социо тест 2013

1. «Әлеуметтану» термині этимологиялық тұрғыдан мағынасы не?

1. Әлеуметтікке ұмтылу

2. Заңдылықтар туралы ғылым

3. Қоғам туралы ғылым +

4. Адам туралы ғылым

5. Табиғат туралы ғылым

2. Әлеуметтанулық ойлар дамуының негізгі үш этапын көрсетіңіз:

1. Тарихқа дейінгі, классикалық, классикалық, қазіргі заманғы +

2. Классикалық, неоклассикалық, жаңа заманғы

3. Классикалық, қазіргі заманғы, жаңа дәуіргі

4. Антикалық, орта ғасырлық, жаңа дәуіргі

5. Ежелгі грек, орта ғасырлық, қазіргі заманғы

3. Әлеуматтанудың қай этапында әлеуметтанулық білімнің алғышарттары қалыптасты?

1. Классикалықта

2. Ағартушылық дәуірде

3. Орта ғасырда

4. Тарихқа дейінгі +

5. Жаңа дәуіргі

4. «Әлеуметтану» термині алғаш рет ғылымға енгізген кім?

1. Г.Спенсер

2. Э.Дюркгейм

3. Я.Морено

4. О.Конт+

5. М.Вебер

5. О.Конт –заңдар жинағының авторы

Екі стадиялы

Үш стадиялы +

Төрт стадиялы

Бес стадиялы

Жеті стадиялы

6. «Әлеуметтік мобильділікді» ғылымға енгізген кім?

Э. Дюркгейм

П. Сорокин+

Т. Парсонс

М. Вебер

О.Конт

7. О.Конт қоғам дамуын үш негізгі стадияға бөлді:

архаилық, метафизикалық, позитивті

теологиялық, метафизикалық, органикалық

теологиялық, метафизикалық, позитивті +

теологиялық, метафизикалық, архаилық

теологиялық, позитивті, ғылыми

8. О.Конт өмір сүрген уақыт

XVI ғасыр

XIX ғасыр +

XVIII ғасыр

XV ғасыр

ХХ ғасыр

9. Әлеуметтануды «Әлеуметтік физика» деп кім атады:

Г.Спенсер

Ш.Монтескье

О.Конт +

П.Сорокин

Р.Парк

10. Спенсер бойынша әлеуметтану ғылымының мәні:

Коллективті сана

Әлеуметтік әрекет

Әлеуметтік шиеленіс

Органикалық дамудан жоғары +

Материя қозғалысы

11. Э.Дюркгеймнің әлеуметтанулық концепциясының мәні негізделеді…:

Әлеуметтік факт теориясы +

Әлеуметтік әрекет теориясы

Әлеуметтік шиеленістеоориясы

Түсінік теориясы

Органикалық теория

12. Дюркгеймнің ойынша суицид көрсеткіштері көп кездеседі:

Ерлерге қарағанда әйелдерде

Католиктерден гөрі, протестанттар тұратын аудандарда көп кездеседі+

Европа елдеріне қарағанда азия елдерінде көп кездеседі

Қалаға қарағанда ауылды жерлерде көп кездеседі

Оңтүстік аудандарға қарағанда, солтүстік аудандарда аз болады.

13. М.Вебердің соңғы еңбегі:

«Мемлекет және революция»

«Шаруашылық және қоғам»+

«Мемлекет және қоғам»

«Шаруашылық, мораль және дін»

«Дін тарихы жайында очерктер»

14. Р. Мертон қызметтерді екі типке бөлді: латентті және

универсалдық

нормативтік

әлеуметтік

прогрессивті

айқын +

15. «Латентті қызметтер» түсінігін әлеуметтану ғылымына енгізген:

Т.Парсонс

Р.Дарендорф

Г.Зиммель

Ф.Теннис

Р.Мертон +

16. Төмендегілердің қайсысы Т.Парсонс еңбектерінде қарастырылған ?

феноменологиялық

Функционализм +

интеракционизм

позитивизм

социал-дарвинизм

17. О.Конт –қандай сатылы заңдарды жасады?

1. Екі стадиялы

2. Үш стадиялы +

3. Төрт стадиялы

4. Бес стадиялы

5. Жеті стадиялы

18. «Әлеуметтік мобильділік» терминін ең алғаш ғылымға енгізген әлеуметтанушы-ғалым?

Э. Дюркгейм

П. Сорокин+

Т. Парсонс

М. Вебер

О.Конт

19. Э.Дюркгейм суицидті зерттей отырып

саналы түрде өлімге бару әлеуметтік емес сипатқа тән

психопатологиялық себептерінің болуы

суицидті индивидуальды феномен ретінде қарастыру

әлеуметтік факторларға басымдылық бере отырып, психологиялық түсініктерді ысырады +

негізгі себеп еліктеу деп есептейді

20. Э.Дюркгеймнің ойынша экономикалық дағдарыс және әлеуметтік дағдарыс кезіндегі суицидтің өсуі:

альтруисттік тип

аномиялық тип+

эгоисттік тип

фатальдық тип

архаилық тип

21. Э.Дюркгейм әлеуметтануының тұжырымдамасы … негізделеді:

әлеуметтік факт теориясына+

әлеуметтік әрекет теориясына

әлеуметтік шиеленіс теориясына

түсінік теориясына

органикалық теориясына

22. Әлеуметтанудың ғылым ретінде қалыптасуына әсер ететін қоғамдық даму факторлары. Қате вариантын көрсетіңіз:

Ұлы Француз революциясы 1789 ж.

Өндіріс революциясы

Ментальдықтағы радикалды өзгерістер

Эмпирикалық материалдардың жиынтығы

Ұлы географиялық ашулар+

23. Ғалымдардың зерттеу қызметіне бағытталған объективті шындық – бұл…

Объект+

Пән

Мақсат

Міндет

Гипотеза

24. Шындықтың абстракты теориялық деңгейден ғылымға мақсатты түрде ғылыми көзқарасқа айналдыратын:

Объект

Пән+

Мақсат

Міндет

Гипотеза

25. Ғылыми зерттеу негізгі дамытушы әдістер, процедуралар, инструментариялар жиынтығының көмегімен жүзеге асатын білімнің жүйеленуі бұл

Интерпретация және мәліметтерді талдау

Зерттеу бағдарламасы

Ғылым

Методология+

Инструментария

26. О. Конттың ойынша қоғамды зерттеудегі қай әдіс негізгі болып табылады:

тарихи;

бақылау;

эксперимент;

салыстырмалы +

сұрау.

27. Әлеуметтану әдістерінде сақтау үшін қолданылады:

ақыл зерделік әдіс

бағалаушылық талдау

эмпирикалық сипат +

логикалық ой тұжырым

теоретикалық сипат

28. Қазақстандық әлеуметтанушы, профессор, әлеуметтану ғылым саласындағы алғашқы докторлардың бірі, Қазақстан Республикасының әлеуметтану ғылым саласына институционалдану теориясын өңдеуге, саяси әлеуметтану, тұлға әлеуметтану теориясына зор үлесін қосқан ғалым:

Биекенов К.У.+

Пузиков М.Ф.

Аженов М.С.

Тажин М.М.

Раисов Е.Р.

29.«Айнадағы Мен» теориясының авторы:

О.Конт

Э.Дюркгейм

Г.Спенсер

Ч.Кули+

К.Маркс

30. Әлеуметтік шиелініс теориясының дамуына зор үлес қосқан ғалым кім?

1. Аристотель және Платон

2. Әл-Фараби және Ибн-Сина

3. Р.Мертон және Т.Парсонс

4. Р.Парк және Э.Берджесс

5. Р.Дарендорф және Л.Козер+

31. Қоғамдағы шиеленісте келісім басымдылық танытады деген түсінік қай теорияда негізделген?

1. Т.Парсонстың функционалдық теориясында+

2. Р.Дарендорфтың әлеуметтік шиеленіс теориясында

3. Р.Мертонның орта деңгей теориясы еңбектерінде

4. Д.Александердің интегративті әлеуметтануында

5. М.Вебердің түсінік әлеуметтанеуында

32. «Әлеуметтік әрекет» түсінігінің ғылыми негізін ең алғаш рет кім енгізді?

1. К.Маркс

2. Э.Дюркгейм

3. Г.Спенсер

4. М.Вебер+

5. П.Сорокин

33. Органицизм түсінігі әлеуметтанудың қай периодында кең тарады?

1. Алғашқы классикада +

2. Соңғы классикада

3. Қазіргі заманда

4. Орта ғасырларда

5. Антикада

34.Әлеуметтік мобильділік және әлеуметтік стратификация терминінің негізін қалаған кім?

1. Р. Мертон

2. П. Сорокин+

3. К. Маркс

4. Н. Смелзер

5. Т. Парсонс

35. Ағылшын әлеуметтанушы ойшылдардың өкілдерін атаңыз?

1. Джон Локк, Адам Смит, Дэвид Юм+

2. Вольтер, Поль Гольбах, Дидро

3. Иммануил Кант, Иоганн Фихте

4. М.В. Ломоносов, А.Н. Радищев, Н.И. Новиков

5. Шарль Монтескье, Анри Сен-Симон

36. Француз әлеуметтанушы ойшылдардың өкілдерін атаңыз?

1. Джон Локк, Адам Смит, Дэвид Юм

2. Вольтер, Поль Гольбах, Дидро

3. Иммануил Кант, Иоганн Фихте

4. М.В. Ломоносов, А.Н. Радищев, Н.И. Новиков

5. Шарль Монтескье, Анри Сен-Симон+

37. «Шиелініс» «келісімнің» басымдылығы фактіне негізделген теория авторы….?

1. Т.Парсонс+

2. Р.Дарендорф

3. Р.Мертон

4. Д.Александер

5. М.Вебер

38.«Әлеуметтік әрекет» ғылыми терминін ең алғаш ғылымға енгізген

1. Я.Морено

2. Э.Дюркгейм

3. Г.Спенсер

4. М.Вебер+

5. О.Конт

39. Э.Дюркгейм бойынша девиацияның негізгі себебі не?

1. Кедейшілік

2. Аномия+

3. Сауатсыздық

4. Экономикалық дағдарыс

5. Саяси дағдарыс

40. Девиацияның негізгі себептері болып қоғамның мақсаты мен әлеуметтік құралдар арасындағы алшақтық деп есептеген кім?

1. Э.Дюркгейм

2. У.Шелдон

3. Р.Мертон+

4. Ц.Ломброзо

5. Г.Беккер

41. Р.Мертон теориясына сәйкес конформизм түсінігі не?

1. Мәдениет құралдары мен жетістік құралдарының сәйкес келуі+

2. Мақсатпен келісу, бірақ әлеуметтік құралдардың жетістерін теріске шығару

3. Мақсатты теріске шығару, бірақ қоғам қабылдаған дәстүрлі құралдардың жетістіктерін қабылдау

4. Мақсаттар мен құралдарды теріске шығару.

5. Басымдылық танытқан мақсаттар мен стандарттарды жатсыну, жаңа мақсаттар мен құралдарды қалыптастыру.

42. Р.Мертон теориясына сәйкес бүлік дегеніміз не?

1. Мәдениет құралдары мен жетістік құралдарының сәйкес келуі

2. Мақсатпен келісу, бірақ әлеуметтік құралдардың жетістерін теріске шығару

3. Мақсатты теріске шығару, бірақ қоғам қабылдаған дәстүрлі құралдардың жетістіктерін қабылдау

4. Мақсаттар мен құралдарды теріске шығару.

5. Басымдылық танытқан мақсаттар мен стандарттарды жатсыну, жаңа мақсаттар мен құралдарды қалыптастыру.+

43. А.Маслоу бойынша қажеттілік деңгейі қаншаға бөлінеді?

1. Тоғыз деңгей

2. Бес деңгей+

3. Үш деңгей

4. Екі деңгей

5. Он деңгей

44. А.Маслоу теориясы бойынша рухани қажеттілікке қайсысы жатады?

1. Тыныс алу қажеттілігі

2. Қорғаныс қажеттілігі

3. Үйрену қажеттілігі

4. Құрмет қажеттілігі

5. Өзін-өзі таныту қажеттілігі +

45. Әлеуметтік-мәдени тұжырымдамасының және әлеуметтік стратификация зерттеулерінің авторы, орыс-американдық әлеуметтанушының атын атаңыз?

1.Ч.Ламброзо

2. П.Сорокин+

3. Ж.Тощенко

4. А.Маслоу

5. А.Кант

46. Батыс әлеуметтануына «мобильділік» терминін енгізген кім?

1. П.Сорокин+

2. Ч.Кули

3. Ш.Монтескье

4. Я.Морено

5. Э.Дюркгейм

47. Әлеуметтанудағы функционалшылдар мектебінің негізін салған өкілдер?

1. Р. Мертон, Т. Парсонс+

2. Э.Дюркгейм

3. М.Вебер

4. Дж. Г. Мид

5. Р. Дарендорф

48. Әлеуметтанудағы символдық интеракционизм мектебінің негізін салған кім?

1. Г. Гарфинкель

2. Р. Дарендорф

3. Т. Парсонс

4. Дж. Г. Мид+

5. Ч.Кули

49. О.Конттың ғылымды жіктеуі бойынша алты ғылым енгізілген – математика, физика, химия, биология, әлеуметтану…(алтыншысын көрсетіңіз)

1. Философия

2. Психология

3. Тарих

4. Астрономия+

5. География

50. Конттың ғылымдарды жіктеуінде әлеуметтану ғылымы қай ғылымнан кейін орналасқан?

1. Әлеуметтік физика

2. Химия

3. Биология+

4. Физика

5. Тарих

51. Әлеуметтанудағы «әлеуметтік дарвинизм» бағытының негізін қалаған кім?

1. Г.Спенсер +

2. Э.Дюркгейм

3. П.Сорокин

4. Ж.Ж.Руссо

5. Ш.Фурье

52. Әлеуметтанудағы алғашқы бағыт қалай аталады?

1. Материализм

2. Идеализм

3. Позитивизм +

4. Интернационализм

5. Марксизм

53. Әлеуметтанудағы эмпирикалық тенденция негізінде құрылған идеологиялық бейне кейіннен қай атау алды?

1. Прагматизм +

2. Марксизм

3. Функционализм

4. Фатализм

5. Футуризм

54. Бюрократияның дамуын тарихи процесстің жағымды тараптары деп дәлелдеген әлеуметтанушы:

1. Т.Парсонс

2. Г.Зиммель

3. Г.Спенсер

4. М.Вебер +

5. П.Сорокин

55. Әлеуметтік интеракция (өзара әрекет) теориясының негізін салушы?

1. Дж.Ладберг

2. О.Конт

3. А.К.гастев

4. Дж.Мид+

5. Р.Мертон

56. Қай шығарма П.Сорокиннің еңбегі?

1. «Әлеуметтік мобильділік»+

2. «Діни өмірдің қарапайым формалары»

3. «Қоғамдық өмірді бөлу туралы»

4. «Суицид»

5. «Әлеуметтану әдісі»

57. Әлеуметтануға «аномия» түсінігін енгізген кім?

1. Э.Дюркгейм+

2. Р.Мертон

3. О.Конт

4. Г.Зиммел

5. Г.Спенсер

58. Г.Спенсер қайсы теорияның негізін қалады?

1. Интегральды әлеуметтану

2. Функциональды әлеуметтану

3. Түсінік әлеуметтануы

4. Органикалық әлеуметтану+

5. Социологизм

59. Төмендегі бағыттардың қайсысы Т.Парсонс еңбектерінде орын алған?

1. Феноменология

2. Функционализм+

3. Интеракционизм

4. Позитивизм

5. Әлеуметтік-дарвинизм

60. Вебер бойынша эмпирикалық қызметтің жан жақты қамтылу құралдары ретінде сипатталатын түсінік:

1. «Экономикалық айырбас»

2. «Капитализм»

3. «Протестандық этика»+

4. «Идеальдық тип»

5. «Бюрократия»

61. «Қоғамдық еңбекті бөлу туралы» фундаментальдық әлеуметтанулық еңбек кімнің шығармасы?

1. М.Вебер

2. Г.Спенсер

3. Р.Мертон

4. Э.Дюркгейм+

5. Г.Зиммель

62. Рациональдық теория кімнің еңбектерінің негізі болып табылады?

1. М. Вебер+

2. Г. Гарфинкель

3. П. Сорокин

4. Э. Дюркгейм

5. О. Конт

63. Символдық интеракционизм мектебінің негізін салған

1. Г. Гарфинкель

2. Р. Дарендорф

3. Т. Парсонс

4. Дж. Г. Мид+

5. Ж.Тощенко

64. 1940 жылы Лазарсфельд тарапынан алғаш рет қолданылған интервью – мәліметтер жинағынан құрастырылған тек бір сұрақтар жинағын бірнеше уақыт аралығы өткеннен кейін бірнеше рет қайталап бұрынғы респондеттерге қойылған интервью түрі қалай аталады?

эксперттік интервью

пилотажды интервью

панельді интервью+

фокусты интервью

терең интервью

65. Огюст Конттың ойынша қоғамның қарапайым құрылымдық бірлігі болып:

1. кіші топтар

2. жанұя+

3. тайпа

4. тұлға

5. индивид

66. Әлеуметтанушылардың қайсысы эволюция түсінігін мейлінше ашып көрсетті:1. О. Конт2. Г. Спенсер+3. К. Маркс4. П. Сорокин

5. К.Маркс

67. Идеальды тип түсінігін әлеуметтік құбылыстарды зерттеудің құралы ретінде қарастыруды ғылымға енгізген:

1. Герберт Спенсер2. Эмиль Дюркгейм3. Макс Вебер+4. Карл Маркс

5. Огюст Конт

68. Әлеуметтікстратификация теориясын мейлінше ашып анықтаған:1. Карл Маркс2. Питирим Сорокин+3. Макс Вебер4. Эмиль Дюркгейм

5.Чарльз Кули

69. Әлеуметтанудағы әлеуметтік статистика пионері деп кімді атайды:1. О. Конт2. П. Сорокин3. Э. Дюркгейм+4. К. Маркс

5. Г.Спенсер

70. Эмиль Дюркгеймнің еңбегі…1. Суицид туралы этюд +2. АҚШ поляк шаруалары3. Капитал4. Протестандық этика және капитализм рухы

5. Адам және қоғам

71. Әлеуметтанушылардың қайсысы қоғам дамуындағы негізгісі – бұл қоғамның тұрақтылығы емес, керісінше оның құлдырауы, мейлінше әділеттілердің орын алмастыруы деп есептеді?

1. Э. Дюркгейм2. К. Маркс +3. М. Вебер4. Г. Спенсер

5. Т. Парсонс

72. О. Конт ғылыми пәндердің қайсысын «ғылым иерархиясының» негізі етіп қойды?1. әлеуметтану+2. физика3. математика4. астрономия

5.биология

73. Спенсердің пікірінше, әлеуметтанудағы қоғам — бұл:1. өзара әрекеттескен адамдардыі кездейсоқ жиынтығы2. туысқандық өзара қатынастағы индивидтердің тобы3. тұрақты өзара әрекетке түспейтін, жеке дара индивидтердің мейлінше ұзақ уақытқа созылған бірлігі +

4. кіші адамдар қауымдастығының ірілерге айналуы, эволюция өнімі

5. ешқандай мақсатсыз тобыр

74. О. Конт бойынша қоғамдық прогрессті зерттейтін пән:

1. әлеуметтік статика

2. әлеуметтік динамика +

3. әлеуметтік физика

4. социометрия

5. психология

75. Әлеуметтанудың қай классигі діннің шаруашылық өмірді ұйымдастыру әдісіне ерекше әсерін зерттеді:

1. М. Вебер +

2. Э. Дюркгейм

3. О. Конт

4. К. Маркс

5. Т. Парсонс

76. Бюрократия қызметі ерекше әлеуметтік таптарға қызмет ететін басқару механизмі ретінде:

1. әлеуметтік әрекеттің мақсатты-рациональдық типі +

2. әлеуметтік әрекеттің құндылықты-рациональдық типі

3. әлеуметтік әрекеттің дәстүрлі типі

4. әлеуметтік әрекеттің аффективті типі

5. әлеуметтік әрекеттің тиімді типі

77. Э. Дюркгейм, бойынша барлық діндердің мазмұнына ортақ дүние:

1. Құдайды құдіретті ерекше жаратылыс деп қарастыратын концепция

2. Шіркеу инсттитуттарының болуы

3. Барлық әлемді екіге категорияға бөлу: сакральдық және профаникалық+

4. Табынудың болуы

5. Органикалық теорияларға сенуге ниетсіз болуы

78. Г. Спенсер әлеуметтік дамудағы қай факторларды қосымшалар деп есептейді:

1. климат +

2. ормандардың кесілу салдары

3. флора және фауна

4. әлеуметтік бірліктің интеллектуальдық сапасы

5. табиғы байлықтар

79. «Социология» терминін тікелей аударғандағы мағынасы?

Табиғат туралы ғылым

Адам туралы ғылым;

Жаратылыс туралы ғылым;

Денсаулық туралы ғылым

Қоғам туралы ғылым. +

80. Әлеуметтану зерттейді

Жаһандық әлемдік қауымдастықты;

Жекелеген тұлғаларды;

Қоғамның функционалдық механизмін, түрлі субъектілер, ұйымдар және әлеуметтік институттар арасындағы өзара әрекеттестік +

Жекелеген әлеументтік топтарды және таптарды

Халық денсаулығын

81. «Социология» термині алғаш рет қашан пайда болды?

1839 г.;+

1798 г.;

1843 г.;

1863 г.;

1857 г.

82. Кім және қай еңбегінде әлеуметтандың негізгі міндетін былай деп анықтады: «Білу болжау үшін, болжау сақтану үшін»?

О.Конт. Позитивті философия курсы;+

К.Маркс. Капитал;

Д.Морено. Социометрия;

Д.Карнеги. Достарды қалай табу керек;

Э.Фромм. Бостандықтан қашу.

83. Классикалық кезеңнің қайсы әлеуметтанушысы идеалды тип тұжырымдамасын жасады?

М. Вебер;+

Ф. Энгельс;

Э. Дюркгейм;

К. Маркс;

В. Парето.

84. Классикалық кезеңнің қайсы әлеуметтанушысы «Позитивті философия курсының» авторы?

Т. Парсонс

Р. Мертон

О. Конт+

М. Вебер

В. Парето.

85. Рациональдық теориясы кімнің еңбегінің негізі болып табылады:

1. М. Вебер+

2. Г. Гарфинкель

3. П. Сорокин

4. Э. Дюркгейм

5. О. Конт

86. Әлеуметтанудаңы этнометодологияның негізін қалаған:

1. Г. Гарфинкель+

2. Дж. Г. Мид

3. Р.Дарендорф

4. Э.Дюркгейм

5. О.Конт

87. «Заңдар рухы туралы», «Римдіктердің ұлылығы мен құлдырауы себептері туралы ойлар» еңбектерінің авторы:

1. Ж.Ж.Руссо

2. Э.Дюркгейм

3. О.Конт

4. Г.Зиммель

5. Ш.Монтескье+

88. Ш.Монтескьенің еңбектерін көрсетіңіз:

1. «Әлеуметтану негіздері»

2. «Позитивті философия курсы»

3. «Қоғамдыө келісім туралы»

4. «Заңдар рухы туралы»+

5. «Мемлекет»

89. Спенсер қоғамның төмендегі типтерін атап көрсетті:

1. Әскери және әлеуметтік

2. Индустириальдық және постиндустириалдық

3. Әскери және индустриальдық+

4. Саудалық және өндірістік

5. Әскери және бейбіт

90. Э.Дюркгеймнің еңбегіне жатпайтын шығарманы көрсетіңіз?

1. «Әлеуметтік мобильділік»+

2. «Діни өмірдің қарапайым формалары»

3. «Қоғамдық еңбекті бөлу туралы»

4. «Суицид»

5. «Әлеуметтану әдісі»

91. М.Вебердің түсінік әлеуметтану теориясының негізі болып табылатын:

1. Социологизм

2. Шынайылық идеясы+

3. Дәстүрлілік

4. Әлеуметтендіру идеясы

5. Бихевиоризм

92. О.Конт қоғам дамуының төмендегідей үш түрін бөліп көрсетті : …, метафизикалық, позитивті.

1. архаилық

2. примитивті

3. теологиялық+

4. механикалық

5. органикалық

93. О.Конттың қоғамның үш сатылы дамуы туралы ойлары төмендегілердің қайсысының негізі болып табылады:

1. әлеуметтік саясатта

2. әлеуметтік механикада

3. әлеуметтік статикада

4. әлеуметтік динамикада+

5. тарихта

94. «Позитивті философия курсы» еңбегінің авторы

1. И.Кант

2. Ж.Ж.Руссо

3. Ш.Монтескье

4. Г.Спенсер

5. О.Конт+

95. Әлеуметтануәлеуметтік мінез-құлық туралы ғылым». Бұл кімнің анықтамасы?

1. М. Вебер+

2. Э. Дюркгейм

3. П. Сорокин

4. Р. Мертон

5. Т. Парсонс

96. П.Сорокин төмендегі тұжырымдама авторы болып табылады:

1. Диалектикалық материализм

2. Тарихи материализм

3. Әлеуметтік стратификация және мобильділік+

4. Қоғамның мәдени-тарихи типі теориясы

5.Субъективті идеализм.

97. Стратификация теориясының негізінде…. адамдардың бірлігі түсіндіріледі:

1. Топтар және мәртебелік белгілері бойынша оларға қарама-қайшы топтар +

2. Таптар

3. Әлеуметтік қабаттар

4. Қоғам

5. Мемлекет.

98. Әлеуметтанудың алғашқы бағыты қалай аталады?

1. Материализм

2. Идеализм

3. Позитивизм+

4. Интернационализм

5. Марксизм

99. Әлеуметтік интеракция (өзара әрекеттестік) теориясының авторы:

1. Дж.Ладберг

2. О.Конт

3. А.К.Гастев

4. Дж.Мид+

5. Р.Мертон

100. Бұл әлеуметтанушы бірнеше діннің тарихын зерттеді (мысалы, протестандық Европадағыдай іскерлік сәттілік маңызды болып табылмайтын Үндістан және Қытайды) және бұндай мотивтер барлық діндерге тән сипат деп дәлелдеді

1. Э.Дюркгейм

2. М.Вебер+

3. О.Конт

4. Г.Тард

5. Г.Зиммель

101. «Әлеуметтік әрекет» ғылымға қай ғалым тарапынан енгізілді:

1. Э.Дюркгейм

2. М.Вебер+

3. Т.Парсонс

4. Г.Зиммел

5. Ш.Монтескье

102. «Әлеуметтік факт» терминін алғаш рет әлеуметтану ғылымына енгізген:

1. Э.Дюркгейм+

2. М.Вебер

3. Э. Гидденс

4. О.Конт

5. Г. Зиммель

103. Дюркгейм тұжырымдамасының аталуы:

1. позитивизм

2. органицизм+

3. бихевиоризм

4. механицизм

5. социологизм

104. Қоғам дамуының «үш сатылы» заңының авторы…

1. Дж.Ладберг

2. О.Конт+

3. А.К.Гастев

4. Дж.Мид

5. Р.Мертон

105. Мазмұны бойынша мейлінше жалпы және кең әлеуметтану категориясы:

1. «Әлеуметтік»+

2. «Мәртебе»

3. «Әлеуметтік әрекет»

4. «Роль»

5. «Әлеуметтік топ»

106. Адамдардың жалпы мінез құлқы, тұлғааралық үздіксіз өзара әрекеті– бұл төмендегі пәннің зерттеу тақырыбы.

1. микроәлеуметтану+

2. саясаттану

3. макроәлеуметтану

4. демография

5. тарих

107. Нуклеарлық жанұя –

1. некелік жұп, балалар, ата-ана

2. ересек аға-інілері, әпке-сіңлілері, жанұяларымен бірге.

3. ата-ана, балалары +

4. шаруашылығын бірге жүргізген жанұялар

5. балалардың ата-апаларымен бірге тұруы

108. Жанұядағы «инфертильділік» терминінің мағынасы –

1. жанұядағы баланың жоқтығы+

2. жұбайлардың білімі және жасы

3. некелескендердің келісімі

4. жұбайлардың бірдей құқығы

5. жанұядағы әрбір мүшенің жағдайының жақсы болуы

109. Балалар толық әлеуметтенуді отбасыда алады:

1. біржынысты жанұяда

2. толық емес жанұяда

3. нуклеарлық жанұяда+

4. «свингинг»

5. гедонистикалық жанұяда

110. М.М. Ковалевский бойынша «эмансипация»:

1. лидерлік

2. жатсыну +

3. қанағаттану

4. авторитарлық

5. билік

111. Мінсіз жанұя -

1. касталық бөліну

2. жанұялық топ

3. ата-анасымен бірге тұратын жас жанұя +

4. екі ұрпақ өкілдері тұратын жанұя

5. діни канонизацияның ықпалы күшті жанұя

112. Жанұяның бөлшектенген формасы:

1. эмоциональдық және құндылықтық-психологиялық негіздердің болмауы

2. туыстық қатынастар

3. жанұялық топтар+

4. студенттік жанұя

5. эндогамды жанұя

113. Некедегі жұбайларды байланыстыратын:

1. баланың дүниеге келуімен байланысты+

2. жанұяның ауқатты болуы

3. жұбайының қалауына байланысты бала санына ие болу

4. туысқандық қатынас

5. құндылықтық-моральдық қатынастар

114. Бөлінбейтін жанұяның экономикалық базасы болып табылатын:

1. эгалитарлық қатынастар

2. жерге меншіктік

3. екібиліктілік +

4. жанұя құндылығы

5. бала тәрбиесіндегі жанұя ролі

115. Л. Морган бойынша жанұяның алғашқы сатысы:

1. нуклеарлық жанұя

2. қандық-туыстық жанұя +

3. бірге тұру

4. полигамия

5. жанқялық топ

116. Шығыста «талақ» сөзі айтылуымнен не мағына білдіреді:

1. махаббат сезімін білдіреді

2. өз құқығы үшін әйелдер қозғалысы

3. үй тұрмысында «құлдықтан» босау

4. әйелдердің экономикалық тәуелсіздігі

5. әйелдің жанұясынан қуылуы +

117. Жанұядағы қалыптасудың негізгі факторы:

1. сезім

2. келісім

3. араласу, қатынас +

4. эгалитарлық қатынастар

5. ұрпақтар арасындағы ориентация

118. Шығыс елдеріндегі ата аналар қай жынысты нәрестені көп қалайды?

1. ұл бала +

2. қыз бала

3. маңызды роль ойнамайды

4.ана үшін ер бала

5. әке үшін қыз бала

119. Қазіргі заманғы отбасы -

1. спецификалық

2. матриархалдық

3. нуклеардық +

4. экзогамды

5. эндогамнды

120. Дистаттық отбасы — бұл:

1. балаларымен ата-аналарының тек біреуі ғана болуы

2. заңды түрде некелескен, бірақ практикалық түрде бірге тұрмайды +

3. жұбайлардың біреуі студент

4. үш немесе одан да көп жұбайлық жұптардан құралған отбасы

5. бірге тұру

121. Моногамдық отбасы -бұл:

1. бір күйеу, бірнеше әйелі болуы

2. аталған фракция ішінде

3. жұбайлардың бір стартадан болуы

4. бір күйеуі, бір әйелі +

5. бір әйел, бірнеше күйеу

122. Ұлыбританиядағы неке мен отбасы формасы:

1. моногамдық +

2. эндогамдық

3. гомогемді

4. кеңейген

5. көпбалалы

123. Қазақстан Республикасындағы неке және отбасы формасы бойынша:

1. моногамды +

2. эндогамды

3. гомогемді

4. кеңейген

5. көпбалалы

124. Дәстүрлі отбасы -

1. әйелдер тек үй еңбегіне құқығы бар

2. отбасылық мәселелерді шешуде ерлер басымдылық танытады +

3. отбасыны басқарудағы ерлердің басымдылығын мойындау

4. отбасыда эмоциональдық қатынастың болуы

5. демократиялық ролдік жағдайларда ерлердің ықпалы аздау болады.

125. Жұбайлық өмірдің алғашқы қай жылдарында ажырасу үлесі көп болады?

1. екі жылда

2. он жылда

3. алғашқы бес жылда +

4. көпбалалы отбасыда

5. он бес жыл және одан да көп жылдарда

126. Ажырасуға алып келетін негізгі себептердің бірі:

1. еңбек қабілеттілігінің азаюы

2. нерв стресстерінің ықтималдылығы

3. ата аналардың эмоцияға әсер етуі

4. тұрмыстық жағдайлар +

5. моральдық шаршау

127. Отбасыдағы тұлғааралық қатынастар жіктелуінің бір түрі.

1. репродуктивті

2. қажеттілік

3. нормативнтілік

4. когнитивтілік

5. іскерлік одақ +

128. Махаббаттың ең кең тараған объектісі:

1. қайыпымдылық

2. сексуальдылық

3. эстетикалылық

4. әдемілік +

5. руханилылық

129. Отбасы — бұл:

1. туысқандық байланыстар

2. неке

3. әйел мен ер арасындағы қатынас

4. қарым-қатынастың күрделі түрі – ата-аналар, балалар +

5. табиғилылық пен әлеуметтіктің қатынасы

130. Американ әлеуметтанушысы Т. Парсонс өз еңбектерінде қарастырады:

1. экзогамдық отбасылар

2. гомогенді жұбайлар

3. нуклеарлық отбасы +

4. сызықтық отбасы

5. гетерогенді отбасы

131. Қоғам жақсы дамыған сайын, отбасының қандай қызметі азаяды?

1. тәрбиелік

2. рекреативті

3. бос уақытты пайдалану

4. репродуктивті +

5. экономикалық

132.Бір балалық отбасы қоғамды … алып келеді:

1. өмір сүру деңгейінің кемуіне

2. қоғамның құлдырауына

3. келесі ұрпақ санының екі есеге кемуіне +

4. дисгармонияға

5. демографиялық жаңғыруға

133. Қоғамдық сала ісіне әйелдерді тарту ісі төмендегі қызметтердің қайсысына үлкен ісерін тигізеді:

1. бос уақытты пайдалану

2. репродуктивті +

3. құндылыұтық

4. отбасы қызметтеріне

5. отбасының рухани өміріне

134. Баласыз отбасылар көбіне алып келеді:

1. экономикалық тәуелділікке

2. жұбайлар қатынасының құндылықтармен баюуына

3. жатсынуға

4. көбіне қайтадан некеге отырады

5. ажырасады +

135. Отбасылық құрылым типтері …анықталады:

1. қоғаммен

2. ата-аналық – жұбайлық – туыстық көрсеткіштерімен +

3. әкенің әлеуметтік жағдайымен

4. жұбайлардың ата- анасының жағдайымен

5. демографиялық көрсеткіштерімен

136. «Филиация» терминіне анықтама беріңіз -

1. туыстық қатынас

2. қандық қатынас +

3. аға-інілер мен әпке-сіңлілердің балаларының қатынасы

4. ажырасудан кейінгі отбасы

5. жұбайлардың бірінің туыстық қатынасқа ие болуы

137. «Генеалогия» аудармасы не мағына береді?

1. иерархиядағы мәртебелік

2. «екілік стандарт»

3. тұқымқуалаушылық

4. отбасы туралы сөз +

5. есеппен құрылған неке

138. Халықтың дамуы несімен сипатталады:

1. фамилизациямен

2. қоғамның урбанизациясымен

3. отбасының әлеуметтік қажеттіліктерімен

4. индивидтердің туылуымен +

5. ұрпақтар сабақтастығымен

139. Фамилизация не мағына білдіреді?

1. социализация

2. көп балалықтың әлеуметтік нормасы

3. отбасының өмір сүру салты

4. отбасылық жанұя

5. отбасылық линия +

140. Репродуктивтік мінез-құлықтың негізгі қозғаушы күші:

1. балаға деген қажеттілік +

2. сексуальдық қажеттіліктерді қанағаттандыру

3. отбасы құндылықтары

4. меншіктің берілуі

5. отбасының сақталуы

141. Отбасыдағы қоғамның мүддесін көрсететін отбасының ерекше қызметтерінің бірі:

1. білім

2. экзистенциальдық

3. бақылау

4. бос уақытты пайдалану

5. репродуктивті +

142. Отбасының репродуктивті қызметіне теріс әсер ететін:

1. отбасыдағы тең құқықты орнықтыру тенденциясы

2. ажырасу +

3. құндылықтық-психологиялық комфорт

4. төмен материалдық жағдай

5. жұбайлар арасындағы жыныс мәдениетінің деңгейі

143. Отбасыдағы мінсіз авторитетке ие болудың шарты:

1. ата аналардың мінез құлқы +

2. дидактикалық өсиеттер

3. мектеп тәрбиесі

4. құрбыларының формальды емес топтары

5. тұлғаның өмір сүру қабілеті

144. Демография және әлеуметтану мынадай мәселелерді қарастырады:

1. бала тәрбиесі

2. бала туылуы +

3. отбасы мүшелерінің өзара қатынасы

4. фамилизация

5. әлеуметтену

145. Әлеуметтанудағы қай ғалым отбасының әлеуметтік құрылымын зерттеді?

1. Ч. Кули

2. Э. Дюркгейм

3. У. Гуд

4. Р. Хилл

5. П. Сорокин +

146. Қазіргі заманғы казақ жанұясы көбіне:

1. европаландырылған

2. эгалитарлы

3. дәстүрлі +

4. сызықтық

5. аралас

147. Отбасыдағы ажырасудың ең көп кездесетін уақыты:

1. 15 жыл тұрғандар

2. 1-5 жыл тұрғандар +

3. балалары жоқ отбасылар

4. 10-15 жыл тұрғанда

5. 20 жыл тұрғандар

148. Қазақстан Республикасының неке және отбасы туралы Заңында көрсетілгендей ерлер мен әйелдердің некеге тұру жасы:

1. 16 жыл

2. 19 жыл

3. 18 жыл +

4. жасына шектеу жоқ

5. бұл ата аналарға байланысты

149. Отбасының ерекше қызметтері:

1. бақытты өмір салты дәстүрі

2. баланы дүниеге әкелу және тәрбиелеу +

3. отбасыда конфликтінің болмауы

4. баланың барлық жағдайын жасау

5. жұбайлардың екеуінің жұмыс істеу

150. Некелік қатынас рұқсат беріледі:

1. эгалитарлы отбасыда

2. эндогамды отбасыда

3. азаматтық отбасыда

4. моногамды отбасыда +

5. полигамды отбасыда

151. Моногамия дегеніміз не?

1. бір еркек пен бір әйелдің некесі +

2. бір әйелдің бірнеше еркекпен некесі

3. бір еркектің бірнеше әйелмен некесі

4. топтық неке

5. бірнеше адамдардың некесі

152. Бір еркектің бірнеше апалы-сіңлілермен некесі:

1. полигиния

2. палиандрия

3. полигамия

4. тернальды

5. сороральды +

153. Бірнеше ағайындылардың бір әйелге үйленуі:

1. полигиния

2. полиандрия

3. полигамия

4. фретенальды +

5. сороральды

154. Ресоциализация дегеніміз не?

1. үнемі өзгеріс процессінде болады

2.жаңа құндылықтарды қабылдау +

3. адаптация процессі

4. социализацияның кері процессі

5. қарама қарсы процесс

155. Отбасыдағы құндылықтардың әйел арқылы берілуі:

1. матриархат +

2. патриархат

3. эгалитарлық

4. эндогамдық

5. экзогамдық

156. Отбасыдағы құндылықтардың еркек арқылы берілуі:

1. матриархат

2. патриархат+

3. эгалитарлық

4. эндогамдық

5. экзогамдық

157. Патриархальдық отбасы:

1. дәстүрлі отбасы +

2. некелік отбасы

3. аморальды отбасы

4. ата- аналар билігі

5. конфликттік отбасы

158. Мүгедектер қай топқа жатады?

1. зейнеткерлер

2. жалғызбастылар

3. қиын жағдайда өмір сүретіндер

4. мүгедек +

5. жатсыну

159. Бір уақытта бірнеше некеде болуы:

1. экзогамия

2. полигамия +

3. моногамия

4. полиандрия

5. полигиния

160. Әйелінің ата-анасымен бірге тұратын отбасы:

1. унилокальды

2. патрилокальды

3. матрилокальды +

4. эгалитарды

5. автономды

161. Күйеуінің ата-анасымен бірге тұратын отбасы:

1. унилокальды

2. патрилокальды +

3. матрилокальды

4. эгалитарды

5. автономды

162. Отбасының жалғасының болуы:

1. мәртебенің берілуімен

2. немеренің туылуымен +

3. әлеуметтенудің соңғы стадиясы

4. отбасының басталуы

5. жұбайлық байланыстың бітуі

163. Халық санын көбейту үшін отбасыда … болуы керек.

1. 1 бала

2. баласы болмау керек

3. 2 бала

4. 3 және одан көп+

5. халық санының өсуі баланың санына байланысты емес

164. Әлеуметтік мәртебе дегеніміз:

1. қоршаған орта тарапынан адамның сыйлылық деңгейі

2. қоғамда адамның белгілі бір құқықтар жиынтығы мен міндеттер позициялары +

3. қызмет сатысы бойынша жетістік деңгейіе

4. белгілі бір адамға деген достары, қызметтестері, туыстары тарапынан сезім сипаты (симпатия немесе антипатия)

5. адамның отбасыдағы белгілі бір тобы

165. Әлеуметтік роль — бұл:

1. қоршаған ортадағы адамдар арасындағы индивидтің өз орнын сезінуі

2. өзіміздің қоршаған адамдармен арадағы қарым-қатынас

3. қандай да бір әлеуметтік мәртебеге статусқа байланысты нақты мақсаттағы мінез-құлық сипаты.

4. адамның белгілі бір әлеуметтік статусқа ие болуы

5. әлеуметтік ұйымдардың бір түрі

166. Қоғамның таптарға бөлінуі дегеніміз:

1. құндылықтық-нормативті үлгісі

2. категориалды үлгісі

3. құрылымдық-функциональдық үлгісі

4. стратификациялық үлгісі +

5. бюрократиялық үлгі

167. Институционалдану алғышарттарының маңыздылары болып … табылады:

1. социумды құрайтын индивидттердің ерік пен тілектерінің жиынтығы

2. индивидттердің көбісінің әлеуметтену процессінен сәтті өтуі

3. барлық жаңа әлеуметтік құндылықтар мен нормалары және осының негізінде жеке тұтынушының жаңа жүйесінің, құндылықтардың қалыптасуының нәтижесіндегі индивидтердің интернализациясы +

4. қоғам мүшелерінің консенсус құруға ұмтылуы

5. әлеуметтік позицияның шыңына ұмтылу

168. «Рольдік дистанция» анықтамасы:

1. орындаушының ролге сәйкес келмеуіне байланысты ролден алшақтауының субъективті жағдайы +

2. түрлі әлеуметтік мәртебедегілердің өз әлеуметтік ролдерін орындаудағы айырмашылықтар

3. бір актердің орындауындағы әртүрлі ролдердің талаптары арасында қарама-қайшылықтың болуы жағдайы

4. әртүрлі әлеуметтік мәртебелердің жақындық және алшақтық деңгейін сипаттайтын түсінік

5. орындаушының ролге сәйкес келмеуіне байланысты ролден алшақтауының объективті жағдайы

169. Әлеуметтік мобильділік — бұл:

1. тұрақты тұрғылықты жеріне байланысты адамның өзгеруі

2. тұлғаның құндылықтық ұстанымдарының ауысуы

3. индивидттің немесе топтың әлеуметтік мәртебесінің өзгеруі +

4. профессионалдық және жалпымәдени білімділігінің кеңеюі

5. жанұядағы балалалр санының өзгеруі

170. Төменге бағытталған әлеуметтік мобильділікке мысал ретінде:

1. лауазымының көтерілуі

2. наным сенімінің өзгеруі

3. штаттардың қысқаруы бойынша жұмыстан шығу +

4. кәсібін өзгерту

5. басқа елге көшу

171. Экономикалық стратификацияның маңызды көрсеткіші болып табылады:

1. білім деңгейі

2. кәсібінің маңыздылығы

3. мемлекеттік иерархиядағы алатын орны

4. еңбекті ұйымдастырудағы орны +

5. ғылым деңгейі

172. Көбіне жалпы жағдайда әлеуметтік стратификация … нәтижесінде қалыптасады.

1. билікті бөлу

2. материалдық құндылықтарды бөлу

3. қоғамдық еңбек бөлінісі +

4. әлеуметтік қатынастардың реттелуінен

5. мұрагерліктің таралуынан

173. Әлеуметтік стратификацияның алғашқы тарихи жүйесі:

1. страталар

2. касталар +

3. таптар

4. сословиелер

5. топтар

174. Жоғарыға бағытталған әлеуметтік мобильділікке мысал ретінде:

1. штаттардың қысқаруы бойынша жұмыстан шығу

2. азаматтығын өзгерту

3. некеге тұру

4. лауазымының жоғарылауы +

5. кәсібін өзгерту

175. Горизонтальды мобильділікке мысал ретінде:

1. штаттардың қысқаруы бойынша жұмыстан шығу

2. жынысын өзгертуі

3. өз мәртебесі деңгейіндегі топтың өкілімен некеге тұру +

4. лауазымның өсуі

5. лауазымның төмендеуі

176. Әлеуметтік мәртебе — бұл индивидтің … ұстанған бағыты:

1. жанұяда

2. мекетп сыныбында

3. алғашқы кіші топтарда

4. үлкен әлеуметтік қауымдастықта +

5. кіші топтарда

177. Әлеуметтік жіктелудің маркс теориясы бойынша жүйеқұрылымдық белгісі болып табылады:

1. еңбек нарығының сыйымдылығы

2. өндіріс құралдарына байланысты меншіктің болып немесе болмауы +

3. саяси биліктің таралу деңгейі

4. білім және біліктіліктің деңгейі

5. білім деңгейі

178. Маркстік емес әлеуметтік теорияларға тән қазіргі қоғамның құрылымдық бөлінуі:

1. үш негізгі тап

2. төрт негізгі тап +

3. бес негізгі тап

4. алты негізгі тап

5. жеті негізгі тап

179. Батыс әлеуметтанушылардың ұстанымдарына сәйкес төменгі таптар (underclass) … мыналардан тұрады:

1. өндірістік және ауыл шаруашылық жұмысшы табының мамандандырылған және «жартылай мамандандырылған» өкілдерінен(semi-qualified) +

2. қаланың кедей тұрғындары

3. төмен жалақы берілетін, қауіпсіздігі аздау, кәсібі қиын орындардағы этникалық азшылық және әйелдерден

4. тапсызданған элементтерден

5. қылмыскерлерден

180. Әлеуметтануда мәртебелік сәйкессіздік былай аталады:

1. бір немесе бірнеше ұқсас әлеуметтік мәртебе өкілдерінің мәртебелік талпынысының сәйкессіздігі

2. қоғамдағы негізгі тап өкілдерінің әлеуметтік мүдделерінің қайшылығы

3. индивидтің өзінің әлеуметтік мәртебе талаптарына жеке даындығының болмауы және жеке қабілетінің сәйкессіздігі

4. қандай да бір әлеуметтік кеңістіктегі жоғарғы мәртебеге ие болу жағдайы немесе басқа кеңістіктегі әлеуметтік статусының салыстырмалы түрде төмен болуы+

5. жұбайлардың қарама қайшылығы

181. Индивидтің білімділік деңгейі оның жүйедегі орнын анықтаудағы басты көрсеткіш болып табылады:

1. экономикалық стратификация

2. саяси стратификация

3. кәсіби стратификация +

4. әлеуметтік стратификация

5. кездейсоқ стратификация

182. Әлеуметтік мобильділік теориясы тығыз байланысты:

1. әлеуметтік стратификация тұжырымдамасымен +

2. әлеуметтік үстемдік теориясымен

3. демографиялық өзгеру теориясымен

4. институционалды әлеуметтану тұжырымдамасымен

5. орта деңгей теориясымен

183. Қазіргі заманғы қоғамда әлеуметтік мобильділіктің маңызды каналы болып табылады:

1. әскери институт

2. шіркеу институты

3. саяси институт +

4. отбасылық-жанұялық институт

5. білім беру институт

184. Қоғамдағы репродуктивті қызметті атқарады:

1. саяси институттар

2. экономикалық институттар

3. құқықтық институттар

4. отбасылық-жанұялық институт +

5. медициналық институттар

185. Кіші әлеуметтік топтар дегеніміз:

1. бір-бірімен түрлі өзара әрекеттестікте болатын, қысқа уақытқа жиналған кез келген адамдар жиынтығы

2. бір-бірімен қандық туысқандық қатынастағы индивидтер жиынтығы

3. бір-бірімен тұрақты үздіксіз қатынаста болатын бірнеше адамдар жиынтығы +

4. бірдей немесе ұқсас әлеуметтік мәртебелі индивидтер тобы

5. индивидтердіңүлкен тобы

186. Екінші әлеуметтену — бұл:

1. адамның басқа түрлі талаптардағы өмір сүру ортасына түскендегі әлеуметтік ролдердің щамадан тыс процессі

2. формальдық білім алумен сәйкес келетін әлеуметтендіру периоды+

3.алғашқы әлеуметтендірудің нәтижесі ретінде алынған әлеуметтік дағдылардың қалыптастыру процессі

4.таптық бөлме щекарасынан асып әлеуметтену

5. ормандағы әлеуметтену

187. Екінші топ маңызды роль атқарады:

1. туыстық қоғамда

2. дәстүрлі қоғамда

3. қазіргі заманғы қоғамда +

4. формальды ұйымдарда

5. формальды емес топтарда

188. Питирим Сорокин әлеуметтік өзара әрекеттің туындауының маңызды шарттары:

1. маңызды символдардың болуы

2. өзара әрекеттің жеткізушілерінің болуы +

3. әлеуметтік топтардың болуы

4. әлеуметтенудің сәтті өтуі

5. әлеуметтік топтардың болмауы

189. Алғашқы әлеуметтенудің негізгі агенті:

1. жанұя+

2. балабақша

3. мектеп

4. достар ортасы

5. формальды емес лидер

190. Әлеуметтікмінез-құлық ….. нәтижесі болып табылады.

1. қоғамның даму деңгейінің +

2. ұлттық мәдениеттің

3. табиғи-географиялық орта ерекшеліктерінің

4. жеке тәрбиенің

5. психологиялық жағдайдың

191. Бір жерде бір уақытта қысқа мерзімге топтасқан адамдар жиынтығын…деп атайды:

1. клан

2. топ

3. тобыр +

4. кезек

5. жанұялық династия

192. Төменде айтылғандардың қайсысы әлеуметтануда қолданылады

1. ол тек адамға ғана емес, сонымен қатар жануарларға да тән сипат

2. бұл әлеуметтік дағдылар жиынтығының кумулятивті процессі +

3. бұл өз статусының міндеттері мен құықықтарын теориялық меңгеру

4. бұл организмнің нығаю процессі

5. физиологиялық процесс

193. «Интеракция»терминінің мазмұны:

1. халықаралық қатынастар

2. әлеуметтік қатынастар

3. әлеуметтік өзара әрекет +

4. коммуникация әдісін енгізу процесі

5. девиация антоним

194. Ресоциализация дегеніміз:

1. формальдық білім алумен сәйкес келетін әлеуметтендіру периоды;

2. алғашқы әлеуметтендірудің нәтижесі ретінде алынған әлеуметтік дағдылардың қалыптастыру процессі;

3. ескі құндылықтардан, нормалардан, ролдерден арылу;

4. адамның басқа түрлі талаптардағы өмір сүру ортасына түскендегі әлеуметтік ролдердің шамадан тыс процессі +

5. ассимиляция синонимі

195. Девианттық мінез-құлық — бұл:

1. құқық бұзушының мінез-құлқы (делинквенттің)

2. қылмыстық мінез-құлқы

3. формальдық заңнан ауытқу

4. қабылданған нормадан ауытқыған кез келген әрекет +

5. мінсіз мінез-құлқы

196. Девиация көп кездеседі:

1. қария кісілерде

2. жеке мүдделерін көздеген дегбірсізденген адамдарда+

3. әйелдерде

4. жастарда

5. барлығында

197. Әлеуметтік жарлық:

1. жаза құралдары

2. кешірім құралдары

3. бір нәрсеге тыйым немесе келісім беру +

4. формальды жағымсыз санкция

5. формальды емес жағымды санкция

198.Макросоциология ұғымына жатады:

1. кіші топ

2. әлеуметтену

3. өркениет +

4. өзара әрекет

5. типология

199. Микросоциология ұғымына жатады:

1. кіші топ +

2. өркениет

3. әлемдік жүйе

4. мемлекет

5. әлемдік қауымдастық

200. Кіші топтардың динамикалық үрдісі санына жататындар:

1. топтардың жиналысы

2. топ мүшелерінің арасындағы дау

3. құрылымдық+

4. бірге демалу

5. қозғалыс

201. П.Сорокиннің ойынша әлеуметтік өзара әрекеттің маңызды жағдайы:

1. мотивацияның сәйкес болуы

2.Мінез-құлықтарға және бір-біріне деген психикалық уайымдауларға сүйенген екі немесе одан көп индивидтің бар болуы +

3. өзара мүдделіліктің болуы

4. өзара пайданың болуы

5. өзара мақсаттардың болуы

202. Кіші топтың типтік өкіліне жатады:

1. дүкендегі кезек

2. қысқа дистанцияға жүгіруге қатысушылар

3. экскурсоводпен жүретін музейге барушылардың тобы

4. нуклеарлы отбасы +

5. студенттер тобы

203. Алғашқы кіші топ қалай аталады:

1. екіншілік топтардың қалыптасу ядросы

2. оның мүшелерінің арасындағы контактының анағұрлым жиілігі мен мықтылығымен ерекшеленуі+

3. екінші топтан уақыт бойынша қалыптасуы

4. өзіндік эталон мүшелерінің құндылықтары мен нормалардың жүйесі

5. әскерилердің құрамы

204. Қазіргі дамыған қоғамға тән әлеуметтік мінез-құлық:

1. нарықтық емес

2. өзіне қарай бағдарланған

3. дәстүрге бағдарланған

4. өзгелерге бағдарланған+

5. отбасыға бағдарланған

205.Индивидтің немесе топтың әлеуметтік мәртебесінің өзгеруі қалай аталады:

1. Әлеуметтік стратификация

2. Әлеуметтік құрылым

3. Әлеуметтік мобильділік+

4. Әлеуметтік иерархия

5. Әлеуметтік қозғалыс

206. Касталық стратификация жүйесі негізіне не жатады:

1. Әлеуметтік топтардың «табиғи» әлеуметтік-демографиялық белгілері бойынша жіктелуі

2. Әскери-заңдық мәжбүрлеу

3. Діни тәртіптері мен діни ритуалдары бекітілген этникалық белгілері негізінде жіктелген топ +

4. Түрлі заңдық құқықтарды иеленушілер

5. Биліктік- мемлекеттік иерархия жағдайы бойынша жіктелуі

207. Кіші топтардың қайсысы анағұрлым продуктивті болып саналады:

1. диада

2. триада +

3. саны 3-6 адам

4. саны 6 адамнан көбірек

5. саны 100 адамнан жоғары

208. Физико-генетикалық стратификация жүйесі негізіне не жатады:

1. Әлеуметтік топтардың «табиғи» әлеуметтік-демографиялық белгілері бойынша жіктелуі+

2. Әскери-заңдық мәжбүрлеу

3. Діни тәртіптері мен діни ритуалдары бекітілген этникалық белгілері негізінде жіктелген топ

4. Түрлі заңдық құқықтарды иеленушілер

5. Биліктік-мемлекеттік иерархия жағдайы бойынша жіктелуі

209 . Әлеуметтік кәсіби стратификация жүйесі негізіне не жатады:

1. Әлеуметтік топтардың «табиғи» әлеуметтік-демографиялық белгілері бойынша жіктелуі

2. Әскери-заңдық мәжбүрлеу

3. Биліктік-мемлекеттік иерархия жағдайы бойынша жіктелуі

4. Еңбек жағдайы және мазмұны бойынша топтарға бөлінуі +

5. Әлеуметтік маңызды ақпараттарды қабылдауы дәрежесі бойынша жіктелуі

210. Стратификацияның басты өлшемдері:

1. Табыс, билік, білім және престиж+

2. Байлық, лауазым және сенім

3. Дін және табыс

4. Билік, меншік, табыс

5. Дін, экономикалық статус және білім

211. Табыс немен өлшенеді:

1. Индивидтің белгіленген уақыт кезеңінде алатын ақшасы санымен+

2. Орта және жоғары мектептерде өткізген жылдары санымен

3. Қоғамдық пікірдегі статус құрметінің дәрежесімен

4. Индивидтің қабылдаған шешімін таратушы адамдар санымен

5. Әдет-ғұрыппен, заңдармен және мұрагерлікпен берілген экономикалық мүмкіндіктермен

212. Құлиеленушілік стратификация жүйесі негізіне не жатады:

1. Әлеуметтік топтардың «табиғи» әлеуметтік-демографиялық белгілері бойынша жіктелуі

2. Еңбек жағдайы және мазмұны бойынша топтарға бөлінуі

3. Биліктік-мемлекеттік иерархия жағдайы бойынша жіктелуі

4. Әскери-заңдық мәжбүрлеу +

5. Әлеуметтік маңызды ақпараттарды қабылдауы дәрежесі бойынша жіктелуі

213. Еңбек жағдайы мен мазмұнына байланысты топтардың бөлінуі жүйесінің негізінде не жатыр:

1. Физико-генетикалық жүйесі

2. Сословиелік стратификация жүйесі

3. Мәдени-символикалық стратификация жүйесі

4. Әлеуметтік кәсіби стратификация жүйесі+

5. Мәдени-нормативті стратификация жүйесі

214. Конформ деген не:

1. әлеуметтік нормаға бағынбау

2. инновативтік мінез-құлықтың пайда болуы

3. әлеуметтік мақұлданған мақсаттар мен оларға жету құралдары+

4. ауытқыған мінез -құлықтың бір түрі

5. әлеуметтік нормалардың толықтай болмауы

215. «Жастар» ұғымының интерпретациясы заң ғылымымен қалай байланысты:

1.индивидтің физикалық дамуы, қалыптасу үрдісі оның конституциясымен бірге жүруде

2.анықталған биологиялық үрдістің дамуы

3.индивидтің физикалық даму кезеңі

4. анықталған шекараның шектелген жауаптылыққа қабілеттілігі +

5.жас адамның тұлғалық әлеуметтік дамуы

216.Баланың жасөспірімдік кезеңнен ер жеткен жағдайға өтуін уақыт сияқты динамикалық «метаморфоза» деп сипаттаған белгілі ғалым:

1.Э. Шпрангер

2.Д. Бромлей

3.Г. Шельский

4.А. Швенк+

5.Ф. Тенбрук

217. Әлеуметтанулық әдіс дегеніміз:

1. жастар қоғамдық топ ретінде қоғамның объектісі және субъектісі +

2.жастар өзінің дамуындағы сензиттік кезеңге уайымдайды

3.жастардың қалыптасуы физикалық дамумен байланысты

4.жастардың қалыптасуы жетілудің генеративті үрдісімен байланысты

5. жастарды индивид онтогенезіндегі анықталған бөлік ретінде қарастырады

218. 1968 жылы «жастар» ұғымына анағұрлым толық анықтама берген социолог:

1.В.Н. Боряз

2.С.И. Левиков

3.Е.Л. Омельченко

4.С.П. Иваненков

5.В.Т. Лисовский+

219.Жастарды зерттеудегі құрылымдық-функциональдық бағыттың өкілдерінің еңбегі:

1.жастар субмәдениетінің сипаттамасы

2.жасаралық дифференциацияға көңіл бөле отырып, ұрпақаралық өзара әрекеттің тұжырымдамасын өңдеу+

3. “эпигенетикалық” принципті өңдеу

4. жас адамдардың әлеуметтік мінез-құлқы теориясын өңдеу

5.табиғи және әлеуметтік ғылымдарды синтездеу идеясының таралуы

220. Жастардың даму рөлін зерттейтін әлеуметтанулық білімнің келесі саласы:

1.тұлға әлеуметтануы

2.басқару әлеуметтануы

3.жастар әлеуметтануы +

4.қала әлеуметтануы

5.экономикалық әлеуметтану

221.Жастар туралы жаңа ғылым, жас адамның үлкеюі мен қалыптасуы туралы пәнаралық кешенді білім беретін, қоғамның толық мүшесі ретінде қалыптастыратын әлеуметтену қалай аталады:

1.валеология

2.культурология

3.ювенология+

4.бала психиатриясы

5.әлеуметтік педиатрия

222. Демографиялық өлшем бойынша жастар қандай топқа жатады:

1.мәртебе және рөлдік қызметтер

2.психика және эмоция

3.бой және салмақ

4.құндылықтар мен нормалар

5.туу, өлу, көші-қон, саны+

223. Жас ұрпақтың медико-биологиялық мінездемесіне жатады:

1.денсаулық+

2.адамгершілік

3.жұмыссыздық

4.акцентуация

5.адаптация

224.Жасөспірімдік кезең фундаментальды өзгерістер кезеңі, сол уақыт барысында:

1.маңызды физиологиялық, әлеуметтік, психологиялық өзгерістер жүреді+

2.ата-анадан тәуелсіз ақшаны иеленудің мүмкіндігі туады

3 неке құру мүмкіндігі туындайды

4.ата-анадан тәуелсіз жеке тұру мүмкіндігі туындайды

5.тамақтану нормасының бұзылуы жүреді

225. Бала дамуының ой және когнитивті теориясының авторы белгілі ғалым:

1.З. Фрейд

2.Л. Колберг

3.Э. Эриксон

4.М. Мид

5.Ж. Пиаже+

226. Қоғамның базалық, дәстүрлі мәдениетін анағұрлым тез қабылдай қоймайтын жастардың субмәдениеті қалай аталады:

1.конформизм

2.контрмәдениет+

3.конфессиональдық мәдениет

4.наркомәдениет

5.эскейпизм

227. ХХ ғасырда АҚШ-та болған «бэби-бум» немесе туу бумы:

1. 40ж-50жж. +

2. 60- жж.

3.70-жж.

4.80-жж.

5. 90-жж.

228. Жастардың өздеріне жаңа міндеттер мен міндеттемелерді қабылдауын қамтитын, жас ұрпақтың ересектер өміріне әлеуметтік араласу механизмінің бұзылуын білдіретін жастардың биологиялық және социомәдениеттік есеюі арасындағы алшақтық қалай аталады 1.бихевиоризм

2.субкультуризм

3.әлеуметтік инфантилизм+

4.прагматизм

5.космополитизм

229. Адамның қоғамдық өмірдің жалпы қабылданған стандарттары мен нормаларынан, шынайылықтан кетуге ұмтылуы қалай аталады:

1.эскейпизм+

2.нигилизм

3.утопия

4.аутентизм

5.конформизм

230. Әрекеттің келесі жиынтық бағыттарын белгілеу үшін қандай термин қолданылады: 1) жаңа сана мен іс-қимыл формалары тән жаңа тұлға типін тәрбиелеу;2) адамдар арасында жаңа қатынастарды қалыптастыру, жаңа құндылықтарды қалыптастыру және қабылдау, 3) жаңа әлеуметтік, моралдық нормаларды, мұраттарды, қағидаттарды, эстетикалық және этикалық өлшемдерді жасақтау:

1.жыныстық төңкеріс

2.наркомәдениет

3.контрмәдениет+

4.субмәдениет

5.коммунитаризм

231. «Наркотикалық мәдениет», «шығыс мистикасы» және оккультизм, «жыныстық революциялық мәдениет» қандай мәдениеттің элементтеріне жатады:

1.жастар субмәдениеті +

2.элитарлы мәдениет

3.рухани мәдениет

4.конфессиональды мәдениет

5.материалдық мәдениет

232. Жастардың баламалы өмір стиліне жататын минимизациямен көрініс беретін ерікті принциптер:

1.өмірлік принциптер

2.жұмыс саны, орындайтын адам

3.қажеттілік

4.ақша

5. төрт нұсқада дұрыс+

233.Жастар мен балалардың әлеуметтік мәселесі бойынша маман, американдық антрополог, бір уақытта болатын мәдениеттің өткен (постфигуративті), қазіргі (кофигуративті) және болашақ (префигуративті) үш түрін көрсеткен, ұрпақтардың келіспеуінің қайнар көзіне айналған тұжырымдаманың авторы:

1.М. Мид+

2.К. Кенистон

3.Г. Маркузе

4.Э. Фромм

5.Р. Хайнлайн

234. ХХ ғасырдың 60 жылдары АҚШ-та контрмәдениеттің негізін салушылар:

1.битниктер мен хипстер

2.«жаңа солшылдар» және хиппи+

3.неоконсерваторлар және неохристиандар

4.панкилер мен скинхедтер

5.байкеры и толкиенисттер

235. ХХ ғасырдың 60-жылдары АҚШ- та хиппи бойынша махаббат:

1.орта тапқа бекітілген репрессиялық табудан босату

2.адамдардың рухани ынтымақтастығы, жеке байланыстарға деген құрмет пен нәзіктілік

3. адамдардың барлығына деген құрмет

4.»жыныстық еркіндік”

5. төрт нұсқа да дұрыс +

236. Акцентуациялық мінез қалай аталады:

1.адамның сана сезімінің қалыптасуы

2.физиологиялық және психикалық қызметтердің дамуының тең еместігі

3.тұрақты адамның мінезінің нұсқалары+

4.мінездемелік бұзылулардың көріністері

5.қауымның мүшесі ретіндегі жіктелу санасы

237. Жас адамдардың теріс мінез құлықтары қалай түсіндіріледі:

1.анағұрлым жалпы және типтік көріністер

2.индивидтің қоғамға қатынасының үрдісі

3.қоғамда қалыптасқан немесе ресми бекітілген нормаларға сәйкес емес адамның қимылы, іс әрекеті+

4.белгілі бір мінез құлықтың кесіндісі

5.медициналық көмек көрсетудің жүйесінің эффективтілігі

238.Қараусыздық саналады:

1.педагогикалық қадағалау мен қамқорлықтан айырылған, олардың денсаулығы мен қоғамдық айқындалуына кері ықпал ететін жағдайларда тұрмыс кешетін жас жеткіншектер +

2.эмоциональды тұрақсыз жеткіншектер

3.өздерінің денсаулығына жауапсыз қарайтын жеткіншектер

4.физиологиялық және психологиялық дамулары бірдей емес жеткіншектер

5.есею үрдісінің бір типтілігімен жүретін жеткіншектер

239.Әлеуметтік ауытқушылық сипатталады:

1.белгілі бір әлеуметтік жағдайларда бұқаралығымен, тұрақтылығымен және кең таралуымен сипатталатын әлеуметтік нормалардың бұзылуы+

2.әдеттегі мінез құлық үлгілеріне айналған салттар мен дәстүрлер

3.мәнсіз, бағасыз салмақтағы мораль

4.ішкі психологиялық механизмдер бойынша әрекет етуші үрдіс

5.заңмен бекітілген, формальды құқық

240. Аддиктивті мінез құлық көрініс береді:

1.объективті әлеуметтік нормалардың шектен шығуы

2. өзінің жағдайын бірнеше әдістерді қолдану арқылы айқындылықтан кетіп өзгерту жолына ұмтылуы +

3. қоғамдағы жас адамдардың интеграциясы

4.белгілі бір құбылыстың санасы мен мінез құлықтарының культтенуі

5.социомәдени өзгерістер мен қайта бағалаулар және құндылықтар девальвациясы

241. Өзін өзі өлтіру қалай көрініс береді:

1.өзін -өзі өлтіруге жоғары бейімділікті иеленетін адамның мінез құлқы+

2.адамда принциптер мен көзқарастардың, әдеттерінде оригиналдылықтың, өмір сүрудің болмауы

3.қоғамда қабылданған белсенді нормалардың күшпен тартып алынуы

4.өзіне үнемі проблема тудырушы адамның типі

5.әлеуметтік контакттылары қысқартылған адамның типі

242.Қылмыс нені көрсетеді:

1.өзін өзі өлтірудің алғашқы профилактикасы

2.әлеуметтік нормадан ауытқыған анағұрлым қауіпті, салыстырмалы түрде бұқаралық, тарихи өзгерістегі әлеуметтік-құқықтық құбылыс+

3.сәтсіз құбылыс

4.қамқорлықсыз адамның психикалық жағдайы

5.күрделі жағдайдан шығу

243. Әлеуметтену социологияда қалай сипатталады:

1.негізгі мазмұны әлеуметтік тәжірибені игеру, өзін қоғамдық адамның қалыптасуы, сайып келгенде қоғамның өзінің ұдайы өндірісі болып табылатын индивидпен әлеуметтік ортаның өзара әрекеттесу үрдісі +

2.үлкен адамның және баланың құндылық мәндік теңдіктері

3.жас адамдардың денсаулығын нығайту және сақтау

4.мәртебені қайта қалыптастыру және отбасылық тәрбие институтының маңыздылығы

5.тәрбиелеу мен оқытудың мәндері принциптерін фактылық ретінде қадағалау

244. Психотроптарды пайдаланудағы психологиялық дайындықтың актуализациясы:

1.Жас жеткіншектің, жас адамның маңызды өмірлік қажеттіліктерді қанағаттандырудың қиын жағдайынан шығу жолын табуға қабілетсіздігі

2.эмоциональдық қамығуларды уақытша болса да жеңуге психологиялық қорғау әдістерінің эффективсіздігі

3. психотравмалық жағдайдың болуы, одан жас адамның конструктивті жол таба алмауы

4. өзін өзі бақылаудың әлсіз дамуы

5. төрт нұсқа да дұрыс +

245. Маскүнемдік сипатталады:

1.тұлғаның әлеуметтік адамгершілік деградациясы және ішімдікке деген патологиялық әуестігі+

2.ішімдік пайдаланудың шексіздігі

3.әлеуметтік бейімделу үрдісінің бұзылуы

4.ешкімге ұқсамайтын түйсіктерді көргісі келетін үрдіс

5.мұрагерлік белгілері бойынша

246. Адамның іс әрекеті нені көрсетеді:

1.құқыққа қарсы, кінәлі, жазаланған қоғамдық қауіпті іс

2.қоғамдық қатынастарды заңмен қорғайды және оған зиянын тигізеді

3.құқыққа қарсы және кінәлі іс, бірақ үлкен қоғамдық қауіпсіздік тудырмайды +

4.өзін өзі бекітуге дайындау

5.адамның агрессивті мотивсіз жағдайы

247. «Олигофрения» ұғымы интеллектуальды дамудың бұзылуы деген мағынаны енгізген (1915 ж.) неміс психиатры:

1.З. Фрейд

2.Э. Эриксон

3.Тенбрук

4.Розенмайер

5.Э. Крепелин+

248. Идиотия – бұл:

1.баланың ақыл кемістігінің ең терең дәрежесі+

2.имбецильностікпен салыстырғанда анағұрлым жеңіл

3.дебильділік және имбецильностікпен салыстырғанда анағұрлым жеңіл

4.дамудың физикалық кемістігі

5.психофизикалық инфантилизм

249. Жазасын өтеуші жас құқық бұзушымен жүргізілетін әлеуметтік жұмыс:

1. мәліметтерді салыстыру негізінде анықталатын, қатынастар мен әрекеттер кезінде пайда болған тұлғаның жалпы бағыттан шығу есебі +

2.жеке тәжірибесінің нәтижесі

3.эмоцияға негізделген

4.бекітілмеген айқыш талаптану

5.функциональды міндеттерден шығу

250. Мінез құлықтың жаңа нормалары мен құндылықтарын, дүниетаным мен үлгілерін қабылдау қалай аталады:

Ресоциализация+

Десоциализация

Социализация

Идентификация

Коммуникация

251. Бюрократиялық қатынаста жетекші өзіне қандай рөлді қабылдайды:

Қожайын

Көсем

Бастық +

Координатор

Басқарушы

252. Іріктеу ерекшелігініне тән басты жиынтық:

Операционализация

Интерпретация

Сенімділік

Репрезентативтілік +

Кездейсоқтық

253.Зерттеу үрдісінде респонденттер жазбаша түрде жауап беретін сұраудың түрі:

Бұқаралық сұрау

Эксперттік сұрау

Анкеталық сұрау +

Прессалық сұрау

Почталық сұрау

254. «Протестанттық этика және капитализм рухы» шығармасының авторы:

К. Маркс

В. Ленин

В. Зомбарт

Й. Шумпетер

М. Вебер +

255. Әлеуметтанулық зерттеудің кез келген мәселесін дәлелдеудің қойылымы:

Зерттеудің мақсаттары мен міндеттері

Зерттеудің объектісі мен пәні +

Ұғымдардың интерпретациясы мен операционализациялануы

Жұмысшы және негізгі болжам

Зерттеудің жоспары мен бағдарламасы

256. Ақпараттың қайнар көзі ретінде зерттеушінің респондентпен вербальды өзара әрекеті зерттеу бағдарламасына сәйкес пайдаланатын сұраудың негізгі әдістерінің бірі:

Интервью +

Интервью индивидуальдық

Интервью топтық

Интервью еркін

Интервью панельді

257. Жақын қандас туыстар арасындағы жыныстық қатынастарға тыйым:

Инцест+

Целибат

Майорат

Минорат

Табу

258.Тікелей туысқандық қатынастармен байланысқан, үлкен мүшелері балаларды өздерінің қамқорлығына алуды міндет етіп қабылдаған адамдардың тобы:

Туыстық

Неке

Кіші топ

Анклав

Отбасы+

259. Адамдардың мінез құлықтарын, ұйымдардың қызметтерін олардың өзара қатынастарын реттеуші ережелер жиынтығы:

Әлеуметтік норма+

Құқық нормасы

Мораль нормасы

Дін нормасы

Дәстүр нормасы

260. Біртұтас қатынастар жүйесі мен адамдар арасындағы және қауымдастықтарының тарихи дамуы барысындағы олардың бірлескен қызметтерінің үрдісі қалай аталады:

Отбасы

Қоғам+

Жүйе

Құрылым

Ұйым

261.Әлеуметтік тәртіп кепілдік берген нормалар жүйесінің ыдырауы мен дезинтеграцияның туындауы кезіндегі қоғамның жағдайы:

Дезорганизация

Аномия+

Күйреу

Реформа

Төңкеріс

262. Бас жиынтықтың барлық элементтері мен ерекшеліктерінен көрінетін халықтың бір бөлігі:

Зерттеу объектісі

Іріктеу +

Зерттеу пәні

Талдау бірлігі

Бас жиынтық

263. Қоғамда ұят қылық пен жіберілмейтін қателік деп саналатын, мінез құлық нормаларынан ауытқушылық:

Девиация+

Делинквенттілік

Конформ

Аномия

Қылмыс

264.Қоғамның, ұлттың, таптың, әлеуметтік топтың бірлік өкілі ретінде алынған жеке адам:

Индивид+

Адам

Тұлға

Маргинал

Азамат

265. Ережелерге, заңдарға, салт дәстүрлер мен әдет ғұрыптарға негізделген әлеуметтік өзара әрекеттің тұрақты құрылымы:

Интеракция

Институционализация+

Инвестиция

Интуиция

Инновация

266.Алғашқы социологиялық ақпараттың қайнар көзі ретінде әрекет етуші:

Респондент+

Эксперт

Азамат

Корреспондент

Куәгер

267. Қоғам тікелей және жанама түрде оқытудың объектісі болып табылады:

барлық қоғамдық және гуманитарлық пәндердің+

тек социологияның

социология және политология

социология және тарих

социология және философия

268. Орта деңгей теориясы идеясын енгізген:

Т. Парсонс.

Дж. Мид

Р.Мертон+

Г. Гарфинкель

Н. Луман

269. Қоғам дегеніміз:

әлеуметтік, социетальды және социомәдени жүйе+

социетальды жүйе

әлеуметтік жүйе

социомәдени жүйе

социетальды және әлеуметтік жүйе

270.Жаңаша талаптарға сәйкес қоғамды жетілдіретін өзгеріс:

революция

модернизация+

реформа

прогресс

эволюция

271. Маркстік теория бойынша әлеуметтік құрылымның ядросы:

әлеуметтік қабат

тап+

әлеуметтік топ

әлеуметтік қауымдастық

жеке тұлға

272. «Страт» үғымы нені білдіреді:

қабат+

диспозиция

тап

топ

бағдар

273. Барлық адамдардың қасиеттері мен қабілеттерін сипаттауда қандай ұғым қолданылады:

индивид

тұлға

адам+

азамат

маргинал

274. Әлеуметтік өзара әрекет пен әлеуметтік қатынастың алғашқы агенті болып табылады:

тұлға +

қоғам

мемлекет

ру

әлеуметтік топ

275. «Тұлға» ұғымы қандай мағына береді:

индивидтің даму қорытындысы, анағұрлым толық адамдық қасиеттерді иеленуші+

жалпы адамдық қасиеттер мен қабілеттер

адамзаттың әлеуметтік және психологиялық ерекшеліктері: ақыл, ерік, қажеттіліктер мен мүдделер

анықталған нақты адам

азамат

276. Тұлға әлеуметтік қатынастардың субъектісі ретінде сипатталады:

автономдылығы, қоғамнан белгілі бір дәрежеде тәуелсіздігі+

адамның әлеуметтік қасиеттерінің біртұтастығы

активті қызмет

әлеуметтік мінез құлықты реттеуші

қоғамға толықтай тәуелділігі

277. Индивидтің әлеуметтік жүйедегі алатын нақты орны қалай аталады:

1.әлеуметтік мәртебе +

2. әлеуметтік рөлі

3.әлеуметтік тегі

4.тұлға диспозициясы

5. жеке тәуелсіздік

278. Этнос - деген:

әлеуметтік қауымдастық+

әлеуметтік ұйым

ұжым

әлеуметтік институт

әлеуметтік топ

279. Этностың негізгі құрам элементтері:

таптар, қабаттар, топтар

қабат, нәсіл, ұжым

отбасы, мемлекет, партия

тайпа, ұлыс, ұлт+

қоғамдық, кәсіби, шығармашылық одақтар

280. Әлеуметтік қатынастарды реттеуші заңдар мен нормалардың болмауы:

интеракция

анархия

аномия +

дағдарыс

шиеленіс

281. Әлеуметтік институттардың басты ерекшеліктері:

тәртіпсіздік, болжам жасай алмау

эксперимент мүмкіндігі

кездейсоқтық, спонтанды

хаотикалық, тұрақсыздық

алдын ала болжам жасау, сенімділік, реттеушілік+

282.Индивидтің қоғамнан қашуы немен түсіндіріледі: (қайыршылар, маскүнемдер, наркомандар)

көрсетілген категорияға көмектесетін мемлекеттік бағдарламаның болмауы

заң шығарушы құралдардың мақсатқа жетуге ұмтылуының сәтсіздігі +

мектептік білімінің жетіспеуі

индивидтің генетикалық орналасуы

өзін өзі бекітуге ұмтылуы

283. Белгілі бір территорияда тарихи пайда болған, қуатты экономикалық өмірі, тілі, тұрақты мәдениеті мен психологиясы бар әлеуметтік-этникалық қауымдастық:

Ұлт +

Ұлыс

Этнос

Тайпа

Ру

284. Бұрынғы әлеуметтік мәртебесін жоғалтқан, үйренген қызмет түрімен айналысатын мүмкіндігінен айрылған, жаңа социомәдени ортаға бейімделуга қабілетсіз индивид:

тұлға

адам

девиант

маргинал+

жұмыссыз

285. Социологияның қызметіне жатпайды:

түсіндірмелі

болжамдық

танымдық

гуманистикалық

көзқарастық+

286. Егерде анкетадағы сұрақтың жауаптарының толық нұсқалары болған болса, сұрақ қалай аталады:

негізгі

ашық

жанама

жабық+

тік

287. Қоғам және әлеуметтік институттар мен тұлғаның мүдделеріне қауіпті болатын ауытқыған мінез құлықтың түрі:

наркомания

қайыршылық

маскүнемдік

токсикомания;

қылмыс+

288. Қоғамның негізгі институты болып табылады:

отбасы институты +

меншік институты

билік институты

адвокатура институты

президенттік институт

289. Адамзат қоғамының алғашқы тыйым салғаны:

жеке өмірге қол салу

жеке меншікке қол салу

жалпы меншікке қол салу

адам өміріне қол салу

қан араласу+

290. Шіркеу, Мешіт, Синагога, діни ұйымдар мен сенушілерді біріктіреді:

діни культтер

дін институты+

діни ұйымдар

діни дүниетаным

діни түйсіну

291. Өзара байланыстар мен қатынастардан, белгілі бір элементтердің жиынтығынан тұратын құбылыс немесе үрдіс:

әлеуметтік институт

әлеуметтік әрекет

әлеуметтік қатынас

әлеуметтік жүйе+

әлеуметтік құрылым

292.Табысқа байланысты халықтың түрлі топтарының қатынасы:

таптық

сословиелік

теңсіздік

стратификация

дифференциация +

293.Экономикалық ресурстарға, әлеуметтік игіліктер мен саяси билікке көптеген адамдардың әлеуметтік топтарының бірдей емес қол жеткізуі:

тап

сословие

теңсіздік +

стратификация;

дифференциация.

294.Қоғамдағы орта таптың көбею үлесі әсер етеді:

жұмыскерлердің біліктілігінің жоғарлауына

жұмыс істеушілердің санына

демографиялық көрсеткіштерге

қоғамның қуаттылығы мен тұрақтылығына +

халықтың сандық құрамына

295. Кімді қоғамның маргиналды қабатына жатқызуға болады:

әскери қызметкерлерді

эмигранттарды+

студенттерді

артистерді

зейнеткерлерді

296. Белгілі бір фактыны түсіндірудегі ұсынылатын ғылыми ұйғарым:

әлеуметтік мәселе

іріктеу

гипотеза+

зерттеу объектісі

зерттеу пәні

297.Эмпирикалық зерттеулерді жүргізгенге дейін өңделетін гипотеза:

негізгі

негізгі емес

жұмысшы+

біріншілік

екіншілік

298. Минимальды түрде ақша, білім, билік мен престижді иеленетін адамдардың экономикалық және әлеуметтік жағдайы:

кедейшілік+

жоқшылық

жұмыссыздық

статус

теңсіздік

299.Әлеуметтік өрлеу, жоғарыға қарай қозғалыс:

тігінен мобильділік

көлдеңенін мобильділік

мобильділік

жоғарлаған мобильділік+

төмендеген мобильділік

300. Адам туғанынан оның мүшесі болып табылатын әлеуметтік топ:

тап

каста+

сословие

құлдық

қауымдастық

301. Бір мәдениеттен, елден, сословиеден,тап пен топтан кету және екінші бір өмір образы мен құндылықтарды қабылдамаған адам:

Индивид

Маргинал+

Эмигрант

Иммигрант

Изгой

302. Индивидтің немесе топтың аралық жағдайы, қабатта, тапта, қоғамда шекаралық жағдайды иеленуші:

Маргинальдылық+

Миграция

Статус

Депривация

Интеракция

303. Құрау, өңдеу немесе мәліметтерді талдау негізі не:

Әдіс+

Методика

Әдістеме

Зерттеу техникасы

Әлеуметтік зерттеулер

304. Нақты зерттеулермен байланысты техникалық әдістердің жиынтығы:

Методика+

Әдістеме

Әдіс

Зерттеу техникасы

Әлеуметтік зерттеу

305. Бір страттан екінші стратқа өтуді ресми шектемейтін қоғам:

Ашық қоғам+

Жабық қоғам

Қарапайым қоғам

Күрделі қоғам

Көшпелі қоғам

306. Социолог зерттеуші жауап алатын адам:

Корреспондент

Журналист

Эксперт

Респондент+

Индивид

307. Жарлықпен бақыланатын сый берулер мен жазалаулар:

Санкция+

Норма

Құқық

Заң

Ритуал

308. Өмір бойы жүретін мәдени нормаларды қабылдау мен әлеуметтік рөлдерді меңгеру қалай аталады:

Әлеуметтену +

Ресоциализация

Десоциализация

Тәрбие

Білім

309.Тәжірибелік жолмен алынатын білім:

Теориялық білім

Эмпирикалық білім+

Арнайы теория

Қолданбалы зерттеу

Фундаментальды зерттеу

310. Әлеуметтік зерттеулердің әдістемелік және методико- техникалық негіздемесі қалай аталады:

зерттеудің жұмыс жоспары

іріктеу

есеп

зерттеудің бағдарламасы+

ақпараттарды талдау

311. Құжаттарды талдауда қолданылатын әдіс:

контент-анализ+

социометрия

эксперимент

анкета

интервью

312. Респонденттің өзі жауабын құрайтын сұрақ түрі:

Бақылаулық

Жабық

Ашық+

Фильтр

Қақпан

313нтервьюер нақты белгіленген тәртіппен және сұрақтардың орналасуымен сұрау қағазын пайдаланған сұраудың бір түрі:

Бағытталмаған (еркін) интервью

Стандартты интервью+

Анкета

Эксперттік сұрау

Эксперимент

314.Бір бағдарлама мен бір әдіспен жүргізілген, белгілі бір уақыт аралығында қайталанған зерттеу қалай аталады:

Нақтылық

Далалық

Қайталанған+

Аналитикалық

Лонгитюдтік

315. Социологияға арналған алғашқы еңбек қалай аталады:

«Тақсыр» Н.Макиавелли

«Капитал» К.Маркс

«Саясат» Аристотель

«Позитивті философия курсы» О.Конта+

«Отбасының, жеке меншіктің және мемлекеттің пайда болуы» Ф.Энгельс

316. Формальды емес топтың орталық орнын кім иеленеді:

Аутсайдер

Голкипер

Тамада

Көсем+

Бастық

317. Қоғамның қандай саласы адамдардың билікке деген қатынасын көрсетеді:

1. экономикалық

2. саяси+

3. әлеуметтік

4. рухани

5. білім беру

318. Қоныстандыру белгісі бойынша бөлінетін әлеуметтік топ:

1.  ұлыс

2.  ұлт+

3.   азамат

4.   тап

5. саяси көзқарасы

319. Деликвенттік мінез құлық немен мақұлданбайды:

заңмен+

табиғатпен

Химиямен

Бұқаралық Ақпарат Құралдарымен

Азаматтармен

320. «Индустриальды қоғам» ұғымын ғылымға енгізген социалист утопист:

Шарль Луи Монтескье

Анри де Сен-Симон+

Огюст Конт

Карл Маркс

Питирим Сорокин

321. Отбасы әлеуметтік институт ретінде қашан пайда болды:

алғашқы қауымдық қоғамда +

орта ғасырда

19 ғасыр басында

20 ғасыр соңында

18 ғасыр ортасында

322. Бір әйел мен бірнеше еркек арасындағы неке қалай аталады:

Полиандрия+

Полигиния

Моногамия

Бір жынысты неке

Дистантты неке

323. Отбасы коммуникациясы құрылымы бойынша қалай жіктеледі:

Қарапайым және күрделі+

Қарапайым және элементарлы

Байлар мен кедейлер

Көп балалы және аз аз балалы

Күрделі және қиын

324.Әлеуметтанулық зерттеуге жатпайтын қандай әдіс:

нақты талдау

тарификация+

сұрау

фокус группа

бақылау

325. Интервью мен анкета неге жатады:

Контент-анализ

Сұрау+

Фокус группа

Бақылау

Лангитюдтік зерттеу

326. Гендер дегеніміз:

Еркек пен әйелдің тең емес позициясының себептері

Адамның әлеуметтік жынысы+

Адамның биологиялық жынысы

Жыныстық стереотип

Жыныстық жіктелу

327. «Гендер» категориясы қай жылдан бастап қарастырыла бастады:

1. 1960 жылдар басында

2. 1930 жылдары

3. 1970 жылдары +

4. 1980 жылдардың аяғында

5. 1990 жылдардың басында

328. Әлеуметтенудың басты агенті болып табылады:

1. отбасы +

2. бала бақша

3. мектеп

4. достардың ортасы

5.компьютерлік ойындар

329.Қай елде классикалық касталық жүйе орнаған:

1.Ресейде

2.Қазақстанда

3.Үндістанда +

4.Пәкістанда

5.Қытайда

330. Қай ғасырда эмпирикалық зерттеу америка социологиясының басты бағытына айналды:

20-50 жж. XX ғасыр+

40-60 жж. XX ғасыр

70-80 жж. XX ғасыр

10-40жж. XX ғасыр

30-95 жж. XX ғасыр

331. Социология ғылым ретінде қай елде пайда болды:

Америкада

Францияда+

Үндістанда

Ресейде

Жапонияда

332. Бас айналдырар карьера:

тігінен жоғары көтерілген мобильділік +

көлдеңенінен мобильділік

көлдеңенінен төмендеген мобильділік

диагональды мобильділік

ұрпақаралық мобильділік

333. «Қажеттілік мінез құлқы» категориясы социологияға қай ғылымнан енген:

Политология

Философия

Экономика +

Құқық

Медицина

334. Респондент ұғымы латын тілінен аударғанда қандай мағына береді:

жауап беру +

Сұрау

Ойлау

Сөйлеу

Тыныс алу

335. Адамның алғашқы қажеттілігі мен мүддесінің қалыптасуы қайдан басталады:

Мектепте

Балалар бақшасында

Университетте

Отбасында +

Достардың ортасында

336. Некенің қандай формасында партнер өзінің әлеуметтік тобынан жар таңдай алады:

Эндогамия+

Экзогамия

Моногамия

Полиандрия

Полигиния

337. Өте ежелгі әлеуметтік институт болып саналады:

Білім

Саясат

Экономика

Медицина

Неке және отбасы +

338. Ауылдан қалаға көшкен және қалалық ортаға бейімделмеген адам:

Маргинал +

Студент

Оқушы

Шығармашылық тұлға

Индивид

339. Абсолюттік кедейшілікке жатпайды:

Жұмыссыздық

Табыстың төмен деңгейі

Кедейшілік белгісі

Қамтамасыз етілу +

Зейнеткерлер

340.Бала жоғары әлеуметтік позицияға жеткенде немесе төмен дәрежеге түскендегі олардың ата аналары қандай мобильділікте болады:

ұрпақаралық мобильділік +

көлдеңенін мобильділік

топтық мобильділік

ішкіұрпақаралық мобильділік

сәтсіз мобильділік

341. Қоғам үшін мемлекет не болып табылады:

әлеуметтік университет

әлеуметтік институт+

әлеуметтік кепілдік

құқық қорғаушы

бас басқарушы

342. Ұлттық этникалық қатынастарды зерттейтін ғылым саласы:

1. саясаттану2. құқық3. этникалық социология +4. демографиялық социология

5. медицина социологиясы

343. Шарль Монтескье және Анри Сен-Симон ……. социологиясының көрнекті өкілдері болып табылады:

Германия

Франция +

Англия

Ресей

Греция

344. Макросоциология деңгейіне жатпайтын ұғымды көрсетіңіз:

әлеуметтік стратификация

әлеуметтік институт

кіші топ+

әлеуметтік жүйе

қоғам

345.Бұқаралық коммуникация социологиясының объектісі:

репоциент

ақпарат+

әлеуметтік өзара әрекет

бұқаралық коммуникативті қызмет

теледидар

346.Бұқаралық Ақпарат Құралдарының инструменттері болып табылады:

газеттер, журналдар, телевиденье+

әлеуметтік зерттеулер

қоғамдық пікірлер

өсектер

маркетингтік зерттеулер

347. «media» сөзі қандай мағына береді:

ақпарат+

хабар

бұқара

делдал

аудитория

348. Әлеуметтік зерттеулердің қай түрі сапалы әдіске жатады:

Эксперт сұрау+

Анкета

Бақылау

Фокус-группа

Интервью

349.Әлеуметтік зерттеу барысында респонденттен кім жауап алады:

Журналист

Тергеуші

Интервьюер+

Кадр бөлімінің қызметкері

Кездейсоқ жүргінші

350.Саясатпен байланысты орта деңгей теориясы қалай аталады:

Медицина социологиясы

Отбасы социологиясы

Бұқаралық коммуникация социологиясы

Саяси социология +

Мәдениет социологиясы

351.Медицинамен байланысты орта деңгей теориясы қалай аталады:

Медицина социологиясы+

Отбасы социологиясы

Бұқаралық коммуникация социологиясы

Саяси социология

Мәдениет социологиясы

352. Мәдениетпен байланысты орта деңгей теориясы:

Медицина социологиясы

Отбасы социологиясы

Бұқаралық коммуникация социологиясы

Саяси социология

Мәдениет социологиясы+

353. Отбасымен байланысты орта деңгей теориясы:

Медицина социологиясы

Отбасы социологиясы+

Бұқаралық коммуникация социологиясы

Саяси социология

Мәдениет социологиясы

354. Басқарумен байланысты орта деңгей теориясы:

Медицина социологиясы

Отбасы социологиясы

Басқару социологиясы +

Саяси социология

Мәдениет социологиясы

355. Экономикамен байланысты орта деңгей теориясы:

Медицина социологиясы

Отбасы социологиясы

Бұқаралық коммуникация социологиясы

Экономика социологиясы+

Мәдениет социологиясы

356. Этноспен байланысты орта деңгей теориясы:

Медицина социологиясы

Отбасы социологиясы

Бұқаралық коммуникация социологиясы

Этносоциология+

Мәдениет социологиясы

357.Әлеуметтік институттар дегеніміз не?

1. Жекелеген және қоғамдық қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында құралған адамдардың бірлігі

2.Қандайда бір әлеуметтік жүйедегі адамдардың қарым-қатынасын реттейтін адамдар бірлігінен құрылған ұйым формасы

3. Қоғамдағы мүшелері екінші әлеуметтену процесінен өтетін және келесі болашақтағы қызметіне формальды ұйым шеңберінде қатынаста болатын оқу тәрбиелік ұйымы

4.Қоғамдық өмірдің бірлігі бір салаларындағы адамдардың бір-бірінен өзара қатынасындағы формальды және формальды емес тәртіптер, принциптер, нормалардың тұрақты кешені.+

5.Әлеуметтік роль түсінігімен бірдей.

358. Дербес ұйымдасатын жүйеге қайсысы жатады?

1. Әскери бөлімше

2.Формальды емес топ +

3.Мектеп сыныбы

4. конструкторлық бюро

5. студенттік тап

359. Төмендегі көрсетілген мәртебенің қайсысы аскритивті болып саналады?

1.ректор

2. студент

3.принц +

4. кондуктор

5. аурухананың бас дәрігері

360. Әлеуметтік стратификация дегеніміз не?

1.қоғамның барлық мүшелерінің нақты берілген жүйе шарттарына сәйкес таптарға бөлінуі. +

2. қандайда бір мақсатқа негізделіп біріккен адамдар бірлестігі

3. қоғамның таптық ұйымдары

4. адамның белгілі бір әлеуметтік мәтебеге қол жеткізуі

5. әлеуметтік ұйым түрі

Предыдущий:

Следующий: