимается до уровня общих вопросов культуры. Причем сталкиваются в таком споре не только «классовые интересы»…, но и мировоззрения…».И хотя М.Вебер подчеркивал принципиальную несводимость «научной истины» социальной политики к некоей усредненной линии противоборствующих политических сил, он все же отмечал, что практический политик неизбежно должен взаимодействовать со сторонниками различных мнений. Собственно, та же Германия дала классический образец постановки и специфического «разрешения» данной дилеммы во времена реформ Л.Эрхарда, сумевшего отстоять принципиальные для него параметры соотношения «социального» и «рыночного» в практике создания «социального рыночного хозяйства» на основе подчинения первого второму. Однако ведь не случайно также, что знаменитая книга Л.Эрхарда «Благосостояние для всех» столь полемична, особенно в отношении будущего. Результаты «немецкого чуда», одним из отцов которого и был  автор, подготовила условия для весьма продолжительной социал-демократической эпохи, что, собственно, и предчувствовал Л.Эрхард

Основания Соц. Политики

1. Социальная политика занимает существенное место в механизме удовлетворения практически всех видов потребностей человека. Она оказывает влияние на денежные доходы населения, на производство социальных услуг и на прямую помощь гражданам, нуждающимся в таких мерах. Отсюда и три важнейшие направления социальной политики, каждому из которых соответствует свой особенный механизм осуществления.Первое направление –  регулирование трудовой деятельности. Его объектом является  экономически активное население. Механизм социальной политики на этом направлении состоит в регулирующем влиянии на доступ к трудовой деятельности, ее условия и нарушения этих условий, в том числе и по результатам потери работоспособности. Социальные рамки труда заключаются в установлении минимальной заработной платы, в законодательном определении условий труда на производстве.Второе направление обозначает направление предоставления социально значимых услуг. Характер этих услуг определяется общественной значимостью потребностей, имеющих не только личностное значение, но и взаимосвязанное общественное значение. Существенны в этом отношении образование, медицина и жилье. Смысл данного направления состоит в том, чтобы обеспечить доступ всем гражданам к социально значимым услугам. Однако этот доступ имеет три варианта механизма осуществления: прямое (бесплатное) предоставление, страхование и плата за определенный набор подобных услуг. Отрасли социальных услуг составляют не только важнейшую часть социальной сферы. Чрез эти отрасли происходит удовлетворение ряда потребностей и нетрудоспособных, временно или постоянно включенных из общественного производства.Третье направление (социальное обеспечение) определяет денежные доходы нетрудоспособных групп населения. Эти доходы формируются и предоставляются непосредственно в ходе проведения социальной политики. Центральным звеном общественного механизма предоставления и поддержания денежных доходов общественных иждивенцев различного вида, не участвующих по тем или иным причинам в процессе производства, служит социальное обеспечение. Эта система, в свою очередь, распадается на две подсистемы, различающихся между собой и по объектам («по клиентам»), и по размерам социальных выплат (пособий), и по источникам их финансирования.  Одну из них образует обязательное социальное страхование. Оно предназначено для возмещения материальных потерь, вызванных временным или постоянным прекращением работы в связи с возрастом, производственной травмой, болезнью и т.п. Соответственно социальное страхование предусматривает выплату пенсий по старости, пособий по безработице, оплату больничных листов.Другую подсистему социального обеспечения образует общественное, прежде всего государственное, вспомоществование. Оно предусматривает регулярные денежные выплаты, а также разнообразную натуральную помощь и индивидуальные социальные услуги. Критерием предоставления помощи по этой подсистемам социального обеспечения служат «риски», связанные с участием в производстве (травмы, болезни), сам по себе крайне низкий уровень материального благосостояния.2. Приоритет социальной справедливости в формировании хозяйственного механизма основных отраслей социальных услуг означает, таким образом, определенный нормативный характер. В отраслях социальных услуг, во-первых, существуют препятствия для организации рынка на принципах чистой конкуренции. Рынок в ряде подотраслей социально-культурного комплекса должен организовываться на принципах государственного регулирования через механизм антитрестовского законодательства. Кроме того, здесь возникают «внешние эффекты», то есть издержки и выгоды, выпадающие на долю третьих лиц. Именно поэтому необходимо своеобразное принуждение граждан к оплате предоставленных социальных услуг.В целом же нерыночное, государственно-опосредованное предоставление социальных услуг делает проблемным создание и распространению социальных услуг, так как общественный спрос выше рыночного, а сама рыночная система не может обеспечить достаточное количество ресурсов для развития этого  комплекса. Поэтому существует три варианта решения проблемы недостатка ресурсов на нужды социального комплекса. Первый: субсидировать потребителей на целевой основе, чтобы увеличить рыночный спрос на  социальные услуги. Это могут быть стипендии и кредиты студентам на обучение,  государственное страхование медицинского обслуживания малообеспеченных и пенсионеров, ваучеры и кредитные карточки. Второй: субсидировать производителей социальных услуг, чтобы увеличить их предложение на рынке, поскольку дотации снижают издержки. Это – государственная финансовая поддержка высшего образования, культуры, здравоохранения через прямые и налоговые субсидии. Третий: обеспечить полную государственную собственность на факторы производства социальных услуг и государственное финансирование подобных учреждений.Как же реально происходит необходимое сочетание данных механизмов? Разумеется, государство прежде всего и главным образом увеличивает предложение социальных услуг через налогообложение. Налоги — это обязательные сборы с юридических и физических лиц, проводимые государством на основе государственного законодательства. Налоги бывают пропорциональные и прогрессивные (регрессивные), по платежеспособности – прямые и косвенные, а  также общие и специфические. В целом реформа системы налогообложения в России ставит следующие цели:• Стимулирование рыночных отношений, в том числе предпринимательства• Создание механизма защиты от двойного обложения• Обеспечение справедливости в налогообложении• Разграничение налогов по разным уровням• Учет национальных и территориальных интересовНалоги в России следующего типа:1) федеральные, 2) республиканские, 3) местные. В целом сегодня налоги делятся в пользу Центра (52:48). Так. НДС 75%- Федеральному Центру и 25% — субъекту федерации. Акцизы по вино-водочным продуктам – 50на 50%. Налог на прибыль сегодня снижен с 35% до 24%. Налог на добавленную стоимость оставался на уровне 20%. Ранее этот налог делился в отношении 10(федеральный центр): 20(субъект федерации) и 5 % — муниципальному образованию. Особую роль в формировании бюджетов регионов играют такие налоги, как налог с продаж, вмененный налог. Кроме того, они получают средства через трансферт из федерального  бюджета.Особую роль в налогообложении играет социальное страхование. До 10000 рублей – 28% идет в Пенсионный фонд, в Фонд социального страхования – 4%б в Федеральный фонд обязательного мед.страхования – 0.2, в территориальный – 3.4%. И всего – 35.6%. Следует отметить, что в политике подоходного налога действует кривая Лаффера ( от 50 до 70 % — максимум изъятия). В США подоходный налог ( с 1986 г.) – 15 % до 29750 долл., свыше – 28%. Налог на прибыль в США ( с 1988 г. – 34 %).3. В целом выделяются три модели социальной политики. Первая – консервативная (бисмарковская ) базируется на принципе упора на рынок, не мене важен принцип страхования под государственным наблюдением. Эта модель базируется на принципе достижений, где труд определяет последующее социальное обеспечение. Для хорошо организованных рабочих в процветающих отраслях результат может быть очень высок. Заслуга в формировании этого типа социального страхования принадлежала канцлеру Бисмарку. Для законов, принятых с его подачи (1884-1891), уже были присущи черты, характерные для системы страхования и сегодня:- увязывание размеров страховых взносов с заработком, а не, к примеру с тем или иным риском;- распределение расходов на взносы между наемными работниками и работодателями;- публично-правовая форма организации страхования.Либеральная модель также рассматривает рынок как наиболее важную сферу для организации человеческого взаимодействия, но отличается от консервативной по крайней мере в двух отношениях. Во-первых, предусмотрено социальное обеспечение остаточного типа, то есть люди, как правило, должны быть способны существовать в обществе и без социального обеспечения. Во-вторых, в настоящее время правительство несет ограниченную, и тем не менее, всеобщую ответственность за социальное обеспечение все граждан. Соответственно социальное обеспечение связано с большими вложениями, приводящими, таким образом, к малой отдаче. Из-за остаточного характера финансирования реализация модели зависит от наличия большого объема добровольной и неформальной помощи.Социал-демократическая модель держится на стабильном и высоком уровне производительности, сильных объединения работодателей и профсоюзов работополучателей и договорных отношениях между ними, которые контролируются государством. Государственный сектор несет ответственность не только за расширение и финансирование социального обеспечения, но и за действительное функционирование различных социальных служб. Государственные налоги, как правило, носят косвенный характер и связаны с розничной продажей товаров и услуг. В Скандинавских странах, например, оформилось разделение пенсии на «народную» (социальную), выплачиваемую каждому жителю страны по достижении 65 лет из бюджета и трудовую. Социальная помощь оказывается по «адресам» проблем.2. Общеправовые принципы социального законодательства:- общеправовые принципы: всеобщность, выражают волю большинства, апеллируют к справедливости, законность, гуманизм;- межотраслевые принципы: направленность на круг всесторонних нужд человека;- отраслевой принцип: всеобщность и доступность социальных услуг, добровольность в их получении, дифференциация, многообразие видов;- внутриотраслевые — адресность, конфиденциальность.Предметом социального права являются вопросы регулирования социальных отношений, касающихся проблем жизнеобеспечения.Источники социального права: международные документы: акты федеральных органов власти, нормативные акты субъектов Российской Федерации, акты органов местного самоуправления.Основанием правоотношений в социальной сфере являются следующие юридические факты: болезнь, старость, инвалидность, материнство, содержание семьи, безработица, несчастные случаи на производстве.Объектами данного вида правоотношений выступают конкретные блага: пенсия, пособия, предоставленная услуга.Организационно-правовые формы социального права:- государственное обеспечение;- социальное страхование;- социальная помощь;- обязательные накопления;- частные формы.

Направления и задачи рос. Соц. Политики

Вопросы лекции1. Социально-исторические факторы российской социальной политики. 2. Характеристика современного состояния социальной сферы в России. 3. Задачи российской социальной политики. 1.Следует отметить, что в предыдущий советский период истории были достигнуты впечатляющие успехи на пути реализации индустриальной модели модернизации. Доля населения, занятого в сельском хозяйстве, сократилась с 80% до 20%, а занятого в промышленности, наоборот, выросла с 8% до 38%. К середине 80-х годов Советский Союз стал мировой промышленной державой, достигнув военно-стратегического паритета с США. Доля городского населения  в СССР увеличилась с 18% в 1929 г. до 66% в конце 80-х годов. Изменилось само качество жизни, в том числе  и благодаря успехам в создании социальной инфраструктуры — в медицине, образовании, в системе социального обеспечения.  Следствием указанных достижений стало качественное изменение интегрального показателя социального положения: к середине 60-х годов средняя продолжительность жизни в стране, по сравнению с началом века, увеличилась с 32 до 69 лет.Вместе с тем предыдущий тип командно-плановой модернизации во многом  основывался на экстенсивно-мобилизационных предпосылках: высоких затратах материальных и человеческих ресурсов, планово-распределительных инструментах их размещения. Отсутствие рыночного механизма оценки общественного труда приводило к приоритету валовых показателей, зачастую не связанных с реальными потребностями населения. Значительная часть экономической деятельности становилась прямой растратой  национального богатства, как это было в случае с министерством водного хозяйства СССР. Тем самым стоимость такого экономического «продукта» на самом деле, можно сказать, имела отрицательное значение. А, кроме того, в отсутствие демократических институтов гражданского общества, способных посредством конструктивной критики корректировать огрехи проводимого курса, власть погружалась в состояние прогрессирующего застоя. Хотя цели интенсификации производства осознавались и отчасти предпринимались попытки их достижения («косыгинская» реформа),    необходимые институциональные и организационные условия так и не были воплощены в жизнь. Страна так и не смогла перейти к интенсивному качеству экономического и социального роста. Так, вклад сельского хозяйства в валовой продукт СССР все еще составлял 17%,  в то время как в США — лишь 2% .  И, наоборот, если доля транспорта, связи, торговли, сферы услуг у нас достигала 38%, то в США на их долю уже приходилось целых 67%. Даже в 80-е годы ХХ века  доля ручного труда в народном хозяйстве составляла 40%. Прогрессирующим становилось отставание от Запада по уровню благосостояния. Проблемными становились и сами источники индивидуального благосостояния. Так, хотя в 60-е — 80-е годы  росли фонды общественного потребления, во многом их рост объективно снижал значение индивидуального трудового вклада, развивал психологию бесплатности и иждивенчества. И, наоборот, рост оплаты, не подкрепленный реальными экономическими показателями в части роста производительности труда и оценки потребителем произведенной продукции, порождал соответствующие настроения стяжательства и поиска «легких» денег. С другой стороны, искусственное поддержание всеобщей занятости при минимизации оплаты труда ряду категорий работников, занятых прежде всего в так называемой непроизводительной сфере, влекло за собой низкое качество «ненавязчивого» сервиса, развитие психологии    «они делают вид, что нам платят, а мы делаем вид, что работаем».Советский социальный механизм представлял собой внутренне непротиворечивую систему, построенную на демонстративном эгалитаризме, культивировании умеренных материальных потребностей (в последние годы существования СССР это именовали «культурой потребления»), государственной монополии на производство и распределение практически всех социальных благ и услуг, а также жестком государственном регулировании доходов населения, которое предопределяло их «прозрачность» и практически полностью исключало теневые поступления.Этот социальный механизм сформировал специфическую личность человека, получившего позже название homo soveticus. Его социальному поведению были свойственны такие черты, как:уверенность в том, что все социальные проблемы обязано решать государство (во многих случаях, особенно у старших поколений, такого рода патернализм сочетался с ударной работой и политической благонадежностью); привычка к социальной уравниловке; сильно развитое чувство «социальной справедливости», понимаемой как равенство в быту и уровне жизни, а также огромный потенциал «черной зависти» к более богатому и удачливому ближнему; подмена естественных форм самоорганизации людей псевдоколлективистским образом жизни, при котором большую роль играли партия, профсоюзы, домкомы и пр. Советский образ жизни практически искоренил стимулы личной активности и инициативы, ослабил естественную способность человека защищать самого себя, в том числе в социальной сфере. Когда на закате советской эпохи в общество начала просачиваться информация о западном образе жизни, молодежь и люди среднего возраста, жители крупных городов стали поддаваться затаенному соблазну устроить многое у себя, «как у них». В советском понимании это означало желание стать обладателем знаменитой триады квартира-машина-дача, без чего у обывателя возникал комплекс неполноценности.Вероятно, советская форма российской цивилизации в своей повышательной стадии была как никогда аутентична своему генотипу: устремления мессианства, нравственный идеал социального равенства, коллективно-артельный характер труда — именно это и выражал советский тип общественных отношений. К тому же при сохранении внутренней социокультурной специфики страна на протяжении десятилетий успешно решала задачи промышленного развития, первого этапа научно-технической революции. Однако очередной цивилизационный вызов Запада, вступившего в 70-е годы ХХ века в постиндустриальную стадию развития, обозначил стратегическое отставание СССР. Для постиндустриального этапа уже недостаточно было традиционно-мобилизационных мер, тем более что в последние десятилетия советской истории образовались многочисленные слои городского среднего класса, чей интеллектуальный потенциал мог быть использован уже современно — через инициативу и творчество.Обозначившееся отставание СССР на рубеже 70-80-х годов включило мобилизационный «ген» российской цивилизации. Инициируемая М.С.Горбачевым перестройка по замыслу должна была освободить в рамках социалистического строя творческую инициативу масс, мобилизовать внутренние источники для ускорения экономического роста на базе эффективных технологий. Но реальные шаги перестройки не только не привели к намеченным целям, а еще больше обострили ситуацию, послужили  детонатором самого глубокого социально-политического кризиса. Уже в рамках новой страны начались радикальные экономические и политические реформы.  2.Вот уже больше десяти лет продолжается массированная атака на советский социальный механизм и соответствующее ему социальное поведение. Появились новые источники доходов (предпринимательство, вторичная, третичная занятость и т. д.). Для их регулирования прежние механизмы заведомо не годятся, а новых пока не создано. И дело даже не в плохой работе налоговой службы или в отсутствии адекватного налогового законодательства. Проблема коренится в том, что из-за «вдруг» возникшего недоверия к государству как социальному гаранту с ним не хотят заключать договор (налоги в обмен на социальную защиту). Почему такое произошло?Уже с 70-х годов, вопреки официальной доктрине умеренности и уравнительности, значительная часть советского общества была психологически подготовлена к потребительскому буму. Причиной послужило не только проникновение информации о западном образе жизни, но и вызывающее потребительское поведение партийно-хозяйственной номенклатуры. Поэтому как только в устаревшем механизме контроля над доходами и расходами обнаружились бреши, ими воспользовались кооператоры и «челноки», в конечном счете сформировавшие классический образ «нового русского». Возникла мешанина из старых советских социальных механизмов и популистских новаций, куда реформаторы попытались добавить и ряд элементов, позаимствованных из развитой рыночной экономики и подлинно демократического общества.Нельзя согласиться с устоявшимся мнением, будто в начале 90-х годов российские власти утратили интерес к социальной проблематике и сосредоточили все внимание на экономических преобразованиях. Это справедливо по отношению к правительству, но Верховный Совет России и президент Борис Ельцин активно строили каркас того, что в Конституции РФ 1993-го названо «социальным государством».Именно в те годы сформировалось законодательство, регулировавшее развитие основных секторов социальной сферы (образование, здравоохранение и др.), а также социально-экономическое положение некоторых категорий населения (пенсионеры, инвалиды, пожилые, беженцы, вынужденные переселенцы и пр.). Был юридически закреплен принцип равенства всех организационно-правовых форм проведения социальной политики и признано право на существование в социальной сфере негосударственных организаций.Одновременно видоизменялась и социальная инфраструктура. Возникли новые для России органы управления социальной сферой, в ней появились неизвестные прежде организации и учреждения, а существовавшие и прежде социальные структуры приняли иные «правила игры». Началось внедрение современных социальных и информационных технологий, а также создание необходимых баз данных, возникли новые социальные профессии. Изменились принципы финансирования социальной сферы в целом и отдельных направлений социальной политики. Значительные суммы из государственного бюджета были направлены во внебюджетные социальные фонды и внешне приобрели при этом страховой характер.Кроме того, постепенно была перераспределена ответственность между участниками социальных отношений, так что в итоге часть полномочий и объектов социальной сферы, прежде принадлежавших предприятиям, были переданы органам региональной власти и местного самоуправления.Эти изменения дали толчок появлению благоприятных социальных тенденций, в частности зарождению не существовавших прежде социальных групп (предприниматели, самозанятое население), возникновению новых и развитию перспективных сфер занятости. Принятые меры смягчили шоковые последствия экономических преобразований начала 90-х, облегчили многим россиянам выживание и психологическую адаптацию к новым условиям. Однако законотворческий энтузиазм в социальных вопросах строился на ошибочной посылке — уверенности в том, что, быстро выйдя из экономического кризиса, Россия существенно расширит ресурсы государственной социальной политики. Когда этого не произошло, принятые в истекшем десятилетии законы о социальной защите ветеранов, инвалидов, жителей Крайнего Севера, военнослужащих и других категорий населения, которые явно не соответствовали экономическим возможностям страны, превратились в мощный раздражитель общественного сознания.Таким образом, итоги первого этапа социальных реформ оказались внутренне противоречивыми. С одной стороны, появились разнообразные формы проведения социальной политики, да и сама она приобрела новые, современные черты, но, с другой — эта политика оказалась в резком разладе с ресурсной базой. Посеяв иллюзии, она породила затем массовое общественное разочарование и недовольство преобразованиями.В 1997 году и в начале 1998-го экономическая ситуация несколько улучшилась, и это на время приглушило чувство, что в стране нарастают серьезные социальные проблемы. Правительство впервые попыталось сформулировать принципы реформирования ряда отраслей социальной сферы (в том числе концепцию довольно радикальной пенсионной реформы и новые подходы к трудовым отношениям). Однако этим попыткам помешал августовский кризис 1998-го. Примерно на полтора года социальная политика превратилась в «латание дыр» — в погашение задолженностей по выплате зарплаты бюджетникам, пенсий, детских пособий, а также в поддержание текущей работы учреждений здравоохранения, образования и культуры.Таким образом, с конца 1993-го до начала 2000 года на фоне усугубления прежних проблем в России шло накопление идей о социально-политических преобразованиях. Политические перемены конца 1999 — начала 2000-го, а также улучшение экономической ситуации позволили вернуться к вопросу о глубоком реформировании социальной политики — практически по всем ее направлениям.Для нынешней социальной политики характерны некомплексность и безадресность, что резко снижает ее эффективность. Все внимание сосредоточено на повышении денежных доходов населения, но при этом регулирование их отдельных элементов (пенсии, пособия, оплата труда в бюджетных отраслях) происходит вне связи друг с другом. Неудовлетворительно используются и такие атрибуты социальной политики развитых стран, как организация адресной социальной защиты наименее обеспеченных слоев населения, натуральное безвозмездное вспомоществование малообеспеченным гражданам, долгосрочное кредитование семей для приобретения жилья и предметов длительного пользования. Вполне можно эффективнее использовать бюджетные средства в сфере образования, здравоохранения и культуры.Внутренне не сбалансирована и политика доходов. Ее слабые звенья — оплата труда в бюджетных отраслях, система семейных пособий, выплат и компенсаций. Создалась абсурдная ситуация: минимальная пенсия (600 рублей в месяц) оказалась в три раза выше минимальной заработной платы, а средняя пенсия превзошла оплату труда ряда категорий занятых. Неоправданно велика отраслевая дифференциация заработной платы. Около 30 проц. населения не дотягивает до прожиточного минимума, в то время как ежемесячные индивидуальные доходы «верхних» 1-2 проц. населения измеряются миллионами рублей. Массовое сознание не готово принять эти реалии рыночной экономики, что мешает установить социальную и политическую стабильность в обществе.До сих пор в принципе не решен вопрос, каким образом разумно сочетать элементы платности, льготности, страхования и бесплатности при предоставлении отдельных видов общественно значимых социальных услуг. Именно поэтому не удается относительно безболезненно для населения изменить организацию образования, здравоохранения и культурного досуга.При переходе к рыночной экономике и демократическому обществу, бесспорно, должны радикально меняться формы участия государства в выработке социальной политики. Однако их пересмотр практически не начинался. Вместо этого государство просто отказалось выполнять многие элементарные обязательства по социальной защите населения, особенно в таких областях, как жилищная политика, здравоохранение, образование, культура, а также комплексное регулирование денежных доходов населения и их налогообложение.До сих пор остается открытым вопрос: как наилучшим образом разделить ответственность за проведение социальной политики между федеральными, региональными органами власти и местным самоуправлением? Такое разделение затрудняют два обстоятельства: во-первых, отсутствует четкий механизм взаимоотношений между местными и федеральным бюджетами, а во-вторых, не решена принципиально важная проблема роли федеральных и местных властей при проведении социальной политики.Еще один органический порок этой политики — безадресное распределение значительной части предназначенных для социальной защиты населения бюджетных средств, то есть практически всех семейных пособий, выплат и компенсаций, предоставление которых не зависит от материального положения конкретной семьи.Фактически государство утратило контроль над процессами, идущими в социальной сфере, что обостряет экономические и политические трудности и сужает социальную базу реформ.3.Стратегические и среднесрочные цели новой политикиВ последние годы стало очевидно, что устойчивое развитие экономики и общества, формирование сильного и эффективного государства возможны лишь на основе широкой поддержки целей и действий власти, социальной консолидации. Последняя выступает необходимым условием как укрепления демократических институтов, так и становления гражданского общества. Добиться же такой консолидации и массовой поддержки власти можно лишь при условии, что реальным приоритетом развития государства и экономики станет обеспечение благополучия, безопасности и достойной жизни граждан. При этом следует учитывать, что российское общество крайне неоднородно, а интересы социальных групп существенно отличаются друг от друга. Усилия власти должны вести к тому, чтобы большинство населения на собственном опыте ощутило сдвиг к лучшему. Сильная социальная политика в сочетании с раскрепощением инициативы самой активной части населения призвана сбалансировать интересы и консолидировать российское общество на основе надежных социальных гарантий и уверенности в завтрашнем дне.Стратегическую цель новой социальной политики можно сформулировать следующим образом: «К устойчивому социальному развитию — через взаимную ответственность государства и человека». Ее достижение требует, чтобы в основу социальной политики были положены следующие новые принципы:взаимная солидарная ответственность всех субъектов этой политики (государство, неправительственные объединения, предприниматели, граждане) за результаты социального развития; добровольность и многообразные формы участия людей в формировании и проведении социальной политики; ее открытость и подконтрольность обществу, человеку; межнациональная, межконфессиональная, межгрупповая и межличностная терпимость; защита трудоспособного населения от социальных рисков преимущественно на страховых принципах; гарантированное закрепление ранее приобретенных социальных прав за людьми, которые фактически пользуются этими правами, во многом определяющими их материальное положение; развитие системы социального обеспечения нетрудоспособных граждан путем поддержки соответствующих инфраструктур (как государственных, так и негосударственных); стимулирование активного участия людей в формировании собственного благосостояния и в общественной жизни через создание соответствующих правовых, финансово-экономических и организационных условий. Ключевая среднесрочная цель действий власти заключается в формировании такой модели российской экономики, которая бы обладала долгосрочным потенциалом динамичного роста, обеспечивала эффективное воспроизводство, позволяла повышать благосостояние населения, постоянно модернизировать производственный аппарат, укреплять конкурентоспособность и гарантировать безопасность России. Для этого придется решить немало крупных социальных задач.Первая из них — преодолеть послекризисный спад уровня жизни. Это невозможно без роста ВВП и повышения эффективности производства. Необходимо культивировать условия, при которых происходило бы расширение внутреннего спроса, то есть прежде всего сократить масштабы бедности и смягчить дифференциацию доходов населения. Проблема поддается решению с помощью таких инструментов, как:- усиление адресности социальной поддержки населения; •повышение оплаты труда; - достижение эффективного уровня занятости трудоспособного населения. В целом политика доходов должна быть такова, чтобы со временем высоко- и среднеобеспеченные семьи смогли сначала частично, а затем и полностью оплачивать услуги жилищно-коммунального хозяйства, значительную долю услуг здравоохранения и образования, а также обязательного и добровольного страхования. Это послужит социально и экономически обоснованному перераспределению ответственности за личное благосостояние, перенеся ее с государства на человека и его семью. Сферой же прямой государственной ответственности должна остаться социальная помощь малообеспеченным семьям, которая постепенно придет на смену нынешней неоправданной и крайне неэффективной системе льгот и компенсаций.Предстоит расширить экономическую самостоятельность субъектов Российской Федерации, разграничив функции, полномочия, источники формирования финансовых ресурсов Центра и субъектов РФ, усилив их ответственность за выполнение принятых на себя социальных обязательств. Важно по-настоящему заинтересовать регионы в реализации федеральных и межрегиональных программ, служащих сокращению различий в социально-экономическом развитии субъектов Федерации (на основе общегосударственной системы социальных стандартов и нормативов, учитывающей региональную специфику), а также оптимизировать финансовые отношения между Центром, субъектами Федерации и муниципальными образованиями.Чтобы сосредоточить государственные ресурсы на удовлетворении потребностей самых нуждающихся, социальная помощь должна стать адресной, и оказывать ее следует только после проверки. Потребуется постепенно и продуманно пересмотреть формы такой помощи, отменить ряд льгот, а также ввести адекватные компенсационные механизмы для малоимущих и наиболее уязвимых слоев населения. Льготы, установленные для некоторых категорий работающих граждан (военнослужащие, работники правоохранительных органов и др.), предполагается перевести в форму денежных выплат и включить в заработную плату. Отказ от прежней уравнительности при предоставлении социальных льгот позволит, с одной стороны, учесть положение тех, чье физическое состояние и возраст не позволяют самостоятельно обеспечивать себя. С другой — льготам будет придана экономически эффективная форма, они превратятся в разновидность государственной социальной помощи.

Соц. Политика в трудовой сфере

Вопросы лекции1. Политика в области заработной платы. 2. Политика занятости. Государственная и общественная помощь безработным.  3. Социальное партнерство в трудовой сфере. 4. Правовые гарантии свободного труда в российском законодательстве. 1. Сегодня есть все основания говорить о необходимости отказа от целенаправленной политики сдерживания роста заработной платы, особенно ее государственного минимума. Движение, уже предпринятое в этом направлении, должно быть, безусловно, продолжено. Заработная плата ниже прожиточного минимума у подавляющей части работников фактически демотивирует их труд, обусловливает нарастание бедности, уменьшает платежеспособный спрос, а это весьма негативно отражается на развитии производства. Попытки в течение ряда лет оправдать политику сдерживания заработной платы и трудовых доходов стремлением противостоять инфляции представляются сомнительными. Инфляция порождается не столько увеличением массы денег в обращении, сколько падением объемов производства, происходящим практически все последние годы. Важнейший фактор обостряющий старые и новые проблемы, — обесценение труда. Если в 1992 г. заработная плата составляла 70% получаемых денежных доходов, то в 1998 г. — лишь 45,5% (хотя в декабре 2001 г., по некоторым оценкам, этот показатель достиг 60,4%; правда, он рассчитывался с учетом скрытой зарплаты). Резко снизилась и ее доля в издержках предприятий. Характерный пример: с января по август 1996 г. стоимость добытого в Приморье угля превысила более 300 млн. долл., а сумма выплаченной зарплаты (причем с задержкой более восьми месяцев) — 150 млрд. руб. (30 млн. долл.). То есть шахтеры не получили вовремя даже 10% стоимости произведенного ими продукта. Статистические данные по России показывают тенденции в оплате труда прямо противоположные тем, которые характерны для развитого рынка труда. В декабре 2001 г. минимальная заработная плата приближалась к 7% среднероссийской (в развитых рыночных экономиках — 40-50%) и 19% прожиточного минимума. Разрыв между средней зарплатой в высокооплачиваемых отраслях (нефтеперерабатывающей, нефтедобывающей, газовой промышленности, а также кредитно-страховой сфере) и средней по стране, а тем более минимальной, остается колоссальным. Заработки руководящих работников нередко на порядок превышают среднюю зарплату рядовых работников. По данным, приведенным в материалах парламентских слушаний, соотношение заработной платы крайних децильных групп составляет 23,5 раза (в строительстве — 26 раз, сельском хозяйстве — 20, промышленности — 21,4, на транспорте — 12,5 раза). Сегодня немалая часть специалистов, занятых в науке и научном обслуживании, здравоохранении, культуре и образовании, вместе с работниками оборонки, машиностроения, легкой промышленности, жителями сельской глубинки, образуют многочисленную категорию «новых бедных». Особая группа — получающие минимальную заработную плату (по оценкам Н.Римашевской, таких в России 2-3%, или почти 1,7 млн. человек) и ниже минимальной (по данным социологических опросов, в легкой промышленности — 20%, в машиностроении и металлообработке — 2,6-4,4%). Заработную плату ниже прожиточного минимума, по расчетам Н.Римашевской, получает почти каждый четвертый в стране. Таким образом, сегодня зарплата большинства россиян не выполняет ни воспроизводственной, ни стимулирующей функции. Это в значительной мере объясняет некоторые иррациональные с точки зрения теории рынка мотивы формирования предложения труда и спроса на него, что особенно наглядно проявляется в условиях становления многоукладности. Очевидно, объяснить складывающееся положение в определенной мере можно, оценив наличие основных фондов в экономике, которые начиная с 1995 г. имели четко выраженную тенденцию к уменьшению. Соответствующие индексы (в % к предыдущему году) были следующими: 1991 г. — 101,1; 1992 г. — 101,9; 1993 г. — 105,5; 1994 г. — 99,7; 1995 г. — 100,2; 1996 г. — 99,9; 1997 г. — 99,6; 1998 г. — 99,5; 1999 г. — 99,7. Прекращению инфляции способствовали бы меры по реструктуризации и техническому перевооружению отраслей и производств, продукция которых не пользуется спросом. Важная роль в решении этих задач принадлежит совершенствованию механизмов регулирования заработной платы, ее межотраслевой и территориальной дифференциации. Социально-экономические реалии последних лет показывают достаточно наглядно, к чему привели отказ от централизованного регулирования соотношений в оплате в связи с различиями в сложности и условиях труда, передача решения всех вопросов организации оплаты труда на уровень первичного производственного звена. Необходимо преодолеть негативное и развивать позитивное воздействие органов государственного управления на организацию заработной платы. Безусловно, речь не идет о прямом государственном регулировании оплаты труда командными методами. Но следовало бы четко законодательно зафиксировать процедуры такого регулирования в ходе коллективных переговоров. В этой связи представляется целесообразным принять нормативно-правовой акт или рекомендации Минтруда России, которые бы определяли круг вопросов в области организации заработной платы, согласуемых на разных уровнях переговорных процессов. Заработная плата как цена рабочей силы призвана выполнять три основные функции: 1. Обеспечивать работнику объем потребления материальных благ и услуг, достаточный для расширенного воспроизводства рабочей силы, т.е. способности к физическому и интеллектуальному труду (воспроизводственная функция);2. Формировать у работника заинтересованность в продуктивном труде (стимулирующая функция);3. Выступать регулятором спроса на продукцию и услуги конечного потребления, а также на рабочую силу на рынке труда (регулирующая функция). Именно под таким углом зрения следует рассматривать взаимосвязь темпов роста номинальной заработной платы с темпами роста таких макропоказателей, как объем и структура доходов населения и его расходов. В структуре доходов удельный вес оплаты труда должен поддерживаться на достаточно высоком уровне, а в перспективе (особенно для работников наемного труда) повышаться. Основной принцип, которому нужно следовать: заработная плата должна увеличиваться в меру роста производительности труда в экономике в целом. При этом условии удельные издержки на оплату рабочей силы практически не изменятся и не возникнут основания для повышения цен. Для того чтобы сохранялся общий уровень цен на производимую продукцию, в отраслях, где удельные издержки на оплату труда не изменялись, цены должны оставаться постоянными, в случае роста издержек — увеличиваться, в случае их уменьшения — снижаться. При этом в движении цен и заработной платы необходимо поддерживать рациональные пропорции. Определенный рост цен, вызванный увеличением заработной платы, вполне возможен как разновидность инфляции издержек. Значительное единовременное повышение заработной платы в стране не будет компенсироваться увеличением производства и производительности труда тотчас же, для этого потребуется некоторое время. Поэтому на какой-то период могут увеличиться затраты на единицу продукции, что вызовет рост цен, поскольку в противном случае повышение издержек ведет к уменьшению прибыли и сложившегося объема производства.2. Особенности функционирования рынка труда (ограниченность действия закона спроса и предложения, недостижимость устойчивой полной занятости) обусловлены спецификой обращающегося на нем товара; производным характером спроса на него, зависимостью предложения от демографической ситуации; уровнем оплаты труда, который должен обеспечивать нормальное воспроизводство рабочей силы. В российских условиях ситуация усугубляется тем, что становление рыночных отношений сопровождалось возникновением массы новых проблем, которые наложились на старые: сверхзанятость населения (из-за неэффективности использования трудового потенциала) на фоне скрытой безработицы, достигавшей, по разным оценкам, 10 — 25% работающих; значительное количество вакансий (около 3 млн.) при дефиците рабочей силы по ряду профессий, определявшемся недостатками подготовки, отсутствием трудовой мобильности, необходимой для адаптации к меняющимся производственным условиям; большие масштабы занятости неквалифицированным трудом (до 25 млн. человек); неравномерное распределение трудовых ресурсов по территории страны; существование неофициальных форм занятости (теневой рынок труда); сохранение психологических установок традиционного общества (чувство солидарности, взаимопомощи, коллективизма; скромные потребности и весьма умеренные представления об обеспеченности). Утверждение многоукладности в экономике, принципа добровольности труда, появление новых форм взаимодействия между субъектами рынка труда и др. в сочетании с продолжавшимся до 1999 г. спадом производства, неблагоприятными сдвигами в отраслевой структуре, снижением уровня жизни, социальным расслоением населения, усилением негативных демографических тенденций породили в сфере занятости гамму новых проблем. Переплетаясь и дополняя друг друга, они оказывают существенное влияние на поведение работодателей и наемных работников. Новые сферы занятости. Возникновение частного предпринимательского сектора в экономике привело к оттоку рабочей силы из государственного, на долю которого теперь приходится менее 40% занятых. Перераспределение рабочей силы по секторам происходит не только в результате акционирования и приватизации госпредприятий, но и вследствие создания новых структур в сфере малого бизнеса. По данным Госкомстата России, в среднем каждый владелец малого предприятия создает 20 рабочих мест. В начале 1996 г. в этом секторе трудилось 8,5 млн. (примерно 12% всех занятых), а с учетом вторичной занятости — 15,2 млн. В дальнейшем число мелких предприятий не росло, а в отдельные годы и сокращалось. В начале 2001 г. их насчитывалось 879,3 тыс. В торговле и общественном питании действуют 46,3% МП; в стройиндустрии — 14,4%, промышленности — 15,3%, науке и научном обслуживании — 3,5%, в сфере, связанной с обслуживанием рынка — 4,1%, в других отраслях — 14,2%. По оценкам, в 1998 г. индивидуальной трудовой деятельностью занимались 4 млн. человек. Следует иметь в виду, что официальная статистика не учитывает, например, численность «челноков» — микропредпринимателей (по разным подсчетам, их не менее 10 млн. человек), поставляющих на «блошиные» рынки товары из Турции, Китая, Южной Кореи. Мотивы смены сферы деятельности. Выбор человеком сферы занятости (государственный или негосударственный сектор), ее формы (по найму или самозанятость) в значительной степени зависит от его возраста, пола, профессии, места работы. Согласно результатам социологических обследований, наибольшую склонность к предпринимательству демонстрирует молодежь. Для одних это связано с возможностями повысить свои доходы, для других — в первую очередь молодых специалистов — проявить индивидуальность, удовлетворить потребность в творчестве. Для женщин (по оценкам СЗН, доля желающих открыть собственное дело среди ищущих работу — 16%) привлекательность мелкого и мельчайшего бизнеса связана скорее с возможностью свободнее распоряжаться своим временем по сравнению с традиционными формами занятости в госсекторе. Значительная часть специалистов, занятых в науке и образовании, при переходе из государственного сектора в негосударственный в качестве основного выделяет материальный мотив. За 1992-1994 гг., по данным Госкомстата, кадровый потенциал сферы науки и научного обслуживания снизился на 40%, причем 71,5% уволились по собственному желанию главным образом из-за низкой зарплаты. Самый большой урон понес оборонно-промышленный комплекс: по оценкам, с начала реформ ОПК покинуло более 1 млн. высококлассных специалистов. Отток квалифицированных кадров из государственного сектора в негосударственный в большинстве случаев сопровождается сменой ими отрасли и профессии. Лишь около четверти уволившихся из 42 российских НПО опрошенных молодых специалистов (до 30 лет) отметили, что связывают свое будущее с наукой. Чаще всего уходят в торговлю (почти 30%), промышленность (20%), в сферу финансов (10%), а также в посреднические и консультационные фирмы. Аналогичные тенденции наблюдаются и в системе высшего образования. Вместе с тем мотив получения большего дохода при смене занятости для многих категорий рабочей силы выражен не столь явно. Причин несколько: например, нежелание рисковать невысоким, но стабильным заработком в госсекторе, наличие второй работы, позволяющей некоторым получать доходы, иногда более высокие, чем на основной работе. Этот своеобразный эффект замещения, заставляющий интенсивнее трудиться на дополнительной работе, не бросая основной, характерен для различных категорий населения — для пожилых, жителей больших и малых городов, лиц с образованием ниже среднего и специалистов. Многие профессионалы, понимая, что превращение дополнительного занятия в основное чревато для них деквалификацией, не желают отказываться от своей специальности (лишь трети вторично занятых удается трудоустроиться по той же профессии, что и на основной работе). Но в последнее время найти дополнительную работу могут далеко не все желающие (по данным социологических обследований, проведенных центром «Труд-мониторинг», более 85% всех категорий, занятых в производстве стройматериалов, почти 80% рабочих и около 87% служащих — в машиностроении и металлообработке, нуждающихся в дополнительных заработках, так и не находят их). Как ни странно, выбор сферы деятельности почти не зависит от регулярности выплаты заработной платы. Задержки наблюдаются и в частном секторе. Более того, по данным фонда «Общественное мнение», в 1997 г. среди тех, кто получал зарплату не вовремя и не в полном объеме, бюджетники составляли одну треть. Хотя в дальнейшем задолженность по заработной плате сократилась, она все еще весьма значительна — 33,9 млрд. руб. на 1 сентября 2002 г. Относительная слабость материальных стимулов в предложении труда для отдельных групп объясняется весьма скромными представлениями об обеспеченности, сохранившимися у рабочих и служащих с советских времен. Уровень достатка, при котором человек начинает ценить свободное от работы время, для многих категорий российских трудящихся наступает при получении ими довольно скромных доходов (по сравнению с заработками работников тех же профессий и квалификаций в развитых странах). Не отрицая значимости стремления к большему заработку как причины перехода из государственного сектора в негосударственный и смены профессии, следует выделить и другой мотив. Для значительного числа рабочих, инженеров, научных работников занятость в негосударственном секторе, главным образом в сфере услуг, — это возможность получить больше свободы, избежать жесткой регламентации, контроля, физических и нервно-психологических нагрузок. Даже если переход был вынужденным (из-за остановки предприятий, прекращения выплат заработной платы и т.д.) и связан с понижением социального статуса, многие, скорее всего, не вернутся к прежней деятельности. У «бывших» формируется особая маргинальная психология. Крайнее проявление тенденции к маргинализации — рост численности (особенно в крупных городах) бомжей, профессиональных нищих, вовлеченных в криминальную сферу и лиц с негативным отношением к трудовой деятельности. Поскольку очень сложно количественно точно оценить данную категорию граждан, воспользуемся имеющимися подсчетами: в стране насчитывается 300 тыс. «кормящихся» поборами с торговцев, более 1 млн.(по официальным данным) подростков, которые не учатся и не работают (приводится и другая цифра — свыше 2 млн.). Более того, «семья» российских маргиналов пополняется иностранцами — выходцами из стран Азии, Африки, Ближнего и Дальнего Востока. Причины, удерживающие разные категории работников в рамках госсектора, также различны, как и причины, побуждающие к смене сферы деятельности. Особое место занимают специалисты высокого класса, прежде всего «оборонщики», для которых уход из государственного сектора (в большинстве случаев связанный со сменой профессии) означает отказ от личностной самореализации, крушение профессиональных и жизненных планов. В последние годы оплата их труда была примерно в 1,6-1,7 раза ниже, чем в промышленности в целом, причем в научно-исследовательских, конструкторских подразделениях — еще в 1,5-1,8 раза ниже, чем в целом по ОПК. Несмотря на задержки в выплате и такого скудного заработка, эта часть специалистов-»оборонщиков» сохраняет высокую ответственность и дисципину. Достаточно характерным представляется поведение научных сотрудников НПО «Исток» (г. Фрязино Московской области), которым было предложено работать в США по контрактам с оплатой 60-100 тыс. долл. в год (в России — в 100 раз меньше). Они отказались, понимая, что за год американцы вытянут из них бесценную информацию. Другой пример: специалисты, согласившиеся на приглашение южнокорейской фирмы «Самсунг» и зарплату в 2 тыс. долл. в месяц, вскоре вернулись. Основная причина — отсутствие творческой атмосферы, профессиональное неудовлетворение. Конечно, трудно оценить действенность такого стимула, как профессиональная и личностная самореализация, потребность в труде как в творчестве, однако, очевидно, что для значительной части экономически активного населения заработная плата не является решающим мотивом поведения на рынке труда. Экономическая динамика и поведение работодателей. Спад производства, наблюдавшийся до 1999 г. практически во всех отраслях промышленности, одинаково затронул предприятия всех форм собственности. В результате происходящих сдвигов накопленный в производственной сфере капитал стал активно изыматься из нее и перераспределяться в непроизводственную — торговлю, посредническую деятельность и т.п. В условиях инфляции подобные сдвиги связаны прежде всего с резким сокращением спроса на высокотехнологичную продукцию: со стороны государства он резко упал, а в частном секторе — пока невелик. Пытаясь найти выход из создавшейся ситуации, промышленность переориентируется на изготовление более дешевой, технически менее сложной продукции: например, выпуск робототехники и станков с ЧПУ заменяется производством станков с ручным управлением, что приводит к уменьшению потребности в высококвалифицированной рабочей силе. Этому же способствует и конверсия значительной части оборонных предприятий. Причем, в самом кризисном положении с точки зрения занятости оказался сектор военных разработок. Уменьшение госзаказа на 80% стало главной причиной сворачивания деятельности оборонных институтов и высвобождения значительного числа квалифицированных кадров. Сегодня ОПК производит лишь 6-10% объема продукции 1991 г. При этом многие предприятия и НИИ ожидает вторичная конверсия. Поскольку не у всех гражданских фирм есть деньги на оплату продукции и разработок, почти 80% оборонных предприятий могут обанкротиться. По некоторым оценкам, их количество может сократиться до 300 (более чем в пять раз).Но, пожалуй, самое сложное — понять, какова роль государства на современном рынке труда в отношении большинства граждан, с одной стороны, и работодателей, с другой. Должно ли государство отвечать за создание рынка труда, его инфраструктуры в условиях перехода от административной к рыночной экономике? Кто и как сформирует столь необходимую субсидиарную модель? Главное — создать четкую концепцию рынка труда, требуемого обществу, и определить, кто и как будет его создавать, во что это обойдется. В отношении социально незащищенных граждан возможны два организационных решения — расширительное и узкое (в том числе и на рынке труда) в зависимости от ресурсов, которые государство в состоянии затратить на их реализацию. В первом случае придется создавать (сохранять) весьма разветвленную и очень дорогостоящую службу по типу одной из опробованных моделей социального государства (Швеция, Финляндия, Германия и др.), естественно, с учетом принципа адресной социальной помощи. Но даже в этих странах вариации данной модели в чистом виде остались в прошлом. Причина — нехватка денег. Сегодня практически не осталось государств, поощряющих рост численности безработных, не экономящих средства на программах переподготовки, реабилитации и т. д. Во втором случае служба занятости превращается в филиал системы социального обеспечения — орган по регистрации нуждающихся (может быть, особо) в пособии по безработице (как одной из вспомогательных форм социальных выплат). Думается, что при таком решении самостоятельная служба ни экономически, ни организационно себя не оправдает. Для конкурентоспособных граждан тоже нужна некая система, причем не только информационная, но и организационная, помогающая искать работу. В своем нынешнем виде ФГСЗН, сохранив еще «родимые пятна» бюро по трудоустройству, явно не решает всех задач, порождаемых ситуацией на рынке труда. В большинстве случаев и граждане, и работодатели воспринимают службу занятости как модификацию прежних структур, где невозможно найти стоящего работника и достойное рабочее место, а состоящих на учете безработных — как «нахлебников на шее у государства», не желающих работать и пришедших исключительно за пособием. Очевидно, наиболее актуальным сегодня является вопрос о создании оптимальной инфраструктуры рынка труда на базе государственной службы занятости, ориентировав ее в первую очередь на оказание посреднических услуг работодателям и гражданам, пришедшим не за пособием, а ищущим работу. Если СЗ не будет востребована работодателями и конкурентоспособными гражданами, она как служба не будет нужна никому. И наоборот, если работодатель будет заинтересован в ее услугах, появляется реальная возможность помогать социально незащищенным гражданам. При таком варианте целый ряд не самых эффективно выполняемых государством функций может быть передан СЗ — вопросы реальной поддержки малого бизнеса (естественно, не только и не столько для безработных), миграции, особенно трудовой, разрешения трудовых конфликтов, трудовой инспекции. Служба занятости могла бы стать и координатором целого ряда субъектов, действующих на рынке труда: кадровых служб предприятий, рекрутерских фирм и самих граждан. Работодатель, как правило, не в состоянии четко сформулировать свою потребность в кадрах, организовать производственное обучение, создать реальную систему управления персоналом, не говоря о формах оплаты труда. Естественно, речь не идет о подмене независимого работодателя в вопросах, касающихся его исключительной компетенции, но известная поддержка в осуществлении действий, связанных с человеческим капиталом, не представляется лишней. Роль рекрутеров на современном российском рынке труда весьма преувеличена. В общегосударственном масштабе доля трудоустроившихся через этих посредников мизерна и лишь в очень специализированном сегменте рынка. Желающие трудоустроиться граждане, безусловно, изменили стиль своего поведения, став активнее, но практически полное отсутствие эффективной профориентации на этапе вхождения (возвращения) на рынок труда влечет за собой значительные потери как для государства, так и населения. Есть и еще одна структура, теснейшим образом взаимодействующая с рынком труда — система профессионального обучения (от начального до высшего). Было бы большой ошибкой рассматривать налаживание взаимодействия между рынком труда и сферой профобразования (в широком смысле слова) как исключительную прерогативу конкретного учебного заведения (ВУЗа, ССУЗа, колледжа или ПТУ) и индивидуального работодателя. Лишь немногие предприятия (уровня «Норникеля» или «Уралмаша») и учебные заведения (класса Московского или Санкт-Петербургского университетов) в состоянии решать эти проблемы самостоятельно. Представителям малого и среднего бизнеса, небольшим учебным заведениям сделать это не под силу. Поэтому совершенно очевидно, что без государственного участия по крайней мере в обозримом будущем не обойтись. Что касается рынка труда, то здесь заметны положительные тенденции: уровень безработицы снижается, число безработных стабилизировалось, рабочих мест создается достаточно, зарплату задерживать перестали, а ее уровень растет. Значит, вроде бы и проблем на рынке труда нет. Уровень регистрируемой безработицы. По сведениям центров занятости населения, доля лиц, официально зарегистрированных в качестве безработных в экономически активном населении составляет всего 1,5%. Поразительно низкий показатель! Все объясняется довольно просто — таковы требования сегодняшнего законодательства о занятости и такова технология работы ЦЗ. Кто согласится получать пособие в один МРОТ (его величина стала расти и стремиться к прожиточному минимуму лишь с середины 2000 г.)? При этом нужно минимум дважды в месяц побывать в центре занятости, отработать все предложенные направления, а если откажешься от двух — снимут с пособия. Сложившийся в прессе стереотип безработного, приезжающего за многотысячным пособием на шикарной иномарке, не отражает реальности, а если нечто подобное и имело место когда-то, то лишь в Москве или Санкт-Петербурге. Более того, пособия до прошлого года платили нерегулярно и не всегда живыми деньгами; задержки достигали многих месяцев, а иногда и лет. Большинство регионов не мог ли себе позволить ни мер по предотвращению массовых увольнений, ни масштабных программ переподготовки… В регионах-донорах особого смысла обращаться за помощью в службу занятости не было, так как можно было найти работу самому, в дотационных денег не было даже на пособия. Несмотря на произошедшие перемены, поставившие все регионы в одинаково плохое финансовое положение, инерция в работе центров занятости огромная, но еще значительнее инерция граждан и работодателей в отношении к службе: подавляющее большинство безработных находят работу самостоятельно, работодателей состоящие на учете в ЦЗ не очень интересуют. Но главный парадокс в том, что данный показатель вообще не отражает реальной картины на рынке труда. Он лишь свидетельствует о пропускной способности службы занятости (с технологической и финансовой точек зрения) и мотивированной возможности и потребности населения воспользоваться ее услугами. Уровень фрикционной безработицы официальной статистикой не учитывается. Данный показатель позволяет измерить реальные временные потери стремящихся трудоустроиться на реализацию своего желания. Средняя продолжительность времени, затрачиваемого ищущим работу (но не имеющего официального статуса безработного), — как правило, не менее трех месяцев и сильно дифференцирована по регионам (при хорошо развитой инфраструктуре рынка труда и высоком спросе на рабочую силу — до трех месяцев, при худших условиях — пять-шесть и более). При этом официальный средний срок пребывания гражданина в статусе безработного в службе занятости — около шести месяцев. Если же в течение календарного года в России место работы меняет каждый шестой трудящийся и тратит на это более трех месяцев, то фрикционная безработица составляет не менее 4%. 3. Термины «социальное партнерство» и «трипартизм» стали довольно привычными для слуха россиян и находят отражение в государственной идеологии и правительственных документах. Однако использование терминов, широко распространенных на западе, нередко вводит в заблуждение не только иностранных специалистов в области социальных наук, но и самих представителей социального треугольника: правительство, работодателей и профсоюзы. Ритуальное следование определенным формам и внешним правилам, принятым и «работающим» за рубежом, создает некое виртуальное пространство, в котором все представляется таким, как в странах с развитой системой социального партнерства. Однако результаты взаимодействий социальных сторон оцениваются ими самими достаточно критически. Каждая из сторон выдвигает достаточно обоснованные обвинения против других, объясняя, почему не работает система социального партнерства.Стоит обратить внимание на одну особенность. Приняв без обсуждения законы о социальном партнерстве, правительство тем самым сформулировало правила и создало структуры, исходя лишь из своих интересов и приглашая две другие стороны играть по своим правилам. Профсоюзы и работодатели, согласившись на игру по правилам правительства, изначально поставили себя в уязвимое положение.Существует своего рода “разделение труда” между государством и работодателями по принципу “кто за что отвечает”. Государство берет на себя защиту интересов бюджетной сферы, а работодатели — внебюджетный сектор экономики. Такое “разделение” вызывает негативную реакцию как у профсоюзов, так и у работодателей, которые видят в этом уход государства от ответственности перед всеми работниками за последствия своей политики и перекладывание на работодателей основного бремени обязательств. Стоит в связи с этим отметить, что во всех региональных трехсторонних соглашениях часть, касающаяся защиты “бюджетных” интересов, прописана лучше и подробней, в то время как решение проблем внебюджетного сектора оставляет “поле для маневров”, в ходе которых и государство, и работодатели находят возможности уйти от ответственности по своим обязательствам. Обращает на себя внимание и то, что в ряде случаев региональные соглашения во многом совпадают с региональными программами социального развития, т.е. в региональных соглашениях закреплено лишь то, что областная администрация уже включила в свои планы.Отсутствие единых сроков начала переговоров придает колдоговорной кампании перманентный характер. В соответствии с законодательством, профсоюзные организации могут начинать переговоры по заключению нового соглашения. Однако некоторые профорганизации начинают переговоры после принятия отраслевого тарифного соглашения, используя его положения в качестве стартовых (минимальных) для ведения переговоров со своими работодателями. Первичные профсоюзные организации в акционерных обществах начинают переговоры после прохождения итоговых собраний советов директоров, подводящих итоги финансово-хозяйственной деятельности за предыдущий год. Такое положение дел отражается и на деятельности центральных комитетов профсоюзов, у которых работа с нижестоящими организациями по подготовке колдоговоров становится повседневной.Профсоюзы, в свою очередь, выступая защитниками и выразителями интересов наемных работников, становятся в рамках трехсторонних комиссий источником информации о болевых точках в регионе, которые берутся под контроль обладминистрацией. Таким образом, система социального партнерства трансформируется в российских условиях в систему восстановления административного контроля, где заседания трехсторонних комиссий играют примерно ту же роль, что и заседания партхозактива в советское время. При этом хорошо просматриваются интересы каждой стороны трехсторонней структуры – администрации, профсоюзов и работодателей.На федеральном уровне, при всех трудностях, с которыми сталкиваются профсоюзы во взаимоотношениях с правительством и работодателями, ведется работа по совершенствованию Генерального Соглашения. Несмотря на нежелание правительства сделать текст более конкретным, впервые в ГС на 2000-2001 гг. профсоюзы добились включения показателей о предельном уровне безработицы и о росте ВВП.С сожалением приходится признать, что существующий механизм согласования интересов на рынке труда мало напоминает классический трипартизм, зато отчетливо проявляется его односторонняя монополизация работодателем, сопровождающаяся ростом социальной незащищенности граждан и социальной напряженности в обществе, возникновением новых форм трудовых конфликтов, в том числе с применением насилия.4. Основные права граждан в сфере занятости и трудоустройства закреплены в Конституции РФ. В частности, ст. 37 Конституции устанавливает, что каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, а также право на защиту от безработицы. В свою очередь, государство обязуется гарантировать гражданам наиболее эффективное осуществление указанных прав, что прежде всего следует из конституционного положения, согласно которому Российская Федерация является социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (ст. 7).Необходимость вмешательства государства в регулирование отношений в сфере занятости и трудоустройства вытекает также из международно-правовых документов. В частности, ст. 6 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах (принят ООН в 1966 году) признает, что право на труд включает в себя право каждого на получение возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, который он свободно выбирает или на который он свободно соглашается. Одновременно в названном пакте фиксируется обязанность государств предпринимать надлежащие меры к обеспечению права на труд (к числу которых можно отнести и мероприятия по содействию занятости населения, проводимые, например, государственной службой занятости).Содействие странам в повышении производительной и свободно избранной занятости и в конечном итоге достижении полной занятости является одной из главных задач деятельности Международной организации труда, что закрепляется Филадельфийской декларацией (принята 10 мая 1944 года на 26-й сессии Международной конференции труда). В частности, МОТ стремится «способствовать принятию странами мира программ, имеющих целью… полную занятость и повышение жизненного уровня», принимая во внимание тот факт, что «нищета в любом месте является угрозой для общего благосостояния». В рамках реализации этой общей миссии МОТ призвана проводить активную деятельность в сфере расширения занятости путем содействия сбалансированному и долгосрочному экономическому росту в сочетании с разумной социальной политикой; снижения уровня бедности посредством принятия мер, направленных на содействие оплачиваемой производительной занятости; повышения эффективности труда и качества занятости в формальном и неформальном секторах экономики; особой поддержки наименее защищенных категорий граждан, испытывающих трудности на рынке труда1. Приведенные базовые принципы были детализированы в ряде правовых актов МОТ, среди которых прежде всего следует отметить Конвенцию № 97 (1949 г.) о трудящихся-мигрантах и одноименную Рекомендацию; Конвенцию и Рекомендацию №122 о политике в области занятости (1964 г.) и ряд других.Основные направления государственной политики Российской Федерации в рассматриваемой сфере перечисляются в Законе РФ «О занятости населения в РФ» от 19 апреля 1991г., с последующими изменениями и дополнениями (далее — Закон о занятости)2, в соответствии с которым государство проводит политику содействия реализации прав граждан, нацеленную на полную, продуктивную и свободно избранную занятость. В частности, государственная политика направлена на развитие трудовых ресурсов, обеспечение равных возможностей всем гражданам РФ в осуществлении права на добровольный труд в сочетании с разработкой специальных мероприятий, способствующих обеспечению занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы (инвалидов, женщин, лиц, впервые ищущих работу, и др.).В реализации указанных направлений государственной политики значительная роль должна принадлежать правовым нормам. Анализ же действующего российского законодательства, регулирующего отношения в сфере занятости и трудоустройства, не позволяет сделать вывод о существовании эффективного механизма правового регулирования в данной сфере. Вместе с тем проблемы, возникающие в сфере занятости и трудоустройства, относятся к числу наиболее актуальных в России. Известно, что сегодня в качестве основной предпосылки трудоустройства выступает безработица, которая приводит к различным негативным последствиям социального, экономического и психологического характера. И хотя, согласно статистическим данным, на июнь 1999 г. уровень регистрируемой безработицы в РФ составлял 2,2%, то есть 10,6 миллионов человек3 (при этом минимальный уровень безработицы в крупных городах, в частности, в Москве — 0,6%4), данные об уровне безработицы в регионах позволяют оценивать ситуацию как критическую, поскольку соответствующие цифры превышают общероссийские показатели в полтора-три раза.Все еще остается объективная необходимость в использовании элементов государственного регулирования (включая правовое), направленного на решение разнообразных проблем занятости и трудоустройства. Особая роль в решении данных проблем должна отводиться трудовому праву, поскольку речь идет прежде всего о гарантиях реализации права на труд. Вне всякого сомнения одним из направлений реформирования трудового права должно быть признано создание адекватной системы обеспечения реальной возможности граждан трудиться в целях наиболее эффективной реализации прав человека и гражданина в сфере труда. Известно, что отношения по трудоустройству в определенной степени включаются в предмет данной отрасли, как иные тесно связанные с трудовыми и по общему правилу им предшествующие. Как уже отмечалось выше, вопросам правового регулирования отношений в сфере занятости и трудоустройства посвящен Закон о занятости. Данным законом определяются правовые, экономические и организационные основы государственной политики содействия занятости населения, в том числе указывается на особую роль трудоустройства в реализации прав граждан в сфере труда и занятости. Вместе с тем закон не охватывает всех вопросов трудоустройства, в частности, отсутствуют конкретные меры ответственности работодателей за его несоблюдение, имеют место некорректные формулировки, неточно определяет правовое положение всех участников правоотношений по содействию занятости и трудоустройству. Внесенные изменения в указанный правовой акт не восполнили всех существующих пробелов. Неудивительно, что практическое применение норм Закона о занятости обнаруживает определенные недостатки, на которые указывали работники органов по вопросам занятости17.Анализируя структуру и содержание закона о занятости, нельзя не заметить, что большая часть закона посвящена гарантиям социальной поддержки безработных (выплате пособий по безработице, стипендий на период переобучения по направлению службы занятости), в то время как основные права граждан в сфере трудоустройства не конкретизированы, а принципы правового регулирования занятости и трудоустройства не систематизированы. Вместе с тем следовало бы включить в Закон о занятости положения, определяющие права и ответственность органов исполнительной власти, участвующих в разработке и реализации государственной политики. При характеристике права на трудоустройство и иных прав в сфере занятости отдельных категорий населения целесообразно в большей степени применить адресный подход (зависимость объема гарантий от среднедушевого дохода и иных социально-экономических показателей). Как справедливо отмечалось в юридической литературе, российский Закон о занятости представляет собой в большинстве его норм обязательственный акт, и в этом смысле трудно не согласиться с предложением о переименовании названного закона, например в Закон о государственных гарантиях населению в сфере занятости (в том случае, если логика закона не изменится).Основополагающие принципы правового регулирования отношений в сфере занятости и трудоустройства, не говоря уже о наиболее важных терминах и характеристике правового статуса субъектов, закреплены  в действующем Трудовом кодексе РФ. Так, в кодексе правовое регулирование трудоустройства представлено в виде перечисления гарантий при приеме на работу, запрещения необоснованных отказов, гарантий стабильности трудового правоотношения, гарантий реализации права на труд.

Социальная политика в социально-культурной сфере

Вопросы лекции1. Социальная политика в сфере медицины. 2. Социальная политика в сфере образования. 3. Социальная политика в сфере культуры. 4. Жилищная политика государства. Одним из важнейших правовых актов в рассматриваемой сфере являются Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан 1993 г. В них определены причины охраны здоровья граждан, задачи законодательства в области здравоохранения, права граждан и медицинских работников при оказании медико-социальной помощи, ответственность за причинение вреда здоровья граждан и др. В законе определено само понятие «охрана здоровья граждан» — это совокупность мер политического, экономического, правового, социального, культурного, научного, медицинского, санитарно-гигиенического и противоэпидемического характера, направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья каждого человека, поддержание его долголетней активной жизни, представление ему медицинской помощи в случае утраты здоровья. Определены основные принципы охраны здоровья граждан: 1)соблюдение прав человека и гражданина в области охраны здоровья и обеспечение связанных с этими правами гарантий; 2) приоритет профилактических мер в области охраны здоровья граждан; доступность медико-социальной помощи; 4) социальная защищенность граждан в случае утраты здоровья; 5) ответственность органов государственной власти и управления, предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, должностных лиц за обеспечение прав граждан в области охраны здоровья. В законе определена государственная, муниципальная и частная системы здравоохранения.  Кроме того, в законе определены права  отдельных групп населения в области охраны здоровья (беременные женщины, инвалиды, заключенные и т.д). В законе определены гарантии осуществления медико-социальной помощи гражданам Бесплатно и на доступной основе предоставляется первичная медико-санитарная помощь и скорая медицинская помощь. Специализированная же медицинская помощь оказывается гражданам при заболеваниях, требующих специализированных методов диагностики, лечения и использования сложных медицинских технологий. В том числе и через участие своими средствами со стороны граждан.Также основополагающим является закон от 28июня 1991 года в более поздних редакциях «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации».В качестве субъектов медицинского страхования выступают: гражданин, страхователь, страховая медицинская организация, медицинская организация, медицинское учреждение. Страхователями при обязательном медицинском страховании являются: для неработающего населения – Советы Министров республик в составе РФ, органы гос. управления более низкого уровня. Для работающего населения – предприятия, учреждения. Страховыми медицинскими организациями выступают юридические лица, осуществляющие медицинское страхование и имеющие государственную лицензию на право заниматься медицинским страхованием. Медицинскими учреждениями в системе медицинского страхования являются имеющие лицензии лечебно-профилактические учреждения. Медицинское страхование осуществляется в форме  договора. Каждый гражданин, в отношении которого заключен договор медицинского страхования получает страховой медицинский полис. Гражданин может выбирать медицинскую страховую организацию, медицинское учреждение и врача. Финансовые средства государственной системы ОМС формируются за счет отчислений страхователей на обязательное медицинское страхование.Ключевое значение для  охраны здоровья  имеет финансирование. Как известно, для нормального существования медицины Всемирная организация здравоохранения рекомендует выделять при бюджетном финансировании не менее 5 % от валового национального продукта для развивающихся стран как минимально необходимую величину, а для развитых государств – более 6-8 % ВНП. Для примера, на здравоохранение в Скандинавских странах выделяется 10-12 %, в США – 12-14. В «Концепции развития здравоохранения и медицинской науки в РФ»(1997)  указывается, что необходимо увеличение расходов на охрану здоровья до 6-7 % ВВП. Что же реально в РФ? В 1992 г. на здравоохранение (вместе с расходами на физическую культуру) было расходовано 2.45 % ВВП. Из них из средств Федерального бюджета поступало 0.27, из территориальных бюджетов –2.18, из внебюджетных фондов – 0. А в 1995 – общая сумма расходов З.41, из Федерального бюджета — 0.21. из территориальных бюджетов – 2.33, а из внебюджетного фонда мед. страхования – 0.87. Динамика здесь же следующая: 1970 г. — 6%, 1980 г. — 5%, а в конце 90-х — 4.2 %. Сегодня за счет территориальных бюджетов финансируется до 88% общих расходов на здравоохранение. 80 % — на образование, 70 % — на социальное обеспечение.24% больниц не имеют канализации, 15% -водопровода. 87 % бюджета здравоохранения расходуется на лечение и только 13% на все остальное, включая профилактику, диспансеризацию, мед .образование, НИИ, строительство. Основная часть выпускаемой техники существенно уступает зарубежным образцам, а многие виды технических средств и лекарств не выпускаются вообще. По многим приоритетным направлениям развития медицины мы отстаем на 15-20 лет (интроскопия, пересадка органов, хирургия коронарной артерии. Сроки освоения новой техники у нас — 8-10 лет, за рубежом — 1 — 1.5.  Новые медицинские технологии у нас являлись достоянием небольшого круга центральных клиник и институтов. Более общие недостатки: нет четкости в определении гарантированной номенклатуры и объема мед.услуг (амбулаторных, стационарных, профилактических, лекарственной помощи и др.), оказываемых за счет страховых фондов и бюджетных средств. Оказались разделенными социальное страхование при потере трудоспособности, оплате санитарно-курортной реабилитации и собствнно медицинского страхования. Предлагается установить размер страховых взносов в форме вилки (от базы до терр.программ), чтобы ограничить налоговое бремя. Интересно предложение о возмещении затрат на медицинское обслуживание страховых организаций, поскольку существует практика навязывания «лишних» услуг. Так, на Западе определенный процент стоимости мед.услуги по страховому случаю все равно платит пациент для того, чтобы он отслеживал общие расходы. При этом для нетрудоспособных эта плата более низкая. А в ФРГ для не болеющих предусмотрена компенсация.Наш академик Лисицын подсчитал, что здоровье на 50-55% определяется образом жизни, на 20-25% -  состоянием окружающей среды, на 15-20% -генетикой, а уровнем развития здравоохранения – на 8-15 %.2. На 1сентября 1999 г. в России насчитывалось 66665 школ, из них 15683 начальных, 13033 основных, 35972 средних. 6204 школы специализировались на углубленном изучении отдельных предметов. А 1942 школы работали с детьми с ограниченными возможностями. Заняты в школьной системе были 1725046 учителей, которые обучали еще в 1998 г. 21171376 детей. Высшее образование в этом же году получало около миллиона граждан. 60% из них учились в государственных, или муниципальных, вузах. Негосударственных же вузов, имеющих лицензию на обучение, насчитывалось порядка 300. Только 120 из них прошли к этому времени (к 1999 г.) госаккредитацию, дающую право на отстрочку от призыва студентов на военную службу. В этом же 1999 г. на очные отделения гос.вузов пытались поступить ок. 1147 тыс. абитуриентов, почти на 95 тыс. больше, чем в 1998 г. Проявилась новая тенденция: конкурс в химико-технологические вузы вырос с 2 до 2.9, в строительные с 1.9 до 2.8. в машиностроительные — с 1.6 до 2.5, в политехнические — с 1.9 до 2.4, а в экономические снизился с 3.5 до 3.3.Так, в Федеральном Законе РФ «Об образовании» (1992 г.) утверждены базовые принципы, которым должны следовать в своей деятельности все участники образовательной деятельности, в частности гарантии получения образования «независимо от расы, национальности, языка, пола, возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, партийной принадлежности, наличия судимости». Закон провозглашает гуманистический характер образования,  его доступность и светский характер, а также подчеркивает единство федерального образовательного пространства. Кроме того, законом  определяется автономия образовательного учереждения, в том числе в отношении предоставления платных дополнительных услуг.Большую роль в осуществлении образовательной политики отводится профильному Министерству образования РФ. Оно непосредственно организует контрольно-ревизионную деятельность (через лицензирование учебных заведений), проводит методическую работу ( посредством рецензий и рекомендаций ), а также направляет соответствующую исследовательскую деятельность. Через министерство осуществляется финансирование высшего образования и софинансирование более низших ступеней обучения. В настоящее время Министерство образования осушествляет реформу  сложившейся практики образовательной деятельности, для чего, в частности, ведется поиск наиболее эффективных путей финансирования вузов ( идея ГИФО — государственных именных финансовых оязательств ) и контроля итоговых знаний  выпусников средних общеобразовательных школ ( идея ЕГЭ — единого государственного экзамена ). До настоящего времени в российском обществе не прекращается дискуссия по всему кругу проблем проводящихся экспериментов.В современном цивилизованном мире именно государство берет на себя обязательство финансового обеспечения народного образования, хотя повсеместно распространена практика предоставления частных образовательных услуг, да и государственные образовательные учреждения часть своих услуг предоставляет на коммерческой основе. Например, в Китае ни одного бесплатного места в вузах не существует. Причем стоимость обучения составляет 500-600 долларов в год. Развитие данных форм мы наблюдаем и в Российской Федерации. Тем не менее ситуация здесь весьма тревожная. По некоторым подсчетам общие затраты на образования в 2001 году, например, составили порядка 4.2 % ВВП, то есть $ 8.5 миллиардов средства бюджетов разного уровня плюс около $ 4 миллиардов  — средства семей и предприятий. Этого хватает лишь на треть от размера рациональных бюджетов школ и профессиональных учебных заведений. Очевидно, что необходимо наращивать как бюджетные ассигнования в образование, так и участие обеспеченных слоев населения в решении данной проблемы.Итак, каковы же наиболее общие проблемы школьного образования? Обращается внимание, что школьнику надо заниматься до 100 часов в неделю, чтобы выполнить программу. Согласно опросу 1997 г. в двух тысячах российских школах половина школьников не осваивает примерно ту же половину содержания физики, химии и биологии. Многие дети уже определились с будущей гуманитарной профессией, и им уже тоже не до высших материй этих наук. Кроме того, сейчас лавинообразно снижается количество детей в школе. По подсчетам министерства образования, если сейчас в школе 21млн.200 тысяч детей, то в 2009 г. уже будет всего порядка 14 млн. В городе Санкт-Петербурге в 2009 г. сокращение будет равняться 50%. Поэтому и предлагается переход на 12-летние образование. Каковы принципы нового содержания школьного образования? Начало обучения — с 6 лет. Преподавание иностранного языка — со 2-го и более интенсивным образом, также и информатике — начнется со 2-го класса. Будет произведена разгрузка содержания обязательного десятилетнего образования. При этом двенадцатилетка не станет обязательной для всех. По мнению министра в старшую школу пойдет примерно половина детей. Часть тонких, сложных разделов из программы убирается и переносится в старшую школу. Создаются профильные школы — естественнонаучное и гуманитарное направления. Что касается школьной экономики, то ректор ВШЭ Я.И.Кузьминов приводит следующие расчеты: сегодня школы получают 50% расчетного норматива 1985 года (600 долларов в год на ученика). Рациональный норматив в расчете на общеобразовательную школу в 2002 г. составляет не меньше 800 долларов (по паритету покупательной способности это равно 2600 долл. для США и Зап.Европы: эти страны тратят на одного ученика в год не меньше 5-7 тыс.долл. Сейчас финансирование общеобразовательной школы из региональных и местных бюджетов — 8 миллиардов долларов (более 2 процентов ВВП). Плюс софинансирование семьями учащихся — где-то четверть этой суммы. Всего 10 миллиардов долларов на 19 миллионов школьников, в среднем по 500 долларов на школьника. Однако в городских школах финансирование не превышает 300 долларов на человеке, поскольку разница «съедается» региональными коэффициентами и малокмплектными сельскими школами. Плюс родительские средства — в среднем 75 долларов в год. Средняя зарплата учителя сейчас — 2800 рублей, за год она выросла больше чем в полтора раза. Она по-прежнему ниже средней по стране. Что предлагается ректором ВШЭ? Во-первых, увеличить зарплату учителя — к 2006 году она должна составить порядка 200 долларов и сравняться со средней в промышленности. Это потребует дополнительно 4 миллиарда долларов в год. Во-вторых, обеспечить информатизацию всех школ: хотя бы один компьютер на 30 учащихся (в сельских школах — на 15) и подключить школы к Интернету. В-третьих, начать обновление оборудования и библиотек. По пунктам два и три в школы необходимо инвестировать 2.5 миллиарда долларов в год. Итого бюджет общего образования в 2006 г. должен составить вместо десяти 17 миллиардов. Что предлагается? 15% естественное сокращение контингента учащихся даст экономию в 2 миллиарда. Еще полмиллиарда может дать реконструкция сельских школ. Оставшиеся взносы необходимо распределить между региональными бюджетами и кошельками семей, то есть российскому обществу следует выделить на школы еще один процент ВВП. При этом переходить к официальному расширению платности в школе нельзя, хотя по данным ФОМа, более 90% российских семей заявили, что они платят за школу, а 67 процентов семей высказались готовность идти на большие материальные расходы ради своих детей.Что касается вузов, то сегодня в вузы приходит самое многочисленное за последнее время поколение. Поколение нынешних 15-19-летних, по данным на 1 января 2001 года, составляет почти 12 миллионов человек. Через пять лет придет еще 11.5 миллионов человек, и этот демографический будет продолжаться 5-6 лет. Потом прогнозируется провал, связанный как с социально-экономическим кризисом, так и с демографическим эхом войны. Так, спустя еще 8 лет оканчивать школу будет 7 с половиной миллионов человек, в 2015 г придет когорта, насчитывающая порядка шести с половиной миллионов человек. При этом неуклонно растет количество вузов. Если на начало 1992/93 учебного года было 535 вузов, то сейчас их 965. Каждый год открывается примерно 25 вузов. На начало 1999/2000 учебного года открылось 10 государственных  и 15 негосударственных. А на начало 2000/2001 года — 17 государственных и 9 негосударственных. Что с вузовскими финансами? В секторе высшего образования соотношение бюджетных и внебюджетных источников примерно одинаково: федеральный бюджет дает два миллиарда долларов, платные образовательные услуги — полтора. Уровень официальной платности высшего образования превысил 50%. По отчетным данным 2002 года, вузы приняли на платную форму обучения 54%, на бесплатную- только 46%. При этом исполнение «рационального бюджета» ниже, чем в общеобразовательной школе, и составляет по студентам-бюджетникам в среднем 550 долларов в год, а по «платным» — 650. Это меньше 30 % расчетного необходимого уровня (2200 долларов). Примерно такое же положение в НПО и СПО (финансирование — порядка 450-500 из необходимых 1600-1700 долларов). При этом следует иметь в виду, что правительство увеличивало финансирование профобразования в 1999-2002 гг. на 25-30%. Однако в 90-е годы практически не финансировалась материально-исследовательская база вузов и СПО. В результате мы имеем массовое высшее и среднее профессиональное образование (5.2 и 1.7 миллиона студентов соответственно) «облегченного типа». Сегодняшнее финансирование не может обеспечить по рациональным нормам все заявленные программы профессионального обучения.  Что предлагается? Необходимо решить три наиболее кричащие проблемы: искаженную структуру спроса в пользу высшего образования, искаженную структуру специальностей и страх перед армией. Дело в том, что сейчас до трети бюджетного финансированя идет на подготовку специалистов, которые не собираются работать по специальности. Это значительная доля студентов педагогических, сельскохозяйственных, инженерных, медицинских вузов, курсантов военных училищ. Не сумеют найти работу и до 40% сегодняшних учащихся ПТУ и студентов техникумов — в силу того, что их готовят по устаревшим технологиям. Потеря бюджета на этом направлении превышают миллиард долларов. Перекос в сторону высшего образования можно ликвидировать только через реформу армии. Переход «школа-вуз» стоит семьям абитуриентов 1-1.5 миллиарда долларов. Только 10-15 процентов этих сумм достается вузам и направляется на финансирование основных программ подготовки. Изменение системы приема позволит вузам уловить большую часть этих денег — порядка 60%. Это к 2006 году составит более полутора миллиардов долларов. Итого в системе профобразования можно найти внутренние резервы до 2.5 миллиарда долларов. Плюс платежеспособный спрос семей может возрасти еще на 0.75 миллиарда. Это обеспечит только 50% прибавку, которая едва покроет минимальный рост заработной платы и коммунальные платежи. Расчеты ВШЭ показывают, что для того, чтобы мы к 2006 г. увеличили финансирование на одного студента вдвое, до 1200 долларов, необходимо наряду с реформированием организационно-экономических механизмов образования обеспечит ежегодный рост федерального бюджета образования на 25 процентов в реальном исчислении. А ведь несмотря на то, что правительство объявило образование одним из четырех приоритетов, расходы на него в проекте бюджета выросли в реальном исчислении только на 10 %. Это потребует начиная с 2004 года более высоких темпов прироста расходов на образование, чем рекомендованные Госсоветом 25%. В условиях, когда денег на все не хватает, приоритетами должны стать ведущие вузы и научные школы, с одной стороны, и обновление учебно-производственной и кадровой базы СПО и НПО. Третий приоритет — создание современной информационной базы образования.Предлагается, таким образом два основных направления модернизации российского образования: первое призвано расширить поле выбора, второе — выявить и поддержать таланты. Один из основных путей — профильные классы во всех старших школах. Интернет в школах. Федеральные олимпиады, участвовать в которых сможет каждый школьник России. При этом число победителей не должно быть 20 человек на всю Россию. Для отбора и воспитания национальной элиты мы должны ежегодно принимать в ведущие вузы страны 1000-2000 человек по каждому научному направлению. Это 3-4 % приема. Но работать с талантливыми детьми надо уже с 7-8 класса.  3. В чем заключаются принципы и технологии целенаправленного управления культурными процессами? Ключевой проблемой здесь является  решение комплекса вопросов о том, какие параметры социокультурных процессов нуждаются в прогнозировании, проектировании, какие цели при этом должны преследоваться, какие методы и средства употребляться, какие типы объектов культуры и культурных процессов должны избираться в качестве управляемых, на каком уровне и на какой стадии должно осуществляться это управление. Предметной областью здесь являются проблематика 1)институциональных социокультурных взаимодействий и 2) внеинституциональные социокультурные взаимодействия. При этом первое осуществляется в рамках любых организационных структур (государственных, общественных, частных), основная цель деятельности которых — производство особого рода «текстов» (как в вербальной, так и невербальной форме) нормативно-ценностного характера, и организаций, выражающих, изучающих, накапливающих, реставрирующих и обеспечивающих доступ потребителей к ним. Под внеинституциональными взаимодействиями имеются в виду инициативное межличностное взаимодействие частных лиц (нерегулируемое специально). При этом подобное общение между людьми в целевом и содержательном отношениях не является технологическим в рамках их профессиональной деятельности. Определенной «сверхзадачей» функционирования как культурных институтов, так и внеинституцональных социокультурных контактов являются создание системы «текстов», регулирующих сознание и поведение людей в соответствии с ценностными установками общества, а также разработка методики правильного и эффективного использования подобных «текстов».Культурная политика — это совокупность идеологических принципов и практических мер, осуществляемых через образование, просветительские, досуговые, научные, религиозные, творческие, издательские, коммуникационные, социально-организационные и иные государственные и общественные институты во всесторонней и углубленной социализации и инкультурации населения. Цель культурной политики таким образом — не «всестороннее развитие культуры» (оно происходит стихийно, без какого-либо государственного вмешаетльства), а систематизация и регулирование процессов социализации и инкультурации людей. Объект культурной политики — человек, а культура — одно из важнейших средств обеспечения социальной адекватности его сознания и поведения в обществе.Второй уровень (прикладной культурологии) этого направления может быть назван теорией и методикой деятельности культурных институтов. Функцией культурных институтов является реализация культурной политики по социализации и инкультурации человеческой личности, проводимой целенаправленным и систематическим образом в разнообразных формах воздействия на индивида и устойчивые социальные группы населения.Подведомственные Министерству культуры, региональным и муниципальным органам власти культурные институты могут быть сгруппированы по функциональному признаку в несколько подсистем.Во-первых, институты по непосредственной социокультурной работе с населением, в числе которых можно выделить:Институты просвещенческого профиля (библиотеки, музеи, выставки, мемориальные сооружения и комплексы нехудожественного плана, организации просветительско-лекционного жанра и т.п.);Институты эстетического воспитания (художественные музеи и выставки, концертные организации, кинопрокат, структуры по проведению различных художественно-зрелищных мероприятий и др.);Культурно-досуговые институты (клубы, дворцы культуры, детские досуговые учреждения, структуры самодеятельного художественного, декоративно-прикладного и иного творчества и т.п.).Во-вторых, творческие институты (театры, студии, оркестры, ансамбли, съемочные группы, художественно-производственные мастерские и иного рода художественные коллективы, творческие союзы, объединения и организации художественно-творческого профиля).В-третьих, культуроохранные институты (органы по учету/ охране и использованию памятников культурно-исторического наследия, реставрационные мастерские и т.д.) при этом многие культурные институты сочетают в себе несколько функций. Так. музей является одновременно и культуроохранным, и реставрационным, и просветительским учреждением, а театр – и творческим, и зрелищным.Эффективность культурной политики в значительной степени мере зависит от ее межотраслевого характера и скоординированности работы различных управленческих структур (культуры, науки, образования, архитектуры, печать, телевидения и радио, ведущих конфессий, федеральных и особенно муниципальных органов власти.Собственно культурная политика видится как совокупность научно обоснованных взглядов и мероприятий по всесторонней социокультурной модернизации общества и структурным реформам по всей системе културопроизводящих институтов, как осмысленная корректировка общего содержания отечественной культуры. Управление же текущими культуротворческими процессами представляет собой комплекс оперативных действий по решению животрепещущих проблем существующих культурных институтов.Важнейшие приоритетные цели культурной политики в России могут быть определены следующим образом:всесторонняя социокультурная модернизация;помощь населению в становлении нового образа жизни и картины мира;воспитание демократического и плюралистического миропонимания.Основные принципы культурной политики:не вступать в противоречие с историей;правильное определение объекта социальной политики: на макро и местном уровнях;определение субъектов проводимой политики;подспудность воздействия культурной политики: основным инструментарием культурной политики являются не столько культуротворческие институты, сколько культуротворческие: наука, образование, воспитание, публицистика;учет гетерогенного характера российской культуры.Финансирование культуры. В самые критические годы на культуру выделялось О.3 %. Согласно же «Основам законодательства РФ о культуре» на культуру должно выделяться не меньше 2% из федерального бюджета и не меньше 6 из региональных. На самом деле эти параметры не исполняются. На Министерство культуры в 2002 г. вместе с кинематографом выделяется 0.55 процента бюджета. Правда, если соединить бюджеты Министерства культуры и Минпечати (как во многих странах мира) плюс все, что выделяется на культуру в различных ведомствах ( а на культуру есть средства даже в Минобороны и МПС), то сумма как раз составит как раз эти два процента. Стабильно растут государственные расходы на спорт (852 миллиона рублей в 2001 году против 470 в 1999-м). Однако сфера культуры не только бюджетозатратная. Возьмем тот же туризм. Количество иностранных туристов, посетивших Россию, стабильно растет примерно на 10% в год. По статистике в 2001 году нашу страну посетило 7.5 миллиона иностранных туристов. При этом наши граждане совершают порядка 4 миллионов поездок. В стране лицензировано 10 тысяч компаний турагентской деятельности. В основном это коммерческие поездки из-за низкого уровня жизни российских граждан. Только 1 процент граждан может себе позволить заграничные поездки. Правда увеличиваются туристические потоки внутри страны ( за 2001 г. – на треть). С каждым годом становится больше ресторанчиков, кафе, развивается индустрия развлечений. Но качество нашего сервиса все еще очень низкое. Правительство разработало и одобрило концепцию развития туризма в России. В 2002 году впервые были выделены деньги на создание положительного имиджа нашей страны. Сейчас действует принятый в1996 году Закон «Об основах туристской деятельности». А вообще существует намерение принять закон «О туризме».Кадры. Численность работников культуры и искусства невелика: в 1992 г. в нашей стране работников культуры было 861 тыс. человек, или 1.2% численности занятых в экономике в целом. Заработная плата работников культуры и искусства в России составляла в 1995 г. 58% среднероссийского уровня. В основном кадры готовят средние профессиональные учебные заведения. Высокую оценку заслужило, например, Тульское музыкальное училище имени Даргомыжского. Оно стало победителем Всероссийского конкурса «Окно в Россию». В Тульском областном колледже культуры и искусства состоялся первый выпуск артистов для Тульского ТЮЗа и набран новый курс для этого же театра. К тому же при поддержке департамента в 2001 году был открыт филиал Московского государственного университета культуры и искусств, куда было принято 60 человек.Отраслевые проявления развития культуры. Ключевое место в культурной политике имеет библиотечное дело, поскольку как раз в них прежде всего аккумулируются важные для культуры тексты. Статистика показывает, что за период 90-х годов произошло снижение насыщенности библиотеками населенных пунктов, книгообеспеченности населения, численности читателей, число книговыдач. Однако главный недостаток здесь можно отметить в том, что в целом российское библиотечное дело практически не использует новейшие информационные технологии. Вместе с тем библиотечные работники пытаются сделать ряд необходимых шагов для развития российских библиотек: создается Российский регистр страховых микрофильмов, проводятся конкурсы на гранты, постепенно увеличиваются средства на подписку и комплектование библиотечных фондов. Существенную поддержку оказывает библиотечному делу Сорос в рамках двух мегапроектов «Открытое общество»: «Пушкинская библиотека» и «Сельская библиотека». Так, принцип софинансирования привел к выделению 928 тысяч рублей из тульского облатного и муниципальных бюджетов. Директор департамента Л.Д.Ковырзенкова считает, читательский контингент тульских библиотек составляет 38% от общего числа населения, что выше среднего показателя по России. В Тульской области 759 библиотек, в которых около 14млн.книг и журналов.Тесно связана с книгохранением собственно издательская деятельность. Здесь также фиксируется резкое снижение выпуска печатной продукции, прежде всего в тиражности. Например, в 1990 г. выпускалось 1553 млн. экз.книг, а в 1994 г. – уже 594 млн., газет за этот же период 37.4 и 8.1 млрд. – соответственно. Вместе с тем, по количеству изданий такого скачка нет, да мы и визуально видим многообразие журнальной и газетной продукции в наших  киосках. Книжный рынок стал вполне перспективным бизнесом. Детективы, справочная, учебная и специальная литература – все это имеет соответствующий спрос. Радуют глаз и солидные стенды серьезной художественной литературы в специализированных книжных магазинах. Положительно становится и то, что государство поддерживает выпуск книжной продукции пониженной ставкой НДС – 10%. Для России как страны с богатейшими историческими традициями особое значение имеет музейное дело. Статистика здесь такова: в 1994 г. в нашей стране действовало 1547 музеев ( в США в 1978 г. – 4609, во  Франции  в 1992 г.–1300), число посещений – 95 млн., или 639 на 1000 человек ( в США – 353 млн., или 1586 на 1000 человек, во Франции – 12.4 млн., или 223 на 1000 человек). Хорошо то, что численность научных сотрудников и экскурсоводов не уменьшилось, а экспозиционно-выставочная площадь и количество предметов музейного фонда страны даже увеличились. В Тульской области действуют 28 музеев, насчитывающих 256 тыс. экспонатов. Тульская область входит в группу с наиболее высоким уровнем финансирования музеев, чему во многом способствует реализация закона Тульской области «О музеях и музейных ценностях». Отремонтирован музей изобразительных искусств, подготавливается документация на ремонт основного здания музейного объединения «Тульский областной историко-архитектурный и литературный музей». Были открыты выставочные залы в Суворове и Ефремове, где получил статус самостоятельного литературный музей Ивана Бунина. В октябре 2001 года принято постановление губернатора «О создании государственного учреждения Тульской области «О музеях и музейных ценностях». Также  в Тульской области выявлено 135 новых объектов, представляющих историко-культурную ценность. В 2001 году Областной комитет статистики провел единовременное обследование организаций, оказывающих экскурсионные услуги. Как выяснилось, этим заняты 12 музеев, шесть туристических фирм, а также экскурсионное бюро, Выставочный зал и туркомплекс «Велегож». Из них треть приходится на государственную форму собственности, примерно столько же – на муниципальную и только четвертая – на частную. Всего экскурсионный корпус, включая совместителей и работников несписочного состава, представляют 1075 человек. Но собственно экскурсоводов и гидов-переводчиков насчитывается всего 84 человека, в том числе по одному в экскурсбюро и Выставочном зале. Четверо – в турфирмах, а остальные – в музеях. Ими было проведено за год 15 с половиной тысяч экскурсий, в том числе 700 на иностранном языке. Причем свыше половины экскурсий непосредственно предназначались для детей. Платными экскурсиями за год было охвачено свыше 314 тыс. экскурсантов, и за эти услуги получено 4.2 млн.руб. Следовательно группа экскурсантов составляла в среднем 22 человека, причем билет на каждого стоил немногим более 13 рублей. Финансовый результат показывает, что сфера экскурсионных услуг не убыточна и может приносить немалую прибыль. Традиционно заметную роль в культурной жизни страны занимала клубная деятельность. Здесь также наблюдается уменьшение показателей. Если в 1980 году клубных учреждений насчитывалось 77.5 тысяч, то в 1995 году уже 59.9. Прежде всего это касается сети сельских клубов: уменьшение с 67.6 до 52.6 за этот же период.. На самом деле работники клубных учреждений выполняют чрезвычайно важную миссию. Например, только за 2001 год в ДК и клубах по Тульской области было открыто 100 различных кружков и студий, а общее их число достигло 4704, что охватило около 63 тысячи участников. Театральная деятельность в качестве собственно профессиональной деятельности традиционно в России находится под патронажем государства, хотя, разумеется, государство уже не может гарантировать поддержку каждому творческому коллективу. О чем здесь свидетельствует статистика? О росте числа театров! В 1990 г. их было 382, в 1995 г. уже 470. Правда, количество посещений за этот период сократился с 55.6 млн. до 31.6 млн. В Тульской области  есть филармония и 4 театра. Правда, громадные деньги требуются для продолжения строительства Тульского театра кукол. На ремонт драматического театра было затрачено порядка 50 млн. руб. и еще требуется порядка 10 млн.  Сегодня в России, по существу, сложилась частная кинематография. У каждого  члена правления «Мосфильма» есть своя киностудия. Но государство сегодня поддерживает часть проектов. Однако проблемы кинематографа известны. Возьмем ту же Тулу. Кинопоказ в Туле и области не отвечает современным требованиям ни по техническому оснащению, ни по интерьеру. В  Туле работают шесть кинотеатров, в области –14, в сельской местности – 250 киноустановок. Социологи подсчитали, что среднестатистический житель посещает кинотеатр не более одного раза в год. Кинотеатры старые, оборудование в них тоже. Областное руководство выделило 180 тысяч рублей центру российской кинематографии, но этих денег хватило только на косметический ремонт. Очень плохое положение со снабжением фильмами. На протяжении последних пяти лет в областном бюджете планировалась одна и та же сумма – 205 тыс. рублей. А этих денег хватает лишь на два кассовых фильма. Современные зарубежные картины недоступны, цена отечественных фильмом достигает 150 тыс. рублей. Правда, в Туле существует альтернативный  кинопоказ в ДК профсоюзов, куда охотно ходит молодежь, которую привлекают дискотеки и другие развлекательные мероприятия. Московские предприниматели установили в зале новое звуковое оборудование, фильмы там показывают зрелищные. Цена билетов высокая, но зрители есть. Муниципальные же кинотеатры простаивают, утверждает А.С.Шаргородская, директор Тульского областного ГУП «Киновидеофонд». Но дело в том, что сотрудники кинотеатров напряую заключают договоры с московскими прокатными фирмами, а не пользуются услугами только родного тульского кинопроката.4. Основным недостаткам предыдущей системы в отношении жилищного строительства было следующее:граждане практически не участвовали своими доходами в удовлетворении своей первейшей жизненной потребности;в стране не существовало легального рынка жилья, что в большой степени ограничивало право граждан на свободное перемещение;фактически отсутствовал доступ граждан к строительным материалам;сама система распределения жилья приводила к большим злоупотреблениям в этой сфере.За период реформ произошли важные изменения, имеющие стратегический характер. В целом органами федерального управления РФ создан ряд необходимых предпосылок для реализации новой жилищной политики. Они таковы:предложен механизм решения вопросов частной собственности на земельные участки для жилищного строительства, бесплатной приватизации квартир в домах государственного и муниципального жилищного фонда;определены формы реализации права на жилище: найм, аренда, строительство и приобретение за счет собственных средств;установлены дополнительные налоговые льготы для граждан, направляющих средства на жилищное строительство. Однако период реформ в России обострил жилищную проблему. Этому способствовал ряд обстоятельств. Во-первых, ЖКХ в качестве естественной монополии по технологическим причинам не могло быть приватизировано «обычным» порядком. Во-вторых, в силу общих низких доходов основной массы россиян повышение оплаты за ЖКУ было недопустимо уже и по политическим мотивам. В-третьих, государство существенно снизило инвестиции в жилищное строительство, а следовательно, практически перестала осуществляться практика бесплатного распределения  жилья.  В-четвертых, происходило обвальное ухудшение городских жилищных коммуникаций в силу естественного износа. Если к концу 80-х — началу 90-х годов происходило 0.1 аварии на каждый километр коммунальных сетей в год; в 2000 году одну аварию на километр (десятикратный рост за десять лет; в 2001 году — уже три аварии на километр сетей (трехкратный рост за год). Если меняется в год лишь 0.2 процента изношенных водоводов и теплотрасс,а надо минимум 4-5 процентов, то тенденция очевидна. Изношенность основных фондов уже составляет, по некоторым оценкам, до 70% и по 6% прибавляется каждый год. Около четверти инфраструктуры полностью отслужило свой срок. При этом еще работающая инфраструктура остается крайне неэффективной. Суммарные потери в тепловых сетях достигают 30 процентов, а КПД котельных малой мощности колеблется в пределах 20-40%. И нужно отметить, что затраты на аварийный ремонт в 2.5-3 раза выше,  чем на плановые профилактические работы. В России 136 тысяч километров тепловых сетей, из них 10 тысяч требуют немедленной замены. Из-за износа сетей теряется треть производимого тепла. При этом большинством магистральных теплопроводов владеет РАО «ЕЭС России», а трубами, которые подключены к домам, распоряжаются муниципалитеты. Чтобы модернизировать это хозяйство, по мнению экспертов, нужно в течение 8 лет (т.е. до условно кризисного 2010 г.) найти 133 миллиарда рублей. По оценке Госстроя, это позволит менять около 5% сетей.Аналогичные процессы характерны и для Тульской области. По подсчетам, озвученным на областном семинаре «Проблемы энергосбережения и пути эффективного использования энергоресурсов в жилищно-коммунальном хозяйстве», в отопительный период 2001-2002 годов потери тепла, идущего на нужды ЖКХ на всех этапах его производства и потребления составляли около трети, а воды почти 40 процентов. Подчеркивалось также, что котельные и тепловые сети сильно изношены, почти половина из них эксплуатируются от 30 до 50 лет. Котлы физически и морально устарели, а около половины котельных работают без водоочистки. Ряд крупных котельных расположен на большом расстоянии от обогреваемых объектов, а трубы теплосетей зачастую эксплуатируются с поврежденной теплоизоляцией. Для того чтобы привести в порядок жилищно-коммунальное хозяйство области до того же «пикового» 2010 года, потребуется вложить не менее 8 миллиардов рублей, то есть более миллиарда рублей ежегодно.Нельзя сказать, что ничего не предпринималось в отношении технических служб в предшествующее время. В 1999 г. было принято специальное постановление губернатора Тульской области «О программе энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве Тульской области на 1999-2005 годы». За три года после принятия программы были реконструированы 63 и построены 42 модульных котельных на газовом топливе, что, по расчетам, позволило более чем на 100 миллионов рублей в год снизить затраты на приобретение угля и мазута. Впрочем,  в условиях недофинансирования предлагались традиционные инструменты управления: контроль и учет за ценами, за соблюдением технологической дисциплины, а также введение новых технических средств (перевод котельных на газ, строительство модульных котельных). Но проблема и в самой неэффективности служб ЖКХ. Поскольку здесь нет конкуренции, обслуживающие жилищные предприятия превращаются в собесы, т.е. оплачивают не работу, а ее видимость. На зарплату в таких предприятиях идет до 80% доходов, и только остаток — на расходные материалы. Нормальное же положение дел — 50 на 50%. В отрасли ЖКХ в России занято более четырех миллионов человек, а эффективность их труда, по оценке экспертов «Фонда информационной поддержки экономических реформ» в 4-16 раз ниже, чем у их западных коллег.И все-таки основная причина такого положения связана с финансированием. Например, в 2000 г. объем услуг ЖКХ составил 297 миллиарда рублей. Из них 118.5 миллиарда было оплачено населением, 117.3 миллиарда — из бюджета. Недофинансирование составило 61 миллиард рублей, или 22 процента. Тем самым большинство объектов ЖКХ обречено находится на грани банкротства. Дебиторская задолженность отрасли на начало 2001 года составляла 168 миллиардов рублей, а кредиторская — 260 миллиардов. Подобная ситуация осознавалась как ненормальная с самого начала радикальных реформ начала 90-х годов. Уже с 1993 года начинается курс перехода на бездотационный режим работы ЖКХ (с расчетом примерно на 15 лет). 28 апреля 1997 г. президент Ельцин подписал Указ «О реформе жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации»., а в мае Правительство приняло постановление «О федеральных стандартах перехода на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг», согласно которым предполагалось перйти на 100% оплату коммунальных услуг уже в 2003 г. К 2000 г. предполагалось оплачивать уже 70% их стоимости. Однако при этом предусматривались социально ограничительные меры: максимально допустимая доля расходов на оплату коммунальных услуг в семейном бюджете в 2000 г. не должна была превышать 20%, в 2001 — 22%, в 2002 — 23%, в 2003 — 25%. Однако в силу экономических (дефолт августа 1998 г.) и политических причин (президентских и парламентских выборов) намерения не были реализованы вплоть до 2001 г., когда правительство РФ обусловило дотации ЖКХ с осуществлением вышеуказанного принципа. Необходимо воплотить в жизнь нижеследующие принципы новой жилищной политики:создание жилищной системы, при которой большинство проживающих будет способно оплачивать стоимость своего жилища по рыночным ценам, в то время как помощь государства будет направлена только низкодоходным группам населения. Для определения уровня жилищных условий для предоставления жилья вводится понятие социальной нормы площади жилья, устанавливаемой в соответствии с с Законом РФ «Об основах федеральной жилищной политики»;обеспечение приемлемого соотношения стоимости жилья и доходов населения. Средняя стоимость строительства и приобретения жилья будет ориентирована на 10-12-летний годовой средний доход семей, что позволит им оплатить собственное жилье в рассрочку;развитие законодательства, нацеленного на стимулирование развитие всех видов экономически эффективного жилищного строительства, создание условий по привлечению внебюджетных источников финансирования в жилищную сферу;формирование механизма ипотечного (залогового) кредитования;развитие всех разновидностей купли-продажи жилья, а также разновидностей аренды жилья как основы создания общефедерального рынка недвижимости в жилищной сфере, обеспечивающего свободную миграцию населения к местам привлечения капитала и приложения труда;законодательное установление полноценной частной собственности на недвижимость в жилищной сфере, в том числе на землю для частного жилищного строительства;развитие конкуренции в сфере жилищного строительства и эксплуатации жилищного фонда, стимулирование участия в этом негосударственных предприятий и организаций;предоставление всем гражданам возможности беспрепятственной реализации права на приватизацию занимаемых ими жилых помещений государственного муниципального жилищного фонда при упрощенных правилах оформления передачи жилья в собственность;существенное изменение механизма дотации на эксплуатацию жилищного фонда, то есть изменение квартирной платы и установление дифференцированных цен для собственников и арендаторов жилья;изменение строительных технологий от крупнопанельного типа к индивидуализированному типу.С точки зрения законодательной, требуется разработка нормативных актов:о государственных жилищных субсидиях (пособиях);о порядке формирования и использования фонда развития жилищного строительства;о создании органов управления системой ипотечного кредитования жилищной сферы в общегосударственном и региональном масштабах;положение о введении инденксируемых ипотечных систем кредитования строительства или приобретения жилья;о примерном порядке и условиях выплаты дотаций очередникам, жилающим строить либо приобретать собственное жилье.

Политика социальной поддержки и социального обслуживания населения

Вопросы лекции1. Понятие социального обслуживание населения. Сектора, субъекты и объекты социального обеспечения.2. Правовые гарантии социального обеспечения:      А)социально-правовые гарантии пенсионного обеспечения;      Б)социально-правовые гарантии гражданам в особых жизненных обстоятельствах.3. Организация социального обеспечения.Социальная поддержка наиболее уязвимых категорий населения может иметь в своей основе содержательное различие. Так, в советский период  акцентировался принцип «социального обеспечения», то есть централизованный характер  уравнительного распределения жизненных благ в пользу соответствующих слоев населения. В настоящее же время, когда в жизнь вошли и другие организационно-правовые формы социальной поддержки граждан, был актуализирован термин «социальная защита», указывающий  в своем содержании на ограниченный круг обязательств государства перед гражданами. В принятой в 1997 г. Правительством Российской Федерации Программе социальных реформ на 1997-2000 гг. определялось, что необходимо сосредоточивать государственную поддержку на действительно нуждающихся слоях населения, ликвидации уравнительной системы распределения. «Социальная защита в условиях кризиса, — говорилось в Программе, — в качестве основной цели преследует избавление от абсолютной нищеты (среднедушевой совокупный доход семьи ниже прожиточного минимума)». Сама же социальная защита определялась как «совокупность законодательно закрепленных экономических, правовых и социальных гарантий граждан, обеспечивающих соблюдение их важнейших социальных прав и достижения социально-приемлемого уровня жизни». Еще одним понятием, используемым в практике социальной помощи гражданам в особых жизненных обстоятельствах, является понятие «социальное обслуживание», которое в наиболее полной мере определено именно на законодательном уровне. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации»  определяет социальное обслуживание как «деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации» (т.е. нарушающей жизнедеятельность гражданина: инвалидность, болезнь, сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица и т.п. В Законе определены основные принципы социального обслуживания: адресность, доступность, добровольность, гуманность, приоритетность предоставления социальных услуг несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, конфиденциальность, а также профилактический характер. Вместе с тем понятие «социальная защита» более объемное чем понятие «социальное обслуживание», поскольку подразумевает комплексную систему социально-экономических, социально-правовых и управленческих отношений, направленных на оказание разносторонней помощи нетрудоспособным или ограниченно трудоспособным лицам, а также семьям, доходы трудоспособных членов которых не обеспечивают общественно необходимого уровня жизни семьи. В целом институт социальной защиты характеризуется совокупностью охватываемых им видов социальной защиты и используемых организационно-правовых форм и в общем виде может быть представлен в виде таблицы: Таблица №Виды социальной защиты Организационно правовые формы социальной защитыСоциальное страхование Социальная помощь Государственное обеспечение Обязательные накопления Частные фондыБолезнь(медицинская помощь и обеспечение по временной нетрудоспособности) Старость Инвалидность Смерть кормильца Материнство Содержание семьи Безработица Несчастные случаи на производстве Кроме того, социальная защита также предусматривается в отношении семей с низкими душевыми доходами, не обеспечивающими общественно необходимого прожиточного минимума. Социальная защита может осуществляться в денежной форме в виде пенсий, пособий, в натуральной форме, а также путем оказания различного рода услуг, льгот и компенсаций.Структура органов социальной защиты имеет следующий вид. В Государственной  Думе социальной политикой занимаются комитет по труду и социальной политике, комитет по делам ветеранов, комитет по охране здоровья, комитет по делам женщин, семьи и молодежи. В Совете Федерации — комитет по социальной политике. Ведущим органом  исполнительной власти является Министерство труда и социального развития. Органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации являются Департаменты социальной защиты населения, находящиеся в двойном подчинении — администрации области, а также  Минтруда. Районные (городские) органы социальной защиты населения — это муниципальные органы управления в структуре администрации района, города (2,5 тысяч комитетов и отделений). Непосредственную работу ведут специализированные учреждения, структура которых как раз определена Законом «Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации» :комплексные центры социального обслуживания населения;территориальные центры социальной помощи семье и детям;центры социального обслуживания;социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних;центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей;социальные приюты для детей и подростков;центры психолого-педагогической помощи населению;центры экстренной психологической помощи по телефону;центры (отделения) социальной помощи на дому;дома ночного пребывания;специальные дома для одиноких престарелых;стационарные учреждения социального обслуживания (дома-интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические интернаты, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, дома-интернаты для детей с  физическими недостатками);геронтологические центры;и др.В количественном отношении это 11300 отделений обслуживания на дому, 850 отделений социально-медицинского обслуживания на дому (из каждых 10000 пенсионеров 282 человека получают надомные услуги). Также это 500 домов-интернатов для престарелых, 500 муниципальных домов для ветеранов, обслуживающих 15 тысяч человек. В стране 443 психоневрологических интерната, 8 геронтологических центра, 376 отделений ночного пребывания.11. Социально-правовые гарантии пенсионного обеспеченияСуществовавшая  прежде система пенсионного обеспечения имела ряд важных черт, делавших ее в целом неэффективной. В СССР (и сейчас в РФ) возраст выхода на трудовую пенсию составлял 60 лет у мужчин и 55 лет у женщин. В Нидерландах, Канаде, США, Испании и Германии он равняется 65 годам, в Австрии 60 годам у женщин и 65 — у мужчин, Франции — 60 годам. Выслуга лет учитывалась лишь аккордно: только проработав 10 лет сверх установленного пенсионного срока, пенсионер получал дополнительно 10% от общего размера пенсии. Сама величина пенсии была фиксированной, пересматривалась редко (в 1991 г. средний размер пенсии в России составлял 59 рублей). Но особенно малым был размер социальных пенсий: до 1985 года для городских жителей величина пособия по вспомоществованию составляла около 12 рулей, а для сельских жителей — 10 рублей (выплачивавшихся лишь в 8 из 15 республик).Ясно, что данный тип пенсионного обеспечения не мог работать в новых социально-экономических условиях. При этом первоначально (начиная с 1990 г.) ставился ограниченный круг задач: в большей мере учитывать предыдущую трудовую деятельность, введение института «социальной пенсии», распределение финансирования между предприятиями (26% от ФОТа) и самими работниками (первоначально 1процент заработка). Так, по так называемому 340-му закону в зависимости от трудового стажа возможно было получить пенсию в размере от 55 до 75 процентов заработка, который учитывался либо за последние два года перед выходом на пенсию, либо за любые пять лет подряд из всей трудовой деятельности. Вместе с тем в этом законе имелось существенное ограничение: пенсия, рассчитанная по  этой формуле, не должна была превышать трех минимальных размеров пенсии. Но поскольку минимальный размер пенсии застыл в пределах менее 200 рублей, в то время как инфляция составляла сотни процентов, данный принцип не мог работать. Тогда и возникло решение вводить указами Президента РФ дополнительные компенсационные выплаты к пенсии, призванные как-то смягчить последствия гиперинфляции. В результате через какое-то время обычной стала ситуация, когда пенсионер по компенсационным  выплатам получал в полтора раза больше, чем собственно по пенсионному начислению.Новый 113-й закон, разработанный в 1997 году должен бы преодолеть это противоречие и восстановить утраченную связь между зарплатой и размером пенсии. Вместо трех минимальных пенсий законодатель ввел в качестве ограничителя размер средней заработной платы в стране, установленной для исчисления пенсии. Такой подход принят в некоторых развитых странах, где считается, что размер средней заработной платы является ориентиром, с которым и должна сопоставляться заработная плата выходящего на пенсию. Однако тяжелая финансовая экономическая ситуация  в Пенсионном фонде уже в начале 1998 г. определила то, что в противоречие с  законодательно утвержденным  ограничителем в 1,2 средней заработной платы, реально действовал коэффициент 0,7. Правда, с 2000 г. финансовое положение страны позволило постепенно снять это ограничение. Однако  и в этом случае сохранялось  столкновение интересов различных групп пенсионеров. Ведь если повышать пенсии через простое увеличение коэффициента, то возникнет кумулятивный эффект больших заработков и дискриминационный — для небольших. К тому же остаются те, кто получает пенсию по 340-му закону (15-16 млн. человек из 38,4). Понятно, что одни заинтересованы в большем повышении минимальных размеров пенсии, другие — в равномерности  любого повышения пенсионных выплат, а третьи — в увеличении дифференциации пенсий через их календарный перерасчет.Существовавшая система имела ряд существенных дефектов и другого плана. Во-первых, размер средней заработной платы, установленной для исчисления пенсий, не может соответствовать реальной дифференциации заработной платы, поскольку номинальные доходы граждан, учитываемые для платежей, составляют лишь порядка 35% совокупных доходов домохозяйств. А кроме того, возникает эффект так называемого «русского креста».Объектом материальных правоотношений по социальному обеспечению является конкретное благо в виде денежных выплат (пенсий, пособий, компенсаций), услуг или льгот.Пособия — краткосрочные или единовременные выплаты, назначаемые за счет государственных средств в целях временного замещения утраченного заработка в размерах, соотносимых с ним, либо в целях оказания социальной поддержки (как правило, в фиксированных размерах).Компенсация — денежная выплата, имеющая целью возмещение расходов, связанных с реализацией гражданами права на социальное обслуживание (например, неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за инвалидом 1 группы либо престарелым, нуждающимся по заключению медицинского учреждения в постоянном уходе или достигшем 80 лет, а также ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет; работникам, находящимся в отпусках без сохранения заработной платы в связи с вынужденным временным прекращением работы организаций; лицам, пострадавшим от радиационных воздействий; пенсионерам в связи с ростом цен на потребительские товары и услуги; в некоторых других случаях).Итак, пособия — это денежные выплаты, назначаемые гражданам с целью предоставления им содержания в период отсутствия у них заработка или оказания дополнительной материальной помощи в случаях, признаваемых государством социально значимыми независимо от наличия у них каких-либо иных  источников дохода.Виды государственных пособий(по целевому назначению): пособие по временной нетрудоспособности; пособие по беременности и родам; пособие  женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; пособие при рождении ребенка; пособие лицам, находящимся в отпуске в отпуске по уходу за ребенком по достижения им возраста 1,5лет; пособие на детей; социальное пособие на погребение; пособие по безработице. По продолжительности выплаты пособия: единовременные(например, пособие на погребение, при рождении ребенка, женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности); ежемесячные(например, пособие по безработице, на детей и др.); периодические(например, пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и др.).Пособие по временной нетрудоспособности. Под временной нетрудоспособностью понимается невозможность выполнения работником своих трудовых обязанностей в связи с потерей (снижением) трудоспособности вследствие болезни (травмы) или иных предусмотренных законодательством  социально значимых причин.Виды пособия по временной нетрудоспособности: при заболевании(травме), связанном с утратой трудоспособности у работника; при болезни члена семьи в случае необходимости ухода за ним; при временном переводе на другую работу в связи с заболеванием туберкулезом или профессиональным заболеванием; при карантине; при протезировании с помещением в стационар протезно-ортопедического предприятия; при санаторно-курортном лечении. Основанием для  назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности является выданный в установленном порядке листок временной нетрудоспособности (больничный листок). Право на выдачу листков нетрудоспособности имеют лечащие врачи государственной, муниципальной и частной системы здравоохранения на основании лицензии на проведение экспертизы временной нетрудоспособности. Листок нетрудоспособности выдается при заболевании и травмах лечащим  врачом единолично и единовременно на срок до 10 календарных дней и продлевается единолично на срок до 30 календарных дней с учетом ориентировочных сроков временной нетрудоспособности при различных заболеваниях. При сроках временной утраты нетрудоспособности более 30 дней решение вопроса дальнейшего лечения и продления листка нетрудоспособности листка нетрудоспособности осуществляется клинико-экспертной комиссией (КЭК), назначаемой руководителем медицинского учреждения. По решению КЭК листок нетрудоспособности мог быть продлен до полного  восстановления трудоспособности, но на срок не более 10 месяцев, в отдельных случаях (травмах, состояния после конструктивных операций, туберкулез) — не более 12 месяцев с периодичностью продления  комиссией не реже чем через30 дней. В случае болезни члена семьи больничный листок выдается члену семью(опекуну), непосредственно осуществляющему уход. При этом при амбулаторном лечении: а) за взрослым членом семьи и подростком старше 15 лет листок временной нетрудоспособности выдается сроком до 3 дней, по решению КЭК — до 7 дней; б)за ребенком в возрасте до 7 лет — на весь период острого заболевания или до наступления ремиссии; в) за ребенком старше 7 лет — на срок до 15 дней. При стационарном лечении листок временной нетрудоспособности выдается на срок: а) за ребенком до 7 лет — на весь срок лечения; б) старше 7 лет — до 15 лет при тяжелых заболеваниях — на весь период.Размер пособия по временной нетрудоспособности. Пособие выплачивается из средств Фонда социального  страхования. Порядок исчисления заработной платы зависит от системы оплаты труда: при повременной системе — исходя из оклада на день наступления временной нетрудоспособности; при сдельной — исходя из средней зарплаты за последние 2 календарных месяца путем  деления заработной платы за эти два месяца на количество рабочих дней (в этих 2 месяцах) и умножения полученного частного на соответствующий процент( 100, 80, 60, 50) и количество дней, пропущенных в результате временной нетрудоспособности. Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от: причины временной нетрудоспособности; продолжительности непрерывного трудового стажа; социальной категории работника. Выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100 % заработка производится: при временной нетрудоспособности вследствие трудового увечья или профессионального заболевания независимо от продолжительности непрерывного трудового стажа работника; при временной нетрудоспособности вследствие иных причин, чем трудовое увечье или профессиональное заболевание, при наличии трудового стажа  8 лет и более; в случае болезни работника, имеющего на своем иждивении трех и более детей, не достигших 16 лет и ряда других категорий. Работникам, имеющим непрерывный трудовой стаж от 5 до 8 лет — в размере 80% заработка; работникам, имеющим непрерывный стаж менее 5 лет, при временной нетрудоспособности вследствие иных причин, чем трудовое  увечье или профессиональное заболевание, — 60 процентов заработка. При выплате пособия по уходу за ребенком, не достигшем 15 лет, за период с 8-го дня, а одиноким матерям, вдовам, разведенным и женам военнослужащих срочной службы — с 11-го дня — в размере 50 % заработка независимо от непрерывного стажа.Пособие по беременности и родам. Пособие по беременности и родам выплачивается за период отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности — 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов — 86, при рождении двух или более детей — 110) календарных дней после родов. Пособие по беременности и родам устанавливается в размере среднего заработка (дохода) по месту работы, стипендии — женщинам, обучающимся с отрывом от производства. Отпуск предоставляется женщинам на основании листка временной нетрудоспособности, который выдается женскими консультациями или другими лечебными учреждениями. Больничный лист выдается по общему правилу с 30 недель беременности. Больничный лист выдается сразу на 140 дней независимо от числа дней, фактически использованных до родов.Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности. Право на него имеют женщины, вставшие на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель). На сегодня размер пособия равен 100 рублям. В соответствии со справкой выплата пособия производится по месту работы. Единовременное пособие при рождении ребенка составляет на сегодня 4500 рублей. Для назначения и выплаты пособия по месту работы предоставляются заявление, справка  о рождении ребенка, выданная органами загса. Право на ежемесячное пособие на ребенка имеет один из родителей на каждого рожденного до достижения им возраста 16 лет (на учащегося общеобразовательного учреждения — до окончания им обучения, но не более чем до 18 лет) в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 100% величины прожиточного минимума в субъекте РФ. Размер ежемесячного пособия на ребенка составляет на сегодня 100 рублей. Размер ежемесячного пособия на ребенка увеличивается на 100 % на детей одиноких матерей, на 50% — на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов. Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет выплачивается в размере 500 рублей.Пособие на погребение. Закон (от 12 января 1996 года «О погребении и похоронном деле») гарантирует каждому человеку после его смерти погребение с учетом его волеизъявления. Волеизъявление может быть выражено в устной форме в присутствии свидетелей или в письменной форме. Лицам, осуществляющим  погребение, предоставляется право выбора: либо получение пособия на погребение, либо получение на безвозмездной основе определенного законом гарантированного перечня услуг по погребению. Законодательством гарантируется оказание на безвозмездной основе следующих видов услуг по погребению (ст. 9 Закона): оформление документов, необходимых для погребения; предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения; перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий); погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом). В тех случаях, когда услуги по погребению осуществляются специализированной службой по вопросам похоронного дела (то есть без выплаты пособия), понесенные затраты возмещаются указанным службам в десятидневный срок. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня услуг по погребению, производится за счет средств лица, взявшего на себя обязанности осуществить погребение умершего. В случае, если погребение осуществляется за счет средств граждан, им выплачивается единовременное социальное пособие на погребение в размере, равном стоимости гарантированного перечня услуг по погребению, но не превышающем 1000 рублей. Выплата социального пособия производится в день обращения на основании справки о смерти. Выплата пособия на погребение осуществляется либо администрацией предприятия, либо органами социальной защиты населения, либо органом, в котором умерший получал пенсию. Выплата осуществляется за счет средств Фонда социального страхования (Пенсионного фонда РФ).Иные виды единовременных пособий. В случае гибели лица, принимавшего участие в борьбе с терроризмом, при проведении контртеррористической операции членам семьи погибшего выплачивается единовременное пособие в размере 100 тыс. рублей, назначается пенсия по случаю потери кормильца, а также сохраняются льготы на получение жилья, оплату ЖКУ, если такие льготы имелись у погибшего. Если лицо получило ранение, увечье — пособие равно 50 тыс. рублей, без инвалидности — 10 тыс. Федеральный закон от 25 июля 1998 года «О борьбе с терроризмом» (с изм. на 1 января 2001 года). Единовременное денежное пособие для вынужденных переселенцев (получивших свидетельство о регистрации ходатайства о признании его вынужденным переселенцем) — в размере 1,5 МРОТ. Компенсационные выплаты — это денежные выплаты, назначаемые гражданам с целью осуществления дополнительной материальной поддержки в случаях, признаваемых государством социально значимыми независимо от наличия у них каких-либо иных источников дохода. Как правило, компенсационные выплаты рассматриваются в совокупности с социальными пособиями, в дополнение к ним. Так, компенсационные выплаты могут предоставляться работникам, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы в связи с вынужденным временным прекращением работы организаций, на основании заключаемого органами службы занятости и администрацией организации договора. Продолжительность периода выплаты компенсаций каждому работнику определяется администрацией организации в зависимости от суммы выделяемых из фонда занятости средств, но не должна превышать 4 месяцев. Размер данной компенсации — 1 МРОТ. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми в возрасте до  полутора лет в размере 50 % МРОТ. Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50% МРОТ(с учетом районных коэффициентов) назначаются и выплачиваются неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел в отдельных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства. Также ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50% МРОТ назначаются и выплачиваются находящимся в академических отпусках по медицинским показателям студентам образовательных учреждений высшего профессионального образования, учащимся образовательных учреждений среднего профессионального образования, аспирантам, обучающимся с отрывом от производства в аспирантурах при образовательных учреждениях. Ежемесячные компенсации в размер 60% МРОТ положены неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за инвалидом 1 группы либо престарелым, нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению лечебного учреждения или достигшим 80 лет, а также ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет(независимо от их родственных отношений)Льготы по системе социального обслуживания предполагают предоставление различных услуг или иной помощи в целях компенсации затрат на их приобретение или социальной поддержки либо в целях стимулирования определенной категории граждан. Система социальных льгот включает: бесплатный или льготный проезд на городском транспорте, транспорте пригородного сообщения, а также железнодорожном, воздушном и водном, междугородном автомобильном транспорте; льготы по оплате жилья, коммунальных услуг и топлива; бесплатную установку телефона; налоговые льготы; льготы по предоставлению ссуды на жилищное строительство; первоочередное бесплатное предоставление жилья; льготы по предоставлению путевок на санаторно-курортное лечение; льготы по предоставлению медико-социальной помощи и обеспечению лекарственными препаратами; обеспечение транспортными средствами; льготы по протезированию и т.д.Социальные льготы для многодетных семей. (Указ Президента РФ от 5 мая 1992 года №431″О мерах по социальной поддержке многодетных семей») Бесплатная выдача лекарств для детей до 6 лет, а для детей старше 6 лет — со скидкой 50% от их стоимости; бесплатный проезд учащихся общеобразовательных школ, снижение на 30% платы за пользование коммунальными услугами, топливом; получение беспроцентной ссуды на индивидуальное (кооперативное) жилищное строительство, приобретение садовых домиков; бесплатное обеспечение школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для школьных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения; на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок и др.Социальные льготы для инвалидов. ( Закон РФ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов» с изм. на 27 мая 2000 года) Льготы по предоставлению путевок на санаторно-курортное лечение (бесплатно или на льготных основаниях — в зависимости от категорий инвалидов); льготы по проезду на транспорте (бесплатный проезд на городском транспорте; 50-процентная скидка при проезде на междугородних линиях воздушного, железнодорожного, речного и автомобильного транспорта с 1 октября по 15 мая и 1 раз в другое время года). Инвалидам 1 и 2 групп и детям-инвалидам предоставляется право бесплатного проезда 1 раз в году к месту лечения и обратно (в том числе и для лиц, сопровождающих инвалидов 1 группы или ребенка-инвалида); льготы по бесплатному(либо на льготных основаниях) обеспечению автотранспортными средствами и другими средствами реабилитации. Причем для лиц, имеющих право на бесплатное обеспечение автотранспортными средствами, но не получивших его, предусматривается предоставление ежегодной денежной компенсации транспортных расходов и др. Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, устанавливается 50 % скидка за пользование телефоном и радиотрансляционной точкой.Социальные льготы ветеранам. Гарантируются льготы по: пенсионному обеспечению, налогообложению, выплате пособий, оплате коммунально-бытовых услуг и торговому обслуживанию, медицинскому, протезно-ортопедическому обслуживанию, санаторно-курортному лечению, обеспечению лекарствами и изделиями медицинского назначения, обеспечению транспортными средствами и оплате проезда. Пользованию услугами учреждений связи, культурно-зрелищных и спортивно-оздоровительных учреждений, получению услуг учреждений социального обслуживания, социальной и юридической помощи. В частности участники ВОВ по Закону «О ветеранах» из федерального бюджета имеют льготы на бесплатный проезд (туда и обратно) раз в два года или с 50 % скидкой раз в год на транспорте дальнего следования, разовые льготные кредиты на приобретение (строительство) жилья, внеочередную бесплатную установку телефона, 50 % скидку на абонентскую плату, путевки в санатории, автомобили для инвалидов и компенсации за них, протезно-ортопедические изделия. А льготы из бюджетов регионов: 50% оплата жилья (в пределах социальной нормы), в том числе для членов семьи, 50%-ная оплата коммунальных услуг, приобретение топлива живущим в домах без центрального отопления, бесплатный проезд на пригородном и городском транспорте (кроме такси) первоочередное бесплатное предоставление жилья, бесплатные зубные протезы (не из драгметаллов), бесплатные лекарства по рецептам врачей в пределах норм, компенсации за бензин для инвалидов, имеющих машины, компенсации за путевки, обслуживание вне очереди, внеочередной прием в дома престарелых. Отставные военнослужащие получают следующие льготы из федерального бюджета: денежную компенсацию за наем жилья, бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте, денежная компенсация на лечение при убытии в отпуск, один раз в год (в отпуск) бесплатный проезд на междугородном транспорте, 75 %-ную скидку на путевку в санаторий, денежная компенсация родственникам погибших на погребение. Льготы же для отставников из бюджетов регионов – 50 %-ную оплату жилья, коммунальных услуг и телефона.Характеристика отдельных видов социального обслуживания. Стационарное социальное обслуживание осуществляется в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах и др. В дома-интернаты принимаются граждане пенсионного возраста, а также инвалиды 1 и 11 групп старше 18 лет при условии, если у них трудоспособных детей или родителей, обязанных их содержать. В дома-интернаты для инвалидов принимаются только инвалиды 1 и 2 групп в возрасте от 18 до 40 лет, не имеющих трудоспособных детей и родителей, обязанных по закон их содержать. В детский дом-интернат принимаются дети от 4 до 18 лет с аномалиями умственного и физического развития. В психоневрологический интернат принимаются лица, страдающие психическими хроническими заболеваниями, нуждающиеся в уходе, бытовом обслуживании и медицинской помощи, независимо от того, есть у них родственники, обязанные по закону их содержать, или нет. В специальные дома-интернаты направляются лица, систематически нарушающие правила внутреннего распорядка, а также лица из числа особо опасных преступников, а также занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством. В стационарных учреждениях осуществляются не только уход и необходимая медицинская помощь, но и реабилитационные мероприятия медицинского, социального, бытового и лечебно-трудового характера. Заявление о приеме в дом-интернат вместе с медицинской картой подается в вышестоящую по подчиненности организацию социального обеспечения, которая и выдает путевку в дом-интернат. Полустационарное  социальное обслуживание инвалидов и престарелых, содержащихся в учреждениях социальных  защиты населения, предусмотрено для лиц пожилого возраста и инвалидов, сохранивших способность к самообслуживанию и активному передвижению и не имеющих медицинских противопоказаний. Данный вид социальной помощи оказывается в полустационарах, создаваемых в муниципальных центрах социального обслуживания или органах социальной защиты, и предусматривает оказание социально-бытовой, медицинской, культурной и консультационной помощью. Социальная помощь на дому осуществляется соответствующими отделениями, создаваемыми в муниципальных центрах социального обслуживания или при органах социальной защиты населения. Социальная помощь включает в себя: оказание услуг по организации питания, быта и досуга; социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги; содействие в получении образования инвалидам и в трудоустройстве; правовые услуги, а также помощь в организации ритуальных услуг; на условиях полной или частичной оплаты предоставляются отдельные виды медицинской помощи, кормление ослабленных больных, проведение санитарно-просветительной работы. Срочное социальное обслуживание. Социально-консультативная помощь. Осуществляется в целях оказания неотложной помощи разового характера гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в социальной поддержке. Срочное соцобслуживание предполагает: разовое обеспечение остро нуждающихся бесплатным горячим питанием или продуктовыми наборами, обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости, разовое оказание материальной помощи, содействие в получении временного жилого помещения и т.д. Социально-консультативная помощь предусматривает: выявление лиц, нуждающихся в социально-консультативной помощи, профилактику различного рода социально-психологических отклонений, работу с семьями, в которых живут граждане пожилого возраста и инвалиды, организацию их досуга, консультативную помощь в обучении, профессиональной ориентации и трудоустройстве инвалидов и т.д.  Содержание детей в детских учреждениях. Детскими учреждениями, призванными оказывать социальную помощь детям, являются: детский дом; детский дом-школа; школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; санаторный детский дом для детей-сирот, нуждающихся в длительном лечении; специальный (коррекционный)детский дом для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии; специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии; специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в реабилитации. В образовательные учреждения принимаются (на длительный период, в том числе до достижения 18 лет): дети-сироты, дети-, отобранные у родителей по решению суда; дети, родители которых лишены родительских прав, осуждены, признаны недееспособными, находятся на длительном лечении. Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в реабилитации создаются в целях осуществления профилактической работы по предупреждению безнадзорности несовершеннолетних, оказания помощи по ликвидации трудной жизненной ситуации в семье. В указанные учреждения принимаются несовершеннолетние: оставшиеся без попечения родителей; нуждающиеся в социальной реабилитации и экстренной медико-социальной помощи; испытывающие трудности в общении с родителями, сверстниками, педагогами и другими лицами; подвергшиеся физическому или психологическому  насилию.Объектом материальных правоотношений по социальному обеспечению является конкретное благо в виде денежных выплат (пенсий, пособий, компенсаций), услуг или льгот.Пособия — краткосрочные или единовременные выплаты, назначаемые за счет государственных средств в целях временного замещения утраченного заработка в размерах, соотносимых с ним, либо в целях оказания социальной поддержки (как правило, в фиксированных размерах).Компенсация -денежная выплата, имеющая целью возмещение расходов, связанных с реализацией гражданами права на социальное обслуживание (например, неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за инвалидом 1 группы либо престарелым, нуждающимся по заключению медицинского учреждения в постоянном уходе или достигшем 80 лет, а также ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет; работникам, находящимся в отпусках без сохранения заработной платы в связи с вынужденным временным прекращением работы организаций; лицам, пострадавшим от радиационных воздействий; пенсионерам в связи с ростом цен на потребительские товары и услуги; в некоторых других случаях).Итак, пособия — это денежные выплаты, назначаемые гражданам с целью предоставления им содержания в период отсутствия у них заработка или оказания дополнительной материальной помощи в случаях, признаваемых государством социально значимыми независимо от наличия у них каких-либо иных  источников дохода.Виды государственных пособий(по целевому назначению): пособие по временной нетрудоспособности; пособие по беременности и родам; пособие  женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; пособие при рождении ребенка; пособие лицам, находящимся в отпуске в отпуске по уходу за ребенком по достижения им возраста 1,5лет; пособие на детей; социальное пособие на погребение; пособие по безработице. По продолжительности выплаты пособия: единовременные(например, пособие на погребение, при рождении ребенка, женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности); ежемесячные(например, пособие по безработице, на детей и др.); периодические(например, пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам и др.).Пособие по временной нетрудоспособности. Под временной нетрудоспособностью понимается невозможность выполнения работником своих трудовых обязанностей в связи с потерей (снижением) трудоспособности вследствие болезни (травмы) или иных предусмотренных законодательством  социально значимых причин.Виды пособия по временной нетрудоспособности: при заболевании(травме), связанном с утратой трудоспособности у работника; при болезни члена семьи в случае необходимости ухода за ним; при временном переводе на другую работу в связи с заболеванием туберкулезом или профессиональным заболеванием; при карантине; при протезировании с помещением в стационар протезно-ортопедического предприятия; при санаторно-курортном лечении. Основанием для  назначения и выплаты пособия по временной нетрудоспособности является выданный в установленном порядке листок временной нетрудоспособности (больничный листок). Право на выдачу листков нетрудоспособности имеют лечащие врачи государственной, муниципальной и частной системы здравоохранения на основании лицензии на проведение экспертизы временной нетрудоспособности. Листок нетрудоспособности выдается при заболевании и травмах лечащим  врачом единолично и единовременно на срок до 10 календарных дней и продлевается единолично на срок до 30 календарных дней с учетом ориентировочных сроков временной нетрудоспособности при различных заболеваниях. При сроках временной утраты нетрудоспособности более 30 дней решение вопроса дальнейшего лечения и продления листка нетрудоспособности листка нетрудоспособности осуществляется клинико-экспертной комиссией (КЭК), назначаемой руководителем медицинского учреждения. По решению КЭК листок нетрудоспособности мог быть продлен до полного  восстановления трудоспособности, но на срок не более 10 месяцев, в отдельных случаях (травмах, состояния после конструктивных операций, туберкулез) — не более 12 месяцев с периодичностью продления  комиссией не реже чем через30 дней. В случае болезни члена семьи больничный листок выдается члену семью(опекуну), непосредственно осуществляющему уход. При этом при амбулаторном лечении: а) за взрослым членом семьи и подростком старше 15 лет листок временной нетрудоспособности выдается сроком до 3 дней, по решению КЭК — до 7 дней; б)за ребенком в возрасте до 7 лет — на весь период острого заболевания или до наступления ремиссии; в) за ребенком старше 7 лет — на срок до 15 дней. При стационарном лечении листок временной нетрудоспособности выдается на срок: а) за ребенком до 7 лет — на весь срок лечения; б) старше 7 лет — до 15 лет при тяжелых заболеваниях — на весь период.Размер пособия по временной нетрудоспособности. Пособие выплачивается из средств Фонда социального  страхования. Порядок исчисления заработной платы зависит от системы оплаты труда: при повременной системе — исходя из оклада на день наступления временной нетрудоспособности; при сдельной — исходя из средней зарплаты за последние 2 календарных месяца путем  деления заработной платы за эти два месяца на количество рабочих дней (в этих 2 месяцах) и умножения полученного частного на соответствующий процент( 100, 80, 60, 50) и количество дней, пропущенных в результате временной нетрудоспособности. Размер пособия по временной нетрудоспособности зависит от: причины временной нетрудоспособности; продолжительности непрерывного трудового стажа; социальной категории работника. Выплата пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% заработка производится: при временной нетрудоспособности вследствие трудового увечья или профессионального заболевания независимо от продолжительности непрерывного трудового стажа работника; при временной нетрудоспособности вследствие иных причин, чем трудовое увечье или профессиональное заболевание, при наличии трудового стажа  8 лет и более; в случае болезни работника, имеющего на своем иждивении трех и более детей, не достигших 16 лет и ряда других категорий. Работникам, имеющим непрерывный трудовой стаж от 5 до 8 лет — в размере 80% заработка; работникам, имеющим непрерывный стаж менее 5 лет, при временной нетрудоспособности вследствие иных причин, чем трудовое  увечье или профессиональное заболевание, — 60 процентов заработка. При выплате пособия по уходу за ребенком, не достигшем 15 лет, за период с 8-го дня, а одиноким матерям, вдовам, разведенным и женам военнослужащих срочной службы — с 11-го дня — в размере 50 % заработка независимо от непрерывного стажа.Пособие по беременности и родам. Пособие по беременности и родам выплачивается за период отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности — 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов — 86, при рождении двух или более детей — 110) календарных дней после родов. Пособие по беременности и родам устанавливается в размере среднего заработка (дохода) по месту работы, стипендии — женщинам, обучающимся с отрывом от производства. Отпуск предоставляется женщинам на основании листка временной нетрудоспособности, который выдается женскими консультациями или другими лечебными учреждениями. Больничный лист выдается по общему правилу с 30 недель беременности. Больничный лист выдается сразу на 140 дней независимо от числа дней, фактически использованных до родов.Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности. Право на него имеют женщины, вставшие на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель). На сегодня размер пособия равен 100 рублям. В соответствии со справкой выплата пособия производится по месту работы. Единовременное пособие при рождении ребенка составляет на сегодня 4500 рублей. Для назначения и выплаты пособия по месту работы предоставляются заявление, справка  о рождении ребенка, выданная органами загса. Право на ежемесячное пособие на ребенка имеет один из родителей на каждого рожденного до достижения им возраста 16 лет (на учащегося общеобразовательного учреждения — до окончания им обучения, но не более чем до 18 лет) в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 100% величины прожиточного минимума в субъекте РФ. Размер ежемесячного пособия на ребенка составляет на сегодня 100 рублей. Размер ежемесячного пособия на ребенка увеличивается на 100 % на детей одиноких матерей, на 50% — на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов. Пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет выплачивается в размере 500 рублей.Пособие на погребение. Закон (от 12 января 1996 года «О погребении и похоронном деле») гарантирует каждому человеку после его смерти погребение с учетом его волеизъявления. Волеизъявление может быть выражено в устной форме в присутствии свидетелей или в письменной форме. Лицам, осуществляющим  погребение, предоставляется право выбора: либо получение пособия на погребение, либо получение на безвозмездной основе определенного законом гарантированного перечня услуг по погребению. Законодательством гарантируется оказание на безвозмездной основе следующих видов услуг по погребению (ст. 9 Закона): оформление документов, необходимых для погребения; предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения; перевозка тела (останков) умершего на кладбище (в крематорий); погребение (кремация с последующей выдачей урны с прахом). В тех случаях, когда услуги по погребению осуществляются специализированной службой по вопросам похоронного дела (то есть без выплаты пособия), понесенные затраты возмещаются указанным службам в десятидневный срок. Оплата стоимости услуг, предоставляемых сверх гарантированного перечня услуг по погребению, производится за счет средств лица, взявшего на себя обязанности осуществить погребение умершего. В случае, если погребение осуществляется за счет средств граждан, им выплачивается единовременное социальное пособие на погребение в размере, равном стоимости гарантированного перечня услуг по погребению, но не превышающем1000 рублей. Выплата социального пособия производится в день обращения на основании справки о смерти. Выплата пособия на погребение осуществляется либо администрацией предприятия, либо органами социальной защиты населения, либо органом, в котором умерший получал пенсию. Выплата осуществляется за счет средств Фонда социального страхования (Пенсионного фонда РФ).Иные виды единовременных пособий. В случае гибели лица, принимавшего участие в борьбе с терроризмом, при проведении контртеррористической операции членам семьи погибшего выплачивается единовременное пособие в размере 100 тыс. рублей, назначается пенсия по случаю потери кормильца, а также сохраняются льготы на получение жилья, оплату ЖКУ, если такие льготы имелись у погибшего. Если лицо получило ранение, увечье — пособие равно 50 тыс. рублей, без инвалидности — 10 тыс. Федеральный закон от 25 июля 1998 года «О борьбе с терроризмом» (с изм. на 1 января 2001 года). Единовременное денежное пособие для вынужденных переселенцев (получивших свидетельство о регистрации ходатайства о признании его вынужденным переселенцем) — в размере 1,5 МРОТ. Компенсационные выплаты — это денежные выплаты, назначаемые гражданам с целью осуществления дополнительной материальной поддержки в случаях, признаваемых государством социально значимыми независимо от наличия у них каких-либо иных источников дохода. Как правило, компенсационные выплаты рассматриваются в совокупности с социальными пособиями, в дополнение к ним. Так, компенсационные выплаты могут предоставляться работникам, находящимся в отпуске без сохранения заработной платы в связи с вынужденным временным прекращением работы организаций, на основании заключаемого органами службы занятости и администрацией организации договора. Продолжительность периода выплаты компенсаций каждому работнику определяется администрацией организации в зависимости от суммы выделяемых из фонда занятости средств, но не должна превышать 4 месяцев. Размер данной компенсации — 1 МРОТ. Компенсационные выплаты лицам, осуществляющим уход за детьми в возрасте до  полутора лет в размере 50 % МРОТ. Ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50% МРОТ(с учетом районных коэффициентов) назначаются и выплачиваются неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел в отдельных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства. Также ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50% МРОТ назначаются и выплачиваются находящимся в академических отпусках по медицинским показателям студентам образовательных учреждений высшего профессионального образования, учащимся образовательных учреждений среднего профессионального образования, аспирантам, обучающимся с отрывом от производства в аспирантурах при образовательных учреждениях. Ежемесячные компенсации в размер 60% МРОТ положены неработающему трудоспособному лицу, осуществляющему уход за инвалидом 1 группы либо престарелым, нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению лечебного учреждения или достигшим 80 лет, а также ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет(независимо от их родственных отношений)Льготы по системе социального обслуживания предполагают предоставление различных услуг или иной помощи в целях компенсации затрат на их приобретение или социальной поддержки либо в целях стимулирования определенной категории граждан. Система социальных льгот включает: бесплатный или льготный проезд на городском транспорте, транспорте пригородного сообщения, а также железнодорожном, воздушном и водном, междугородном автомобильном транспорте; льготы по оплате жилья, коммунальных услуг и топлива; бесплатную установку телефона; налоговые льготы; льготы по предоставлению ссуды на жилищное строительство; первоочередное бесплатное предоставление жилья; льготы по предоставлению путевок на санаторно-курортное лечение; льготы по предоставлению медико-социальной помощи и обеспечению лекарственными препаратами; обеспечение транспортными средствами; льготы по протезированию и т.д.Социальные льготы для многодетных семей. (Указ Президента РФ от 5 мая 1992 года №431″О мерах по социальной поддержке многодетных семей») Бесплатная выдача лекарств для детей до 6 лет, а для детей старше 6 лет — со скидкой 50% от их стоимости; бесплатный проезд учащихся общеобразовательных школ, снижение на 30% платы за пользование коммунальными услугами, топливом; получение беспроцентной ссуды на индивидуальное (кооперативное) жилищное строительство, приобретение садовых домиков; бесплатное обеспечение школьной формой либо заменяющим ее комплектом детской одежды для школьных занятий, а также спортивной формой на весь период обучения; на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок и др.Социальные льготы для инвалидов. ( Закон РФ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов» с изм. на 27 мая 2000 года) Льготы по предоставлению путевок на санаторно-курортное лечение (бесплатно или на льготных основаниях — в зависимости от категорий инвалидов); льготы по проезду на транспорте (бесплатный проезд на городском транспорте; 50-процентная скидка при проезде на междугородних линиях воздушного, железнодорожного, речного и автомобильного транспорта с 1 октября по 15 мая и 1 раз в другое время года). Инвалидам 1 и 2 групп и детям-инвалидам предоставляется право бесплатного проезда 1 раз в году к месту лечения и обратно (в том числе и для лиц, сопровождающих инвалидов 1 группы или ребенка-инвалида); льготы по бесплатному(либо на льготных основаниях) обеспечению автотранспортными средствами и другими средствами реабилитации. Причем для лиц, имеющих право на бесплатное обеспечение автотранспортными средствами, но не получивших его, предусматривается предоставление ежегодной денежной компенсации транспортных расходов и др. Инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, устанавливается 50 % скидка за пользование телефоном и радиотрансляционной точкой.Социальные льготы ветеранам. Гарантируются льготы по: пенсионному обеспечению, налогообложению, выплате пособий, оплате коммунально-бытовых услуг и торговому обслуживанию, медицинскому, протезно-ортопедическому обслуживанию, санаторно-курортному лечению, обеспечению лекарствами и изделеиями медицинского назначения, обеспечению транспортными средствами и оплате проезда. Пользованию услугами учреждений связи, культурно-зрелищных и спортивно-оздоровительных учреждений, получению услуг учреждений социального обслуживания, социальной и юридической помощи. В частности участники ВОВ по Закону «О ветеранах» из федерального бюджета имеют льготы на бесплатный проезд (туда и обратно) раз в два года или с 50% скидкой раз в год на транспорте дальнего следования, разовые льготные кредиты на приобретение (строительство) жилья, внеочередную бесплатную установку телефона, 50% скидку на абонентскую плату, путевки в санатории, автомобили для инвалидов и компенсации за них, протезно-ортопедические изделия. А льготы из бюджетов регионов: 50% оплата жилья (в пределах социальной нормы), в том числе для членов семьи, 50%-ная оплата коммунальных услуг, приобретение топлива живущим в домах без центрального отопления, бесплатный проезд на пригородном и городском транспорте (кроме такси) первоочередное бесплатное предоставление жилья, бесплатные зубные протезы (не из драгметаллов), бесплатные лекарства по рецептам врачей в пределах норм, компенсации за бензин для инвалидов, имеющих машины, компенсации за путевки, обслуживание вне очереди, внеочередной прием в дома престарелых. Отставные военнослужащие получают следующие льготы из федерального бюджета: денежную компенсацию за наем жилья, бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте, денежная компенсация на лечение при убытии в отпуск, один раз в год (в отпуск) бесплатный проезд на междугородном транспорте, 75%-ную скидку на путевку в санаторий, денежная компенсация родственникам погибших на погребение. Льготы же для отставников из бюджетов регионов — 50%-ную оплату жилья, коммунальных услуг и телефона.Характеристика отдельных видов социального обслуживания. Стационарное социальное обслуживание осуществляется в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, психоневрологических интернатах и др. В дома-интернаты принимаются граждане пенсионного возраста, а также инвалиды 1 и 11 групп старше 18 лет при условии, если у них трудоспособных детей или родителей, обязанных их содержать. В дома-интернаты для инвалидов принимаются только инвалиды 1 и 2 групп в возрасте от 18 до 40 лет, не имеющих трудоспособных детей и родителей, обязанных по закон их содержать. В детский дом-интернат принимаются дети от 4 до 18 лет с аномалиями умственного и физического развития. В психоневрологический интернат принимаются лица, страдающие психическими хроническими заболеваниями, нуждающиеся в уходе, бытовом обслуживании и медицинской помощи, независимо от того, есть у них родственники, обязанные по закону их содержать, или нет. В специальные дома-интернаты направляются лица, систематически нарушающие правила внутреннего распорядка, а также лица из числа особо опасных преступников, а также занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством. В стационарных учреждениях осуществляются не только уход и необходимая медицинская помощь, но и реабилитационные мероприятия медицинского, социального, бытового и лечебно-трудового характера. Заявление о приеме в дом-интернат вместе с медицинской картой подается в вышестоящую по подчиненности организацию социального обеспечения, которая и выдает путевку в дом-интернат. Полустационарное  социальное обслуживание инвалидов и престарелых, содержащихся в учреждениях социальных  защиты населения, предусмотрено для лиц пожилого возраста и инвалидов, сохранивших способность к самообслуживанию и активному передвижению и не имеющих медицинских противопоказаний. Данный вид социальной помощи оказывается в полустационарах, создаваемых в муниципальных центрах социального обслуживания или органах социальной защиты, и предусматривает оказание социально-бытовой, медицинской, культурной и консультационной помощью. Социальная помощь на дому осуществляется соответствующими отделениями, создаваемыми в муниципальных центрах социального обслуживания или при органах социальной защиты населения. Социальная помощь включает в себя: оказание услуг по организации питания, быта и досуга; социально-медицинские и санитарно-гигиенические услуги; содействие в получении образования инвалидам и в трудоустройстве; правовые услуги, а также помощь в организации ритуальных услуг; на условиях полной или частичной оплаты предоставляются отдельные виды медицинской помощи, кормление ослабленных больных, проведение санитарно-просветительной работы. Срочное социальное обслуживание. Социально-консультативная помощь. Осуществляется в целях оказания неотложной помощи разового характера гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в социальной поддержке. Срочное соцобслуживание предполагает: разовое обеспечение остро нуждающихся бесплатным горячим питанием или продуктовыми наборами, обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости, разовое оказание материальной помощи, содействие в получении временного жилого помещения и т.д. Социально-консультативная помощь предусматривает: выявление лиц, нуждающихся в социально-консультативной помощи, профилактику различного рода социально-психологических отклонений, работу с семьями, в которых живут граждане пожилого возраста и инвалиды, организацию их досуга, консультативную помощь в обучении, профессиональной ориентации и трудоустройстве инвалидов и т.д.  Содержание детей в детских учреждениях. Детскими учреждениями, призванными оказывать социальную помощь детям, являются: детский дом; детский дом-школа; школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; санаторный детский дом для детей-сирот, нуждающихся в длительном лечении; специальный (коррекционный)детский дом для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии; специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии; специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в реабилитации. В образовательные учреждения принимаются (на длительный период, в том числе до достижения 18 лет): дети-сироты, дети-, отобранные у родителей по решению суда; дети, родители которых лишены родительских прав, осуждены, признаны недееспособными, находятся на длительном лечении. Специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в реабилитации создаются в целях осуществления профилактической работы по предупреждению безнадзорности несовершеннолетних, оказания помощи по ликвидации трудной жизненной ситуации в семье. В указанные учреждения принимаются несовершеннолетние: оставшиеся без попечения родителей; нуждающиеся в социальной реабилитации и экстренной медико-социальной помощи; испытывающие трудности в общении с родителями, сверстниками, педагогами и другими лицами; подвергшиеся физическому или психологическому  насилию.

Предыдущий:

Следующий: